Študijný odbor

Lesníctvo

Skupina:

pôdohospodárske a veterinárske vedy

Podskupina:

lesníctvo

Oblasť výskumu:

poľnohospodárske a lesnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

FORESTRY

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor LESNÍCTVO sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002 zo dňa 16. 12. 2002 študovať:

  • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v odbore LESNÍCTVO, alebo v niektorom  príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru LESNÍCTVO sú spôsobilí  uplatniť sa v rôznych profesiách podľa dosiahnutého stupňa vzdelania:

Absolvent 1. stupňa – je pripravený riešiť základné praktické úlohy a problémy lesného hospodárstva  na úrovni nižších riadiacich funkcií  v štátnych a súkromných  subjektoch a firmách prvotného spracovania dreva, ako taxátori v rámci prác hospodárskej úpravy lesov, ap.

Absolvent 2. stupňa – je pripravený riešiť komplexné ako aj špecifické lesnícke problémy na všetkých stupňoch riadenia v štátnych a súkromných subjektoch, v štátnej správe a lesníckych projektových  organizáciách.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Slovensko má bezmála 2 mil. hektárov lesov, čo predstavuje takmer 41 % územia SR, lesnatosťou sa zaraďuje na 4. miesto v Európe. Lesy a drevná surovina, ako aj ostatné neprodukčné funkcie sú obnoviteľné prírodné zdroje, ktoré musia obhospodarovať vysokokvalifikovaní odborníci. Tieto skutočnosti sú zárukou nepretržitej potreby absolventov  lesníckeho štúdia v obidvoch  stupňoch.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor LESNÍCTVO  existuje na mnohých vysokých školách a fakultách v zahraničí. Ako príklad možno uviesť:  SRN – Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen, Rakúsko – Institute of Forest and Wood Sciences, UNI BOKU Vienna, Poľsko – Faculty of Forestry, WAU  Warsaw, Slovinsko – Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Litva – Forstfakultät, LLU Kaunas, Chorvátsko – Faculty of Forestry, University of Zagreb, Česká republika – Faculty of Forestry and Wood Technology, MZLU Brno, Francúzsko – Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Nancy Cedex, Švédsko – Faculty of Forestry, Umeå, Fínsko – Faculty of Environmental Science and Forestry, University of Joensuu.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-        poľovníctvo

-        všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

-        synekológia

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi 1. stupňa odboru LESNÍCTVO dokážu analyzovať a riešiť praktické úlohy a problémy lesného hospodárstva. Ich odborný profil je preto  zameraný na získanie potrebných teoretických  a praktických vedomostí a poznatkov z biologických, technických a ekonomických disciplín všeobecného a lesníckeho charakteru.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO (1. stupeň)

-        získa vedomosti a pochopí základné pojmy a princípy lesných ekosystémov vo všetkých jeho zložkách (lesné prostredie, stromová zložka, synúzia podrastu), ich vzájomnú interakciu, pestovanie a obhospodarovanie lesov ako aj ich exploatáciu, ekonomické princípy lesného hospodárenia,

-        vie ich použiť pri riešení praktických úloh hospodárenia v lese a rozhodovacích činnostiach spôsobom, ktorý dokazuje pochopenie všetkých súvislostí a dôsledkov,

-        dokáže navrhovať a realizovať alternatívne riešenia na základe teoretických poznatkov a skutočného stavu lesných porastov so zohľadnením prírode blízkych foriem obhospodarovania ako aj ekonomických princípov lesnej produkcie.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO (1. stupeň) získa schopnosť:

-        používať rôzne druhy pomôcok a prístrojov potrebných k zisťovaniu stavu lesa, stromových a porastových charakteristík, geodetické a meračské prístroje,

-        hodnotiť kvalitu sortimentov dreva, jeho chýb, účinnosť technologických postupov a výchovy  porastov v dlhšom časovom  horizonte.

-        schopnosť fyzicky ovládať a organizovať prácu lesnej mechanizácie a techniky v súlade s požiadavkami na modernú fytotechniku,

-        študent podľa záujmu môže získať kvalifikačné oprávnenia pre obsluhu lesných strojov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO (1. stupeň) dokáže

-        porozumieť a vysvetliť kvantitatívne a kvalitatívne rozmery rozhodovacích činností,

-        pracovať efektívnym spôsobom, sledovať vývoj vo svojej oblasti a naďalej sa vzdelávať,

-        sledovať a hodnotiť trh s drevnou surovinou a výrobkami prvotného spracovania dreva.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-        náuka o lesnom prostredí

-        lesnícka zoológia a entomológia

-        systematika nižších a vyšších rastlín

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-        zakladanie lesa

-        zisťovanie stavu lesa a lesných pozemkov

-        lesná mechanizácia

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-        pestovanie, ochrana a obhospodarovanie lesa

-        ťažbovo dopravné technológie

-        lesnícka ekonomika

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-        šľachtenie lesných drevín

-        poľovníctvo

-        právne normy a lesnícka legislatíva

-        obchod s drevom

Štátna skúška (1. stupeň)

-        obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa,

-        overenie spôsobilosti komplexne a syntetizujúco riešiť problémy vo vzťahu k téme záverečnej práce.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore LESNÍCTVO získajú prehlbujúce poznatky, ako aj  ďalšie praktické skúsenosti zo špeciálnych  lesníckych disciplín a oblastí s dôrazom na špecifické metódy pestovania a hospodárskej úpravy lesov, na chronologicko–logistické postupy, oceňovanie lesa a jeho funkcií, riadenie, financovanie a manažment prírodných zdrojov, vypracovávanie projektov a diel hospodárskej úpravy lesov. Ich profil im umožní riešiť najdôležitejšie, všeobecné i špecifické problémy lesných ekosystémov a lesníckej praxe. Absolventi budú dostatočne tvoriví a samostatní, získané vedomosti im budú umožňovať riadiť kolektívy pracovníkov. Dôraz bude kladený na problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania pracovných hypotéz. Absolvent tak získa potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO (2. stupeň)

-        získa vedomosti  a prezentuje vhodné riešenia špecifických problémov pre oblasť pestovania a hospodárskej úpravy lesov, technologických a logistických postupov, riadenia, financovania a manažmentu prírodných zdrojov, ekológie lesa a krajinného inžinierstva,

-        tvorivo aplikuje získané poznatky v lesníckej praxi,

-        na báze teoretických vedomostí vie používať moderné metódy a prostriedky pri riešení lesníckych problémov rôzneho druhu.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO  (2. stupeň) získa schopnosť

-        zavádzať zložité technické a technologické riešenia na základe analýzy konkrétnych podmienok, používať moderné pomôcky a prístrojov v rôznych lesníckych oblastiach,

-        navrhovať a projektovať zložité plánovacie a technické diela strategického charakteru, vypracovávať ozeleňovacie projekty, oceňovať lesné pozemky, hodnotiť straty                            na produkcii lesa,

-        ovládať základnú technológiu geograficko informačných systémov, vyhodnotenia leteckých a kozmických snímok,

-        dôležitou schopnosťou absolventa je prenášanie a spájanie teoretických aj praktických poznatkov odboru do iných príbuzných odborov, čím sú vytvárané podmienky diverzifikovaného  rozvoja odboru.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru LESNÍCTVO (2. stupeň) dokáže

-        pracovať efektívne ako jednotlivec, aj ako riadiaci pracovník,

-        profesionálne sa vyvíjať a vzdelávať sa vo svojej disciplíne.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-        hospodársko–úpravnícke plánovanie

-        rast a produkcia lesa

-        ekológia, ochrana lesa a prírody

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-        riadenie lesného hospodárstva a lesnícka politika

-        využívanie obnoviteľných zdrojov surovín

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-        obhajoba diplomovej práce,

-        overenie spôsobilosti komplexne a syntetizujúco riešiť problémy vo vzťahu k téme diplomovej práce,

-        skúška z oblasti poznania študijného odboru LESNÍCTVO.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore LESNÍCTVO so štandardnou  dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v tomto študijnom odbore musí študijný program obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore LESNÍCTVO so štandardnou dĺžkou 2 roky  obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu  študijného programu v tomto študijnom odbore, musí študijný program obsahovať najmenej  60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť