Študijný odbor

Strojárstvo

Zobrazuje sa opis platný do 21.02.2017.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

Oblasť výskumu:

strojárstvo

Anglický názov študijného odboru:

Mechanical Engineering

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Strojárstvo sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

 • Bakalár všeobecného strojníctva - strojár ( Bachelor of Mechanical Engineering) - 1. stupeň
 • Strojný inžinier ( Mechanical Engíneer) - 2. stupeň

Bakalár všeobecného strojárstva - Strojár - ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokáže riešiť konštrukčné a technologické problémy realizácie strojných zariadení a systémov, má znalosti o metódach konštruovania jednotlivých súčiastok aj celých zariadení, výrobných technológiách, prevádzke a údržbe strojných zariadení. Je schopný posudzovať kvalitu práce a výrobkov, má prípravu na líniového manažéra vo vyššie uvedených oblastiach.

Strojný  inžinier - ovláda metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení projekcie, konštrukcie strojov, strojných systémov,  ich častí a uzlov,  tvorby a riadenia technologických a výrobných procesov strojných zariadení, má znalostí o skúšaní, prevádzke a údržbe strojných zariadení ako aj o ekonomike konštrukčných, technologických a prevádzkových činností v strojárstve v čom je zahrnutá aj oblasť výberu vhodných materiálov a dopadu strojárskej prevádzky na životné prostredie. Má prípravu aj na manažérske pozície od úrovne dielne až po podnik.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Strojárstvo ako interdisciplinárne štúdium technických vied v kombinácii klasických disciplín sa študuje v USA, V.Británii , Indii, Austrálii a iných anglicky hovoriacich krajinách  ako Mechanical engineering, v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a iných nemecky hovoriacich krajinách ako Maschinenbau, podobný SO je v  Čechách, Francúzsku, Španielsku, Maďarsku, Poľsku a mnohých iných krajinách na celom svete, je v nomenklatúre ISCED.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Aplikovaná mechanika
 • Prakticky všetku študijné odbory, uvedené vmateriále MŠ SR v kap. 5.2.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach strojárskeho priemyslu, navrhovať časti systémov aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky, vytvárať takéto systémy a implementovať ich na mieste. Absolventi musia vedieť spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) majú znalosti z teórie strojárskych systémov a ich aplikovaní na konštrukčné a technologické problémy.

Absolventi odboru Strojárstvo (1. stupeň) majú typicky tendenciu hľadať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych zariadeniach ale aj v skoro všetkých technických a priemyselných podnikoch. Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a umiestňovať strojné systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov, technológov a pracovníkov v prevádzke.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva (1. stupeň)

-           získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy, teórie a metódy, vzťahujúce sa k technike, strojom a strojárstvu

-           vie ich použiť pri navrhovaní strojných systémov a ich častí takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní

-           vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie, implementovanie a hodnotenie strojných systémov a ich častí

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva (1. stupeň) získa schopnosť

-           špecifikovať, navrhovať,  implementovať a prevádzkovať strojné systémy a ich časti

-           hodnotiť tieto systémy podľa všeobecných atribútov kvality

-           pracovať s nástrojmi, používanými pri konštruovaní a dokumentovaní strojných systémov

-           prevádzkovať strojné systémy účinne a efektívne

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent strojárstva (1. stupeň) dokáže

-           prezentovať technické problémy a zdôvodňovať ich riešenia

-           pracovať efektívne ako člen výrobného a vývojového tímu, v údržbe a servise

-           porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému

-           organizovať si vlastné učenie a rozvoj

-           udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na základné prírodovedné znalosti. Jadro obsahuje:

 • Matematicko - fyzikálne základy . ( Fyzikálne princípy javov, fenomény štruktúr ich matematický popis, analýza a syntéza.)
 • Základy technickej chémie
 • Základy technickej fyziky
 • Fyzikálne modely materiálov, znalosti o ich vlastnostiach a hospodárnom použití.
 • Metódy konštrukčnej práce spolu sprihliadnutím na používanie, údržbu až po recykláciu strojárskych produktov po ich životnosti
 • Základy tvorby a používania technickej dokumentácie, význam a metódy práce voblasti typizácie a normalizácie.v strojárstve, základy konštruktívnej geometrie a počítačovej grafiky
 • Základy strojárskej mechaniky
 • Etiku strojárskej činnosti

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu l. roku štúdia.

 • Základy aplikovanej matematiky
 • Základy aplikovanej mechaniky
 • Základy pružnosti a pevnosti
 • Základy numerickej matematiky a programovania
 • Praktické vedomosti zoblasti konštruovania strojových súčiastok a jednoduchších mechanizmov
 • Praktické vedomosti zoblasti základných a progresívnych technológií
 • Používanie svetového a prípadne ďalšieho jazyka vodbore
 • Základy ekonomiky, organizácie a podnikania vstrojárskej výrobe

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • Progresívne metódy konštruovania súčiastok a návrh zložitejších mechanizmov
 • Moderné technologické postupy výroby a montáže
 • Strojárska metrológia a skúšobníctvo
 • Základy elektrotechniky a elektroniky
 • Termomechanika
 • Mechanika tekutín
 • Hnacie a pracovné stroje
 • Projekt zkonštruovania častí a mechanizmov strojov
 • Technická kybernetika
 • Odborná prax za účelom oboznámenia sa sprevádzkou strojárskych podnikov a organizácií.
 • Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. .roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Materiálové toky a logistika
 • Základy environmentálneho inžinierstva
 • Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce
 • Kvalita produkcie
 • Automatické riadenie a umelá inteligencia.
 • Spoločenské, morálne, historické a právne aspekty profesie

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru . Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu z  nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce ( abstrakt v jazyku anglickom, rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa) zameraná na overenie spôsobilosti riešiť technické zadania v strojárstve
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru strojárstvo.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia strojárstvo dokážu analyzovať; navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť všeobecného strojárstva; vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa musí klásť na to, aby absolvent získal hlboké znalosti v oblasti  všeobecného  strojárstva,  umožňujúce   mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Absolvent je schopný budovať solídny vedecký prístup. Študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent  uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja strojárstva.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v odbore strojárstvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru strojárstvo (2. stupeň)

-           nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov

-           tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi

-           kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov

-           vie zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru strojárstvo (2. stupeň) získa schopnosť

-           preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov, súvisiacich s týmito systémami

-           analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva

-           špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie

-           riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti

-           pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyu na životné prostredie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Strojárstvo (2. stupeň) dokáže

-           pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu

-           identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny rozvoj a učenie sa

-           udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne

-           riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Konštrukčné návrhy zložitých strojových súčiastok, strojov a zariadení pri využití progresívnych metód konštruovania, progresívnych technológií a svyužitím poznatkov o vhodných materiáloch
 • Projektovanie základných mechanizmov a sústav svyužitím počítačovej podpory
 • Modelovanie, simulácia a skúšanie konštrukčných návrhov strojových súčiastok a mechanizmov ako aj technológií
 • Teória experimentu
 • Plasticita a creep
 • Teória dynamických systémov
 • Produktivita vo výrobe, kvalita a logistika
 • Semestráiny projekt - inžinierske riešenie zadania ( vývoj produktu)

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1 .roku štúdia.

 • Koncepčné riešenie zadania zoblasti strojárskej výroby, zahrňujúce konštrukčný návrh, technológie a vplyv na životné prostredie
 • Technicko - ekonomické a etické aspekty riešenia (Business Plan, Ethic Impact a ďalšie)
 • Diplomová práca (DP) - konkrétne riešenie zadania

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2 .roku štúdia.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy ( nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v jazyku anglickom), zameraná na overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru: Strojárstvo (Mechanical Engineering).

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť