Študijný odbor

Poľovníctvo

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

pôdohospodárske a veterinárske vedy

Podskupina:

lesníctvo

Oblasť výskumu:

poľnohospodárske a lesnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

WILDLIFE MANAGEMENT

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor POĽOVNÍCTVO sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

  • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore POĽOVNÍCTVO, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program  so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

  • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného  odboru POĽOVNÍCTVO sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-        poľovnícky manažér (Wildlife manager) – 1. stupeň

-        inžinier (Wildlife manager inengineer) – 2. stupeň

-        Wildlife management Philosophiae doctor – PhD. (Wildlife management Scientist) – 3. stupeň.

Poľovnícky manažér – ovláda problematiku wildlifmanagementu, dokáže riešiť základné ochranárske, ekologické, technologické a chovateľské problémy realizácie poľovníctva a má primerané znalosti na ich uplatnenie.

Inžinier – ovláda všetky potrebné vedecké, odborné a praktické znalosti potrebné pre výkon riadiacej funkcie vo Wildlifemanagemente.

Wildlifemanagement Philosophiae doctor – PhD. – ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja postupov a technológií trvalo udržateľného obhospodarovania zveri ako integrovanej súčasti ekosystémov. Tieto schopnosti dokáže uplatniť aj pri tvorbe analogických projektov vo svetových centrách manažmentu zveri a ochrany prírody (CIC, FACE, IUCN, WWF atď.).

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

V dôsledku neustále silnejšej antropopresie na zver a jej životné prostredie sa profesionalizácia poľovníctva cestou tzv. „Wildlife managementu“ stáva vo svete čoraz významnejšou a aktuálnejšou súčasťou vedy a spoločenskej praxe. Len takto je možné zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie zveri ako obnoviteľného prírodného zdroja, zachovanie jej genofondu a biodiverzity. Aj v Slovenskej republike je potrebné nabehnúť na tento progresívny systém a vychovávať špecialistov (odborníkov), ktorí ho dokážu realizovať. Zaväzujú nás k tomu jedinečné prírodné danosti Západných Karpát a slovenskej časti Podunajskej a Potiszskej nížiny, ktoré sú pre Európu unikátne.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Švédsko – Öster Malmö (Poľovnícka fakulta), Ruská federácia – Fakultet ochotovedenia Kirov, Fakultet ochotovedenia Irkutsk,  Rakúsko – Viedeň (pripravovaný študijný odbor Wildtier management)

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-        všeobecná živočíšna produkcia

-        všeobecná  ekológia a ekológia jedinca a populácií

-        zoológia

Uvedené odbory nenahrádzajú Poľovníctvo a to ich nesupluje, ale využíva niektoré poznatky, ktoré ďalej špecificky študuje a rozvíja.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru  POĽOVNÍCTVO (1. stupeň) môžu nájsť uplatnenie:

-        ako poľovnícky hospodár na úrovni poľovného revíru, vedúci zvernice, bažantnice, farmy pre bažantiu zver v pôsobnosti organizácie SPZ (resp. poľovníckej komory),

-        ako podnikateľ na úseku poľovníctva (marketing atď.), ale taktiež ako vedúci poľovníckej  činnosti na lesnej správe.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent poľovníctva (1. stupeň)

-        pochopí princípy súžitia lesa a zveri, ako aj jej existencie v agrárnej krajine,

-        základné princípy manažmentu a chovu zveri,

-        získa základné vedomosti z rybného hospodárstva,

-        vie tvorivo aplikovať získané teoretické vedomosti a praktické postupy v ochrane a manažmente zveri.

Praktické schopnosti  a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent POĽOVNÍCTVA (1. stupeň) získa schopnosť

-        robiť ochranu a manažment zveri na úrovni poľovného revíru resp. na úrovni lesnej správy,

-        vykonávať funkciu vedúceho zvernice, bažantnice, farmy pre bažantiu zver a zverostrážcu,

-        vykonávať autorizované podnikanie na úseku marketingu diviny, živej zveri, poľovníckeho turizmu a ostatných poľovníckych činností,

-        navrhovať a vykonávať rybochovné úpravy malých vodných tokov a nádrží.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent POĽOVNÍCTVA  (1. stupeň) dokáže:

-        ako člen tímu hodnotiť kvalitu poľovných revírov (bonitácia),

-        navrhovať a realizovať výstavbu poľovníckych zariadení a ďalšej poľovníckej infraštruktúry v poľovných revíroch,

-        riadiť chov, výcvik a využitie poľovne upotrebiteľných psov,

-        organizovať osobné teoretické a praktické vzdelávanie,

-        udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojom odbore a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-        ekológia

-        náuka o pôdnom prostredí

-        botanika

-        poľovnícka zoológia

Odporúča sa, aby tieto vedomosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-        fytocenológia a výživa zveri

-        biológia poľovnej zveri

-        genetika zveri a lesných drevín

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-        poľovníctvo

-        manažment poľovníctva

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalosti študijného  odboru (1. stupeň)

-        ekologické základy poľovníctva

-        ochrana prírody a krajiny

-        rybárstvo

-        poľovnícka kynológia

-        poľovnícke stavby a zariadenia

Štátna skúška (1. stupeň)

-        obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom) rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa,

-        overenie spôsobilosti riešiť základné teoretické a praktické problémy vo vzťahu k téme záverečnej práce.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent tohto študijného programu bude mať hlbšie poznatky z problematiky trvalo udržateľného poľovného hospodárstva v podmienkach trhového hospodárstva s aplikáciou na moderné ekologicko-ochranárske funkcie poľovníctva, ochrany a manažmentu zveri a vyšších živočíchov. Poznatky sa dotýkajú najmä vzťahov „zver-les-poľnohospodárska krajina“, biotopov najvýznamnejších druhov lesnej a poľnej zveri, ich tvorby a revitalizácie, komerčných problémov a manažmentu poľovníctva, spôsobov chovu a starostlivosti o zver, vrátane veterinárnej (zvernicové, farmové a voľné chovy).

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové vzdelávanie v tomto resp. v niektorom príbuznom študijnom  odbore a študijný program v 2. stupni so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru POĽOVNÍCTVO (2. stupeň)

-        nachádza a prezentuje vlastné riešenie problémov pri riadení, projektovaní, ako aj vo výskume ochrany a manažmentu zveri a ich aplikácií,

-        tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,

-        kriticky analyzuje a aplikuje celý rozsah konceptov, princípov, riešení a praktík odboru v kontexte ochrany a trvalo udržateľného manažmentu zveri, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,

-        vie zavádzať zložité ekologicky ochranárske a chovateľské riešenia, používať moderné metódy a postupy pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosť (2. stupeň)

Absolvent odboru POĽOVNÍCTVO (2. stupeň) získa schopnosť:

-        analyzovať a porozumieť ekologickým, ochranárskym, chovateľským a marketingovým procesom na úseku trvalo udržateľného manažmentu zveri,

-        špecifikovať, navrhovať, implementovať, riadiť a realizovať integrované riešenie trvalo udržateľného manažmentu zveri a ich aplikovať v prevádzke,

-        hodnotiť procesy zmien v životnom prostredí z pohľadu vývoja, prispôsobovania a implementácie chovateľských zásad v manažmente zveri,

-        preukazovať dôkladné porozumenie pre ekologické, ochranárske, chovateľské, produkčné a komerčné funkcie trvalo udržateľného manažmentu zveri v podmienkach kultúrnej krajiny,

-        riadiť a organizovať veľkoplošný ekologický manažment zveri v zmysle poľovníckej rajonizácie Slovenska,

-        pracovať v projektoch na zachovanie a zveľaďovanie biodiverzity krajiny v podmienkach narastajúcej antropopresie s osobitným zreteľom na ochranu genofondu zveri.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a znalosti (2. stupeň)

Absolvent odboru  POĽOVNÍCTVO (2. stupeň) dokáže:

-        pracovať efektívne a tvorivo ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu,

-        vykonávať funkciu prednášateľa a skúšobného komisára na všetkých stupňoch poľovníckeho vzdelávania,

-        vykonávať funkciu odborného poľovníckeho hospodára v poľovnej oblasti alebo lokalite,

-        vykonávať riadiace funkcie na úseku štátnej správy poľovníctva (na všetkých stupňoch), ako aj v poľovníckej organizácii resp. poľovníckej komore,

-        udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojom odbore a zabezpečovať vlastný kontinuálny profesionálny rast.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru (2. stupeň)

-        integrovaná ochrana lesa

-        ekonomika obnoviteľných prírodných zdrojov

-        ekologické základy poľovníctva

-        špeciálny chov zveri

-        ochrana živočíchov

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-        manažment poľovníctva II.

-        veterinárna starostlivosť o zver

-        svetové poľovníctvo

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalosti študijného  odboru (2. stupeň)

-        sprístupňovanie lesov a poľovných revírov

-        zakladanie a pestovanie lesa s poľovníckou funkciou

-        krajinné inžinierstvo

-        oceňovanie lesa a poľovných revírov

-        biotechnológie a lesné produkty

-        diaľkový prieskum Zeme

-        funkčne integrované lesné hospodárstvo

Štátna skúška (2. stupeň)

-        obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-        overenie spôsobilosti riešiť otázky a problémy vo vzťahu k téme diplomovej práce

-        skúška z oblasti poznania študijného odboru „Poľovníctvo“

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a riadenia trvalo udržateľného manažmentu zveri s orientáciou na jeho ekologické, ochranárske, chovateľské, výrobné, komerčné, rekreačné a kultúrne aspekty s osobitným zreteľom na zachovanie biodiverzity a ochranu genofondu vyšších živočíchov.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru POĽOVNÍCTVO (3. stupeň)

-        vedecky báda a používa vlastné riešenia problémov v oblasti ochrany a trvalo udržateľného manažmentu zveri

Doplňujúce vedomosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru POĽOVNÍCTVO (3. stupeň) si osvojí:

-        zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému (zadania), právne a environmentálne aspekty nových riešení manažmentu zveri, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu  výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax,

-        schopnosť formulovať zásady poľovníckej politiky v súlade s celospoločenskými záujmami najmä na úseku lesného hospodárstva, poľnohospodárstva ako aj ochrany prírody a krajiny.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t. j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na disciplínu poľovníctva. Jadro obsahuje len rámcové témy a jeho obsahom je študijná a vedecká časť.

Študijná časť:

Ekologická stabilita ekosystémov, zachovanie biodiverzity, bionómia jednotlivých druhov zveri, funkcia zveri v ekosystéme, ekologické potravné niky, trofické a topické nároky zveri, vzťah predátor – korisť, potravná ekológia, biológia  rozmnožovania  a populačná dynamika hlavných druhov zveri, fyziológia vtákov a cicavcov, výživa a kŕmenie zveri, ochrana zveri a zachovanie jej genofondu, ochrana a tvorba životného prostredia zveri, ochrana lesa a poľnohospodárskych kultúr pred poškodzovaním zverou, poľovnícka rajonizácia a bonitácia poľovných revírov, trvalo udržateľný manažment zveri, produkty poľovníctva a ich marketing, poľovnícka politika a legislatíva, veterinárna starostlivosť o zver, svetové poľovníctvo, poľovnícka história a kultúra, poľovnícka kynológia a strelectvo, ekonomika, ekonomika poľovníctva ako obnoviteľného prírodného zdroja, zakladanie a obhospodarovanie lesa s poľovníckou funkciou, intenzívne chovy zveri, integrovaná ochrana lesa, hospodárskoúpravnícke aspekty zariaďovania a zriaďovania poľovných revírov, využitie GIS v ochrane a manažmente zveri.

Vedecká časť:

Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru. zásady vedeckej práce, aplikácia a overovanie výsledkov výskumu, vedecké formulovanie problému (zadania), environmentálne, ekologické, produkčné a právne aspekty nových chovateľských a ochranárskych postupov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

(Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium preukazujúce schopnosti študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky).

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore POĽOVNÍCTVO so štandardnou  dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v tomto študijnom odbore musí študijný program obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore POĽOVNÍCTVO so štandardnou dĺžkou 2 roky  obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu  študijného programu v tomto študijnom odbore, musí študijný program obsahovať najmenej  60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
  • Študijný odbor POĽOVNÍCTVO (3. stupeň) nadväzuje na študijný odbor POĽOVNÍCTVO (2. stupeň), alebo na niektorý z príbuzných študijných odborov v 2. stupni. Študijný program 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahuje pomer študijnej a vedeckej časti 1 : 2.

História opisov

Späť