Študijný odbor

Strojárske technológie a materiály

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

strojárstvo

Anglický názov študijného odboru:

MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY AND MATERIALS

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Strojárske technológie a materiály  sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky pre dennú formu a 5 rokov pre externú formu štúdia. Predpokladom štúdia je absolvovanie druhého stupňa štúdia v študijnom odbore Strojárstvo, Výrobné technológie, Výrobná technika, Materiály alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Uchádzačom, ktorí ukončili druhostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program (v internej forme) so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky.

Uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno prijať na  študijný program (v externej forme) len v prípade, ak pôsobili v praxi v odbore Strojárstvo.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály prehlbuje a rozširuje teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych,   technicko-ekonomických a ekologických aspektov. Absolventi doktorandského štúdia budú mať uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách. Môžu sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Strojárske technológie a materiály sú základnou súčasťou výroby strojov a strojových zariadení pracujúcich vo všetkých odvetviach hospodárstva vyspelých krajín sveta. Pre v súčasnosti požadovanú vysokú spoľahlivosť funkcie a kvalitu súčiastky, stroja, nástroja, zariadenia, spotrebného predmetu a pod., je veľmi dôležitý výber materiálu, jeho metalurgická príprava a technológia spracovania na výrobky s finálnym geometrickým tvarom, rozmermi, a vlastnosťami. Pre vyspelé ekonomiky je preto nevyhnutné mať k dispozícii odborníkov s vysokými predpokladmi pre vedomostné a analytické rozhodovanie v tomto aspekte priemyselnej výroby.

Nové materiály a technológie ich spracovania sú považované za najväčší potenciál súčasného ale aj budúceho priemyslu. Práve strojárske technológie a materiály sa v mnohých prípadoch stávajú limitujúcim faktorom rozvoja rôznych odvetví, zvyšovania kvality, spoľahlivosti výrobkov a znižovania nákladov, materiálovej a energetickej náročnosti výroby.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Nemecko - Technical University Hanover, Technical University Darmstat, Technical University  Stutgart, University Erlangen Nuremberg, University Otto von Guericke Magdeburg....

Anglicko - University of Birmingham, University of Nottingham, Durham University, Staffordshire University, University of London...

Holandsko - Eindhoven University, University of Twente, ...

Rakúsko - Technical University of Vienna, Johanes Kepler University of Linz, ...

Taliansko - University of Padova, Politechnika Milano,...

Japonsko - Kyushu Institute of Technology, Nara National College of Technology, Toyohashi University of Technology

Dansko - Danish Technical University,

Švajčiarsko – ETH Zurich,

Česko – ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, TU Liberec, ..

Poľsko - Warsaw University of Technology, AGH Krakow, Technical University Poznan, Silesian Technical University Gliwice, Politechnika Kielce, Politechnika Krakow, Politechnika Rzeszow, ...

Ostatné krajiny - University of Maribor, (Slo), University of Ljubljana, (Slo)

Technical University of Cluj-Napoca, (Ro), University of Rijeka, (Hr)

University of Novi Sad, (Yu), University of Miskolc, (H), Universidad de Granada (E -Spain),

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

V treťom stupni vysokoškolského štúdia podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 možno za príbuzné študijné odbory považovať:

  • Medzné stavy materiálov,
  • Priemyselné inžinierstvo,
  • Výrobná technika,
  • Kvalita produkcie

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Tretí stupeň štúdia je zameraný na výrobné technológie, menovite technológie obrábania, tvárnenia, zvárania, zlievárenské technológie, technológie povrchových úprav, progresívne technológie beztrieskového a trieskového spracovania kovov, technológie spracovania plastov a nekovových materiálov. Súčasťou štúdia je modelovanie, simulácia, optimalizácia a automatizácia prípravy výroby a automatizácie výrobných procesov, ktoré uvedené technológie využívajú a vyžadujú. Nedeliteľnou súčasťou je oblasť riadenia kontroly kvality výroby a metrológie.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Strojárske technológie a materiály (3. stupeň):

-        Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti Strojárske technológie a materiály.

-        Získa znalosti z aplikovanej matematiky,

-        pružnosti a plasticity materiálov

-        fyzikálnej metalurgie,

-        teórie experimentu,

-        teórie technologických procesov

-        modelovania a simulácie technologických procesov

-        optimalizácie technologických procesov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Strojárske technológie a materiály (3. stupeň) si osvojí:

-        Zásady vedeckej práce,

-        väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia,

-        vedecké formulovanie problému (technické zadanie),

-        právne a environmentálne aspekty nových materiálov a výrobkov,

-        etické a spoločenské stránky vedeckej práce,

-        prezentácie výsledkov,

-        aplikácie výsledkov pre rozvoj študijného odboru a prínosy pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3.stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Strojárske technológie a materiály – (Mechanical Engineering Technology and Materials)

Študijná časť:

Jadro vedného základu odboru predstavuje:

-      náuka o materiáloch ( fyzikálna metalurgia),

-      teória a technológia procesov obrábania, tvárnenia a povrchových úprav,

-      teória a technológia procesov zvárania, zlievania a práškovej metalurgie,

-      príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov,

-      moderné spracovateľské technológie,

-      počítačová simulácia technologických procesov,

-      technologickosť a kvalita výrobkov,

-      hodnotenie vlastností materiálov,

-      CA systémy,

-      projektovanie výrobných procesov a systémov,

-      teória a prostriedky automatizovaného riadenia.

Vedecká časť:

-      výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,

-      zásady vedeckej práce,

-      väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia,

-      vedecké formulovanie problému (technické zadanie),

-      plánovanie experimentov a experimentálne metódy odboru,

-      právne a environmentálne aspekty nových produktov,

-      vedecké spracovanie výsledkov experimentálnej práce,

-      zovšeobecnenie výsledkov vedeckej prace pre rozvoj študijného odboru a pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

(1)     Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium") prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§ 51 ods. 3, Z.z. 131/2002 ).

(2)     Študijné programy doktorandského študijného programu obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertácie a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul "philosophiae doctor - PhD.".

(3)     Medziodborové štúdia v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5)musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.

(4)     Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.

(5)     Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classification of Education Documents).

História opisov

Späť