Študijný odbor

Geodézia a kartografia

Skupina:

konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie

Podskupina:

architektúra a staviteľstvo

Oblasť výskumu:

projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

Anglický názov študijného odboru:

Geodesy and Cartography

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor GEODÉZIA A KARTOGRAFIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) s štandardnou dĺžkou 34 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) s štandardnou dĺžkou 2 roky. Podmienkou je ukončenie prvostupňového štúdia v študijnom odbore Geodézia a kartografia,
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.). Podmienkou je ukončenie druhostupňového štúdia v študijnom odbore Geodézia a kartografia, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru GEODÉZIA A KARTOGRAFIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-       Bakalár v odbore GaK - 1. stupeň,

-       Inžinier v odbore GaK - 2. stupeň,

-       Philosophiae doctor-PhD v odbore GaK - 3. stupeň.

Bakalár v odbore GaK -nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra. Môže pracovať v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore. Podľa súčasnej legislatívy (na základe Živnostenského zákona) sa môže stať bezodkladne po absolvovaní štúdia aktívnym účastníkom podnikateľskej sféry SR.

Inžinier v odbore GaK - uplatní sa v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavoch, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri nehnuteľností, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni ako aj v podnikateľskom sektore. Po získaní vyžadovanej praxe sa môže uchádzať o autorizáciu v Komore geodetov a kartografov.

Philosophie doctor-PhD.v odbore GaK - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblastiach geoinformatiky, globálnej geodézie, inžinierskej geodézie, fotogrametrie, katastra nehnuteľností a pozemkových úprav a kartografie a geografie.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor Geodézia a kartografia vychováva odborníkov, potrebných pri plnení nasledovných úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra, stavebníctva a priemyslu:

  • budovanie a rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska,
  • budovanie a rozvoj viacúčelového katastra nehnuteľností a pozemkových úprav,
  • budovanie digitálnej priestorovej databázy a rozvoj digitálnej kartografie,
  • geodetické a kartografické činnosti pri výstavbe a prevádzke veľkých investičných celkov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Holandsko – TU Delft, Nemecko -TU Mníchov, TU Stuttgart, Rakúsko - TU Viedeň, TU Gratz, Švajčiarsko - ETH Zürich, Česká republika - VUT Brno, ČVUT Praha, Maďarsko – TU Budapešť.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

príbuzné študijné odbory:

-       Banské meračstvo a geodézia (5.2.33),

vzdialenejšie študijné odbory:

-       Geografia (4.1.35),

-       Ochrana a využívanie krajiny (4.3.1),

-       Environmentálne inžinierstvo (4.3.2),

-       Aplikovaná matematika (9.1.9),

-       Štatistika (9.1.10),

-       Informatika (9.2.1),

-       Fyzika (4.1.1).

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3-4

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Odborný profil absolventa prvého stupňa štúdia sa utvára v 6 až 8 semestrálnom štúdiu. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú (humanizujú) predmety z oblasti politológie, práva a manažmentu. Nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra a môže pracovať v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj  v podnikateľskom sektore.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolventi odboru Geodézia a kartografia (1. stupeň) získajú teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie.

Teoretický základ absolventa sa buduje študovaním exaktných a prírodných vied – matematiky, fyziky, matematickej štatistiky, deskriptívnej geometrie a geológie. Na formovaní odborného profilu absolventa sa podieľajú disciplíny odborného teoretického charakteru – geodézia a vyššia geodézia, teória chýb, geodetická astronómia a fyzikálna geodézia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria predmety geodetické bodové polia, inžinierska geodézia, fotogrametria, geoinformatika, topografia, kartografia, pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností. Poznatky absolventa v tejto oblasti dotvárajú predmety pôdohospodárstvo a pedológia, základy staviteľstva a urbanizmu, dopravné a vodohospodárske stavby. K humanizácii štúdia prispievajú disciplíny – politológia, občianske, pracovné a pozemkové právo a manažment geodetických činností, ktoré sú v osnove študijného odboru zastúpené v rozsahu cca 15%.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň).

Praktickú zručnosť a technickú obratnosť, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pôsobenie absolventov v praxi, získajú študenti absolvovaním výučby v teréne v rozsahu dvoch týždňov v každom párnom semestri. Po ukončení štvrtého semestra absolvujú študenti odbornú prax v štátnom, resp. súkromnom sektore v rozsahu troch týždňov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň).

Absolvent geodézie a kartografie (1. stupeň) dokáže:

-       prezentovať technické problémy a ich riešenia,

-       pracovať efektívne ako člen vývojového tímu,

-       porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

-       organizovať si vlastné ďalšie štúdium,

-       udržiavať kontakt a nadväzovať na súčasný vývoj vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,

Vymedzenie jadra (korpusu) znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň).

Študenti prvého stupňa si počas štúdia majú osvojiť základné poznatky z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Tvorivo rozvíjajú základné teoretické vedomosti. Vedení sú k prispôsobivosti k riešeniu úloh, ktoré treba zvládnuť najmä v oblasti budovania geodetických bodových polí, zberu údajov pre štátne mapové diela, informačné systémy a kataster nehnuteľností, ako aj úloh súvisiacich s investičnou činnosťou. Vypestujú sa u nich návyky profesionálnej samostatnosti a rozhodnosti, založené na metodologickom prístupe pri rešpektovaní správneho vecného riešenia. V záujme samostatnej prípravy a práce študenta sa využíva výpočtová technika na odstránenie prácnosti štatistických spracovaní, postupov pri navrhovaní, možnosti modelovania a optimalizačných postupov, výpočtových, testovacích a hodnotiacich programov, s využívaním programov GIS a programov typu CAD.

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na predmety vyznačené v tabuľke 1A:

ODBOR Geodézia a kartografia (GaK)                                                               Tab. 1a

Predmet

Kredity

Fyzika

7

Matematika

13

Geodézia

13

Deskriptívna geometria

4

Metódy zobrazovania

3

Spracovanie a analýza meraní

7

Geoinformatika

4

Lokálne geodetické siete

4

Programovanie

2

Informačné technológie

2

Topografia

2

Globálne navigačné systémy

2

Vyššia geodézia

5

Inžinierska geodézia

5

Katastrálne mapovanie

5

Fyzikálna geodézia

4

Kartografická tvorba a reprodukcia

5

Kataster nehnuteľností

5

Pozemkové úpravy

3

Fotogrametria

4

Sférická astronómia a kozmická geodézia

4

Záverečná práca Bc. štúdia

2

Výučba v teréne z geodézie, LGS, IG a katastra nehnuteľností

3

Spolu:

108

Tieto znalosti tvoria 108 ECTS kreditov študijného programu 1. stupňa štúdia. Jeden predmet má maximálne 5 kreditov.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň).

Odporúčané témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na predmety vyznačené v tabuľke 1B:

TAB. 1B

Predmet

Politológia

Geológia a geomorfológia

Neotektonické pohyby

Kartografické techniky a normy

Manažment geodetických činností

Pôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkov

Základy staviteľstva a urbanizmu

Vodohospodárske stavby

Dopravné staviteľstvo

MicroStation

AutoCAD

Dejiny stavebníctva a architektúry

Právo

Etika

Filozofia

Planetárna geografia

Diaľkový prieskum Zeme

Teória geosystemov

Geomorfometria a kvantitatívna geomorfológia

Geograficky informačný systém

Databázy geografického informačného systému

Geometria 1

Geometria 2

Mapový jazyk

Odborná prax

Telesná výchova

Svetový jazyk

Slovenský jazyk  (pre zahraničných študentov)

štátna skúška (1. stupeň).

Štúdium je ukončené po absolvovaní všetkých predpísaných predmetov a po získaní všetkých kreditov, minimálne však 180 kreditov. Na záver 6 alebo 8 semestra absolvent vykoná pred komisiou štátnu záverečnú skúšku z Rovinnej geodézie a obhajuje záverečnú prácu (abstrakt v anglickom jazyku). Po úspešnom absolvovaní všetkých skúšok a úspešnej obhajobe záverečnej práce je absolventovi priznaný titul bakalár „Bc.“

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Odborný profil budúceho inžiniera sa utvára po 4-semestrálnom štúdiu. Aby absolvent bol schopný budovať solídny vedecký prístup, študenti musia získať skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja technológií v odbore GaK.

Požaduje sa, aby absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe, akreditovanom v študijnom odbore Geodézia a kartografia (v rámci študijného programu so štandardnou dĺžkou štúdia 3 až 4 roky).Teoretické vedomosti (2. stupeň).

Teoretický základ absolventa je založený na študovaní exaktných a prírodných vied – matematiky a fyziky. Na formovaní odborného profilu absolventa sa podieľajú disciplíny odborného teoretického charakteru – globálna geodézia, kozmická geodézia, matematická kartografia. Ťažiskom štúdia je zvládnutie disciplín s technicko-aplikačným charakterom, medzi ktoré patria predmety inžinierska geodézia, fotogrametria, geografické informačné systémy, pozemkové úpravy a metrológia v geodézii. K humanizácii štúdia prispievajú disciplíny – geoekológia, personálny a komunikačný manažment, pozemkové právo a základy súdneho znalectva, ktoré sú v osnove študijného odboru zastúpené v rozsahu cca 15%.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň).

Technickú obratnosť a základy manažmentu, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pôsobenie absolventov v praxi, získajú študenti absolvovaním výučby v teréne v rozsahu dvoch týždňov na začiatku tretieho semestra. Po ukončení druhého semestra absolvujú študenti odbornú prax prednostne v štátnom sektore v rozsahu troch týždňov. Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí na univerzitách a výskumných ústavoch a odbornú prax v popredných firmách krajín EU.

Absolvent štúdia na druhom stupni je v plnej miere pripravený na štúdium 3. stupňa (doktorandské štúdium) v odbore Geodézia a geodetická kartografia a príbuznom, resp. vzdialenejších študijných odboroch. Nachádza však uplatnenie aj vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, najmä v teoretickej oblasti pri poznávaní Zeme a jej fyzikálnych prejavoch, budovaní geodetických sietí pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe krajinného prostredia, informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp, mapových diel a priestorových systémov. Môže pracovať v štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj  v podnikateľskom sektore. Podľa súčasnej legislatívy  (na základe Živnostenského zákona) sa môže stať bezodkladne po absolvovaní štúdia aktívnym účastníkom podnikateľskej sféry SR. Na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii môže ako jediný získať oprávnenie autorizačne overovať výsledky vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie a členstvo v Komore geodetov a kartografov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň).

Absolvent odboru Geodézia a kartografia (2. stupeň) dokáže

-       pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen, alebo vedúci tímu,

-       identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a štúdium,

-       udržiavať kontakt a nadväzovať na súčasný vývoj vo svojej disciplíne,

-       riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny,

-       viesť, alebo byť členom výskumného tímu, pri riešení výskumných úloh vo svojej disciplíne,

-       byť koncepčným pracovníkom alebo manažérom v rezorte geodézie, kartografie a katastra.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň).

Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia (vyššia geodézia, inžinierska geodézia, geodetická astronómia a kozmická geodézia, fotogrametria, realizácia pozemkových úprav, priestorový informačný manažment, matematická kartografia). Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú (humanizujú) predmety z oblasti ekológie, manažmentu, práva a súdneho znalectva. Rozsah vedomostí a získavaných zručností plynulo nadväzuje na základné poznatky, získané počas prvého stupňa štúdia. Významnú úlohu pritom zohráva výučba v teréne. Nevyhnutné je vypestovanie návykov profesionálnej samostatnosti a rozhodnosti, založených na metodologickom prístupe pri rešpektovaní správneho koncepčného riešenia. Významnú úlohu zastáva dokonalé zvládnutie výpočtovej techniky, znalosť výpočtových, testovacích a hodnotiacich programov so samozrejmým využívaním programov GIS a skupiny CAD.

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na predmety vyznačené v tabuľke 2A:

ODBOR Geodézia a kartografia (GaK)                                                                                                    TAB. 2A.

Predmety

Kredity

Matematika

5

Fyzika

4

Globálna geodézia

5

Inžinierska geodézia

5

Kozmická geodézia

5

Geografické informačné systémy

5

Deformačná analýza

4

Pozemkové právo

4

Pozemkové úpravy

4

Fotogrametria

5

Matematická kartografia

4

Metrológia v geodézii

4

Diplomová práca

4

Výučba v teréne v zameraniach

2

Spolu:

60

Tieto znalosti tvoria 60 ECTS kreditov študijného programu 1 a 2 .roku štúdia. Jeden predmet má maximálne 5 kreditov.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň).

Odporúčané témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na predmety vyznačené v tabuľke 2B:

ODBOR Geodézia a kartografia (GaK)      TAB. 2B.

Predmet

Personálny a komunikačný manažment

Geoekológia

Špeciálny seminár

Geodetický projekt

Odborná prax

Teória rozhodovania

Trojrozmerná geodézia

Tematické mapovanie

Fyzikálna geodézia

Geofyzika

Projektovanie GIS

Geodetické a družicové technológie

Metódy analýzy údajov katastra nehnuteľností

Environmentálny model krajiny

Základy súdneho znalectva

Fotogrametrické mapovanie a GIS

Digitálny kartografický model

Matematické metódy spracovania meraní

Geodetické technológie GPS

Družicová geodézia

Metódy určovania geoidu

Integrovaná geodézia

Geodynamika

Geodézia v podzemných priestoroch

Aplikovaná analytická fotogrametria

Teória spracovania meraní

Meracie systémy v inžinierskej geodézii

Geodézia v priemysle

Legislatíva geodetických prác

Modelovanie nosných konštrukcií

Mapy veľkých mierok

Komplexný digitálny model priestorovej štruktúry

Redakcia a konštrukcia máp a atlasov

Digitálny model terénu ako súčasť GIS

Metóda geografickej databázy v geografických projektoch

Komplexný digitálny model terénu a jeho algoritmické vybavenie

Kartometria

Digitálna kartografia

Bonitácia a oceňovanie pozemkov

Kartografické modelovanie v GIS

Algoritmy komplexného a digitálneho modelu reliéfu

Komplexný digitálny model priestorovej štruktúry

Štatistické analýzy

Geografická regionálna systematika

Mapový jazyk

štátna skúška (2. stupeň).

Štúdium je ukončené po absolvovaní všetkých predpísaných predmetov a po získaní všetkých kreditov, minimálne však 120 kreditov. Na záver 4-tého semestra absolvent vykoná pred komisiou štátne záverečné skúšky zo Sférickej geodézie a z voliteľného predmetu a obhajuje diplomovú prácu (abstrakt v anglickom jazyku). Po úspešnom absolvovaní všetkých skúšok a úspešnej obhajobe diplomovej práce je absolventovi priznaný titul inžinie „Ing.“.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja technológií s orientáciou na budovanie a rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, budovanie a rozvoj viacúčelového katastra nehnuteľností, budovanie priestorovej databázy a rozvoj digitálnej kartografie s použitím vedeckých metód fotogrametrie a diaľkového prieskumu (leteckého a družicového) a budovanie a rozvoj inžinierskej geodézie pre investičnú výstavbu a sledovaní priestorových posunov, resp. pretvorení stavebných objektov.

Požaduje sa, aby absolvent ukončil druhostupňové štúdium v niektorom študijnom programe, akreditovanom v študijnom odbore Geodézia a kartografia, príbuznom študijnom odbore a v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore.Teoretické vedomosti (3. stupeň).

Absolvent odboru Geodézia a kartografia (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti rezortu geodézie, kartografie a katastra, ako aj v komerčnej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň).

Absolvent odboru Geodézia a kartografia (3. stupeň) si osvojí zásady vedeckej práce, väzby: výskum – vývoj - výroba – použitie - recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Každoročne sa organizuje súťaž interných doktorandov kde prezentujú stav svojej dizertačnej práce. Súčasťou tejto iniciatívy je aj možnosť vystúpiť pred širším kolektívom a obhajovať svoje doterajšie výsledky.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň).

Jadro obsahuje:

Študijnú časť:

Jazykovú prípravu

Teoretické predmety:

-               Vybrané state z matematiky,

-               Vybrané state z fyziky..

Odborné predmety (voliteľné):

-               Globálna geodézia a geodynamika,

-               Geodetické siete,

-               Inžinierska geodézia,

-               Spracovanie a analýza meraní,

-               Geoinformačné systémy,

-               Fotogrametria,

-               Kartografia a kataster.

Dizertačná skúška skladajúca sa s písomnej časti, jej obhajoby a skúšky z jedného teoretického predmetu a dvoch odborných predmetov. Skúška z jazyka sa vykoná pred dizertačnou skúškou. Skúška z jazyka môže byť uznaná, ak absolvent má urobenú štátnu skúšku z príslušného jazyka.

Vedeckú časť:

-       Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru riešeného v záverečnej dizertačnej práci.

-       Zásady vedeckej práce, väzby: výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia, vedecké formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

História opisov

Späť