Študijný odbor

Drevárstvo

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

inžinierstvo a technológie

Anglický názov študijného odboru:

Wood Science and Technology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Drevárstvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č.2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať:

  • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Podmienkou štúdia v tomto stupni je, aby absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Drevárstvo, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Drevárstvo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-  Bakalár v odbore Drevárstvo (BSc in Wood Science and Technology) - 1.stupeň

-  Inžinier v odbore Drevárstvo (MSc in Wood Science and Technology) – 2.stupeň

Bakalár v odbore Drevárstvo – má znalosti o technológiách a metódach riadenia technologických procesov a konštrukcií výrobkov, na základe ktorých dokáže riešiť technologické a technické problémy v procesoch  spracovania dreva. Ovláda súvisiace  komerčné a poradenské činnosti, ako aj štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality dreva a produktov vyrobených z dreva.

Inžinier v odbore Drevárstvo – má schopnosť modelovo riešiť, vyvíjať, riadiť a kontrolovať zložité technologické procesy, kreatívne ich rozvíjať so zreteľom na efektívne využívanie drevnej suroviny, ako aj navrhovať progresívne technológie  pre efektívne a komplexné spracovanie dreva. Má vedomosti o vlastnostiach materiálov a konštrukcii výrobkov, na základe ktorých je schopný riešiť problémy inovačného procesu tvorby nových výrobkov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Slovensko má vzhľadom na svoju lesnatosť veľké možnosti a rezervy vo využívaní dreva na jeho priemyselné zhodnotenie na vysoko kvalitné a vysoko sofistikované výrobky, čo môže významne prispieť k rastu slovenskej ekonomiky. Drevo je obnoviteľnou surovinou označovanou za strategickú surovinu 21. storočia. Jeho spracovanie dáva priestor pre posilňovanie a rast podnikateľskej sféry. V porovnaní s vyspelými štátmi EÚ, pre ktoré je charakteristická vysoká úroveň využívania a spracovania dreva, má Slovensko v jeho využívaní značné rezervy. Vychádzajúc zo súčasných celosvetových trendov je potrebné, aby bola oblasť komplexného spracovania dreva na Slovensku zameraná na inováciu a  implementovanie progresívnych technológií, vyššiu finalizáciu produktov, efektívnosť výroby, exportu, vyššiu úžitkovú hodnotu a najmä na dosiahnutie konkurencieschopnosti produktov z dreva na trhoch vyspelých krajín s požadovanou environmentálnou legislatívou. Tieto náročné požiadavky môžu byť zabezpečované len vysoko kvalifikovanými odborníkmi v odbore Drevárstvo.

Študijný odbor Drevárstvo dokáže pripraviť absolventov na vysokej odbornej úrovni pre oblasť spracovania dreva. Tento študijný odbor vychádza z multidisciplinárneho základu prírodovedných, technických i ekonomických a spoločenskovedných disciplín. Absolventi podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského štúdia a študijného programu môžu nájsť uplatnenie v riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na komplexné spracovanie a zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny, v oblasti projektovania a konštruovania výrobkov, konštrukcií a stavieb z dreva, v oblasti vedecko-výskumnej a expertíznej činnosti, ako aj v oblasti komerčných a podnikateľských aktivít.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Česká republika - Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Poľsko – Warsaw Agricultural University, Agricultural University of Poznaň, Nemecko - Fachhochschule Rosenheim,Technische Universität Dresden, Maďarsko - West Hungarien University Šopron, Francúzsko – École National Superieur de l´Art et des Metiers Cluny, Bulharsko - University of Forestry Sofia, Rusko - Moscow State Forestry University,Academy of Forestry engineering St. Peterburg, Rumunsko – Transilvania University Brasov, Ukrajina – Ukrainian State University of Forestry, Lviv, Chorvátsko – University of Zagreb,Fínsko – Lapperanta University of Technology Tampere,

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-         Materiály

-         Chemické technológie

-         Stavebníctvo

-       a ďalšie vzdialenejšie študijné odbory, ktoré sa zhodujú v primeranom rozsahu jadra študijného odboru Drevárstvo

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru Drevárstvo  majú znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva a drevných kompozitných materiálov, technológií spracovania dreva a ich strojno-technologických zariadení, z konštrukcie a navrhovania výrobkov, riadenia  a ekonomiky.

Dôkladne poznajú technológie spracovania dreva a dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v týchto technológiách. Vedia spolupracovať s manažérmi, technológmi a špecialistami iných profesií, čo si vyžaduje  znalosti o podnikaní, organizácii a manažmente.

Absolventi študijného odboru Drevárstvo môžu nájsť uplatnenie v oblastiach drevospracujúceho, nábytkárskeho, celulózo-papierenského  a chemického priemyslu, stavebníctve, ako aj v ďalších odvetviach hospodárstva.Teoretické vedomosti (1.stupeň)

Absolvent študijného odboru  Drevárstvo (1.stupeň)

-         získa a pochopí podstatné fakty, pojmy a princípy , ktoré súvisia so spracovaním dreva a tvorbou drevárskych výrobkov,

-         vie primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva a v konštrukciách drevárskych výrobkov

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent  študijného odboru Drevárstvo  získa schopnosť

-         riešiť základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva,

-         ovládať štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a produktov,

-         prevádzkovať účinne a efektívne  strojovo - technologické zariadenia,

-         podieľať sa na predvýrobnej príprave  drevárskych produktov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent  študijného odboru Drevárstvo (1. stupeň) dokáže:

-         indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese,

-         pracovať efektívne ako člen pracovného tímu a riadiť kolektív na zodpovedajúcom stupni riadenia,

-         udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore,

-         pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a  v štúdiu na 2.stupni

Vymedzenie jadra znalostí (1.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Drevárstvo sú viazané predovšetkým na technológie spracovania dreva a konštrukciu drevárskych výrobkov, ktorého jadro vytvárajú disciplíny prírodovedného základu, techniky a technológie spracovania dreva:

1. ročník štúdia

-         prírodovedné disciplíny (matematika, fyzika, chémia)

-         štruktúra a vlastnosti dreva

-         základné princípy spracovania, úpravy a opracovania dreva

Odporúča sa, aby tieto znalosti  tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu prvého roka štúdia.

2. ročník štúdia

-         technológia prvostupňového spracovania dreva (piliarska, sušenie a hydrotermická úprava, preglejované a aglomerované materiály, procesy lepenia)

-    stroje a zariadenia pre spracovanie dreva

Odporúča sa, aby tieto znalosti  tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu druhého roka štúdia.

3. ročník štúdia

-         technológia druhostupňového spracovania dreva (ochrana dreva, výroba nábytku)

-         základy konštrukcie a navrhovania drevárskych výrobkov

-         chemické spracovanie dreva a výroba papiera

-         záverečná práca

-         štátna skúška

Odporúča sa, aby tieto znalosti  tvorili minimálne 3/5 ECTS kreditov študijného programu tretieho  roka štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-     ekonomické, spoločensko-vedné a právne aspekty profesie

-         základy podnikania a manažmentu

-         ostatné materiály pre drevárske výrobky

Štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jednom zo svetových jazykov)

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania vybratých tém znalostí jadra a ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent tohoto študijného odboru má  poznatky o štruktúre a vlastnostiach dreva, o jeho interakciách s inými látkami, rôznymi formami energie, o technológiách spracovania a pretvárania dreva na drevné produkty a zákonitostiach týchto procesov. Má hlboké poznatky z technologických procesov spracovania dreva, čo vytvára predpoklad pre tvorivý rozvoj nových technológií a procesov komplexného zhodnocovania dreva a drevného odpadu. Dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a realizovať náročné technické riešenia zahŕňajúce technologické procesy a tvorbu výrobkov, samostatne riešiť projekty, viesť riešiteľský kolektív, prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie, ako aj riadiť tímy pracovníkov.

Absolventi tohto odboru môžu nájsť uplatnenie pri riadení a kontrole zložitých technologických procesov, ich kreatívnom rozvíjaní so zreteľom na efektívnejšie využívanie drevnej suroviny a inovačného procesu, pri konštruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, výroby kompozitných drevných materiálov, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva,  v chemickom spracovaní dreva ako aj pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití, vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom alebo vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2.stupeň)

Absolvent študijného odboru Drevárstvo (2. stupeň)

-         vie navrhovať, projektovať a aplikovať nové technológie a materiály, vyvíjať, projektovať a konštruovať výrobky na báze dreva a iných materiálov,

-         vie analyzovať praktické problémy a  preukazovať efektívne rozhodovanie pri výbere metód, techník a prostriedkov,

-         pozná zložité moderné laboratórne metódy a prostriedky testovania štandardných a neštandardných vlastností dreva a výrobkov z dreva.

Praktické schopnosti a zručnosti (2.stupeň)

Absolvent študijného odboru Drevárstvo (2. stupeň) získa schopnosť:

-         špecifikovať, analyzovať, navrhovať, odborne a organizačne riadiť výrobné procesy a procesy zmien technológie spracovania dreva z pohľadu vývoja, prispôsobovania a zavádzania najnovších poznatkov,

-         riešiť projekty technického a technologického rozvoja, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a zavádzanie optimálnych riešení a hodnotiť ich z aspektu kvality a ekonomiky výsledných produktov,

-         projektovať a konštruovať výrobky na báze dreva a iných materiálov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Drevárstvo (2. stupeň) dokáže:

-         pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu,

-         udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami a vývojom v oblasti spracovania dreva a v oblasti výrobkov z dreva,

-         riadiť sa  profesionálnymi, právnymi a etickými zásadami,

-         pokračovať v štúdiu daného odboru na 3. stupni

Vymedzenie jadra znalostí (2.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2.stupeň)

1. ročník štúdia

-         aplikované poznatky prírodovedných disciplín v technologických procesoch jeho spracovania,

-         procesy mechanického spracovania dreva, sušenia dreva, degradácie, zušľachťovania dreva a energetické využitie dreva,

-         modelovanie a projektovanie technologických procesov, výrobných systémov a výrobkov.

Odporúča sa, aby tieto znalosti  tvorili 1/2 ECTS kreditov študijného programu prvého roka štúdia.

2. ročník štúdia

-         technicko-ekonomické aspekty riešenia problémov úrovne zhodnocovania dreva

-         tvorba, projektovanie a konštruovanie výrobkov z dreva,

-         ekologické, bezpečnostné a technicko-technologické aspekty výrobných procesov a výrobkov,

-         diplomová práca – konkrétne riešenie zadaného problému,

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň ½ ECTS kreditov študijného programu druhého roka štúdia.

Poznatky uvedené v jadre znalostí 2. stupňa študijného odboru Drevárstvo, musia byť súčasťou každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100% vyjadrení ECTS kreditov odboru.

Štátna skúška (2.stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jednom zo svetových jazykov),

-         overenie spôsobilosti riešiť zložité odborné problémy,

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania vybratých tém znalostí jadra a ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa.

 

Indikátory študijného odboru

  1. Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky budú obsahovať 180 ECTS kreditov. Študijný program obsahuje 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  2. Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Študijný program obsahuje najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  3. Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods.5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou štúdia než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovolnom z oboch študijných odborov.

a) Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods.5)

Musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.

  1. Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť