Študijný odbor

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

metalurgické a montánne vedy

Anglický názov študijného odboru:

Recovering and processing of earth resources

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. Zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • Prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandartnou dĺžkou 3 roky,
 • Druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing. Alebo Mgr.) so štandartnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandartnou dĺžkou až 3 roky,
 • Treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa a profilácie profesiu:

1. stupeň:

Bakalár - BSc (Earth resources Technologist):

-        získavanie a spracovanie zemských zdrojov

-        riadenie a prevádzka procesov získavania a spracovania surovín

-        informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

2. stupeň:

Inžinier - MSc (Earth resources Engineer):

-        získavanie a spracovanie zemských zdrojov

-        riadenie výrobných procesov

-        informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

3. stupeň:

Philosophiae doctor - PhD. (Earth resources Scientist):

-        získavanie a spracovanie zemských zdrojov

-        riadenie procesov získavania a spracovania surovín

Bakalár (BSc) je schopný vykonávať funkcie technické, technologické a prevádzkovo-manažérske. Ovláda všeobecnú problematiku zemských zdrojov. Má znalosti o  technológiách spracovania zemských zdrojov až do podoby predajných produktov. Podľa svojej profilácie dokáže riešiť základné problémy spojené s ich identifikáciou, získavaním, spracovaním, s ich technickou, informačnou, ekonomickou, podnikateľskou, manažérskou, výrobnou  a logistickou podporou. Ovláda problematiku ekonomiky, dokáže riešiť problémy riadenia a technológie na ekonomickom základe a dokáže aplikovať zistené skutočnosti v procese riadenia na báze legislatívnej,  ekonomickej, technickej a environmentálnej.

Inžinier (MSc) je schopný identifikovať, navrhovať, projektovať, realizovať a riadiť procesy získavania a spracovania zemských zdrojov. Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti zemských zdrojov. Je schopný podľa svojej profilácie identifikovať, navrhovať technológie získavania a spracovania zemských zdrojov a navrhovať systémy a prostriedky pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérské, výrobné  a logistické zabezpečenie. Dokáže modelovať, analyzovať a syntetizovať získané poznatky a identifikovať  príčiny a dôsledky využívania jednotlivých druhov zemských zdrojov a používania konkrétnych technológií a zabezpečujúcich prostriedkov pri ich získavaní a spracovaní. Ovláda aj metódy prognózovania vývoja požiadaviek na existujúce zemské zdroje a zabezpečujúce systémy. Ovláda metódy modelovania ekonomických parametrov pri zohľadnení možností technológie z rešpektovaním legislatívy.

Philosophie doctor (PhD) je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy zariadení a technológií, realizovať ich transfér do procesov získavania a spracovania surovín. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód, prostriedkov a technológií pre identifikáciu, získanie a spracovanie zemských zdrojov a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérské, výrobné  a logistické zabezpečenie vo vzťahu k zemským zdrojom a životnému prostrediu.  Skúma možnosti ich lepšieho využitia, resp. definuje nové zemské zdroje pre potreby budúcnosti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Zemské zdroje sú zdroje surovín a energie v zemskej kôre, na jej povrchu, na dne morí a oceánov,  v podzemných a povrchových vodách a v atmosferickom obale Zeme.  Identifikácia týchto zdrojov,  technológie ich získavania a spracovania, technické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske, výrobné  a logistické procesy tvoria ich nedeliteľný celok. Podstatou daného študijného odboru je príprava špecializovaných odborníkov pre komplexné zvládnutie týchto procesov s dôrazom na výzvy XXI storočia (netradičné zdroje surovín a energie, nové technológie, informatizácia, environmentálne aspekty atď.).

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

USA: Earth resources (University of Denver, Faculty of Law),

Air resources management (University of Wisconsin-Madison), Energy and mineral resources (University of Texas, Austin), Water resources management (University of Wisconsin-Madison),

Japonsko: Mineral resources and computer engineering (University of Kyoto)

Holandsko: Earth resources, Earth resources and environmental management (International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation), Natural resources management, Geoinformatics, Geo-information management, Water resources and environmental management,

Nemecko: Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering (University of Stuttgart)

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Baníctvo - úzke zameranie na technológie získavania nerastných surovín.
 • Banská geológia a geologický prieskum - úzke zameranie na identifikáciu ložísk nerastných surovín.
 • Odvetvová ekonomika amanažment - je priamo prepojený sdaným odborom cez odvetvie.
 • Automatizácia - široko koncipovaný odbor bez priamej väzby na zemské zdroje.
 • Priemyselné inžinierstvo - široko koncipovaný odbor bez priamej väzby na zemské zdroje.
 • Aplikovaná informatika - je prepojený s daným odborom; zabezpečuje informačné jadro pre priame aplikácie.

Uvedené príbuzné študijné odbory sa nešpecializujú na procesy získavania a spracovania zemských zdrojov. Orientujú absolventa na úzko vymedzené oblasti a  nezabezpečujú súhrnné a integrované prístupy.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (BSc, 1. stupeň) rozpoznávajú zemské zdroje v ich dynamickej podobe. Ovládajú výskyt zemských zdrojov vo všetkých planetárnych sférach, dokážu rozpoznať  ich využiteľnosť v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti.  Vedia pripraviť podklady pre ďalšiu komplexnejšiu analýzu využitia identifikovaného zemského zdroja. V prípade už využívaného zemského zdroja poznajú technológie ich získavania. Súčasťou vzdelania je v závislosti na profilácii  základná resp. hlboká znalosť ich technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej  a logistickej podpory, ako aj nástrojov a prostriedkov na zabezpečenie požadovanej kvality produktov.

Absolventi odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (BSc, 1. stupeň) môžu nájsť uplatnenie v odvetviach viazaných na získavanie a spracovanie  zemských zdrojov, a tiež v ďalších  sférach národného hospodárstva. Mimoriadne významnou oblasťou pre perspektívne uplatnenie absolventov  je napríklad využívanie alternatívnych zdrojov energie.Teoretické vedomosti (BSc, 1. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (BSc, 1. stupeň)

 • Získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k získavaniu a spracovaniu zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, podnikateľskej, manažérskej, výrobnej  a logistickej podpore.
 • Vie ich použiť  takým spôsobom, ktorým preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí.
 • Vie použiť na primeranej úrovni teóriu, praktické postupy a nástroje   pre konkrétne aplikácie.

Praktické schopnosti a zručnosti (BSc, 1. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (BSc, 1. stupeň) získa schopnosť:

 • V rámci svojej profilácie identifikovať, špecifikovať a vykonávať činnosti, spojené so získavaním a spracovaním zemských zdrojov, a navrhovať ich využitie.
 • Hodnotiť využitie zemských zdrojov,  systémov a zariadení na ich získavanie a spracovanie.
 • Prevádzkovať zariadenia a systémy spojené s vykonávaním činností zameraných na získavanie a spracovanie zemských zdrojov v rámci odbornej profilácie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (BSc, 1. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (1. stupeň) dokáže:

 • Prezentovať rôznym kategóriám poslucháčov prírodovedné a technické problémy a ich riešenia spojené so zemskými zdrojmi.
 • Pracovať efektívne ako člen pracovného a vývojového tímu.
 • Porozumieť a vysvetliť kvalitatívne a kvantitatívne rozmery problému.
 • Organizovať si vlastné učenie a vývoj.
 • Udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru (BSc, 1. stupeň)

Nosné témy jadra 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané  podľa odbornej profilácie na technológie identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov a ich technickú, informačnú, ekonomickú, podnikateľskú, manažérsku, výrobnú  a logistickú podporu. Jadro obsahuje:

 • Základy prírodovedných disciplín  (geológia, hydrogeológia,  zemské zdroje a ich identifikácia, fyzika, aplikovaná matematika, geoštatistika, geometria,  chémia - alternatívne podľa profilácie).
 • Základy inžinierskych disciplín  (štatistika, mechanika, elektrotechnika, metódy zobrazovania  - alternatívne podľa profilácie).
 • Technológie získavania a spracovania zemských zdrojov (mechanické, termické, chemické - alternatívne podľa profilácie).
 • Informačné technológie (počítačové systémy, algoritmizácia, programovanie, aplikačné technické a programové prostriedky - alternatívne podľa profilácie).

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. ročníka štúdia.

 • Identifikácia, modelovanie, získavanie a spracovanie zemských zdrojov I (rudy, nerudy, iné suroviny, energetické procesy, technológie vodného hospodárstva - alternatívne podľa profilácie),
 • Inžinierske disciplíny (modelovanie, simulácia, optimalizácia, mechanizácia, automatizácia - alternatívne podľa profilácie)
 • Systémové a informačné disciplíny (teória systémov, teória procesov, teória informácií, teória rozhodovania - alternatívne podľa profilácie)
 • Informačné technológie (počítačová grafika, technológie internetu, programovacie systémy, databázové systémy, informačné systémy - alternatívne podľa profilácie)
 • Semestrálny projekt .

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. ročníka štúdia.

 • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov II (tepelné aenergetické procesy, veterná, slnečná, geotermálna energia, energia malých vodných zdrojov abiomasy, technológie získavania pitnej vody ajej distribúcie, iné spracovateľské technológie - alternatívne podľa profilácie),
 • Inžinierske disciplíny (riadenie procesov, riadenie kvality, logistika adoprava, automatizácia procesov, meranie a monitorovanie procesov, teória riadenia - alternatívne podľa profilácie)
 • Aplikačné spektrum zemských zdrojov
 • Manažérske ariadiace disciplíny (ekonomika, marketing, podnikanie, riadenie podniku, riadenie výroby, riadenie kvality, legislatívne aenvironmentálne aspekty - alternatívne podľa profilácie)
 • Záverečná práca - štátna skúška BSc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. ročníka štúdia.

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru (BSc, 1. stupeň)

 • Základy personálneho riadenia a komunikácie
 • Ekonomické, spoločenské, morálne, právne aspekty profesie
 • Legislatívne a environmentálne aspekty využívania zemských zdrojov

Štátna skúška (BSc, 1. stupeň)

 • Overenie spôsobilosti riešiť odborné problémy obhajobou záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom),
 • Komisionálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (jeden predmet z oblasti identifikácie alebo technológii a dva predmety podľa odbornej profilácie študijného programu).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Získavanie a spracovanie zemských zdrojov dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať, zabezpečovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia v oblasti identifikácie, získavania a spracovania zemských zdrojov pri rešpektovaní legislatívnych a environmentálnych aspektov; udržiavať štruktúru finančného investovania v oblasti zemských zdrojov; analyzovať a oceňovať zemské zdroje z rôznych pohľadov podľa požadovaného účelu a na základe ocenenia vytvárať koncepcie ich optimálneho využitia. Sú schopní vykonávať tieto činnosti s vysokou mierou  tvorivosti a samostatnosti a zapájať sa do výskumu a vývoja. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent v závislosti na profilácii získal hlboké znalosti v oblasti zemských zdrojov, ich technickej, informačnej, ekonomickej, manažérskej, výrobnej a logistickej podpory. Získané znalosti mu umožnia riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou problémov, tvorbou modelov, navrhovaním, uskutočňovaním a hodnotením experimentov, interpretáciou výsledkov a overovaním hypotéz,  analýzou a interpretáciou získaných údajov. Absolvent môže rozvíjať celú škálu aplikácií v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov, v ktorých uplatňuje svoje komplexné znalosti pokrokových metód, prostriedkov a technik.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore. Študijný program má štandardnú dĺžku 2 roky. Pre uchádzačov, ktorí skončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (MSc, 2. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2. stupeň)

 • Nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výbere vhodných zdrojov, ako aj vo výskume, vývoji, navrhovaní a projektovaní systémov, ich zabezpečení a využívaní.
 • Tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi.
 • Kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov.
 • Vie zavádzať zložité technické riešenia založené na moderných metódach a prostriedkoch.

Praktické schopnosti a zručnosti (MSc, 2. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2. stupeň) získa schopnosť:

 • Analyzovať, modelovať a interpretovať procesy v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov.
 • Špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce využívanie zemských zdrojov.
 • Riadiť procesy zmien v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov z pohľadu vývoja, adaptácie a implementácie.
 • Preukazovať dôkladné znalosti v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov.
 • Pracovať na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu zemských zdrojov, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (MSc, 2. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (2. stupeň) dokáže:

 • Pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
 • Identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa.
 • Udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej profesii,
 • Riadiť sa primeranými praktikami v súlade s odborným, právnym a etickým rámcom svojej profesie.

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru (MSc, 2. stupeň)

 • Oblasť prírodných a inžinierskych vied - nadstavbová časť (matematika, štatistika, geoštatistika, fyzika, chémia, termodynamika, hydromechanika, geomechanika - alternatívne podľa odbornej profilácie).
 • Informačné disciplíny - nadstavbová časť (systémy GIS, systémy CAD, modelovanie a simulácia procesov, data mining, informačné systémy, umelá inteligencia, optimalizácia procesov - alternatívne podľa odbornej profilácie).
 • Aplikačné disciplíny (navrhovanie, plánovanie, riadenie - alternatívne podľa odbornej profilácie).
 • Oceňovanie zemských zdrojov (modely, analýzy, koncepcie a podobne).
 • Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. ročníka štúdia.

 • Ekonomické, manažérske ariadiace disciplíny (makroekonomika, mikroekonomika, finančný manažment, logistika, oceňovanie zemských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov, inovačné podnikanie, riadenie procesov, plánovanie a riadenie výroby, riadenie kvality - alternatívne podľa odbornej profilácie).
 • Inovačné technológie a prognózovanie v oblasti využívania zemských zdrojov.
 • Diplomová práca - konkrétne riešenie zadania, využívajúce konkrétne poznatky v inžinierskych aplikáciách.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. ročníka štúdia.

Štátna skúška (MSc, 2. stupeň)

 • Overenie spôsobilosti riešiť inžinierske problémy obhajobou diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku) s možnosťou obhajoby v cudzom jazyku,
 • Komisionálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (jeden predmet z oblasti technológii a dva predmety podľa odbornej profilácie študijného programu).

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov (napríklad vybrané nerudné suroviny budúcnosti, vodné zdroje, alternatívne zdroje energie, a pod.).  Orientuje sa na technologické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske a logistické aspekty v závislosti od svojej odbornej profilácie.Teoretické vedomosti (PhD, 3. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (3. stupeň)

 • Vedecky báda a prináša vlastné riešenie problémov vo svojej odbornej oblasti so zameraním na získavanie a spracovanie zemských zdrojov
 • Definuje nové riešenia pre potreby budúcnosti v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (PhD, 3. stupeň)

Absolvent odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov si osvojí:

 • Zásady vedeckej práce (cyklus výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia), vedecké formulovanie problému (technické zadanie), ekonomické, environmentálne a právne aspekty používania nových prístupov v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov, ako aj nových spôsobov využívania existujúcich a definovania nových zemských zdrojov,
 • Etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, aktuálny stav vedného odboru a prínosy pre prax.

Vymedzenie jadra znalosti (PhD, 3. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru (PhD, 3. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti 3. stupňa, t.j. PhD stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o zemských zdrojoch a s ňou súvisiace vedné disciplíny v rámci odbornej profilácie. Jadro obsahuje len rámcové témy, (vybrané state) t.j.:

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát: matematické metódy, metódy vedeckého experimentu, teória pravdepodobnosti a matematická štatistika, geoštatistika, matematické a fyzikálne modelovanie, matematicko-počítačová simulácia - alternatívne podľa odbornej profilácie,

Špecializované disciplíny: teória zemských zdrojov, logistika a doprava, informačné systémy, inovačné podnikanie, analýza investícií, prognózovanie, inovačné technológie, environmentálne technológie, suroviny XXI. storočia, riadenie procesov, riadenie kvality, monitorovanie, navrhovanie,- alternatívne podľa odbornej profilácie.

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,
 • Uskutočňovanie vedeckej práce (analýza, experiment, simulácia, vyhodnotenie, interpretácia a pod.)
 • Návrh vlastného riešenia
 • Aplikácia a implementácia riešenia
 • Publikovanie a prezentácia výsledkov výskumu

Skúšky  (PhD, 3. stupeň)

 • Kolokviálne skúšky (hlavne pre uchádzačov, ktorý neabsolvovali 2. stupeň v danom študijnom odbore)
 • Dizertačná skúška z oblasti poznania vedného odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov podľa odbornej profilácie a charakteru dizertačnej práce.
 • Obhajoba dizertačnej práce (abstrakt v anglickom jazyku) s možnosťou obhajoby v cudzom jazyku - overenie spôsobilosti formulovať a riešiť vedecké problémy.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a uplatňovať ich pri realizácii v praxi s cieľom jej zlepšenia resp. zvýšenia jej úrovne.

História opisov

Späť