Študijný odbor

Výrobné technológie

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

strojárstvo

Anglický názov študijného odboru:

Manufacturing Technologies

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Výrobné technológie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program druhého stupňa s dĺžkou štúdia 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

výrobný technológ        1. stupeň

výrobný inzinier            2. stupeň

Výrobný technológ - ovláda problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie.

Výrobný inžinier - ovláda metódy projektovania výrobných procesov a výrobných systémov, ich optimalizácie, modelovania a simulácie. Pozná technológie na výrobu polotovarov, technológie na výrobu súčiastok, metódy kontroly ich parametrov kvality a montážne technológie. Má znalosti potrebné na vytváranie systémov riadenia kvality. Dokáže spolupracovať na vytváraní virtuálnych modelov výrobných závodov a výsledky aplikovať v okruhu svojej kompetencie. Je schopný zabezpečiť výrobu kvalitných produktov, riešiť problematiku predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etapy na základe CAx (CIM, CAPE, ..atd.). Je schopný viesť pracovné kolektívy na rôznych úrovniach výrobných prevádzok a výrobných závodov. Má požadované odborné vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti na úrovni rozvoja vedy a techniky a tieto si udržiava a rozvíja celoživotným vzdelávaním.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Výrobné technológie ako základ výroby výrobných prostriedkov a veľkej časti spotrebného tovaru majú nezastupiteľné miesto v ekonomike štátu. Integrujú sa v nich najnovšie poznatky z rôznych oblastí s cieľom zefektívnenia a skvalitnenia všetkých procesov slúžiacich výrobe. Trvalá potreba absolventov tohto študijného odboru je základným predpokladom rozvoja spoločnosti, ekonomického rastu a konkurenčnej schopnosti. Ich uplatnenie je orientované na zabezpečenie výroby v rôznych oblastiach priemyslu, prednostne v strojárskom a elektrotechnickom. Ich význam bude rásť aj v súvislosti s presunom výrobných kapacít do stredo a východoeurópskeho priestoru.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Pretože zatiaľ nie sú k dispozícii obsahy ostatných štúdijných odborov, nie je možné zodpovedne určiť príbuzné odbory, ani vymedziť rozdiely medzi nimi. Predpokladáme však, že podľa všeobecne prijatých interpretácii pojmov, príbuznými odbormi budú

5.2.1 Strojárstvo

5.2.50 Výrobná technika

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru "Výrobné technológie" (1. stupeň) dokážu riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Majú potrebné znalosti na zabezpečenie racionálnej prevádzky takýchto zariadení pri zachovaní požadovanej kvality produkcie.

Absolventi majú znalosti o výrobných technológiách (zlievaní, tvárnení, obrábaní, zváraní, povrchových úpravách, tepelnom spracovaní, montáži, doprave a skladovaní), materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení.

Uvedené špeciálne znalosti majú rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby.

Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní komunikovať s ostatnými profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment, konštrukcia, zásobovanie, atď.).

Absolventi majú schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológovia, konštruktéri výrobných pomôcok v TPV a v kontrole kvality výroby. Majú znalosti a schopnosti potrebné na zabezpečenie racionálnej prevádzky a na riešenie neštandartných situácii vznikajúcich pri prevádzke, pri riešení problémov logistiky a riadení výroby. Majú tiež dostatočné vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent ŠO výrobné technológie (1. stupeň):

-        získa a pochopí prírodovedné princípy odboru,

-        získa poznatky o materiáloch,

-        získa základné teoretické poznatky z výrobných technológií,

-        zvládne princípy postupov na zabezpečenie kvality výroby,

-        teoretické poznatky vie aplikovať na riešenie problémov spojených s návrhom a prevádzkou výrobnotechnologických systémov,

-        vie používať CA technológie.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent ŠO výrobné technológie (1. stupeň) získa schopnosť:

-        monitorovať a riadiť výrobno-technologické procesy,

-        navrhovať ucelené časti výrobných postupov,

-        adekvátne využívať systémy zabezpečujúce kvalitu produkcie,

-        organizačne a vecne riešiť nepredvídané udalosti vo výrobe,

-        spolupracovať pri implementácii výrobných systémov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent ŠO výrobné technológie (1. stupeň) dokáže

-        prezentovať technické problémy výrobno-technologických systémov a ich riešenia,

-        pracovať ako člen vývojového týmu,

-        porozumieť a vysvetliť hlavné aspekty komplexného výrobného systému,

-        organizovať si vlastné štúdium a rozširovať bázu znalostí,

-        udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesiálnom raste.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra vedomostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na materiály, výrobné technológie v strojárstve a elektrotechnike a na  prípravu a riadenie výroby. Jadro obsahuje:

-                 prírodovedný základ  štúdia ,

-                 technické materiály a ich skúšanie,

-                 technickú mechaniku,

-                 informatiku a základy PC techniky,

-                 technickú dokumentáciu,

-                 ekonomiku a manažment výroby.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 3/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia.

-                 pružnosť a pevnosť,

-                 mechaniku tekutín,

-                 termomechaniku,

-                 časti a mechanizmy strojov,

-                 výrobné technológie (zlievanie, tvárnenie, obrábanie, zváranie, tepelné spracovanie, povrchové úpravy, montáž),

-                 špeciálne materiály,

-                 elektrotechniku a elektroniku.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. .roku štúdia.

-                 prípravu výroby,

-                 CAx technológie,

-                 výrobné stroje a zariadenia,

-                 strojársku metrológiu,

-                 riadenie kvality,

-                 projektovanie nástrojov a prípravkov,

-                 navrhovanie výrobných systémov,

-        záverečnú prácu – štátnu skúšku Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. .roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

-        racionalizácia a inovácia výroby,

-        základy práva,

-        ekológia a ochrana životného prostredia,

-        bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru !!! HÍbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednej  spomezdi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-        obhajoba záverečnej práce ( abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa,

-        overenie spôsobilosti riešiť zadania v oblasti výrobných technológií,

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Výrobné technológie.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia výrobných technológií sú spôsobilí systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob. Všetky tieto činnosti vykonáva s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie.

Predpokladá sa, že absolventi skončili prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky. Tým sa zabezpečí, aby si absolventi doplnili v prvom roku druhostupňového štúdia poznatky z oblastí jadra znalostí pre prvý stupeň ŠO výrobné technológie tak, aby sa pokryla báza vedomostí záväzná pre prvý stupeň.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Výrobné technológie (2. stupeň) má teoretické vedomosti o:

-        technologických procesoch výroby polotovarov,

-        technológiách výroby súčiastok,

-        montáži výrobkov,

-        manipulácii, doprave a skladovaní súčiastok v rámci výrobného procesu,

-        špeciálnych technológiách,

-        kontrole a riadení kvality výroby,

-        výrobných strojoch a zariadeniach.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Výrobné technológie (2. stupeň) získa schopnosť:

-        navrhovať a vyhodnocovať experimenty s cieľom optimalizovať parametre technologických procesov,

-        na základe modelu a simulácie výrobného systému analyzovať jeho chovanie a navrhovať riešenia,

-        pri požadovaných riešeniach využívať CAx technológie,

-        riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií, požiadavok integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobné technológie (2. stupeň):

-        získá dostatočné znalosti z ekonomiky a riadenia výroby a predvýrobných etáp, aby mohol riešiť ekonomické, prevádzkové a riadiace úlohy vo výrobe vo veľkých podnikoch, ale aj v malých spoločnostiach,

-        tieto činnosti môže vykonávať ako jednotlivec, ako člen alebo vedúci tímu, podľa rozsahu zadania,

-        samostatne sleduje a zvláda aktuálny vývoj vo svojej disciplíne.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-                 aplikovaná matematika a fyzika,

-                 teorie a metodiky technológií používaných vo výrobe polotovarov, súčiastok a výrobkov,

-                 meranie a kontrola parametrov súčiastok,

-                 CAx  technológie v príprave a riadení výroby,

-                 kovové, nekovové a kompozitné materiály,

-                 číslicovo riadené výrobné stroje a zariadenia..

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-                 experimentálne metódy v skúmaní výrobných technológií,

-                 progresívne technológie,

-        simulácia procesov a systémov,

-        komplexné systémy kvality,

-        projektovanie výrobných systémov,

-        diplomová práca ( DP ) - konkrétne riešenie zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili najmenej 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2 .roku štúdia..

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

-        obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v jazyku anglickom)

-        overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania

-        kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru:Výrobné technológie.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program MUSÍ obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jednoho študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 2.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jednoho študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udelovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD.", resp.umelecko-akademický tirul" artis doctor - ArtD.)
  • Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5)musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
  • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
  • špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Educaííon Documents).

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť