Študijný odbor

Všeobecné lekárstvo

Skupina:

zdravotníctvo

Podskupina:

lekárske vedy

Oblasť výskumu:

lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

GENERAL MEDICINE

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi doktorského študijného programu v študijnom odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO    sú spôsobilí vykonávať profesiu:

▪ všeobecný lekár s akademickým titulom „doktor medicíny" (MUDr.)

Absolvent študijného odboru Všeobecné lekárstvo ovláda teoretické poznatky všetkých teoretických, predklinických  a klinických odborov a v praktickej výučbe si osvojil základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy, a tieto je schopný uplatniť vo svojom povolaní tak, aby chápal existenciu a význam súvislostí medzi klinickou medicínou a jej vedeckým základom.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor všeobecné lekárstvo je štandardným študijným odborom na lekárskych fakultách všetkých renomovaných univerzít v krajinách Európskej únie, vrátane kandidátskych krajín (napr. Česká republika - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Poľská republika - Jagellonská Univerzita v Krakove, Maďarská republika - Semmelweissova univerzita v Budapešti).

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Študijný odbor všeobecné lekárstvo je základným odborom lekárskych fakúlt, pričom absolvovanie  spojeného prvého a druhého stupňa doktorského študijného programu vytvára predpoklad na ďalšie vzdelávanie v odbore formou postgraduálneho štúdia. Vymedzenie doktorského študijného programu v oblasti humánneho lekárstva s udelením akademického titulu „doktor medicíny" (MUDr.) a v oblasti veterinárskeho lekárstva s udelením akademického titulu „doktor veterinárskej medicíny" (MVDr.) sú striktne definované v § 53 ods. 6 Zákona o vysokých školách č. 131/2002.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť