Študijný odbor

Elektronika

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

elektrotechnika a elektroenergetika

Anglický názov študijného odboru:

Electronics

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ELEKTRONIKA sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Elektronika alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky
 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ELEKTRONIKA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu

¨       Bakalár Elektronik - Bc. ( Electronic Engineer - BSc.E. ) - 1. stupeň,

¨       Inžinier Elektronik - Ing. ( Electronic Diploma Engineer - MSc.E. ) - 2. stupeň

¨       Philosophiae Doctor Elektronik - PhD. ( Electronic Scientist - PhD. ) - 3 . stupeň

Bakalár Elektronik - má ucelený systém základných teoretických vedomostí a praktických skúseností z návrhu, konštrukcie a aplikácií elektronických systémov. Dokáže riešiť praktické problémy realizácie elektronických systémov pre rôzne aplikácie. Je schopný sa uplatniť a zastávať kvalifikované miesta v praxi ako prevádzkový, systémový a servisný pracovník.

Inžinier Elektronik - má prehĺbené komplexné teoretické vedomosti a rozvinutý analyticko - syntetický inžiniersky prístup k riešeniu problémov návrhu, vývoja, výskumu aj výroby elektronických zariadení pre širokú oblasť aplikácií. Všestranne vyformovaný profil inžiniera elektronika mu umožňuje tvorivé riešenie úloh výskumu, vývoja, výroby, resp. poskytovania komplexných služieb na báze najnovších trendov celosvetového prudkého rozvoja elektroniky a jej aplikácií. Môže sa uplatniť ako systémový, analytický a koncepčný pracovník výskumu a vývoja, vedúci pracovník na rôznych stupňoch riadenia a pod.

Philosophiae Doctor Elektronik - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja elektroniky s orientáciou najmä na najmodernejšie oblasti ako sú: audio a video elektronika, číslicové spracovanie signálov, mikroelektronika a nanoelektronika, optoelektronika, fotonika,  atď. Hlboké a komplexné znalosti absolventa, jeho tvorivá schopnosť a kritický pohľad na pracovné výsledky umožňujú aktívne zapojenie sa do riešenia vedecko-výskumných úloh, vedenie vývoja a výroby, resp. poskytovania služieb a konzultačnej činnosti. Je schopný prijímať perspektívne kvalifikované rozhodnutia s primeraným podielom risku, tvoriť koncepcie a riadiť veľký pracovný tím.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Odbor Elektronika patrí už dlhé roky medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odbory národného hospodárstva. Oblasť elektroniky a jej uplatnenie je v súčasnosti limitujúcim faktorom pre budovanie, rozvoj a sofistikáciu „Informačnej spoločnosti“, formou aplikácií v takmer všetkých technických zariadeniach v oblasti riadenia procesov a technických prostriedkov (hardware)  informačných a komunikačných technológií, audio a video techniky a iných elektronických masmédií,  elektrotechniky, strojárstva, dopravy, medicíny, služieb, atď. Osobitný dôraz sa v súčasnosti kladie na rozvoj mikroelektroniky a nanoelektroniky, optoelektroniky a fotoniky,  resp. číslicových metód spracovania signálov, senzoriky a mikrosystémovej techniky Absolventi sú schopní (podľa stupňa vzdelania) uplatniť sa nielen na rôznych výrobných, vývojových a výskumných pracoviskách elektroniky a príbuzných odborov, ale aj ako prevádzkoví, systémoví a servisní pracovníci v rôznych oblastiach: audio a video techniky, optoelektroniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky, senzoriky, mikrosystémovej techniky, prístrojovej techniky, bezpečnostnej a lekárskej elektroniky, investičnej elektroniky, autoelektroniky, rádiokomunikácií a optokomunikácií, mobilných sietí, vákuovej elektroniky, dopravy, strojárstva, služieb atď.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor Elektronika (Electronics) sa vyskytuje prakticky na všetkých zahraničných technických univerzitách v podobe rôznych modifikácií študijných programov a zameraní štúdia na slaboprúdovú elektroniku, audio a video techniku, rádioelektroniku, mikroelektroniku a nanoelektroniku, spracovanie signálov, optoelektroniku, mikrovlnovú techniku, senzoriku, autoelektroniku,  atď.

Z veľkého množstva zahraničných univerzít uveďme: UK - King´s, Imperial College London, UMIST Manchester, Holandsko - Delft University, TU Twente, Nemecko - TU Mníchov, TH Darmstadt, Rakúsko - TU Viedeň, atď. Na uvedených inštitúciách patrí študijný odbor Elektronika k prioritným odborom.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Súčasný ŠO Elektronika nadväzuje predovšetkým na historicky staršie študijné odbory: Rádioelektronika, Oznamovacia technika, Elektronické obvody a systémy, resp. Mikroelektronika, Elektronika a Telekomunikačná technika. V súčasnosti za príbuzné ŠO možno považovať odbory: Telekomunikácie, Automatizácia a Počítačové inžinierstvo.

Základným rozdielom oproti príbuzným ŠO je výrazná orientácia ŠO Elektronika na generáciu, záznam, prenos a spracovanie signálov (analógových aj digitálnych) spravidla malého výkonu, a ich aplikácia  v audio a video technike,  multimediálnych systémoch a v miniaturizovaných elektronických, optoelektronických a fotonických prvkoch, obvodoch  a systémoch s vysokou hustotou integrácie, v optoelektronike, výpočtovej technike a informačných technológiách, ďalej v špecializovaných senzorových meracích, prístrojových, optokomunikačných a rádiokomunikačných systémoch fungujúcich spravidla vo vysokofrekvenčných (mikrovlnových a optických) oblastiach elektromagnetického spektra, ako aj systémový výskum, návrh a vývoj elektronických, optoelektronických, fotonických štruktúr, prvkov, integrovaných obvodov a systémov ( ďalej len elektronických systémov).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Elektronika (1. stupeň) dokážu analyzovať a riešiť úlohy ( problémy a možnosti), ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach elektroniky, navrhovať časti elektronických systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi musia vedieť spolupracovať s manažérmi, používateľmi elektronických systémov a špecialistami z iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.

Absolventi odboru Elektronika (1. stupeň) majú ucelený systém základných teoretických vedomostí a praktických skúseností z návrhu, konštrukcie a aplikácií elektronických, mikroelektronických a optoelektronických štruktúr, obvodov a systémov s využitím moderných metód simulácie, analýzy a syntézy. Profil absolventa je formovaný základnými znalosťami z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, teórie obvodov, signálov a sústav, analógovej, impulzovej a číslicovej techniky, mikrovlnovej techniky, optoelektroniky, šírenia elektromagnetických vĺn a konštrukcie antén a ich aplikáciou na praktické problémy.

Absolventi odboru Elektronika (1. stupeň) majú typicky tendenciu hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, atď. Dokážu navrhovať, vyvíjať, konštruovať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať, charakterizovať a lokalizovať elektronické systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov aj technológov.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (1. stupeň)

-           získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k elektronickým systémom,

-           vie ich použiť pri navrhovaní elektronických systémov takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní,

-           vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie, implementovanie a hodnotenie elektronických systémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (1. stupeň) získa schopnosť

-           špecifikovať, navrhovať a implementovať elektronické systémy,

-           hodnotiť elektronické systémy podľa všeobecných atribútov kvality,

-           pracovať s nástrojmi, používanými pri konštruovaní, testovaní, diagnostike a dokumentovaní elektronických systémov,

-           algoritmizovať a programovať úlohy pre ovládanie, diagnostiku a manažment elektronických systémov,

-           účinne a efektívne prevádzkovať a udržovať, testovať a diagnostikovať elektronické systémy ,

-           prevádzkovať a udržovať technologické zariadenia pre prípravu a výrobu elektronických systémov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (1. stupeň) dokáže

-           prezentovať v písomnej aj ústnej forme rôznym druhom poslucháčstva technické problémy a ich riešenia,

-           pracovať efektívne ako člen pracovného tímu,

-           porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

-           organizovať si vlastné učenie a vývoj,

-           udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

-           riadiť menší kolektív, najmä pracovníkov so stredoškolským a základným vzdelaním

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Elektronika (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Matematická analýza, lineárna algebra, pravdepdobnosť amatematická štatistika,
 • Fyzikálne základy mechaniky, optiky, elektrotechniky a polovodičov
 • Základy informatiky (počítače, programovanie, práca s PC), sieťové služby
 • Základy elektrotechniky, elektrické obvody, elektromagnetické pole, materiály
 • Základy elektroniky, teórie elektronických obvodov aelektronického merania
 • Teória signálov a sústav
 • Elektronické systémy na generáciu, záznam, prenos aspracovanie signálov
 • Semestrálny projekt - návrh elektronického systému
 • Záverečná práca - riešenie rozsiahlejšieho elektronického systému

Ďalšie(variantné) témy jadra znalostí odboru Elektronika (1. stupeň)

 • Diskrétna matematika, numerická matematika
 • Programovacie techniky adatabázy
 • Základy automatizovaného návrhu integrovaných obvodov a systémov
 • Analógová technika
 • Vf., mikrovlnová technika,antény ašírenie elektromagnetických vĺn
 • Impulzová a číslicová technika
 • Optoelektronické systémy
 • Audio avideo technika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru Elektronika (1. stupeň)

 • Základy tvorby modernej technickej dokumentácie
 • Znalosť problematiky bezpečnosti aochrany zdravia pri práci selektrickými alaserovými zariadeniami
 • Spoločenské, morálne a právne aspekty profesie
 • Základy podnikania a manažmentu.

Hĺbka rozpoznania  variantných tém môže byť v jednotlivých študijných programoch rôzna, nesmie však byť nižšia ako sa vymedzuje v jadre znalostí.

Ukazovateľom spôsobilosti inštitúcie priznať akademický titul "bakalár" je, že celkový  súčet kreditov študijného programu dosahuje  aspoň 60% celkového počtu ECTS kreditov, zodpovedajúcich 100% ECTS kreditov študijného odboru Elektronika.

Štátna skúška (1. stupeň)

 • Obhajoba záverečnej práce

Záverečná práca ( abstrakt v jazyku anglickom),  musí dokumentovať prehľad absolventa 1. stupňa štúdia v odbore Elektronika o niektorej čiastkovej oblasti odboru a schopnosť aplikovať získané poznatky na riešenie úloh primeranej náročnosti. Rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa.

 • Kolokviálna skúška

Táto časť štátnej skúšky slúži na overenie znalostí zo stanovených tém resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas štúdia z oblasti poznania študijného odboru Elektronika.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Elektronika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenie zahŕňajúce elektronické systémy, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti elektronických systémov, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné  a progresívne riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať  vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja elektronických systémov. Predpokladá sa, že ak absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore bude mať študijný program štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové vzdelanie v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (2. stupeň)

-          nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektronických systémov a ich aplikácií,

-          tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,

-          kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru Elektronika v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,

-          dokáže tvoriť zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (2. stupeň) získa schopnosť

-          analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z pohľadu (možnej) podpory elektronických systémov,

-          špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce elektronické systémy pre rôzne druhy aplikácií,

-          riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja, prispôsobovania a implementácie progresívnych elektronických systémov,

-          preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie elektronických systémov spolu so schopnosťou kritického úsudku v celkom spektre problémov súvisiacich s elektronickými systémami,

-          pracovať na rozsiahlych projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s elektronickými systémami spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (2. stupeň) dokáže

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen tímu a ako vedúci tímu,

-          identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a vzdelávanie,

-          udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne,

-          riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Elektronika (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Vybrané kapitoly z aplikovanej matematiky afyziky
 • Teória elektronických obvodov a sústav
 • Číslicové spracovanie signálov, kompresia aprenos multimediálnych signálov
 • Vláknová optika afotonika
 • Číslicová a smart elektronika
 • Multimediálna elektronika
 • Mikrovlnové obvody asystémy, smart antény
 • Elektronické, mikrovlnové afotonické infokomunikačné systémy
 • Elektronické afotonické telemetrické systémy
 • Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania (vývoj alebo charakterizácia elektronického systému)
 • Diplomová práca (DP) - konkrétne riešenie komplexného zadania

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v študijnom odbore Elektronika. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu v študijnom odbore Elektronika musí obsahovať nosné témy v 100 % vyjadrení ECTS  kreditov odboru, pričom hĺbka rozpoznania tém jadra je spravidla v jednotlivých študijných programoch rôzna.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • Obhajoba diplomovej práce

Diplomová práca ( abstrakt v jazyku anglickom),  musí dokumentovať prehľad absolventa 2. stupňa štúdia v odbore Elektronika, schopnosť riešiť komplexné problémy a aplikovať získané poznatky na riešenie náročných úloh. Rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa.

 • Kolokviálna skúška

Táto časť štátnej skúšky slúži na overenie znalostí zo stanovených tém resp. predmetov, ktoré študent absolvoval počas  2. stupňa štúdia z oblasti poznania študijného odboru Elektronika.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja odboru Elektronika, ktoré sú podporené ďalším prehĺbením teoretických vedomostí vo vymedzenej oblasti vedeckého bádania a rozvinutím tvorivého vedeckého prístupu k riešeniu vedecko-výskumných úloh s využitím nových fyzikálno-matematických modelov, technologických procesov, diagnostických a informatických prostriedkov.

Profil doktoranda je formovaný najmä výberom témy doktorandskej práce v moderných špecializovaných oblastiach elektroniky, ako sú: číslicové a multimediálne spracovanie signálov, číslicová audio a video elektronika, multimediálna elektronika, mikroelektronika a nanoelektronika, optoelektronika, vláknová a integrovaná optika a fotonika, rádioelektronika, rádiokomunikačná a optokomunikačná technika, smart antény, mikrovlnová elektronika, smart elektronika, senzorika, lekárska elektronika, prístrojová, laserová a mikrosystémová technika, vákuová elektronika a pod.

Charakteristickou črtou výchovy je priame zapojenie absolventov do riešenia vedecko-výskumných úloh a medzinárodných projektov (pod vedením školiteľa), kde absolvent získa návyky tvorivej činnosti a schopnosti samostatne získať pôvodné vedecké poznatky.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (3. stupeň)

-          vedecky báda a prináša vlastné riešenia zložitých problémov v oblasti elektronických systémov,

-          má hlboké teoreticko - metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete,

-          vie analyzovať a originálne riešiť neštandardné problémy odboru s cieľom prinášať nové riešenia,

-          tvorivo aplikovať získané poznatky v praxi.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Elektronika (3. stupeň) si osvojí schopnosť:

-          dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový vedecko výskumný tím,

-          sledovať najnovšie výskumné trendy v odbore Elektronika,

-          dopĺňať svoje vedomosti formami celoživotného vzdelávania,

-          zohľadniť vo svojej práci právne, spoločensko - etické a environmentálne aspekty.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Elektronika (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Vedu o elektronike (Electronics Science).

Študijná časť 3. stupňa štúdia odboru Elektronika (§ 54 odst. 9) pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertácie, a je zameraná na:

 • Teoretické základy odboru Elektronika
 • Metodologické postupy odboru Elektronika
 • Vednú oblasť vsúlade so zameraním dizertačnej práce

Študijná časť:

Študijná časť 3. stupňa  štúdia odboru Elektronika (§ 54 odst. 10) pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Zahŕňa najmä:

 • Teoretický fundament a metodologický aparát: Matematická analýza, vedecký experiment, teória pravdepodobnosti amatematická štatistika, teória systémov, teória kódovania matematicko-počítačová simulácia, neurónové siete, fyzika atechnológia polovodičových štruktúr, prvkov aintegrovaných obvodov, kvantová elektronika apod.
 • Moderné disciplíny elektroniky: Číslicové amultimediálne spracovanie signálov, číslicová audio avideo elektronika, multimediálna elektronika, optoelektronika, vláknová, integrovaná optika afotonika, rádioelektronika asmart antény, mikroelektronika ananoelektronika, senzorika amikrosystémová technika, vákuová elektronika atď.

Vedecká časť:

 • Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zodboru Elektronika.
 • Zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, špecifikácia úloh a cieľov, návrh experimentu aharmonogramu riešenia, inovačné rozpracovanie vybraného problému, kritická analýza získaných nových poznatkov, prezentácia výsledkov formou vedeckých publikácií, analýza získaných poznatkov zhľadiska rozvoja študijného odboru Elektronika aprínosu pre prax.

Rozsah študijnej časti a vedeckej časti sú v pomere 1/3 a 2/3 celkového rozsahu študijného programu 3. stupňa štúdia.

Štátna skúška:

Štátna skúška (3. stupeň) pozostáva z dvoch častí:

 • Dizertačná skúška
 • Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musia spĺnať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostane získať pôvodné vedecké poznatky z odboru Elektronika a správne ich interpretovať.

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

 • Študijné programy odboru Elektronikastupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore Elektronika, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru Elektronika. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy v odbore Elektronikastupňa so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore Elektronika študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru Elektronika. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy odboru Elektronikastupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov.
 • Študijné programy medziodborového štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

História opisov

Späť