Študijný odbor

Spracovanie poľnohospodárskych produktov

Skupina:

pôdohospodárske a veterinárske vedy

Podskupina:

poľnohospodárstvo

Oblasť výskumu:

poľnohospodárske a lesnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Processing of Agricultural Products

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV sa môže podľa Sústavy  študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekt. zo dňa 16.decembra.2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky – (zaradený do sústavy študijných odborov)
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky – (zaradený do sústavy študijných odborov)

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Spracovanie poľnohospodárskych produktov, Výživa alebo inom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), so štandardnou dĺžkou najmenej 3 roky a najviac 4 roky v dennej forme a maximálne 5 rokov v externej forme

 

 

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru SPRACOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCHPRODUKTOVsú  spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-          agropotravinár - kvalitár (Bc.)      - 1. stupeň

(agrifood producer - quality tester)

-          technológ - agropotravinár (Ing.)   - 2. stupeň

(technologist - agrifood producer)

-          technológ - agropotravinár (PhD.)  - 3. stupeň

(technologist - agrifood producer)

Agropotravinár - kvalitár - ovláda problematiku hodnotenia kvality poľnohospodárskych produktov v zmysle Potravinového kódexu SR a príslušných medzinárodných štandardov. Ovláda systém odberateľsko-dodávateľských vzťahov a základné znalosti pre podnikateľskú činnosť v agropotravinárstve.

Ing. technológ - agropotravinár - ovláda spracovateľské technológie rastlinných a živočíšnych produktov, pracuje s odbornou literatúrou, informáciami, udržiava kontakt s vývojom svojej profesie.

PhD. technológ - agropotravinár - ovláda vedecké metódy výskumu vývoja a prináša vlastné riešenia problémov z oblasti agropotravinárstva. Samostatný pracovník, výskumník, analytik v oblasti Food Sciences.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Schopnosť konkurencie našich výrobkov na domácom i európskom trhu s potravinami vyžaduje zefektívniť výrobu poľnohospodárskych produktov ako základných surovín pre potravinársky priemysel. Je potrebné zabezpečiť prípravu odborníkov schopných hodnotiť výživovú a technologickú kvalitu surovín (s ohľadom na genotyp rastlín a zvierat, aplikovaných pestovateľských a chovateľských technológií a ekologických podmienok výrobného procesu). Zároveň sa žiada zabezpečiť prípravu odborníkov pre navrhovanie a implementáciu noriem platných v krajinách EÚ. Realizácia tejto úlohy je neodmysliteľná bez výchovy nového typu odborníkov pre potreby agropotravinárskeho komplexu, ktorí dokážu navrhovať komplexné riešenia problému v ucelenom systéme surovina – potravina – zúžitkovanie vedľajších produktov, s dôrazom aj na enviromentálne právne aspekty.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

-          MZLU Brno, ČR, Technologie potravin

-          ČZU Praha - ČR: Kvalita a zpracování zemědělských produktů

-          Akademia techniczno – rolnicza (ATR) Krakow – Poľsko: Food Technology

-          ATR Poznan – Poľsko

-          ATR Wroclaw – Poľsko, aj ďalšie

-          Univerität Hohenheim - Stuttgart: Bachelor Agricultural Sciences

-          University of Plymouth, Veľká Británia: Food Production and Quality

-          Fachhoschule Fulda - SRN: Lebensmitteltechnologie

-          Universita degli studi di Bologna  - Taliansko: Scienze e Technologie delle Produzioni Animali (Qualita e sostenibilitá de i processi produttivi)

-          Wageningen Universiteit Wageningen - Holandsko: Food Technology, Food Quality Management

V rámci doktorandského štúdia sú vytvorené podmienky pre zvládnutie odbornej terminológie aj vo svetovom jazyku s možnosťou študijných pobytov na zahraničných univerzitách a výskumných pracoviskách. Absolvent bude mať preto primerané dispozície uplatniť sa na trhu práce aj v európskom a svetom priestore.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Študijný odbor Potravinárstvo (5.2.24)

Rozdiely medzi navrhovanými študijnými odbormi Spracovanie poľnohospodárskych produktov (6.1.13) a Potravinárstvo (5.2.24) sú v korpuse vedomostí. Odbor Potravinárstvo je založený na chemickom a technickom základe a je zameraný na potravinársky priemysel, zatiaľ čo odbor Spracovanie poľnohospodárskych produktov vzájomne prepája poľnohospodárstvo a potravinárstvo a je založený a vychádza hlavne z biologického základu. Rozdiely v miere obsahu týchto študijných odborov predstavuje viac ako 50 %.

Rozdiely v miere obsahu so študijnými programami tretieho stupňa študijného odboru zameraného na „Spracovanie potravín“ – „Chémia a technológia požívatín“ sú v základnom ponímaní. Spomínaný program vychádza z chemického a technického základu, nami koncipovaný vychádza z biologického základu a faktorov, ktoré charakter spracovávaných poľnohospodárskych surovín a materiálov významne ovplyvňujú a tým rozhodujú o efektívnom zhodnocovaní poľnohospodárskej produkcie a kvalite potravín.

Predkladaný tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) logicky nadväzuje na bakalársky (Bc.) a inžiniersky stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.), ktoré sú zaradené v sústave študijných odborov MŠ SR. Absolventi sú cielene vychovávaní (vzdelávaní) pre samostatnú, tvorivú vedeckú a vývojovú činnosti v agropotravinárskom výskume a školstve.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Všeobecným cieľom študijného programu I. stupňa odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov je príprava absolventov so znalosťami, ktoré vychádzajú z vybraných súčasných teoretických poznatkov a metód, so schopnosťou aplikácie nadobudnutých vedomostí a schopností pri výkone povolania v smeroch určených charakteristikou a profilom absolventa študijného odboru. Absolvent bude poznať faktory ovplyvňujúce formovanie kvality produkcie od pestovateľského prostredia, technológie pestovania a správnej výživy rastlín a chovu hospodárskych zvierat až po vplyv genotypu. Získa znalosti o biochemických a chemických procesoch prebiehajúcich v poľnohospodárskych produktoch a procese pozberového ošetrenia a skladovania. Ovláda moderné spôsoby uskladnenia poľnohospodárskych produktov v smere uchovania nutričnej, technologickej a hygienickej kvality produkcie. Dokáže hodnotiť a analyzovať suroviny a  potraviny z pohľadu rôznych aspektov kvality v zmysle Potravinového kódexu a príslušných noriem. Oboznámi sa s možnosťami spracovania a finalizácie poľnohospodárskej produkcie a jej výhodnejšieho  speňaženia.

Absolventi odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (1. stupeň) nájdu možnosť uplatnenia v poľnohospodárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, najmä s realizáciou spracovania produkcie; v potravinárskych podnikoch na úseku nákupu, skladovania a hodnotenia kvality surovín a potravín. Absolventi sú pripravení na činnosť v špecializovaných laboratóriách všetkých typov inštitúcií a podnikov, v kontrolných, vývojových alebo výskumných pracoviskách potravinárskeho priemyslu, vo firmách zaoberajúcich sa dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a potravín. Absolvent môže nájsť uplatnenie tiež v inštitúciach zaoberajúcich sa výživou obyvateľstva a stravovaním.Teoretické vedomosti (1. stupeň):

Absolvent študijného odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (1. stupeň):

-          získa a pochopí podstatné fakty a princípy týkajúce sa vplyvu genotypu a agroekologických podmienok na formovanie kvality poľnohospodárskych produktov;

-          vie na vysokej úrovni analyzovať a vyhodnotiť kvalitu suroviny;

-          dôkladne sa oboznámi so systémom dodávateľsko-odberateľských vzťahov v rámci vnútorných i medzinárodných vzťahov pri obchodovaní s poľnohospodárskymi a potravinárskymiproduktami.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent študijného odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (1. stupeň) získa schopnosť a zručnosť:

-          používať moderné laboratórne metódy a prístroje na hodnotenie kvalitatívnych parametrov surovín a potravín a výsledky správne interpretovať;

-          analyzovať príčiny nevyhovujúcej kvality a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie; triediť suroviny pre rôzne spôsoby využitia;

-    organizovať pracovné operácie v oblasti pozberového ošetrenia a skladovania surovín a potravín a v oblasti  dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

-          získa základné znalosti pre podnikateľskú činnosť a pre uplatnenie v oblasti marketingu v potravinárskej výrobe a obchode;

-          dokáže na odborných a vzdelávacích podujatiach prezentovať problémy a ich riešenia;

-          pracovať efektívne ako člen inovačného tímu;

-          dokáže aplikovať princípy zdravej výživy pri vývoji nových alebo upravených výrobkov;

-          udržiavať kontakt s najnovšími teoretickými poznatkami a vývojom legislatívy.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru (1.stupňa)

I. rok štúdia:

 • Modulm predmetov biologického a prírodovedného zamerania, ktoré tvoria teoretický základ pre zvládnutie odborných a profilových predmetov študijného odboru.
 • Modul predmetov zameraných na výpočtové a informačné technológie v agrobiológii (ICT v agrobiológii).

II. rok štúdia:

 • Kombinácia modulov teoretického základu s odbornými poľnohospodárskymi pre zvládnutie základných biologických pochodov produkčného procesu rastlín a živočíchov.
 • Modul predmetov súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia a udržateľným poľnohospodárstvom.

III. rok štúdia:

 • Modul odborných a profilových predmetov zdôrazňujúcich kvalitatívne aspekty surovín a potravín.
 • Modul predmetov z oblasti pozberového ošetrenia a skladovania surovín a potravín.
 • Záverečná práca - štátna skúška (Bc.).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v každom roku.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

 • Spoločenské, morálne a právne apekty profesie
 • Základy podnikania a managementu
 • Odborná prax

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1.stupeň)

 • obhajoba  záverečnej práce, rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa
 • rozprava (kolokviálna skúška) z oblasti profilových predmetov poznania študijného odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov
 • po úspešnej obhajobe záverečnej práce a úspešnej kolokviálnej skúške, získajú absolventi titul bakalár (Bc.)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (Ing.) je pripravený uplatniť sa v riadení výrobných procesov podnikov agropotravinárskeho sektoru rôzneho typu so širokým zameraním na technológie potravín poľnohospodárskeho pôvodu.

V študijnom programe sa preto dôraz kladie na získanie znalostí a skúseností v celej výrobnej vertikále zabezpečovania kvalitných, zdravotne neškodných potravín, čo umožní absolventovi zodpovedne riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti. Absolvent sa može uplatniť aj v kontrolných a poradenských službách, strednom poľnohospodárskom a potravinárskom školstve, môže si budovať perspektívu vedeckej kariéry pokračovaním  v treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské). Študenti 2. stupňa vzdelávania sa môžu podľa vlastného záujmu špecializovať výberom a absolvovaním predmetov špecializácie „Potraviny rastlinného pôvodu" a „Potraviny živočíšneho pôvodu" a spracovaním témy diplomovej práce orientovanej k vedeckým a odborným programom danej špecializácie. Absolvujú prax vo výrobných podmienkach (podnikoch, prevádzkach) agropotravinárskeho sektoru. Vypracovanú diplomovú prácu obhajujú verejne pred štátnou skúšobnou komisiou. Vykonajú štátnu skúšku. Systém štúdia je flexibilný, študent kumuluje kredity v zmysle zásad ECTS s možnosťou ich získania aj na iných univerzitách (niektoré predmety).

Podmienkou štúdia na druhom stupni je absolvovanie prvého stupňa štúdia v tom istom študijnom odbore, prípadne niektorého príbuzného študijného odboru. Štandardná dĺžka štúdia na druhom stupni sú 2 roky. Pre záujemcov, ktorí ukončili prvý stupeň vo vzdialenejšom študijnom odbore, je možné navrhnúť 3-ročný študijný program.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (2. stupeň)   získa teoretické poznatky vychádzajúce zo súčasného stavu vedeckého poznania z oblasti mikrobiológie, konzervovania, analytických metód v potravinárstve. Dominantami, predmetmi charakterizujúcimi 2. stupeň vzdelávania, sú potravinárske technológie spracovania obilnín, strukovín, mlynských produktov, olejnín, záhradníckych produktov, fermentačná technológia, spracovanie okopanín a špeciálnych plodín, jatočníctvo, technológia mäsa a mäsových výrobkov, technológia mlieka a mliečnych výrobkov.

Počas štúdia získajú absolventi tiež požadované teoretické poznatky o konštrukčných prvkoch, funkčnosti a technických i technologických princípoch procesov v potravinárskych strojoch a zariadeniach, vrátane kompletných výrobných liniek a regulačnej techniky pri rešpektovaní kvality finálnych produktov, ekologických požiadaviek a rentability výroby. Neoddeliteľnou súčasťou študijných programov je výučba ekonomiky, manažmentu, finančníctva a platnej legislatívy v oblasti výroby potravín.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (2. stupeň) získa:

-          praktické poznatky z oblasti technologických postupov spracovania poľnohospodárskych komodít založené na súčasnom stave poznania;

-          schopnosť aplikovať vedecké, technické, sociálne princípy do zachovania kvality prírodných zdrojov potravín a ich efektívneho využitia s osobitným zreteľom na regionálnu politiku v zmysle požiadaviek EÚ;

-          kreatívne pristupovať  k inovácii výrobkov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Spracovanie poľnohospodárskych produktov (2. stupeň) dokáže:

-          efektívne pracovať v tíme ako člen, prípadne vedúci;

-          schopnosť pracovať s literatúrou, informáciami, udržiavať kontakt s vývojom svojej profesie;

-          kriticky analyzovať a navrhovať komplexné riešenia.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí  študijného odboru (2.stupeň)

-          majú interdisciplinárny charakter, nadväzujú na teoretický základ z oblasti prírodných vied, ktorý je aplikovaný  v technologických, technických a ekonomických predmetoch.

1.      rok štúdia (2. stupeň)

 • Kombinácia modulov predmetov prehlbujúcich teoretický základ prírodovedného zamerania (biofyzikálna chémia, analytické metódy v potravinárstve, mikrobiológia potravín, konzervovanie potravín), s modulom predmetov súvisiacich s technológiou  spracovania poľnohospodárskych produktov:

a)      rastlinného pôvodu

 • platný pre špecializáciu „Potraviny rastlinného pôvodu"

b)      živočíšneho pôvodu

 • platný pre špecializáciu „Potraviny živočíšneho pôvodu"

2.      rok štúdia (2. stupeň)

 • Modul technologických predmetov zameraných na spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín a predmetov zameraných na využitie vedľajších produktov a odpadov z potravinárskeho priemyslu.
 • Modul technických a ekonomických predmetov (potravinárska technika, manažment) - spoločné pre všetkých študentov.
 • Diplomová špecializácia, diplomová práca.
 • V rámci voliteľných predmetov si študent volí tie, ktoré prehlbujú jeho schopnosti v oblasti potravinárskych technológií, komunikácie v cudzích jazykoch a pod.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov Študijného programu v každom roku štúdia.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (štruktúra ako pre pôvodnú prácu)
 • rozprava k spracovanej téme diplomovej práce
 • rozprava (kolokviálna skúška) z oblasti študijného odboru „Spracovanie poľnohospodárskych produktov"
 • po úspešnej obhajobe získajú absolventi akademický titul inžinier (Ing.)

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia je pripravený na samostatnú tvorivú vedeckú činnosť a súvisiace aktivity v oblasti agropotravinárskeho výskumu, vývoja a vzdelávania. Ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, technologických postupov výroby zdravotne neškodných potravín a možnosti širšieho (aj nepotravinárskeho) využitia (zhodnocovania) poľnohospodárskych produktov a materiálov.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru „Spracovanie poľnohospodárskych produktov" (3. stupeň):

 • Vedecky skúma, poznáva a nachádza (prináša) vlastné riešenia problémov z oblasti agropotravinárstva - optimalizácia výroby surovín, potravín, zužitkovanie vedľajších produktov (bezodpadové technológie).
 • Teoretické vedomosti absolventa 3. stupňa štúdia vychádzajú z teoretického fundamentu biologického základu doplneného a prehĺbeného o nové poznatky z aplikovanej chémie, fyziky, mikrobiológie, špeciálnych potravinárskych technológií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru „Spracovanie poľnohospodárskych produktov" (3. stupeň) ovláda (osvojí si):

 • Zásady vedeckej práce, formulovania problémov a metód riešenia.
 • Väzby výskum - vývoj - výroba surovín, potravín, spracovanie vedľajších produktov.
 • Právne a enviromentálne súvislosti a vlastnosti (aspekty) riešených problémov.
 • Schopnosť samostatne prezentovať výsledky svojej práce (publikačná a pedagogická aktivita).

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru „Spracovanie poľnohospodárskych produktov" v doktorandskom štúdiu = 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania (PhD.) sú viazané na Vedu a vývoj v poľnohospodárstve a potravinárstve - Poľnohospodárske a potravinárske vedy (Agricultural and Food Sciences - AFS).

Štúdium pozostáva z dvoch častí: študijnej (1/3) a vedeckej (2/3).

Študijná časť (3. stupeň)

Študijná časť programu vychádza (zohľadňuje) súčasné teoretické poznatky vedy, výskumu, vývoja a ich aplikácie pri riešení konkrétnych úloh daného odboru so zameraním na  bioinžinierstvo (materiálové, energetické a ekologické bilancie jednotlivých operácií a celých výrob s využitím kinetických a rovnovážnych parametrov riešených systémov), vlastnosti a spracovanie biologických materiálov, rozšírenie (prehĺbenie) teoretických poznatkov z oblasti špeciálnych pozberových a spracovateľských technológií poľnohospodárskych produktov o nové, progresívne operácie a bezodpadové technológie, spracovanie vedľajších produktov poľnohospodárstva a potravinárstva, vlastnosti a aplikácie antimikróbnych a doplnkových prísad prírodného charakteru do potravín, kvalitu a bezpečnosť potravín (falšovanie), prediktívnu mikrobiológiu, metodiku experimentu a i.

Absolvovanie študijnej časti a preukázanie jazykovej spôsobilosti je nutným predpokladom pre vykonanie dizertačnej skúšky.

Dizertačná skúška (3. stupeň)

            Doktorand je povinný vykonať túto skúšku do 18 mesiacov (denná forma) do 36 mesiacov (externá forma) po nástupe na štúdium. Pozostáva:

 • z písomnej práce (oponovaná) – rozprava k nej,
 • komisionálna skúška (min. 5 členná) – vedecká rozprava z vybraných vedných oblastí súvisiacich s riešenou odbornou problematikou.

Vedecká časť:

-          Metodológia a etika výskumnej práce, matematické metódy spracovania údajov (napr. štatistické).

-          Výskum konkrétneho aktuálneho problému agropotravinárstva individuálnou, alebo tímovou prácou.

-          Pochopenie súvislostí - väzba: výskum - vývoj - výroba - zúžitkovanie vedľajších produktov - optimalizácia, právne a enviromentálne aspekty.

-          Prezentácia získaných výsledkov, prínos pre rozvoj študijného odboru a prax. Absolvovanie vedeckej časti štúdia je nutným predpokladom pre spracovanie dizertačnej práce (záverečnej práce) a jej obhajobu (štátna skúška).

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a v 2/3 vo vedeckej časti.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

 

Dizertačná práca

 • musí byť predložená v 3 originálnych vyhotoveniach (štruktúra ako pre pôvodnú vedeckú prácu),
 • môže byť predložená v slovenskom, alebo anglickom jazyku,
 • musí byť oponovaná (3x).

Štátna skúška (3. stupeň)

 • verejná obhajoba dizertačnej práce – vedecká rozprava

Komisia pre obhajobu dizertačných prác (v prípade úspešnej obhajoby) navrhuje absolventovi udeliť vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) o čom (udelenie hodnosti) rozhoduje v konečnom dôsledku vedecká rada fakulty v tajnom hlasovaní.

Kritériom hodnotenia dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce je preukázanie schopností študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. Musí preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať.

 

INDIKÁTORI ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku a záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie).
 • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program  s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents.)

História opisov

Späť