Študijný odbor

Energetické stroje a zariadenia

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

strojárstvo

Anglický názov študijného odboru:

Power Engineering

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Energetické stroje a zariadenia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandartnou dĺžkou štúdia 3 roky a najviac 4 roky
  • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky (v externej forme 2,5 roka), za predpokladu, že študent absolvoval prvostupňové štúdium v študijnom odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (napr. Dopravné stroje a zariadenia, Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá). V opačnom prípade možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (v externej forme 3,5 roka).
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia v rámci doktorandských študijných programov  so štandartnou dĺžkou štúdia v dennej forme najmenej 3 roky a najviac 4 roky a v externej forme najviac 5 rokov   (Ph.D.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolvent odboru Energetické stroje a zariadenia, získava  v prvej fáze odborného štúdia prehĺbené znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu  s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky. V nadväznosti na  túto bázu získa absolvent v druhej fáze odborného štúdia z aplikovaných vedných disciplín dobrý teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov, súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu vo forme určenej k spotrebe (kotle a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky a pod.), stroje, ktoré vyrábajú energiu vo forme mechanickej práce (turbíny všetkých typov, hydrodynamické, hydrostatické a pneumatické motory, spaľovacie motory a pod.) a zariadenia (všetky druhy príslušenstva), ktoré podporujú uvedené stroje. Problémovo užšie zameraná tretia fáza odborného štúdia vytvorí predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe.  V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je táto časť štúdia orientovaná na problematiku konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych energetických zdrojov (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.).

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Dostatok energie patrí medzi základné podmienky života a rozvoja národného hospodárstva. Úroveň energetiky , ktorá sa zaoberá hospodárnym využívaním všetkých zdrojov a zásob energie ako sú napr. vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, jadrová energia, energia z fosílnych palív, energia z odpadov  atď.,  si preto vyžaduje vysokokvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti. Študijný odbor Energetické stroje a zariadenia patrí medzi základné profilujúce inžinierske disciplíny na všetkých svetových univerzitách. Špecifickým jadrom vedomostí, schopností a zručnosti absolventa študijného odboru je zameranie na oblasť teplotechniky, hydromechaniky, na konštrukciu strojov a zariadení na výrobu, prenos a spotrebu energií, štúdium rozvodových sietí energetických médií, na návrh a konštrukciu všetkých druhov strojov, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu a podporných zariadení. Ďalej zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie,  ergonomiky,  ekonomiky, podnikania a riadenia bude schopný pôsobiť v každej sfére národného hospodárstva, kde bude  prevádzkovať príslušné energetické zariadenia, udržiavať ich v prevádzky schopnom stave a robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a zmeny.

Absolvent odboru ( Ing.) so systémovým prístupom k riešeniu problémov, so znalosťou technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom  moderné výpočtové metódy  sa uplatní vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú alebo prevádzkujú.

Absolvent doktorandského štúdia (Ph.D.)  po absolvovaní štúdia by mal preukazovať schopnosť posúvať dopredu teoretické znalosti v odbore a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť, riešiť na vysokej teoretickej i praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Absolvent by mal byť schopný  komunikovať v svetovom jazyku a tak nájsť uplatnenie nielen doma ale aj v zahraničí ako:

  • samostatný tvorivý konštruktér alebo konzultant 
  • vedecký alebo výskumný pracovník
  • pedagóg na vysokej škole.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

VŠB-TU Strojní fakulta- ČR, VŠB -TU FmaMI- ČR, ČVUT SF Praha- ČR ,TU Liberec- ČR , VUT Brno- ČR, Západočeská Univerzita Plzeň- ČR, TU Miskolc- Maďarsko, Budapest University of Technology and Economics- Maďarsko, TU Szczecin - Poľsko,  Politechnika Slaska- Poľsko, Politechnika Rzeszowska- Poľsko , Universita Galati- Rumunsko,  TU Metalurski fakultet- Chorvatsko, TU Viedeň -Rakúsko, TU Graz-Rakúsko, Universität Karlsruhe –Rakúsko, Universität Stuttgart- Nemecko, Institut für Energietechnik. Zürich, Švajčiarsko, Ecole Nationale Superieure d´hydraulique et de Mecanique de Grenoble, Francúzsko, University of Windsor D.I.D., Veľká Británia,  McGill University Montreal, Kanada, Senday University -Japonsko.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

5.2.29     Energetika. Rozdiel  odboru Energetické stroje a zariadenia je v tom, že v odbore  sa študuje do hĺbky konštrukcia strojov a zariadení, technológia ich výroby a použité materiály. V popredí sú princípy všetkých energetických strojov a zariadení, ich výpočet, návrh, konštrukcia, výroba , prevádzka a využitie v energetike.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, legislatívy, ekológie,  ergonomiky,  ekonomiky, podnikania a riadenia bude schopný pôsobiť v každej sfére národného hospodárstva, kde bude  prevádzkovať príslušné energetické zariadenia, udržiavať ich v prevádzky schopnom stave a robiť jednoduchšie konštrukčné návrhy a zmeny.Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul Bc., je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Bc. program končí štátnou skúškou

-        Obhajoba záverečnej práce

-        Overenie spôsobilosti riešiť zadaný problém

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia: 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru ( Ing.) so systémovým prístupom k riešeniu problémov, so znalosťou technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom  moderné výpočtové metódy  sa uplatní vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú alebo prevádzkujú.Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul Ing., je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 1/2 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Ing. program končí štátnou skúškou

-        Obhajoba diplomovej práce

-        Overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania

-        Kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 a najviac 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent doktorandského štúdia (Ph.D.)  po absolvovaní štúdia by mal preukazovať schopnosť posúvať dopredu teoretické znalosti v odbore a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť, riešiť na vysokej teoretickej i praktickej úrovni nové problémy, ktoré prináša prax. Absolvent by mal byť schopný  komunikovať v svetovom jazyku a tak nájsť uplatnenie nielen doma ale aj v zahraničí ako:

-        samostatný tvorivý  konštruktér alebo konzultant

-        vedecký alebo výskumný pracovník

-        pedagóg na vysokej škole.Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul PhD., sú znalosti uvedené v jadre s rozsahom 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertant musí preukázať schopnosť samostatne získavať, spracovať a využívať teoretické a praktické poznatky.

PhD. program končí štátnou skúškou

-        Obhajoba dizertačnej práce

 

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akreditáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 180 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akreditáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer  študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.  O akreditácii študijného programu v študijnom odbore rozhoduje Ministerstvo školstva SR – priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku vo forme obhajoby dizertačnej práce a priznaním práva Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko-akademický titul „philosophiae doctor – PhD.“
  • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia Vlády SR ako výnimočnú reláciu k štruktúre štúdijnych odborov mimo ISCED ( International Standard of Classification of Education Document).

 

História opisov

Späť