Študijný odbor

Elektroenergetika

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

elektrotechnika a elektroenergetika

Anglický názov študijného odboru:

Electrical Power Engineering

PDF opisu


Stupne - popis

V študijnom odbore ELEKTROENERGETIKA zaradenom do Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/20-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 možno vytvárať študijné programy:

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou študijných programov 3-4 roky v dennej forme a 3-5 rokov v externej forme.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor Elektroenergetika sa zaoberá najmä problematikou ustálených, prechodných a poruchových stavov v elektrizačnej sústave, riadenia sústavy, rozvodov elektrickej energie, chránenia elektrických zariadení, ekonomiky energetiky a vplyvu energetiky na životné prostredie, výroby elektrickej energie vo všetkých typoch elektrární vrátane alternatívnych zdrojov energie, prenosu elektrickej energie, techniky vysokých napätí, skúšobníctva, svetelných zdrojov, účinnosti svietidiel a osvetľovacích sústav.

Študijný odbor Elektroenergetika sa člení na oblasti poznania:

-          technika vysokých napätí;

-          výroba a rozvod elektrickej energie;

-          elektrotepelná technika;

-          svetelná technika;

-          environmentálne a ekonomické problémy elektroenergetiky.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Uvedený študijný odbor patrí medzi tradičné odbory technického vysokoškolského štúdia, orientované na výrobu, rozvod a využitie elektrickej energie vrátane ich ekonomických a ekologických aspektov, čím sa radí medzi študijné odbory vyžadované pre rôzne špecializované činnosti v oblasti elektroenergetiky. Obsahovo nadväzuje na druhostupňové vzdelanie získané spravidla v študijnom odbore Elektrotechnika alebo vo vybraných príbuzných či súvisiacich odboroch a umožňuje absolventovi získať najvyššiu vysokoškolskú kvalifikáciu vo vymedzenej oblasti poznania.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijné odbory pod názvami, ako napr. Elektroenergetik v nemecky hovoriacich krajinách alebo všeobecne Electrical Power Engineering, Power Engineering, Electricity and Energy a pod. či z nich odvodené názvy, sa vo vymedzenom obsahu vyskytujú prakticky na všetkých významných technických univerzitách na celom svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

K príbuzným študijným odborom patria najmä

 • Elektrotechnika
 • Teoretická elektrotechnika
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Elektrotechnológie amateriály
 • Automatizácia
 • Aplikovaná informatika
 • Jadrová energetika
 • Energetika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Metrológia
 • Meracia technika
 • Aplikovaná mechanika
 • Environmentálne inžinierstvo amanažment
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

Tieto študijné odbory majú viacero spoločných odborných disciplín a oblastí poznania, zameraných na aplikácie makroskopickej teórie elektromagnetického poľa, jadrovej fyziky, fyzikálnych procesov premien jednotlivých foriem energie v rôznych druhoch materiálov, technológií premien energií, riadenia elektroenergetických systémov a ekologických a ekonomických aspektov elektroenergetiky a pod. Základným rozdielom oproti príbuzným študijným odborom je predovšetkým výraznejšia orientácia študijného odboru Elektroenegetika na aplikácie v oblasti výroby, prenosu a využitia elektrickej energie bežných i vysokých napätí, používaných v elektroenergetickej rozvodnej sústave.

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3-4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3-5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Pre absolventa je charakteristické zvládnutie vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblasti teoretickej elektroenergetiky, výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, techniky vysokých napätí, svetelnej alebo elektrotepelnej techniky, ako aj z ekologických a ekonomických aspektov elektroenergetiky a jej riadenia.Teoretické vedomosti

Oblasti a rozsah vedomostí, ktoré profilujú absolventa

a) Všeobecný vedomostný základ odborného profilu

Možné okruhy matematických znalostí (alternatívne):

Diferenciálne a diferenčné rovnice. Numerické metódy. Matematická štatistika. Teória modelovania. Teória  pravdepodobnosti. Diskrétna matematika. Lineárne programovanie a algoritmy. Optimálne  programovanie. Matematické modelovanie dynamických systémov. Matematická teória experimentu. Pravdepodobnostné modelovanie dynamických sústav. Teória funkcie komplexnej premennej.

Možné okruhy fyzikálnych vedomostí a vedomostí z teoretickej elektrotechniky (alternatívne)::

Teória elektromagnetického poľa. Kvantová a štatistická fyzika. Jadrová fyzika. Termodynamika. Fyzika plazmy. Aplikovaná optika.

b) Špecializovaný vedomostný základ odborného profilu

pozostáva z viacerých alternatív (s možnosťou ich kombinácií pri variabilnej hĺbke zvládnutia v závislosti od nosnej témy vedeckej časti doktorandského štúdia):

Elektroenergetika

Teoretická elektroenergetika. Energetické výrobne. Vplyv elektroenergetických zariadení na životné prostredie. Ustálené stavy v elektrizačnej sústave (ES). Prechodné a poruchové javy v ES. Nové smery  pri návrhu a projektovaní elektrických staníc. Racionalizácia spotreby elektrickej energie. Ekonomika v elektroenergetike. Výbojové javy na vedeniach a v elektrických staniciach. Prepätia v elektrických sieťach a ochrana proti prepätiam. Spotreba elektrickej energie. Priemyselná energetika.

Výroba a rozvod elektrickej energie

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie .Vplyv elektrickej časti elektrárne na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrárne. Mechanika vonkajších silových vedení. Kompaktné vedenia. Riadenie prevádzky ES. Nové smery v riadení ES s využitím prvkov umelej inteligencie. Elektromagnetická kompatibilita. Analýza porúch v ES. Elektrické ochrany elektrických zariadení ES. Elektrické stanice.

Technika vysokých napätí

Meracie systémy pre meranie vysokých napätí. Elektrické polia s priestorovým nábojom a ich meranie. Výbojová aktivita v izolačných systémoch vn, vvn a zvn zariadení a jej meranie. Výboje v homogénnych a nehomogénnych elektrických poliach. Koordinácia izolácie. Diagnostika vysokonapäťovej izolácie. Špeciálne vysokonapäťové merania a neistoty merania.

Svetelná technika

Premena elektrickej energie na svetelnú. Svetelnotechnické veličiny, jednotky a ich meranie. Meranie farieb a zložiek elektromagnetického spektra. Svetelné zdroje a predradné prístroje pre svetelné zdroje. Svetelnočinné časti elektrických svietidiel. Účinnosť svietidiel. Matematické modely reflektorov svietidiel. Osvetľovanie interiérov a exteriérov a jeho modelovanie.

Elektrotepelná technika

Teoretické základy termokinetiky, metódy riešenia teplotných polí. Prenos tepla sálaním.Teória a aplikácie odporového, indukčného a oblúkového ohrevu. Matematické a fyzikálne modelovanie v elektrotepelnej technike. Zdroje a prenos energie do elektrických pecí. Elektrické vykurovanie. Racionalizácia spotreby energie v elektrotepelných technológiách.

Ekonomika a riadenie elektroenergetiky

Teoretické základy aplikovanej odvetvovej ekonomiky, metódy riešenia technicko-ekonomických problémov elektroenergetiky. Prenos informácií pre riadenie sústavy a jej prvkov. Teória a aplikácie riadenia systémov a ich optimalizácia. Matematické a fyzikálne modelovanie rozvoja a prevádzky elektrizačnej sústavy. Ekologická optimalizácia systémov. Marketing a manažment v obchodovaní s elektrickou energiou. Racionalizácia spotreby elektrickej energie a iných foriem energie (DSM - Demand Side Management, IRP - Integrated Resource Planning).

Schopnosti a zručnosti

 • Zvládnutie základných matematických algoritmov zvymedzených oblastí poznania aich tvorivá a vedecká aplikácia pri riešení problémov odboru;
 • tvorivá aplikácia poznatkov zfyziky ašpecializovaných vedomostí zteotretickej elektrotechniky na riešenie problémov odboru;
 • využívanie nadobudnutých vedomostí potrebných na štandardné využívanie informatiky a výpočtovej techniky, na získavanie, prípadne počítačové spracovanie vybraných druhov informácií ana tvorivé využívanie vedomostí zprogramovacích jazykov, počítačových sietí a ďalších prvkov počítačovej gramotnosti;
 • schopnosť triediť avyhodnocovať odborné avedecké informácie,samostatne navrhovať nové technické riešenia aoverovať ich vpraxi,
 • schopnosť analyzovať ekonomické aekologické súvislosti technických diel aprocesov zoblasti elektroenergetiky,
 • schopnosť vedecky bádať aprinášať vlastné riešenia pre teóriu aelektroenergetickú prax.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Elektroenergetika si osvojí

 • zásady vedeckej práce väzby výskum - vývoj - výroba - použitie vo vedeckom formulovaní problému,
 • právne aekologické aspekty nových produktov,
 • etické asociálne aspekty vedeckej práce,
 • prezentácia výsledkov aschopnosť zaujímať odborné avedecké stanoviská

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Elektroenergetika

(majú na primeranej úrovni pokrývať niektorú z oblastí všeobecného a špecializovaného vedomostného základu odboru v rozsahu, predpokladanom pre konkrétnu špecializáciu študenta):

 • Vybrané kapitoly zmatematiky.
 • Vybrané kapitoly zfyziky ateoretickej elektrotechniky.
 • Elektroenergetika.
 • Výroba arozvod elektrickej energie
 • Technika vysokých napätí.
 • Svetelná technika.
 • Elektrotepelná technika.
 • Ekonomika ariadenie elektroenergetiky.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru Elektroenergetika:

 • Ekologické, sociálne, etické aprávne súvislosti elektroenergetiky avyužívania prvotných energetických zdrojov.
 • Obchod senergiami vliberalizovanom trhu.
 • Makroekonomické súvislosti elektroenergetiky aenergetiky.

História opisov

Späť