Študijný odbor

Normálna a patologická fyziológia

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Normálna a patologická fyziológia sú v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia organickou súčasťou – predmetmi študijného  odboru  7.1.1. Všeobecné lekárstvo, 7.1.26 Zubné lekárstvo, 7.1.27 Ošetrovateľstvo, 7.1.28 Verejné zdravotníctvo, 3.1.9 Psychológia, špecializovaných medziodborových štúdií Biomedicínska fyzika a 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo, ako aj ďalších študijných odborov.

    Garantovanie študijného odboru Normálna a patologická fyziológia v  3. stupni vysokoškolského štúdia sa týka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v  Martine, Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice,  Farmaceutickej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ako aj  externých vzdelávacích inštitúcií – príslušných pracovísk – ústavov Slovenskej akadémie vied.

  Ako samostatný študijný odbor sa študuje v 3. stupni vysokoškolského štúdia – v rámci doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia tohoto odboru je podľa  paragrafu 54 ods.2  Zákona č. 131/2002 Z.z. v dennej forme štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme štúdia najviac rokov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

     Normálna fyziológia na lekárskych fakultách je základným predmetom medicínskeho štúdia a vedou o dejoch, procesoch, funkciách, mechanizmoch a reguláciách prebiehajúcich v živom systéme-človeku. Študuje vývoj rôznych funkcií, mechanizmov a regulácií od intrauterinného života až po smrť. Skúma životné prejavy v závislosti nielen na štruktúre a funkčnom usporiadaní človeka, ale tiež v interakcii s prostredím, ktoré ho obklopuje.

     Patologická fyziológia je integrujúci medicínsky odbor celej teoretickej medicíny. Jej úlohou je vysvetlovať patogenézu ochorení a  javov v organizme ako celku, v jednotlivých systémoch, orgánoch a  tkanivách, ale i v bunkách  a subcelulárnych štruktúrach na úrovni molekúl. Hlavnou úlohou výučby patologickej fyziológie je naučiť študenta všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ale hlavne 2. a 3. stupňa schopnosti synteticky myslieť. Všetky ostatné predmety medicínskeho štúdia majú viac-menej analytickú funkciu. Ich cieľom je rozobrať jav, orgán, tkanivo alebo celý organizmus na čo najdetailnejšie súčasti preto, aby mohli byť pochopené do čo najväčšej hĺbky. Len detailné pochopenie medicínskej skutočnosti na základe jej rozanalyzovania na čo najmenšie súčasti zabezpečuje dokonalé pochopenie akéhokoľvek medicínskeho problému. Keď je problém dokonale pochopený, teda keď prenikneme do jeho podstaty, otvára to cestu pre cielenú možnosť zmeny javu alebo štruktúry. Predmet, ktorý stojí na rozhraní analýzy javu na jednotlivé skutočnosti a cieľavedomého ovplyvňovania reality na poli farmakologickej klinickej alebo laboratórnej intervencie je patofyziológia. Jej úlohou nie je  analyzovať jav, lebo na analýzu využíva poznatky ostatných teoretických disciplín, ktoré to vo vrchovatej miere robia. Úlohou patologickej fyziológie je na základe čiastkových poznatkov získaných analýzou v rámci jednotlivých teoretických a klinických predmetov vytvoriť hypotézu, resp. teóriu mechanizmu vzniku a vývoja patologických stavov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Súčasťou študijných pregraduálnych i postgraduálnych programov lekárskych, farmaceutických a ďalších fakúlt uvedených v preambule na celom svete je normálna i patologická fyziológia (Human Physiology, Medical Physiology, Physiologie, Clinical Physiology, Experimental Pathology, Pathophysiology, Pathophysiologie).

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Normálna aj patologická fyziológia má na niektorých úrovniach poznatkov a vedeckého výskumu viaceré styčné plochy s lekárskou biofyzikou, lekárskou a klinickou biochémiou, molekulárnou biológiou, genetikou, imunológiou, morfologickými vedami (normálna a ptologická anatómia), farmakológiou. Ide však o špecifické vedy sui generis s prevažne iným obsahom a jadrom znalosti.

Absolventom doktorandského štúdia v odbore Normálna a patologická fyziológia sa udeľuje akademický titul „doktor" (philosophie doctor).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent postgraduálneho štúdia má poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania v odbore Normálna a patologická fyziológia, ovláda vedecké metódy výskumu živej prírody s orientáciou na štúdium funkcií ľudského tela, poznávanie adaptačných a regulačných mechanizmov, ako aj mechanizmov vzniku a rozvoja chorôb človeka. Pozná, prípadne ďalej rozvíja metódy umožňujúce hodnotiť funkcie jednotlivých orgánov a systémov. Tieto schopnosti nadobudol štúdiom, vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v uvedenom odbore podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Absolvent štúdia daného odboru má osvojené zásady a metodológiu vedeckej práce, a to od schopnosti orientácie v najnovších poznatkoch odboru, cez vedecké formulovanie problému, posúdenie etickej stránky vedeckej práce, plánovania a realizácie výskumu problému, vedeckého spracovania získaných údajov, ich interpretáciu až po ich prezentáciu, a to aj na medzinárodných fórach, a prípadné návrhy na ich aplikáciu do praxe.

Absolvent študijného odboru Normálna a patologická fyziológia má schopnosť samostatne vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v danom odbore. Má schopnosti prispievať k rozvoju študijného odboru vedeckou a pedagogickou prácou.Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa vysokoškolského štúdia odboru Normálna a patologická fyziológia sú viazané na hlboké poznanie všetkých oblastí odboru, na zvládnutie metodológie vedeckej práce a získanie nových originálnych vedeckých poznatkov v odbore vlastnou tvorivou prácou študenta-doktoranda pod vedením školiteľa.

Doktorandské štúdium v odbore Normálna a patologická fyziológia sa skladá zo študijnej časti a vedeckej časti:

Študijná časť

Podrobné a hlboké štúdium moderných poznatkov normálnej fyziológie a získanie ucelených a hlbokých vedomostí o činnosti ľudského organizmu, adaptačných, regulačných a integračných funkciách, a to od molekulárnej úrovne až po celistvý organizmus v interakcii so spoločnosťou a prírodou - environmentálnymi faktormi. Ozrejmenie podstaty a vzájomných súvislostí dejov v organizme - tele človeka.

Štúdiom patologickej fyziológie by mal doktorand nadobudnúť  schopnosti syntetického myslenia v kontexte rôznych patogenetických situácií a utvárať logické závery pre pochopenie podstaty patologických procesov na molekulárnej  a celulárnej úrovni a tiež v holistickom ponímaní.

Prehľadné zvládnutie poznatkov molekulárnej biológie, imunológie, genetiky, biochémie a iných predklinických predmetov, potrebných pre pochopenie patomechanizmov na najmodernejšej úrovni.

Doktorand by mal mať vybudovaný vlastný systém myslenia. Mal by vedieť analyzovať nové poznatky, parametre, hodnoty, výsledky experimentálnych vedeckých prác a klinických skúšok, trialov. Mal by vedieť správne interpretovať výsledky sofistikovaných laboratórnych metód, ovládať metodológiu vedeckej práce. Komplexne by mal ovládať funkcie všetkých systémov organizmu s akcentom na molekulovú úroveň.

Vedecká časť

Vedecký výskum aktuálneho problému z uvedeného odboru alebo multidisciplinárneho problému s ťažiskom v oblasti normálnej a patologickej fyziológie.

Zvládnutie princípov a metodológie vedeckej experimentálnej práce a príslušnej časti práce v klinickom výskume.

Vedecká časť študijného programu má rozhodujúcu prevahu v doktorandskom štúdiu v odbore Normálna a patologická fyziológia.

Na štúdium Normálnej a patologickej fyziológie v 3.stupni sa vzťahuje kreditový systém štúdia. Pre udeľovanie kreditov, systém transferu kreditov a ďalšie náležitosti je záväzný kreditový systém doktorandského štúdia schválený príslušnou vedeckou radou fakulty.

História opisov

Späť