Študijný odbor

Vnútorné choroby

Zobrazuje sa opis platný do 23.02.2017.

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Internal Medicine

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru VNÚTORNÉ CHOROBY sú spôsobilí vykonávať  profesiu:

 • Lekár - Philosophiae doctor (PhD) -3. stupeň..

Absolvent študijného odboru Vnútorné choroby - 3. stupeň (PhD)  ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  v študijnom odbore Vnútorné lekárstvo a/alebo v jeho pododboroch a príbuzných odboroch v rozsahu potrebnou na riešenie zadaného vedeckého problému. Je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v príslušnom odbore.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor „Vnútorné choroby" 3. stupeň je štandardným študijným odborom na všetkých tradičných univerzitách s lekárskymi fakultami  v krajinách Európskej Únie s dlhoročnou tradíciou, ako aj  vo všetkých kandidátskych krajinách (lekárske fakulty v Českej, Poľskej a

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Medzi príbuzné študijné odbory patria napr.

 • Normálna apatologická fyziológia, Klinická biochémia, Klinická farmakológia apod., ktorých študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa vytvárajú podľa rovnakých zásad aobsahovo vytvárajú experimentálnu bázu pre klinický vedecký výskum vštudijnom odbore Vnútorné choroby
 • Všeobecné lekárstvo, ktorého študijný program prebieha na 1. a2. stupni vysokoškolského štúdia ajeho absolvovanie je vyžadovaným kritériom pre absolvovanie 3. stupňa vodbore Vnútorné choroby

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent študijného odboru Vnútorné choroby - 3. stupeň (PhD)  ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja  v študijnom odbore Vnútorné lekárstvo a/alebo v jeho pododboroch a príbuzných odboroch, vrátane kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, nefrológie, endokrinológie, diabetológie a porúch metabolizmu a výživy,  pneumológie, reumatológie,  hematológie a transfuziológie, infektológie, lekárskej imunológie, lekárskej genetiky, klinickej onkológie, pracovného lekárstva, telovýchovného lekárstva a gerontológie v rozsahu potrebnom na riešenie zadaného vedeckého problému. Je schopný samostatnej tvorivej vedeckej činnosti v príslušnom odbore.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Vnútorné choroby (3. stupeň)

 • je schopný samostatnej vedeckej práce a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti Vnútorného lekárstva a/alebo jeho pododboroch apríbuzných odboroch, vrátane kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, nefrológie, endokrinológie, diabetológie a porúch metabolizmu avýživy, pneumológie, reumatológie, hematológie atransfuziológie, infektológie, lekárskej imunológie, lekárskej genetiky, klinickej onkológie, pracovného lekárstva, telovýchovného lekárstva a gerontológie
 • ovláda výskumné metódy voblasti vnútorného lekárstva sorientáciou na metódy klinickej patofyziológie aklinickej epidemiológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Vnútorné choroby (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, nadväznosť základného aaplikovaného výskumu
 • právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu, vrátane zavádzania nových liečebných postupov
 • etické a spoločenské stránky vedeckej práce
 • schopnosť prezentácie výsledkov vedeckého výskumu vpublikačnej aprednáškovej forme
 • rozvoj študijného odboru vnútorného lekárstva ajeho prínos pre prax.
 • potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte vprípade doktorandov dennej formy štúdia

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. (PhD) stupňa vysokoškolského štúdia  sú viazané na Lekársku vedu so zameraním na  oblasť vnútorného lekárstva, jeho pododborov a príbuzných odborov

Študijná časť:

Absolvent študijného odboru Vnútorné choroby 3. stupeň má:

-                    teoretické  základné znalosti v oblasti etiopatogenézy, diagnostiky, liečby a prevencie vnútorných chorôb

-                    teoretické znalosti  z pododboru alebo príbuzného odboru  Vnútorného lekárstva v rozsahu potrebnou na riešenie zadaného vedeckého problému

-                    schopnosť syntézy vedomostí z jednotlivých poodborov vnútorného lekárrstva

-                    jazykové znalosti potrebné k získavaniu potrebných vedeckých informácií zo zahraničných zdrojov a prezentácii výsledkov výskumu v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách

Vedecká časť:

Absolvent študijného odboru Vnútorné choroby 3. stupeň:

 • vie realizovať výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z o študijného odboru. Vnútorné lekárstvo, resp. jeho pododborov a príbuzných odborov, vrátane kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, nefrológie, endokrinológie, diabetológie a porúch metabolizmu a výživy,  pneumológie, reumatológie,  hematológie a transfuziológie, infektológie, lekárskej imunológie, lekárskej genetiky, klinickej onkológie, pracovného lekárstva, telovýchovného lekárstva a gerontológie
 • ovláda zásady vedeckej práce a  vedecké formulovanie problému
 • ovláda metódy štatistickej analýzy
 • pozná právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu, ako aj etické a spoločenské stránky vedeckej práce.
 • ovláda prezentáciu výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme.
 • presadzuje rozvoj študijného odboru  vnútorného lekárstva a jeho  prínos pre prax.

História opisov

Späť