Študijný odbor

Výrobná technika

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

strojárstvo

Anglický názov študijného odboru:

PRODUCTION ENGINEERING

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Výrobná technika sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Strojárstvo, alebo v študijnom odbore Výrobná technika, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore prvostupňového štúdia zo Sústavy študijných odborov podľa vyššie citovaného rozhodnutia (príbuzné študijné odbory – pozri časť f) ). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Poznámka: Dočasne môžu v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výrobná technika študovať aj absolventi študijných odborov 1. stupňa štrukturovaného štúdia akreditovaných podľa skorších predpisov, napr. na SjF TU v Košiciach absolventi študijného odboru Všeobecné strojárstvo (všeobecný bakalár) a Prevádzka a údržba strojov (profesijný bakalár).

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Výrobná technika sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

-         Prevádzkár výrobnej techniky (Production Engineering Manager) - 1. stupeň,

-         Inžinier výrobnej techniky (Production Engineer) - 2. stupeň a

-         Production Engineering Philosophiae doctor - PhD, (Production Engineering Scientist) – 3. stupeň.

Prevádzkár výrobnej techniky - ovláda problematiku stavby a prevádzky výrobnej techniky. Dokáže riešiť problémy montáže, oživovania, programovania a zoraďovania výrobnej techniky, realizácie meraní, diagnostikovania a servisu výrobnej techniky.

Inžinier výrobnej techniky – ovláda metodiku konštruovania a projektovania výrobnej techniky, ovláda metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení projekcie a konštrukcie výrobnej techniky, má znalosti o konštrukčných materiáloch, komponentoch a moduloch výrobných strojov a zariadení a ich syntéze, dokáže modelovať virtuálne mechanizmy výrobných strojov a zariadení a ich interakciu na prostredie (hluk, vibrácie, ekologické dopady), pozná metódy, techniku a prostriedky riadenia výrobných strojov a výrobných systémov.

Production Engineering Philosophie doctor-PhD. - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou napr. na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Výroba v 21. storočí bude pravdepodobne svedkom významných posunov smerom k rôznorodosti až zákazkovosti výrobkov s cenami rovnakými alebo nižšími než ceny štandardných výrobkov a dodávaných kdekoľvek na svete na stručnú výzvu zákazníka. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že zrejme niet takého odvetvia ľudskej činnosti, ktoré by nebolo späté s výrobnou technikou. Výrobná technika sa podieľa (či už priamo, alebo nepriamo) na vzniku ľubovolného výrobku, preto jej zdokonaľovanie, zefektívňovanie, rast kvality produkcie a schopnosť pružne reagovať na všemožné požiadavky zákazníkov sú nevyhnutné. Pritom súčasní a potenciálni užívatelia výrobnej techniky sú ochotní zaplatiť za nový stroj už len práve toľko, koľko je nevyhnutne nutné vzhľadom k nimi požadovanej úžitkovej hodnote stroja. Pre výrobcov výrobných strojov a zariadení to znamená, že sú nútení produkovať stroje v takej koncepcii a s takými technickými parametrami, aké požaduje zákazník.

Na základe týchto skutočností možno perspektívne očakávať v stavbe výrobnej techniky sústredenie sa na nasledujúce hlavné vývojové trendy:

 • skracovanie výrobného procesu vo všetkých jeho fázach a z toho vyplývajúca dynamizácia strojov pri dodržaní vysokej pracovnej presnosti,
 • multiprofesnosť, pružnosť a rekonfigurovateľnosť strojov,
 • modulárnosť konštrukcie strojov, štandardizácia ich prvkov a uzlov a sústredenie ich výroby u špecializovaných výrobcov,
 • skracovanie kinematických reťazcov pohonov strojov – priame pohony, lineárne pohony,
 • ľahké a tuhé konštrukcie pohyblivých uzlov strojov,
 • nové kinematické štruktúry strojov,
 • dôraz na ekologické požiadavky ako pri práci stroja, tak aj pri jeho likvidácii.

Riešenie týchto otázok si vyžaduje vysoko profesionálny prístup od výskumu a vývoja cez projektovanie a konštruovanie až po prevádzku výrobnej techniky. Pre súčasnú dekádu milénia sa predpokladá aspoň taká potreba profesionálov v oblasti výrobnej techniky ako si vyžadovala napr. informatika za ostatných desať rokov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Spolková republika Nemecko: Universität Stuttgart – Produktionstechnik, TU Berlin – Produktionstechnik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg – Produktionstechnik, TU Dresden – Verarbeitungsmaschinen/Werkzeugmaschinen (vo všetkých prípadoch ide o druhý stupeň vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou 6 semestrov).

Česká republika: ČVUT Praha – 1. stupeň Výrobná technika, 2. a 3. stupeň Výrobné stroje a zariadenia, VUT Brno - 2. a 3. stupeň Stavba výrobných strojov a zariadení, VŠB-TU Ostrava – 3. stupeň Stavba výrobných strojov a zariadení.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Údržba strojov a zariadení (5.2.2),
 • Výrobné technológie (5.2.51),
 • Mechatronika (5.2.16),
 • Automatizácia (5.2.14),
 • Poľnohospodárska a lesnícka technika (5.2.46),
 • Aplikovaná mechanika (5.1.7),
 • Strojárske technológie a materiály (5.2.7.).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré vznikajú v rôznych oblastiach ľudskej činnosti pri prevádzkovaní výrobnej techniky, súvisiace predovšetkým s jej montážou, oživovaním, programovaním a zoraďovaním, realizáciou meraní, diagnostikou a servisom. Absolventi musia vedieť pracovať s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizácii práce a manažmente.

Absolventi študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň) majú základné znalosti o teórii, stavbe a riadení výrobných strojov a zariadení a o ich aplikovaní na technologické a prevádzkové podmienky a problémy.

Absolventi študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň) sa môžu uplatniť v rôznych odvetviach ľudskej činnosti, vo verejnom tak aj v súkromnom sektore. Uplatnia sa ako odborní pracovníci pre montáž, oživovanie, programovanie, zoraďovanie a prevádzku výrobnej techniky, ako špecialisti pre meranie, diagnostiku a servis výrobnej techniky, resp. ako samostatní podnikatelia v oblasti údržby, servisu a predaja výrobnej techniky.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň)

-          získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a súvislosti z teórie, stavby a riadenia výrobných strojov, zariadení a systémov,

-          vie ich použiť pri montáži, oživovaní, programovaní a zoraďovaní výrobnej techniky, pri realizácii meraní, diagnostike a servise výrobnej techniky takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí,

-          vie použiť primeranú teóriu a metódy, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie problémov, navrhovanie a vyhodnotenie variantných riešení pri prevádzkovaní výrobnej techniky.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň) získa schopnosť

-          špecifikovať problémy, navrhovať a vyhodnocovať variantné riešenia problémov súvisiacich s prevádzkovaním výrobnej techniky,

-          pracovať s nástrojmi, používanými pri konštruovaní a dokumentovaní výrobnej techniky,

-          prevádzkovať výrobnú techniku účinne a efektívne.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (1. stupeň) dokáže

-          prezentovať rôznym skupinám poslucháčstva technické problémy a ich riešenia,

-          pracovať efektívne ako člen vývojového tímu,

-          porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

-          organizovať si vlastné učenie a vývoj,

-          udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výrobná technika sú viazané predovšetkým na základné súvislosti stavby a prevádzky výrobnej techniky.

Jadro znalostí obsahuje tieto oblasti poznania:

-         Mechanika tuhých a poddajných telies

-         Základy výrobných procesov a systémov

-         Informačné systémy a počítačové siete

-         Základy výrobných technológií

-         Náradie

-         Základy stavby výrobnej techniky a výrobných systémov

-         Základy mechanizácie, automatizácie a riadenia výrobných strojov a procesov

-         Komponenty a moduly pre stavbu výrobnej techniky

-         Meranie, monitorovanie, diagnostika

-         Semestrálny projekt

-         Aplikačné spektrum a prevádzka výrobnej techniky

-         Robotické a manipulačné zariadenia

-         Záverečná práca – riešenie konkrétneho zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-         Základné prírodovedné disciplíny,

-         spoločenské, morálne a právne aspekty profesie,

-         základy podnikania a manažmentu.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program musí pokrývať celý obsah študijného odboru, hĺbka rozpracovania môže byť rôzna (podľa charakteru študijného programu), nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené alternatívne disciplíny, študijný program musí obsahovať aspoň jednu z nich, alebo umožňovať voľbu jednej z nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni minimálne 3/5 z celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa,

-         overenie spôsobilosti riešiť prevádzkovo-technické problémy výrobnej techniky,

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Výrobná technika.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Výrobná technika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti stavby výrobnej techniky, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja komponentov, modulov a celých strojov a zariadení v oblasti výrobnej techniky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (2. stupeň)

-         nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní výrobnej techniky a jej aplikácií,

-         tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,

-         kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,

-         vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (2. stupeň) získa schopnosť

-         analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z pohľadu možnej podpory výrobnou technikou,

-         špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku pre rôzne druhy aplikácie,

-         riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja, prispôsobovania a implementácie výrobnej techniky,

-         preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie stavby výrobnej techniky spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s výrobnou technikou,

-         pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, jeho analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s výrobnou technikou spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (2. stupeň) dokáže

-         pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,

-         identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa,

-         udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne,

-         riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-         Teória stavby výrobnej techniky

-         Metodika navrhovania konštrukcií strojov a projektovanie zariadení a výrobných systémov

-         Aplikácia CA metód v odbore

-         Aplikovaná mechanika

-         Automatizácia, riadenie a programovanie strojov a výrobných systémov

-         Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania (vývoj produktu)

-         Metodika tvorivej práce a riešenia technických úloh

-         Zásady a metódy organizovania a riadenia technických činností

-         Rozvoj a aplikačné spektrum výrobnej techniky

-         Diplomová práca - konkrétne riešenie zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program musí pokrývať celý obsah študijného odboru, hĺbka rozpracovania môže byť rôzna (podľa charakteru študijného programu), nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené alternatívne disciplíny, študijný program musí obsahovať aspoň jednu z nich, alebo umožňovať voľbu jednej z nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "inžinier" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni minimálne 1/2 z celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom),

-         overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania,

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Výrobná technika.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (3. stupeň) ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou napr. na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (3. stupeň)

-         vedecky báda v oblasti výrobnej techniky,

-         prináša nové vlastné riešenia problémov a poznatky v odbore výrobnej techniky.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Výrobná technika (3. stupeň) si osvojí

-         zásady vedeckej práce,

-         väzby výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia,

-         vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentácie výsledkov,

-         rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedu výrobnej technike. Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state), a to:

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:  Matematická analýza, tenzorový počet, vedecký experiment, teória pravdepodobnosti a matematická štatistika, teória systémov, matematicko-počítačová simulácia javov a procesov, 3D-modelery (I-deas, CATIA, ProEngineer), modálna analýza, teória riadenia strojov a procesov, odhady a presnosť výsledkov, verifikácie počítačových modelov, fuzzy logika, neurónové siete, mechatronické systémy a pod.

Vedecká časť:

-         Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

-         Zásady vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musia preukázať schopnosť  študenta samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich aplikovať s cieľom rozvíjať študijný odbor a formulovať prínosy pre spoločenskú prax.

História opisov

Späť