Študijný odbor

Agrochémia a výživa rastlín

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

pôdohospodárske a veterinárske vedy

Podskupina:

poľnohospodárstvo

Oblasť výskumu:

poľnohospodárske a lesnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

Agrochemisty and plant nutrition

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor AGROCHÉMIA A VÝŽIVA RASTLÍN sa môže podľa sústavy študijných odborov, vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať:

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky – interná forma a 5 rokov – externá forma.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Agrochémia a výživa rastlín sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa prefesiu:

-         Agrochemistry and plant nutrition – Philosophiae doctor  - PhD. – 3.stupeň (doktor pre agrochémiu a výživu rastlín)

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti agrochémie a výživy rastlín s orientáciou na kvantifikovanie prístupných foriem živín v pôde, optimalizáciu výživného stavu rastlín na základe diagnostických metód a na vývoj nových hnojív.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Agrochémia a výživa rastlín vychádza z princípov „precízneho poľnohospodárstva“, ktoré sa výrazne presadzuje v krajinách EÚ. Racionálne používanie priemyselných a organických hnojív v jednotlivých pestovateľských systémoch poľnohospodárskych plodín umožňuje zabezpečovať obyvateľstvu požadovanú produkciu úrody pri dosahovaní zdravotne nezávadnej kvality produktov rastlinnej výroby. Taktiež sa rešpektujú požiadavky na efektívnosť výživy rastlín bez negatívneho dopadu na životné prostredie.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

-         Česká republika – Česká zemědelská univerzita Praha, MZLU Brno

-         Poľsko- Akademia rolnična Krakow, Wroclaw, Waršawa

-         Maďarsko- Poľnohospodárska univerzita Debrecén

-         Nemecko – Univerzita Hohenheim

-         Rusko – Timirjazov agrochemický inštitút Moskva

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-         Fyziológia plodín a drevín – kde predmetom štúdia sú štruktúrne a funkčné aspekty regulácie metabolizmu rastlín a drevín

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a rozvíja vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti Agrochémie a výživy rastlín. Absolvent je schopný samostatne vedecky pracovať na výskumných projektoch, analyzovať kauzalitu prebiehajúcich zmien v pôde a rastlinnom organizme a kvantifikovať podiel ovplyvňujúcich  faktorov štatistickými metódami.Teoretické vedomosti:

-         vedecky skúma a prináša vlastné riešenia z oblasti Agrochémie a výživy rastlín

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent odboru Agrochémia a výživa rastlín si osvojí:

-         zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce.

-         získané vedecké výsledky prezentuje na vedeckých podujatiach a osvojí si spôsoby tvorby vedeckých, odborných a knižných publikácií

-         prispieva k rozvoju študijného odboru, uskutočňuje modelovanie vedeckých problémov na transfére získaných vedeckých poznatkov do praxe.

VYMEDZENIE JADRA ZNALOSTI

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru

Nosné témy jadra znalosti 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Pôdohospodárske a veterinárne vedy (Agricultural and Veterinary Sciences) – Všeobecné poľnohospodárstvo, Rastlinnú produkciu a Záhradníctvo.

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť

Teoreticky fundament, metodologický aparát, špecializácia:

-         zameranie sa na mechanizmy príjmu živín

-         získavanie nových biologických a technických poznatkov v oblasti agrochémie a výživy rastlín, pôdnej chémie, biochémie rastlín a pôdnych mikroorganizmov

-         zameranie sa na diagnostické chemicko-analytické metódy pôdy a rastlín

-         aplikácia matematicko-štatistických metód pre hodnotenie experimentu

-         simulácia a modelovanie harmonickej výživy rastlín

Vedecká časť

-         výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zo študijného odboru Agrochémia a výživa rastlín

-         zásady vedeckej práce vo väzbe na výskum-vývoj-výroba-použitie

-         právne a environmentálne aspekty nových produktov

-         etická a spoločenská stránka vedeckej práce

-         prezentácia získaných výsledkov výskumu doma a v zahraničí

-         rozvoj študijného odboru Agrochémia a výživa rastlín a jeho bezprostredné prepojenie na výrobnú prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti.

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečnej práce) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich aplikovať v spoločenskej praxi.

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje MŠ SR priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie.

História opisov

Späť