Študijný odbor

Všeobecné poľnohospodárstvo

Skupina:

pôdohospodárske a veterinárske vedy

Podskupina:

poľnohospodárstvo

Oblasť výskumu:

poľnohospodárske a lesnícke vedy

Anglický názov študijného odboru:

General Agriculture

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor  všeobecné poľnohospodárstvo sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Všeobecné poľnohospodárstvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru všeobecné poľnohospodárstvo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie:

-         poľnohospodársky technológ (Agricultural Technologist) - 1. stupeň

-         poľnohospodársky inžinier (Agricultural Engineer) - 2. stupeň

Poľnohospodársky technológ:  dokáže riešiť problémy a technologické procesy v poľnohospodárskych sústavách, má znalostí o technologických procesoch v rastlinnej a živočíšnej  produkcií, dokáže využívať prírodné zdroje v súlade  s environmentálnymi požiadavkami riadenia agroekosystému.

Poľnohospodársky inžinier: je schopný analyzovať podmienky, navrhovať udržateľné poľnohospodárske systémy v súlade s environmentálnymi  požiadavkami, ovláda  biologické aspekty produkcie zdravotne  nezávadných potravinových zdrojov, pozná metódy riadenia kolektívu pracovníkov, je schopný navrhovať optimálne riešenia, nové postupy a technológie v poľnohospodárskom systéme v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Komplexné riadenie agroekosystému so súčasným zabezpečením požiadaviek na kvalitu a nezávadnosť potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na tvorbu a ochranu životného prostredia a zhodnotenie mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva si vyžaduje výchovu profesionálov schopných usmerňovať technologické procesy v poľnohospodárskom systéme v súlade s udržateľným využívaním prírodných zdrojov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

CZ - ČZU Praha, MZLU Brno, JČU České Budějovice, Maďarsko - PU Debrecen, St. István University Gödöllö, Nemecko - Univerzita Hohenheim, Univ. Kassel, Poľsko - AR Krakow, AR Lublin, AR Warszawa, USA - Texas A and M, College Station, Iowa State University.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-         Rastlinná produkcia,

-         Živočíšna produkcia,

-         Záhradníctvo

V príbuzných  študijných odboroch sú spoločné prírodovedné základy agrobiotechnológií. Tieto odbory sú však zamerané na užšiu oblasť poznávania s hlbšími  teoretickými vedomosťami a praktickými schopnosťami v danej oblasti.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Všeobecné poľnohospodárstvo (1. stupeň),  dokážu   analyzovať  problémy  poľnohospodárskych sústav, navrhovať technologické procesy v podsústavách, uplatňovať biologické, technické, environmentálne a ekonomické poznatky pri riadení poľnohospodárskych systémov. Vedia  spolupracovať so špecialistami iných profesií, kooperovať s manažérmi, majú znalosti o manažmente.

Absolventi  odboru Všeobecné poľnohospodárstvo (1. stupeň) majú znalosti o poľnohospodárskych systémoch a podsystémoch, ktoré dokážu navrhovať, prispôsobovať a usmerňovať, ovládajú technologické procesy v poľnohospodárskej sústave. Vedia sa uplatniť v agropodnikoch, v podnikoch biologických a chemických služieb, komerčných inštitúciách.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Všeobecné poľnohospodárstvo (1. stupeň)

-         pochopí teórie, princípy, podstatné fakty vzťahujúce sa k poľnohospodárskym systémom

-         dokáže ich využiť pri navrhovaní poľnohospodárskych  systémov v súvislostiach na agroekologické podmienky a environmentálne dopady

-         vie použiť primerané teórie, technologické postupy a nástroje na navrhovanie, hodnotenie a realizáciu poľnohospodárskych systémov v konkrétnych podmienkach.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent Všeobecného poľnohospodárstva dokáže:

-         navrhovať a realizovať poľnohospodárske systémy v konkrétnych agroklimatických podmienkach

-         riadiť technologické procesy v poľnohospodárskej sústave

-         hodnotiť poľnohospodárske systémy podľa stanovených parametrov kvality

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent  Všeobecného poľnohospodárstva dokáže:

-         organizovať vlastný vývoj a učenie

-         pracovať efektívne a vysvetliť kvantitatívne a kvalitatívne  parametre problému

-         prezentovať technologické možnosti a riešenia

-         neustále sledovať posledný vývoj vo svojej profesii

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné  témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-         prírodovedné základy poľnohospodárskej produkcie (biologické, chemické princípy javov, agro-pedologické aspekty prostredia)

Odporúča  sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-         vedecké základy poľnohospodárskej produkcie (genetické základy, výživa, manažment živín, fyziologické mechanizmy organizmov, všeobecné základy poľnohospodárskej produkcie)

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-         technologické procesy v poľnohospodárskej sústavy (technológia produkcie zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvody, princípy, väzby, vzťahy udržateľného vývoja v poľnohospodárstve)

-         ekonomické, technické aspekty poľnohospodárstva

-         Záverečná práca - štátna skúška  Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie  témy jadra znalostí študijného odboru

-         informačné a komunikačné  technológie v agrobiológii

-         sociologické, morálne a právne aspekty profesie

-         mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva

Štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Všeobecné poľnohospodárstvo

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Všeobecné poľnohospodárstvo dokáže analyzovať, projektovať, navrhovať  poľnohospodárske systémy zohľadňujúce produkčné a environmentálne parametre, realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získa  hlboké znalosti  z oblasti poľnohospodárskych systémov, ktoré mu umožňujú  riadiť  tímy pracovníkov, samostatne riešiť technologické, prevádzkové a iné projekty so zodpovednosťou za ich komplexné riešenie. Absolvent získa primerané vedecké skúsenosti s formuláciou hypotéz, ich overovaním, experimentovaním a analýzou získaných údajov.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Všeobecné poľnohospodárstvo (2. stupeň)

-          prezentuje  vlastné postupy riešenia problémov poľnohospodárskych systémov

-          tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi

-          dokáže efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom metód, technológií, techniky a prostriedkov v oblasti problémov poľnohospodárskych systémov

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Všeobecné  poľnohospodárstvo (2. stupeň) získa schopnosť

-          navrhovať, projektovať, implementovať poľnohospodárske systémy rôzneho stupňa intenzifikácie v rôznych agroklimatických podmienkach

-          analyzovať a riadiť technologické procesy z pohľadu udržateľnosti

-          rozumie nosným oblastiam teórie poľnohospodárskych systémov so schopnosťou kritickej analýzy v celom komplexe problémov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Všeobecné poľnohospodárstvo (2. stupeň) dokáže:

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, člen i vedúci tímu

-          sleduje a uplatňuje najnovšie teoretické a praktické poznatky v komplexe poľnohospodárskeho systému

-          riadi sa primeranými postupmi v súlade s právnym, etickým a profesionálnym rámcom odboru

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-         manažment technologických procesov a systému (manažment produkcie a kvality v rastlinnej a živočíšnej produkcii)

-         šľachtenie nových odrôd, hybridov, plemien (genetické aspekty, šľachtiteľské metódy, programy, kvalita, environmentálne požiadavky)

-         manažment škodlivých činiteľov (teoretický základ, fytopatológia, entomológia, herbológia, diagnostika, prognóza, integrovaná ochrana)

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-         ekonomické aspekty procesov v poľnohospodárstve

-         manažment poľnohospodárskeho systému a výroby

-         Diplomová práca (DP) - konkrétne riešenia  zadania

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba  diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Všeobecné poľnohospodárstvo

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom s oboch študijných odborov.
  • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom obsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
  • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu v Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť