Študijný odbor

Telekomunikácie

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

Anglický názov študijného odboru:

Telecommunications

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor TELEKOMUNIKÁCIE sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 - 4 roky ( § 52 odst.3  Zákona 131/2002),
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 1 - 3 roky ( § 53 odst.2 Zákona 131/2002),. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Telekomunikácie alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v inom ako príbuznom študijnom odbore možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky,
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 najviac 4 roky v externej forme najviac 5 rokov (§ 54 odst.2 Zákona 131 /2002)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Telekomunikácie sú podľa dosiahnutého stupňa spôsobilí vykonávať profesiu

 • bakalár v odbore Telekomunikácie - 1. stupeň,
 • inžinier v odbore  Telekomunikácie - 2. stupeň
 • doktor (PhD.) v odbore  Telekomunikácie -3. stupeň..

Bakalár v odbore Telekomunikácie - dokáže riešiť problémy v oblasti prevádzky a projektovania telekomunikačných systémov, sietí a služieb a má schopnosť špecializovať sa a adaptovať potrebám, resp. požiadavkám telekomunikačnej praxe.

Inžinier v odbore  Telekomunikácie - dokáže riešiť problémy v oblasti praxe a výskumu, v oblasti telekomunikačných technológií, sietí a služieb, ako aj v oblasti riadenia a manažmentu telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Doktor (PhD.) v odbore Telekomunikácie - ovláda metódy výskumu a samostatnej vedeckej práce v oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb a vývoja telekomunikačných technológií  v súlade s najnovšími svetovými trendami.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Oblasť telekomunikácií patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim oblastiam ľudskej činnosti a komunikačné technológie v spolupráci s informačnými technológiami vo významnej miere ovplyvňujú vývoj spoločnosti, ktorý smeruje k vytvoreniu globálnej informačnej spoločnosti. Tento trend si vyžaduje prípravu kvalifikovaných odborníkov zameraných na vývoj, implementovanie, spravovanie a prevádzku zložitých telekomunikačných systémov nových generácií, ktoré prenikli prakticky do všetkých sfér ľudskej činnosti.

Z pohľadu uvedených trendov je prakticky nevyhnutné pokračovať v systematickom rozvíjaní študijného odboru Telekomunikácie, ktorý je zameraný na výchovu odborníkov pre oblasť telekomunikačných technológií a služieb. Potreba existencie tohto odboru spočíva aj v masovom zavádzaní telekomunikačných a informačných systémov, ich rýchlymi inováciami a z toho vyplývajúcou potrebou kvalifikovaných odborníkov pre túto oblasť.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor Telekomunikácie sa vyskytuje prakticky na všetkých významnejších zahraničných technických univerzitách v podobe najrôznejších študijných programov a zameraní štúdia.

Z veľkého množstva príkladov možno uviesť tieto:

Technische Universität Wien (Rakúsko)

California State University (USA)

UPC Barcelona (Španielsko)

Helsinky University of Technology (Fínsko)

Universite Jean Monnet Saint-Etienne (Francúzsko)

Politechnico di Torino (Taliansko)

University of Southampton (UK)

Royal Institut of Technology (Švédsko)

Technische Universität Műnchen

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Medzi príbuzné odbory patrí najmä Elektronika, Elektrotechnika, Počítačové inžinierstvo, Automatizácia a Informačné systémy. Základným rozdielom oproti týmto príbuzným odborom sú profilujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sa získavajú v študijnom odbore Telekomunikácie. Tieto vedomosti a zručnosti umožnia absolventom riešiť problémy návrhu a zavádzanie moderných telekomunikačných systémov sietí a služieb s využitím moderných telekomunikačných a informačných technológií.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3-4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa základné vedomosti z teoretického základu odboru, a to z matematiky, fyziky, elektrotechniky, informatiky, počítačov, ako aj programovania.

V ďalšej časti štúdia získa vedomosti zo základných disciplín odboru orientovaných na všeobecné odborné a praktické znalosti z oblasti elektroniky, teórie signálov a telekomunikačných systémov, sietí a služieb, moderných metód spracovania a prenosu signálov, prenosových médií, na ktoré nadviaže vzdelanie a získanie praktických znalostí z oblasti telekomunikačných technológií, najmä prenosových a spojovacích systémov, optických, mobilných a satelitných telekomunikácií, resp. telekomunikačných sietí a služieb.

V rámci štúdia získa potrebné odborné skúsenosti a zručnosti v oblasti prevádzky a projektovania telekomunikačných systémov. Okrem toho získa právne, ekonomické a manažérske vedomosti a jazykové znalosti z oblasti odbornej terminológie odboru.

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb a požiadaviek telekomunikačnej praxe, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru.

Uplatní sa ako kvalifikovaný pracovník pre prevádzku a projektovanie telekomunikačných zariadení, ktorý bude schopný samostatne aj v tíme riešiť úlohy telekomunikačnej praxe.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa základné teoretické vedomosti najmä  v oblasti

-           matematických a fyzikálnych vedomostí,

-           informatiky, počítačov a programovania,

-           odborno-technických základov študijného odboru.

Uvedené teoretické vedomosti umožnia absolventovi odboru Telekomunikácie (1. stupeň)

-           pochopiť podstatné fakty, pojmy, princípy a teoretické postupy vzťahujúce sa k problematike telekomunikácií,

-           použiť tieto teoretické vedomosti v oblasti prevádzky, projektovania a údržby telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) získa schopnosť

-           špecifikovať, projektovať a implementovať telekomunikačné systémy, siete a služby,

-           hodnotiť telekomunikačné systémy podľa všeobecných a špecifických atribútov kvality,

-           prevádzkovať telekomunikačné systémy, siete a služby účinne a efektívne v zmysle technických noriem.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (1. stupeň) dokáže

-           prezentovať na rôznych úrovniach technické a prevádzkové problémy a ich riešenia,

-           sledovať najnovšie trendy v odbore,

-           trvale zvyšovať svoj odborný rast.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Jadro znalostí určuje aspoň 60% obsahu študijného odboru Telekomunikácie, ktorý musí študijný program na 1. stupni obsahovať, a ktorý musí každý študent absolvovať. V zmysle objemu kreditov to zodpovedá asi 108 kreditom za absolvovanie celého štúdia na 1. stupni. Študijný program musí absolvovať všetky nosné témy jadra znalostí a je doplnený ďalšími (variabilnými) témami tak, aby spĺňal vyššie uvedené kvantitatívne požiadavky.

Nosné témy jadra znalostí odboru Telekomunikácie (1. stupeň):

 • matematická analýza, lineárna algebra, pravdepodobnosť amatematická štatistika, základy logiky, komplexná premenná
 • fyzikálne základy mechaniky, optiky a elektrotechniky,
 • základy informatiky (počítače, programovanie),
 • základy elektrotechniky( elektrické obvody, elektromagnetické pole)
 • základy elektroniky, teórie obvodov, elektronického merania a merania v telekomunikáciách,
 • teória signálov, systémov a rádiových, resp. optických komunikácií,
 • spojovacie systémy,
 • prenosové systémy,
 • telekomunikačné technológie, siete a služby.

Ďalšie (variantné) témy jadra znalostí odboruTelekomunikácie (1. stupeň)

 • diskrétna matematika, numerická matematika
 • programovacie techniky, databázy, operačné systémy
 • bezpečnosť aochrana telekomunikačných sietí,
 • základy multimediálnych telekomunikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne aprávne aspekty odboru.

Hĺbka rozpoznania  variantných tém môže byť v jednotlivých študijných programoch rôzna, nesmie však byť nižšia ako sa vymedzuje v jadre znalostí.

Ukazovateľom spôsobilosti inštitúcie priznať akademický titul "bakalár" je, že celkový  súčet kreditov študijného programu dosahuje  aspoň 60% celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100% ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň) - § 63 Zákona 131/2002

 • Obhajoba bakalárskej práce

Bakalárska práca musí dokumentovať prehľad absolventa 1. stupňa štúdia v odbore Telekomunikácie o niektorej čiastkovej oblasti odboru a schopnosť aplikovať získané poznatky na riešenie úloh primeranej náročnosti.

 • Kolokviálna skúška

Táto časť štátnej skúšky slúži na overenie znalostí zo stanovených tém resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas štúdia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent inžinierskeho štúdia študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti z predmetov teoretického základu odboru vrátane číslicového spracovania signálov, spracovania a prenosu  multimédií, ďalej získa podrobné poznatky z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb a ich konvergencii, modelovania telekomunikačných systémov, bezpečnosti  telekomunikačných systémov a sietí, ochrany údajov v telekomunikačných sieťach, kryptografickej bezpečnosti a overovania údajov a ich integrity.

Absolvent inžinierskeho štúdia získa vedomosti  z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a multimediálnych služieb, z oblasti mobilných a satelitných systémov, sietí a služieb, širokopásmových spojovacích systémov, ako aj z oblasti riadenia a manažmentu  telekomunikačných systémov,  sietí a služieb. Ďalej získa tiež vedomosti z oblasti prípravy multimediálnych materiálov a dokumentov a tiež z oblasti ekonomických a právnych aspektov podnikania.

Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Telekomunikácie získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb praxe a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru. Nájde uplatnenie ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií ako aj vo všetkých oblastiach aplikácií telekomunikačných a informačných  technológií. Získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať samostatne aj v tímoch na riešení projektov z oblasti telekomunikácií.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (2. stupeň)

-           má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z teoretických oblastí odboru,

-           samostatne nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v oblasti výskumu, vývoja, projektovaní a implementovaní telekomunikačných systémov, sietí a služieb,

-           tvorivo implementuje získané vedomosti v praxi,

-           je schopný analyticky hodnotiť navrhnuté riešenia problémov,

-           chápe spoločenské, etické, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Praktické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Telekomunikácie (2. stupeň) získa schopnosť

-           analyzovať telekomunikačné systémy z hľadiska ich funkčnej a technickej zložitosti,  efektívnosti a kvality poskytovaných služieb,

-           špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať moderné integrované riešenia v oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb,

-           analyzovať a modifikovať existujúce riešenia z pohľadu úrovne technologického vývoja.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (2. stupeň) dokáže

-           efektívne pracovať ako vedúci, resp. člen odborného a vývojového tímu,

-           sledovať najnovšie vývojové trendy v odbore,

-           dopĺňať svoje znalosti  najmä formami celoživotného vzdelávania.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboruTelekomunikácie (2. stupeň):

 • vybrané kapitoly zmatematiky a fyziky
 • teória šírenia elektromagnetického vlnenia vrádiovom aoptickom pásme,
 • číslicové spracovanie signálov, kompresia aprenos multimediálnych signálov,
 • teória telekomunikačných systémov, teória kódovania, šifrovania aochrana údajov vtelekomunikačných sieťach,
 • moderné (širokopásmové) spojovacie technológie,
 • moderné telekomunikačné systémy, siete aslužby
 • moderné sieťové technológie aich konvergencia,
 • architektúra komunikačnej infraštruktúry,
 • manažment telekomunikačných systémov, sietí a služieb vrátane ich modelovania.

Ďalšie (variantné) témy jadra znalostí odboruTelekomunikácie (2. stupeň):

 • inteligentné siete a služby,
 • neverejné telekomunikačné služby a siete,
 • spracovanie a prenos multimédií,
 • neurónové siete a ich aplikácie v telekomunikáciách,
 • bezpečnosť telekomunikačných a informačných technológií,
 • špecializované číslicové systémy (číslicové filtre, signálové procesory, obvody ASIC),
 • telekomunikačné právo a telekomunikačná legislatíva, ekonomicko - právne aspekty tvorby a prevádzky telekomunikačných systémov, sietí a služieb.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v študijnom odbore Telekomunikácie. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu v študijnom odbore Telekomunikácie musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) v 100 % vyjadrení ECTS  kreditov odboru, pričom hĺbka rozpoznania tém jadra je spravidla v jednotlivých študijných programoch rôzna.

Štátna skúška (2. stupeň) - § 63 Zákona 131/2002

 • obhajoba diplomovej práce

Diplomová práca musí dokumentovať prehľad absolventa 2. stupňa štúdia v odbore Telekomunikácie o niektorej čiastkovej oblasti odboru a schopnosť inžinierskeho prístupu k riešeniu problémov odboru.

 • kolokviálna skúška

Kolokviálna skúška slúži na overenie znalostí zo stanovených tém, resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas štúdia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti získané v inžinierskom štúdiu.

V rámci študijnej časti programu si prehĺbi teoretické vedomosti štúdiom najnovších vedeckých poznatkov odboru Telekomunikácie.

V rámci vedeckej časti programu získa absolvent doktorandského štúdia schopnosť samostatne vedecky pracovať na vedeckých projektoch a samostatne, resp. v tímoch získavať pôvodné vedecké poznatky. Získa schopnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce vo forme publikácií a vystúpení na  vedeckých konferenciách, ako aj aplikovať a prenášať získané poznatky do praxe.

Absolventi doktorandského štúdia nájdu uplatnenie v domácich aj zahraničných vedecko - výskumných a konzultačných inštitúciách, ústavoch a na univerzitách ako výskumní a pedagogickí pracovníci so schopnosťou  samostatnej tvorivej vedeckej práce a so schopnosťou viesť vedecké tímy.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň)

-           má hlboké teoreticko - metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete,

-           vie analyzovať a originálne riešiť neštandardné problémy odboru s cieľom prinášať nové riešenia,

-           tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi.

Praktické, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň) získa schopnosť:

-           vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v odbore,

-           aplikovať získané teoretické poznatky v praxi.

Doplňujúce vedomosti,, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň) získa schopnosť:

-           samostatne vedecky pracovať a viesť odborný, výskumný, resp.  vývojový tím,

-           sledovať najnovšie svetové výskumné trendy v odbore,

-           dopĺňať svoje vedomosti formami celoživotného vzdelávania,

-           zohľadniť vo svojej práci právne, etické a enviromentálne aspekty.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Telekomunikácie (3. stupeň)

Študijná časť 3. stupňa štúdia odboru Telekomunikácie (§ 54 odst.9 Zákona 131/2002) pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia vedeckej a odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertácia a zahŕňa:

 • teoretické základy vybraných predmetov odboru Telekomunikácie,
 • metodologické postupy riešenia problémov odboru Telekomunikácie,
 • vednú oblasť vsúlade so zameraním dizertačnej práce.

Študijná časť:

Študijná časť 3. stupňa  štúdia odboru Telekomunikácie (§ 54 odst 10 Zákona 131/2002) pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Zahŕňa najmä:

 • mapovanie súčasného stavu problematiky v danej oblasti,
 • formulovanie problému,
 • výskum aktuálneho a otvoreného vedeckého problému,
 • prezentácia výsledkov a prínosov výskumu v danej oblasti a dokumentovanie prínosu pre rozvoj študijného odboru.

Rozsah študijnej časti a vedeckej časti sú v pomere 1/3 a 2/3 celkového rozsahu študijného programu 3. stupňa štúdia.

Štátna skúška:

Štátna skúška (3. stupeň) pozostáva z dvoch častí:

 • dizertačná skúška,
 • obhajoba dizertačnej práce.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU  TELEKOMUNIKÁCIE

 • Študijné programy 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore Telekomunikáce, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2.stupňa so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odboreTelekomunikácie študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3.stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov.
 • Medziodborové štúdium v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 odst5 Zákona 131/2002)musí obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 odst.5 Zákona 131/2002) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

História opisov

Späť