Študijný odbor

Pozemné stavby

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

architektúra a staviteľstvo

Oblasť výskumu:

projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

Anglický názov študijného odboru:

ARCHITECTURAL ENGINEERING

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor POZEMNÉ STAVBY sa môže podľa Sústavy študijných odborov, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v :

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) s neštandardnou dĺžkou 4 roky (3*)
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky

Predpokladom je absolvovanie prvostupňového vysokoškolského štúdia v študijnom odbore POZEMNÉ STAVBY alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (napr. ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS).

Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore (napr. INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY), možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou 3 roky.

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a pri dištančnej forme 5 rokov

Predpokladom je absolvovanie druhostupňového vysokoškolského štúdia v študijnom odbore POZEMNÉ STAVBY alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (napr. ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS, INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY) a to po absolvovaní určitej praxe v odbore POZEMNÉ STAVBY

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru POZEMNÉ STAVBY sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu :

-                      konštruktér (v projekcii a vo výrobných firmách), technológ, ekonóm – rozpočtár a stavbyvedúci (v realizačných firmách), technik (v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy a územných celkoch) v príprave i realizácii architektonických stavieb a exploatačnej prevádzke budov

-                      inžinier pre techniku ekologických, nízkoenergetických, kybernetických, ekonomicky efektívnych budov (v projekcii, vo výskume, vývoji i realizácii) modernej architektúry (2. stupeň)

-                      Philosophie doctor – PhD., samostatný alebo vedúci vedecko – výskumný pracovník, rozvíjajúci vedu o technike v architektúre (vo vedeckých, výskumných ústavoch alebo firemnom výskume a vývoji)  (3. stupeň)

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Stavebné riešenie budov, ich technika prostredia, technológia výstavby, stavebný manažment, prevádzkovo-exploatačný manažment sú technicky stále zložitejšie.

V súčasnom i perspektívnom trende ekologickej, nízkoenergetickej, kybernetickej, ekonomicky efektívnej architektúry :

-     s automatizovanými systémami riadenia ekologických, energetických, dopravných, komunikačných a informačných procesov v budove

-     s aplikáciou ekologicky čistých materiálov a ekologicky čistých samoobnovujúcich sa alternatívnych zdrojov energie s limitne nulovou energetickou bilanciou budovy,

ktorý je v súlade s koncepciou trvalo udržateľného rozvoja európskeho stavebníctva, bude práve TECHNIKA V ARCHITEKTÚRE, reprezentovaná odborom POZEMNÉ STAVBY – ARCHITECTURAL ENGINEERING zohrávať čoraz väčší význam. Jej cieľový program INTELIGENTNÁ BUDOVA je súčasťou megatrendu tretieho milénia orientovaného na inteligentné systémy v rôznych oblastiach ľudskej spoločnosti.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Výber univerzít, ktoré ponúkajú vzdelanie v odbore ARCHITECTURAL ENGINEERING prípadne BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING alebo ARCHITECTURAL TECHNOLOGY :

-     The University of Strathclyde, 16 Richmond Street, Glasgow, G1 1XQ, Scotland, United Kingdom

-     University of Bath, BATH, BA2 7AY, United Kingdom

-     České vysoké učení technické, Zikova 4, 166 36 Praha 6 – Dejvice, Česká republika

-     Universita degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy

-     Universidad Autónoma de Madrid, Ctra. Colmenar Km 15, 28049 Madrid, Spain

-     Universidad de Navarra, 31080 Pamplona, Navarra, Spain

-     Soongsil University, Sangdo-dong, Dongjak-Gu, Seoul 156-743, Korea

-     Tsinghua University, Beijing, China, 100084

-     University Teknologi Malaysia, 813 10 UTM Skudai, Johore, Malajzia

-     The Pennsylvania State University, One College Avenue, Williamsport, PA 17701-5799, USA

-     Illinois Institute of Technology, 3300 South Federal Street, Chicago, USA

-     University of Nebraska – Lincoln, 33 rd and Holdrege Streets, P.O.Box 839100, Lincoln NE 68583-9100, USA

-     University of Miami, Coral Gables, Florida 33124, USA

-     Concordia University, 1455 de Maisonneuve Blvd. W., Montreal, Quebec H3G 1M8, Canada

-     The University of Sydney, New South Wales 2006, Australia

-     Kyoto University, Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 606-8501 Japan

-     Osaka University, 1-1 Yamadaoka, Suita-shi, 1-2 Osaka, 565 Japan

-     Anna University Science and Technology Schools, Sardar Patel Road, Guindy, Chennai 600 025, India

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

5.1.1. ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS – svojim obsahom je zameraný primárne do oblasti umenia, esteticky a funkcie architektúry a len sekundárne – bez hlbšieho teoretického základu zasahuje do oblasti techniky a ekonómie v architektúre

5.1.5. INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY – svojim obsahom je zameraný do oblasti komplexu inžinierskych diel a len sekundárne, bez hlbšieho vzťahu k architektúre zasahuje do oblasti statiky a dynamiky nosných sústav budov

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru POZEMNÉ STAVBY (1.stupeň) dokážu:

-         identifikovať, teoreticky analyzovať a riešiť technicko – technologické a ekonomicko – manažérske problémy architektonických diel v úrovni prípravy a realizácie stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych.

Tieto odborné aktivity realizuje v úrovni:

-         investorskej činnosti vrátane analýzy cien, nákladov i dozorovania stavieb,

-         riadenia architektonických investičných projektov,

-         legislatívnej kontroly procesu výstavby v štátnej správe a samospráve,

-         stavebných dodávateľských organizácií v oblasti projektu organizácie výstavby vrátane zariadenia staveniska, pri riadení kontroly kvality stavieb, koordinácie a vedenia stavieb na všetkých úrovniach,

-         výrobných organizácií stavebných systémov a sústav budov vrátane ich vývojovej a projektovej základne,

-         exploatačného prevádzkovania a údržby budov a územných celkov ľudských sídel.

Absolvent s technicko – architektonickým vzdelaním musí byť schopný spolupracovať so všetkými účastníkmi výstavby a  o špecialistami všetkých profesií projektovej dokumentácie architektonických stavieb. Široký multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú znalosti o podnikaní, organizáciách a manažmente.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru POZEMNÉ STAVBY (1. stupeň):

-         získa, pochopí a osvojí si podstatné vedomosti, pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky architektonického prostredia budov na základe ich ekologickej, materiálovej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažerskej podstaty,

-         vie ich využiť v odbornej činnosti u architektonických stavieb takým rozhodovacím systémom, ktorý preukazuje akceptovanie kvalitatívnych kritérií, pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych riešení s následným procesom ich optimalizácie,

-         vie použiť primeranú teóriu, kritéria, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie a riešenie technicko – technologických a ekonomicko – manažérskych problémov komplexnej prípravy a realizácie budov pri plnom pochopení a akceptovaní ich architektonickej podstaty.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru POZEMNÉ STAVBY získa schopnosti:

-         orientácie v materiálovej báze vhodnej pre tvorbu ekologickej budovy a tvorbu ekologickej vnútornej klímy v nej,

-         bežného fyzikálneho posudzovania detailov, prvkov a sústav architektonických konštrukcií budov,

-         bežného statického posudzovania a analýzy budov a ich nosných konštrukcií,

-         orientácie v technike architektonického prostredia a v parametroch jeho komfortu,

-         bežného technologického projektovania a riadenia technologických procesov súvisiacich s realizáciou architektonických diel,

-         ekonomického hodnotenia nákladov a tvorby cien v investičných architektonických projektoch,

-         orientácie v investičnej i prevádzkovej ochrane budov a architektonických konštrukcií,

-         akceptácie funkcie a estetiky architektúry v jej technicko – technologickej realizácii,

-         konštrukčnej tvorby budov pri plnej aplikácii systémov počítačovej grafiky,

-         uplatňovať znalosti prírodného systému a stavebného prostredia pri plnom pochopení a akceptácii životného cyklu materiálu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru POZEMNÉ STAVBY (1. stupeň) dokáže:

-         definovať problémy v oblasti prípravy a realizácie architektonických diel – budov a kvantifikovať ich rozmery v každej fáze procesu,

-         upevňovať a rozvíjať štúdiom získané návyky pre aktívnu tímovú prácu v projektovej, vývojovej i realizačnej oblasti,

-         organizovať si vlastné vzdelávanie a pokračovať v ďalšom profesionálnom vývoji.

VYMEDZENIE JADRA ZNALOSTÍ

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia (obr. 1) sú viazané predovšetkým na:

-       Prírodovedný matematicko – fyzikálny základ pre teóriu a prax techniky v architektúre

-       Ekologické materiály pre aplikáciu v architektúre

-       Teória dejín, funkcie a estetiky architektúry

-       Typológia, teória, tvorba a ochrana architektonických konštrukcií a budov

-       Fyzika budov a architektonických konštrukcií v systémovej väzbe BUDOVA – KLÍMA (vonkajšia i vnútorná) – ENERGIA

-       Stavebná mechanika a statika budov

-      Materiálové statické dimenzovanie budov a nosných konštrukcií (železobetón, kovy a drevo)

-       Environmentálne inžinierstvo

-       Teória a technika architektonického prostredia

-       Technológia procesov architektonických stavieb – budov

-       Ekonomika a stavebný manažment architektonických diel

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 4/5 ECTS kreditov študijného programu 1. stupňa štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

-       Spoločenské, morálne a právne aspekty profesie

-       Encyklopedický, vedomostný a etický vzťah k príbuzným odborom

-       Terminologická jazyková príprava v odbore

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednej spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul „bakalár“ je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 4/5 celkového počtu ECTS kreditov odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

-       Obhajoba záverečnej práce s abstraktom v anglickom jazyku. Rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa.

-       Overenie spôsobilosti riešiť technicko – technologické a ekonomicko – manažérske zadania – problémy v oblasti prípravy a realizácie architektonických stavieb – budov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych (nie ťahanie otázok!)

-       Bakalárska skúška z oblasti poznania študijného odboru POZEMNÉ STAVBY

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru POZEMNÉ STAVBY dokážu:

-         teoreticky analyzovať, matematicky modelovať, experimentálne vyšetrovať, technicky riešiť, konštruovať a navrhovať rozsiahle, vysokonáročné konštrukcie a problémy techniky, technológie a ekonomiky architektonických diel na ekologickej materiálovej báze v oblasti projekcie, výskumu, vývoja, skúšobníctva vrátane preukazovania zhody i realizácie budov, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Široký multidisciplinárny profil absolventa je koncipovaný tak, že pokrýva všetky profesie v súlade s legislatívou projektovej dokumentácie stavieb v oblasti architektúry. Umožňuje mu rovnako riadiť projektové tímy špecialistov v oblasti techniky v architektúre a prevziať zodpovednosť za komplexnosť tohto riešenia.

Aby absolvent bol schopný budovať a rozvíjať vedecký prístup k technickým problémom architektúry, musia si študenti osvojiť moderné metódy experimentálneho výskumu a počítačovej simulácie spojenej s tvorbou výpočtových modelov budov a optimálnej tvorby umelého životného - architektonického prostredia v nich. V tímovej práci sú absolventi schopní rozvíjať vedeckú perspektívu tvorby a realizácie inteligentnej budovy.

Profil absolventa dotvára učenie založené na projekčnej realizácii, vedené individuálne alebo v tímoch pod vedením učiteľov, pretože toto musí byť principiálnou učebnou metódou pre syntézu znalostí, zručností a postojov absolventa. Priame a osobné zásahy učiteľov do procesu navrhovania i technického rozvoja projektu, ako aj diskusie k nemu, sú nevyhnutnou súčasťou architektonického vzdelania.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolventi odboru POZEMNÉ STAVBY (2. stupeň):

-         nachádzajú, prezentujú a zavádzajú vlastné zložité riešenia problémov technickej stránky architektúry pri výskume, vývoji, projektovaní a realizácii budov,

-         rozvíjajú teóriu, metódy, prostriedky, princípy a koncepcie techniky v architektúre v oblastiach konštrukčnej tvorby a ochrany budov, ich fyzikálnej a statickej analýzy, techniky a environmentálnej tvorby architektonického prostredia budov, moderných stavebných technológií budov, ekonomiky budov a stavebného i finančného manažmentu v procese spojenom s komplexom projekcie a realizácie architektonických diel,

-         ovládajú technickú tvorbu ekologickej, nízkoenergetickej, kybernetickej architektúry s automatizovanými systémami riadenia ekologických, energetických, dopravných, komunikačných a informačných procesov v nej, a to s vypestovaným citom pre vysokú akceptáciu jej vlastného architektonického návrhu,

-         tvorivo aplikujú získané poznatky v projektovej a realizačnej praxi.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolventi odboru POZEMNÉ STAVBY (2. stupeň) získajú schopnosť:

-         orientácie a prax v modernej experimentálnej základni a v metódach laboratórnych experimentov budov, ich prvkov, techniky a tvorby architektonického prostredia v nich,

-         orientácie a prax v moderných výpočtových experimentoch založených na dynamických simulačných programoch modelovania architektonických priestorov, budov, ich prvkov a integrovaného modelovania vnútornej klímy v nich, spojených s optimalizáciou klimatického a energetického konceptu budovy pri akceptovaní systémovej väzby BUDOVA – KLÍMA – ENERGIA,

-         orientácie v tvorbe a aplikácii modelov vonkajšej klímy vo forme testovacích referenčných rokov využívaných v dynamickej modelovej simulácii budov,

-         orientácie v trendoch techniky modernej architektúry inteligentných budov s využívaním alternatívnych, samoobnovujúcich sa ekologicky čistých zdrojov energie,

-         vysokej zručnosti v oblasti celej šírky projektovania za podpory počítačovej grafiky,

-         kreatívnej kompetencie v stavebných technikách, založenej na pochopení disciplín a konštrukčných metód súvisiacich s architektúrou,

-         rozvíjať optimalizáciu procesu technického navrhovania integráciou konštrukcie, konštrukčných technológií a techniky prostredia do jedného ekonomicky efektívneho funkčného celku – budovy

-         plniť úlohu koordinátora interdisciplinárnych úloh.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru POZEMNÉ STAVBY (2. stupeň) dokáže:

-         efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen pracovného tímu i ako jeho vedúci – riadenie ľudských zdrojov,

-         identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny profesionálny vývoj a ďalšie vzdelávanie sa,

-         udržiavať odborný kontakt s posledným vývojom vedy a poznaním vo svojej disciplíne v európskom merítku,

-         riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

VYMEDZENIE JADRA ZNALOSTÍ (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia (obr. 2) predstavujú:

-       Prírodovedný matematicko – fyzikálny základ pre experiment a modelové simulácie v technike architektúry

-       Laboratórny experiment a experiment „in situ“ v technike architektúry

-       Modelovanie a simulácia architektonických priestorov budov, ich konštrukčných prvkov, vnútornej klímy i procesov spojených s realizáciou budov

-       Teória techniky v modernej architektúre inteligentných budov ako súčasť megatrendu tretieho milénia v oblasti ľudských sídel

-       Projektovanie budov – komplexný ateliér s akcentom návyku na tímovú prácu. Obsah komplexného ateliéru bude modifikovaný vednými disciplínami konkrétneho študijného programu.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili ½ ECTS kreditov študijného programu.

-       Vedné disciplíny techniky v architektúre tvoriace modifikácie študijného programu

-       Diplomová práca (DP) – riešenie konkrétneho zadania – úlohy

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň ½ obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

Štátna skúška (2.stupeň)

-       Obhajoba diplomovej práce s abstraktom v anglickom jazyku

-       Overenie spôsobilosti riešiť inžinierske zadania (nie ťahanie otázok)

-       Kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru POZEMNÉ STAVBY (ARCHITECTURAL ENGINEERING)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru POZEMNÉ STAVBY

-         je schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti techniky architektúry

-         ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, techniky a klímy umelého životného – architektonického prostredia budov a ich výrobno-technologických procesov v podmienkach ekonomickej efektívnosti

-         je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v študijnom odbore a pre stavebno-architektonickú prax

-         je schopný samostatne vedecky pracovať.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru POZEMNÉ STAVBY (3. stupeň)

-         vedecky báda a prináša vlastné teoreticko-experimentálne zdôvodnené originálne riešenia technických problémov v architektúre vo forme hmotných alebo nehmotných výstupov

-         v oblasti vedeckého problému je schopný hmotné výstupy svojho bádania zavádzať do stavebno-architektonickej projektovej a výrobnej praxe.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru POZEMNÉ STAVBY (3. stupeň) si osvojí :

-         zásady a metódy vedeckej práce

-         prácu s vedeckou literatúrou v svetovom merítku

-         prehľad o súčasnom stave riešenia problematiky u nás a v zahraničí

-         vnútorné väzby v reťazci výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia

-         právne a environmentálne aspekty nových vývojových produktov – architektonických prvkov, systémov či sústav

-         etické a spoločenské aspekty vedeckej práce

-         prezentáciu výsledkov vedeckej práce a jej formy.

VYMEDZENIE JADRA ZNALOSTÍ (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na oblasť vedy pre rozvoj techniky v architektúre (Architectural Engineering Science, Architectural Technology Science).

Študijná časť

TEORETICKÝ FUNDAMENT : matematická analýza, matematická logika, teória pravdepodobnosti, diskrétne integrálne transformácie, funkcionálna analýza, variačné metódy, numerické metódy, štatistické metódy, optimalizačné metódy, metódy diskrétnej matematiky, analýza časových radov, optimalizácia experimentu, optimálne riadenie, odhady a presnosť výsledkov, teória systémov, operačné systémy, systémová analýza, syntéza a verifikácia, faktorová a hodnotová analýza, počítačová grafika, počítačové siete, princípy softwarového inžinierstva, AutoCad pre geometrické modelovanie, štatistické STATGRAPHICS, vizualizačné GRAPE, UTK prostriedky a softwéry na vedecko-technické výpočty ANSYS, FLOTRAN.

Aplikačné disciplíny fyziky, mechanika kontinua, prúdenie kvapalín a plynov, elektomagnetizmus, metóda konečných prvkov, metóda konečných objemov, spoľahlivosť stavieb, numerické metódy v prúdení, matematické modely vonkajšej klímy, matematické modely budov a vnútornej klímy, matematické modely technologických procesov, matematické modely v ekonómii.

METODOLOGICKÝ APARÁT : vedecký experiment, výpočtový experiment, laboratórny experiment, experiment „in situ“, tvorba počítačových modelov a ich verifikácia, matematicko-počítačová simulácia (3D-modely), dynamická optimalizácia, konfrontácia teórie a experimentu, konfrontácia matematickej simulácie a experimentu – ladenie výpočtového modelu.

Vedecká časť

-        Vedecké formulovanie problému (technické zadanie). Predmet a ciele vedeckej práce. Metódy vedeckej práce. Zásady vedeckej práce

-       Vedecký výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru

-       Výstupy z riešenia vedeckého problému. Väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – (recyklácia). Právne a environmentálne aspekty výstupov

-       Prezentácia výsledkov vedeckého výskumu pre rozvoj vedy študijného odboru a pre prax

-       Etické a spoločenské stránky vedeckej práce

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť