Študijný odbor

Štruktúra a vlastnosti dreva

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

inžinierstvo a technológie

Anglický názov študijného odboru:

Wood Structure and Properties

PDF opisu


Stupne - popis

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia (Ph.D)

- predpokladá sa, že študent ukončil dvojstupňové štúdium v odbore Drevárstvo alebo v príbuznom odbore

- štandardná dĺžka štúdia je 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Štruktúra a vlastnosti dreva sú spôsobilí vykonávať profesiu Philosophiae doctor (Ph.D), teda ovládajú vedecké metódy výskumu štruktúry a vlastností dreva s orientáciou na rozvoj vedeckých poznatkov slúžiacich pri modifikácii vlastností dreva, pri vývoji nových technológií spracovania dreva a vývoji nových progresívnych materiálov na báze dreva s využitím unikátnych vlastností jeho nano-, mikro- i makroštruktúry.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Drevo je prírodný materiál s unikátnymi vlastnosťami:

  • je prakticky nevyčerpateľnou, obnovujúcou sa surovinou pre mnohé priemyselné odvetvia
  • má unikátne vlastnosti z hľadiska chemického, zloženia nano-, mikro- i makroštruktúry.

Pre súčasné obdobie sa predpokladá rozvoj sofistikovaných technológií spracovania dreva i vývoj kompozitných materiálov na jeho báze s cielenými úžitkovými vlastnosťami. Takýto rozvoj si vyžaduje trvalý prísun nových poznatkov o štruktúre a vlastnostiach dreva.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Institute of Wood Biology & Wood Technology  Georg August University Gottingen

Wood Products at North Carolina State Rayleigh

Oregon State University Corvallis

Lesnícka a drevárska fakulta Mendelovej poľnohospodárskej univerzity Brno

Institut fur Holzforschung BOKU Vien

West Hungarian University Sopron

Moscow Forest State University

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent:

-        ovláda vedecké metódy skúmania štruktúry, fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností dreva,

-        pozná experimentálne metódy určovania vlastností dreva a metódy určovania jeho kvality,

-        vie teoreticky modelovať procesy zmien vlastností dreva prebiehajúce pri rôznych technológiách jeho spracovania,

-        pozná princípy navrhovania drevných kompozitov s cielenými vlastnosťami,

-        je schopný vedecky bádať a prinášať nové poznatky v oblasti štruktúry a vlastností dreva,

-        pozná inovačné trendy v oblasti spracovania dreva.Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent:

-        pozná metódy plánovania a vyhodnocovania,

-        ovláda základné informačné technológie,

-        vie sa orientovať v základných drevárskych databázach,

-        vie spracovať danú problematiku formou vedeckého článku a prezentácie,

-        vie spracovať a riešiť návrh vedeckého projektu,

-        má prehľad o ekologických a environmentálnych spracovaniach dreva.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

Študijná časť:

Vybrané kapitoly z matematickej analýzy, algebry a matematickej štatistiky. Plánovanie pokusov. Prenosové javy a teória podobnosti. Štruktúra dreva. Fyzika dreva. Mechanika dreva a drevných kompozitných materiálov. Vybrané kapitoly z chémie a fyzikálnej chémie dreva.

Vedecká časť:

-        Riešenie aktuálneho problému.

-        Vypracovanie projektu s identifikáciou problému, prehľadom súčasného stavu poznania a návrhom metodiky riešenia problému.

-        Publikovanie čiastkových výsledkov.

-        Prezentácia výsledkov v rámci interného seminára a na iných fórach.

História opisov

Späť