Študijný odbor

Hygiena

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Hygiene

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Hygiena sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím  MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.2002 študovať v:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Hygiena je študijný odbor zaoberajúci sa vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie a jednotlivca.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Hygiena skúma a analyzuje zákonitosti vplyvu životného prostredia na zdravotný stav exponovaných populačných skupín. Stanovuje zásady pre usmerňovanie zdravých životných a pracovných podmienok a legislatívu  v tejto oblasti. V súčasnosti a v budúcnosti bude nevyhnutná potreba odborníkov – profesionálov pre naplnenie cieľov tohto primárne preventívneho odboru, t.j. zlepšenia zdravia populácie.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Nemecko - Hygiene und Umweltmedizin, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät, Hygiene – Universität Freiburg, Česká republika – Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, UK -  London  School of Hygiene and Tropical Medicine, USA - Environmental Medicine - University of Rochester, Rakúsko - Hygiene - Karl-Franzens-Universität Graz; Umwelthygiene - Universität Wien,  Švédsko –  Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Taliansko - Igiene - Facolta di Medicina e Chirurgia, Universitá degli Studi di Torino; Igiene e Medicina Preventiva - Universita degli Studi di Milano, Japonsko – Hygiene, Faculty of Medicine, Hiroshima.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Verejné zdravotníctvo

Epidemiológia

Sociálne lekárstvo

Verejné zdravotníctvo je študijný odbor zaoberajúci sa ochranou a podporou zdravia v rôznych oblastiach spoločnosti a tvorbou teoretických zásad a podkladov pre štátnu zdravotnú politiku.

Epidemiológia skúma výskyt chorôb v populačných skupinách v mieste a čase v súvislosti s ich príčinami. Zaoberá sa zákonitosťami epidemického procesu, teoretickými a praktickými otázkami ochrany obyvateľstva pred infekčnými a neinfekčnými chorobami.

Sociálne lekárstvo skúma sociálne a ekonomické faktory, ktoré determinujú kvalitu a úroveň zdravia ľudí a formy starostlivosti. Zaoberá sa princípmi organizácie a legislatívou v zdravotníctve.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy a teoretické poznatky v oblasti hygieny, primárnej prevencie, environmentálneho zdravia a orientáciu na určovanie impaktu environmentálnych fyzikálnych, chemických, biologických a  iných faktorov na indikátory zdravotného stavu. Absolvent svojimi poznatkami pokrýva všetky oblasti hygieny, vplyvu životného prostredia, vplyvov environmentálnych a pracovných,  patofyziologické mechanizmy pôsobenia základných druhov faktorov na zdravotný stav exponovaných skupín. Ovláda metodiku hodnotenia rizika, metodiky spôsobov biologicko-medicínskeho monitorovania a prístupov v oblasti prevencie a komunitného zdravia. Zúčastňuje sa na multidisciplinárnej vedecko-výskumnej činnosti.1. Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Hygiena (3. Stupeň)

-         má komplexné poznatky vo všetkých oblastiach hygieny a primárnej prevencie,

-         ovláda mechanizmy pôsobenia rôznych druhov faktorov životného prostredia na zdravie exponovaných populačných skupín,

2. Praktické schopnosti a zručnosti

-         Absolvent je schopný samostatne vedecky bádať a pracovať a prinášať ďalšie riešenia v oblasti  hygieny a hodnotenia dopadov na zdravotný stav populácie.

3. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru hygiena si osvojí:

-         schopnosť  formulovať vedecké hypotézy, etické a spoločenské aspekty vedeckej práce,

-         prezentáciu výsledkov vedeckej práce,

-         schopnosť prepojenia vedecko-výskumných výsledkov a možných výstupov pre praktické využitie v preventívnej medicíne,

-         schopnosť využiť získané výsledky pre vlastný rozvoj odboru, ako aj pre legislatívne orgány a štátnu správu.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedu o hygiene.

Jadro obsahuje len rámcové témy:

Študijná časť:

Teoretický základ: Životné podmienky a  zdravie, metódy hodnotenia zdravotného stavu,

faktory životného prostredia (fyzikálne, chemické, biologické, psycho-sociálne) a ich vplyv na zdravie, hygiena životného prostredia, hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pri práci, pracovné lekárstvo, toxikológia, kvalita života a životný štýl, mentálna hygiena, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, primárna prevencia hromadne sa vyskytujúcich infekčných a neinfekčných ochorení, prevencia v jednotlivých medicínskych odboroch, preventívne programy, Národný program podpory zdravia, Zdravie pre všetkých pre 21. storočie, CINDI, NEHAP, komunitné národné a medzinárodné programy.

Vedecká časť :

-        Výskum aktuálneho vedeckého problému, spravidla v rámci grantových projektov alebo inštitucionálnych úloh v oblasti hodnotenia rizík a ochrany zdravia populačných skupín,

-        Formulovanie vedeckých hypotéz, výber vhodných exponovaných a kontrolných skupín a vzoriek,  výber vhodných zdravotných indikátorov a metód hodnotenia rizika,

-        Etické a spoločenské aspekty vedeckej práce.

-        Prezentácia výsledkov vedeckej práce,

-        Aplikácia získaných výsledkov pre medicínsku prax, legislatívne orgány a štátnu správu.

História opisov

Späť