Študijný odbor

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

ekologické a environmentálne vedy

Oblasť výskumu:

environmentalistika a ekológia

Anglický názov študijného odboru:

Ecology

PDF opisu


Stupne - popis

ŠO ekológia sa môže podľa Sústavy ŠO vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002 - sekr. zo dňa 16. 12. 2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. alebo Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekológia alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný odbor so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor Ekológia je značne široký a  zameriava sa na štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a krajiny. Ekológ bude pripravený tak, aby bol schopný na základe integrácie poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia, všeobecnej ekológie a poznatkov zo spoločenských vied pri rešpektovaní holistického prístupu uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach:

-    ekológie jedinca, spoločenstiev a populácií,

-          ekológie krajiny,

-          ekológie poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov.

-          ochrany a využívania obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov,

-          ochrany prírody  a biodiverzity,

-          racionálneho obhospodarovania, využívania a tvorby krajiny.

Vzdelanie je prierezové vo všetkých oblastiach ekológie, štúdium je s vyváženým podielom prírodovedných, technických a socio-ekonomických (spoločenských) disciplín. Flexibilita jednotlivých nadväzujúcich študijných programov umožní pripraviť odborníkov pre konkrétne zamerania podľa potrieb praxe v súlade s koncepciou trvalo udržateľného života.

Absolvent ŠO sa uplatní hlavne ako odborný pracovník na pracoviskách plánovania a využívania krajiny, štátnej ochrany prírody, špecializovanej štátnej správy so zameraním na ekológiu a krajinnú ekológiu, orgánoch samosprávy, vo vybraných špecializovaných útvaroch rezortov národného hospodárstva, ktoré využívajú potenciály krajiny a obhospodarujú krajinu, ale aj v rámci základného a aplikovaného výskumu vo vede, v školstve, aj ako manažér, resp. koordinátor činností v krajine.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Ekológia je nielen základnou prírodovednou disciplínou, ale svojimi viacerými aplikovanými odvetviami (aplikovaná ekológia - ekológia krajiny, agroekológia, ekológia lesa, humánna ekológia, urbánna ekológia a. i.) výrazne zasahuje do viacerých megatrendov tretieho tisícročia (nielen biológie) ako vo forme „plytkej“, tak aj „hlbokej“ ekológie, ako veda, ktorá v najširších súvislostiach rieši vzťahy medzi živými organizmami a ich prostredím, resp. medzi živými organizmami v krajinnej sfére - vrátane človeka - (teda vo fyzickogeografickej aj socioekonomickej sfére - noosfére) navzájom.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Všade Ecology, resp. Ecological Sciences, Environmental Sciences.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Študijný odbor 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov vied oživej aneživej prírode
 • Environmentalistika (resp. aj Environmentológia)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov, dokáže ich primerane aplikovať do oblastí, kde základné poznatky o fungovaní ekosystémov a krajinných systémov sú nevyhnutným predpokladom riešenia súčasných problémov ochrany a racionálneho využívania krajiny. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO (1. stupeň)

Štandardná dĺžka programu 1. stupňa sú 3 roky a predstavuje 180 ECTS kreditov.

Spoločná časť študijných programov v rámci ŠO (jadro ŠO) predstavuje 110 ECTS kreditov:80 kreditov základné predmety odboru    

- predmety všeobecného základu

 • Matematicko-fyzikálne a chemické základy (matematika, štatistika, chémia, fyzika)
 • Fyzickogeografické základy (geológia, pedológia, hydrológia, meteorológia a klimatológia, geomorfológia)
 • Biologické a genetické základy (mikrobiológia, mykológia, základy genetiky)
 • Fytologické základy (všeobecná a špeciálna botanika, dendrológia, fyziológia  rastlín)
 • Zoologické základy (všeobecná a špeciálna zoológia, fyziológia živočíchov)
 • Základy ekológie
 • Základy sociogeografie

- predmety profilujúce bakalárske štúdium

 • Ekológia všeobecná a teoretická (autekológia, demekológia, synekológia, produkčná ekológia)
 • Náuka o krajine
 • Základy ekológie krajiny
 • Základy ekológie poloprírodných a antropogénnych ekosystémovo

- predmety spoločenského, ekonomického, právneho a jazykového základu 30 kreditov

- záverečná práca; overenie spôsobilosti riešiť teoretické alebo praktické zadania ekológie, resp. ekológie krajiny; kolokviálna skúška z oblasti poznania ŠO Ekológia

Voliteľná časť študijného programu je 70 kreditov.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Podmienkou prijatia na magisterské (alebo inžinierske) štúdium v študijných programoch ŠO Ekológia je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom odbore, resp. príbuzných odboroch (prírodovedné, resp. pôdohospodárske odbory). Tým je zabezpečený spoločný základ najmä z matematiky, štatistiky, fyziky, chémie, geológie, geomorfológie, hydrológie, klimatológie, pedológie, botaniky, zoológie, mikrobiológie, genetiky, fyziológie rastlín a živočíchov, ako aj všetkých základných ekologických disciplín (všeobecná ekológia, autekológia, demekológia, synekológia) pre všetkých študentov tohto odboru (predpokladá sa, že spoločné jadro ŠO Ekológia v  bakalárskom štúdiu bude tvoriť cca 80% všetkých predmetov). V rámci navdäzujúceho štúdia v druhom stupni bude spoločné jadro výrazne nižšie,  v záujme flexibility a vytvorenia možnosti profilácie jednotlivých študijných programov, ktoré reagujú na aktuálne požiadavky spoločnosti v oblasti ekológie a ekologizácie vybraných odvetví. Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v treťom stupni.Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO (2. stupeň)

Štandardná dĺžka programu 2. stupňa sú 2 roky a predstavuje 120 ECTS kreditov.

Spoločná časť študijných programov v rámci ŠO (jadro ŠO) predstavuje najmenej  70 kreditov. Aspoň 50 ECTS kreditov tvoria základné predmety odboru

-  predmety rozširujúce všeobecný základ (z 1. stupňa štúdia)

-  predmety profilujúce

 • ekológia krajiny (najmä potenciály aekologická únosnosť krajiny)
 • ekológia prírodných zdrojov (obnoviteľných i neobnoviteľných): agroekológia, ekológia lesa, ekológia rekreačného a liečebného prostredia, ekológia urbanizovaných environmentálnych systémov, ekológia človeka,
 • ochrana prírody akrajiny,
 • bioindikácia abiomonitoring,
 • biodiverzita,
 • krajinnoekologické plánovanie,
 • meliorácie arekultivácie krajiny,
 • tvorba aúprava krajiny,
 • kultúra apercepcia krajiny,
 • starostlivosť ochránené územia,
 • základy environmentalistiky

-  predmety rozširujúce spoločenský, ekonomický, etický a právny základ

 • databázové informačné systémy,
 • geografické informačné systémy,
 • ekologicko-ekonomické systémy,
 • filozofia,
 • globálne problémy vživotnom prostredí,
 • environmenálne právo apolitika

-  diplomová práca (s abstraktom v angličtine), jej obhajoba, overenie spôsobilosti riešiť teoretické alebo praktické zadania (v rámci programov aplikovanej ekológie), kolokviálna skúška z oblasti poznania ŠO Ekológia.

Voliteľná časť študijného programu je 50 ECTS kreditov.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent doktorandského štúdia získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, ktorá súvisí teoretickými otázkami ekológie ako aj s ekológiou krajiny, ochranou prírody a racionálnym využívaním prírodných zdrojov, ekologizáciou vybraných odvetví, a vedecky rozvíjať odbor. Absolvent je spôsobilý vyučovať na vysokoškolskej úrovni.Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí ŠO (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, teda PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Ekológiu ako vedu o vzťahoch v prírode, krajine, ľudskej spoločnosti, preto jadro obsahuje len základné zložky vo všeobecnosti.

Štandardná dĺžka programu 3. stupňa sú 3 roky v dennej forme a predstavuje 180 ECTS kreditov.

Spoločná časť študijných programov v rámci ŠO (jadro ŠO) predstavuje najmenej 90 kreditov:

70 ECTS kreditov - základ odboru

-   rozširujúce kapitoly profilových predmetov, ktoré prehlbujú štúdium

-  odborná práca k dizertačnej skúške

-  dizertačná práca

20 ECTS kreditov - predmety spoločenského, ekonomického, právneho a jazykového základu

Voliteľná časť študijného programu

50 ECTS kreditov - samostatná vedecká práca k zadanej téme

40 ECTS kreditov - voliteľné rozširujúce predmety

História opisov

Späť