Študijný odbor

Environmentálny manažment

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

ekologické a environmentálne vedy

Oblasť výskumu:

environmentalistika a ekológia

Anglický názov študijného odboru:

Environmental Management

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Environmentálny manažment sa môže v zmysle Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 2 roky; predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium (Bc.) v študijnom odbore environmentálny manažér, environmentálna výchova, environmentalistika, ochrana a využívanie krajiny, environmentálne inžinierstvo alebo niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

-         Environmentálny manažér  (Environmental Manager, Bc.) - 1. stupeň,

-         Environmentálny manažér  ŽP (Environmental Manager, Mgr.) - 2. stupeň

-         Environmentálny manažér (Environmental Manager, PhD.)  Philosophiae doctor -  PhD. -3. stupeň.

Environmentálny manažér, Bc. – má kompetencie pre tvorbu, modifikáciu a aplikáciu environmentálnej politiky na rôznych úrovniach štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora. Poskytuje informácie, stimuluje k činnosti, vytvára sieť spolupracovníkov, zabezpečuje tvorbu materiálov, navrhuje systém a štruktúru zariadení pre environmentálnu politiku a vzdelávanie.    Využíva poznatky z prírodných a technických vied na zvyšovanie environmentálneho uvedomenia obyvateľov. Ovláda pedagogicko-psychologické nástroje formovania verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života v rôznych vekových kategóriách obyvateľov v rámci celoživotného vzdelávania.

Environmentálny manažér, Mgr. – ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia v podmienkach formovania sa trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Ovláda systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu,  vyplývajúce  z celosvetovo uznávaných  dokumentov platných od 1.1.1997 (ISO 14001 : 1996 a ISO 14004 : 1996, ISO 14010 : 1996, ISO 14011). Podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku obyvateľov a ovláda nástroje na usmerňovanie rôznych cieľových skupín. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a  dopad  ich harmonického alebo disharmonického (patologického)  pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a  riadenia jednotlivcov a cieľových skupín.

Environmentálny manažér (Philosophie doctor-PhD.) - ovláda vedecké metódy výskumu a aplikácie holistického fungovania  a prienikov prírodných a humánnych systémov s orientáciou na národné a medzinárodné vedecké spoločnosti, na komunikáciu medzi vedami a systémové zmeny v riadení spoločností. Podieľa sa na realizácii a koncepcii štátnej environmentálnej politiky a predkladá návrhy na implementáciu environmentálnych aspektov do rôznych úrovní života spoločnosti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Environmentálny manažment ako systém riadenia spoločnosti, účelovo zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia v intenciách trvalo udržateľného rozvoja  na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni,  vychádza z  potrieb plnenia 6.rámcového  programu Európskej únie pre životné prostredie v oblasti prípravy odborníkov pre  implementáciu environmentálnych princípov a environmentálnej politiky, na štátnej, samosprávnej a mimovládnej úrovni. Je otvorený aktuálnym trendom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v budúcnosti. Rešpektuje univerzalistický model edukácie a holistický pohľad na koexistenciu človeka a prírody (manažment zmeny) s dôrazom na riadenie, koordinovanie, mediáciu a posudzovanie vplyvov človeka na životné prostredie. Súčasťou štúdia je tiež osvojenie si nástrojov na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov v oblasti vplyvu životného prostredia na ľudské zdravie.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Belgicko – Université du Travail, Charleroi, USA - Harvard University Center for the Environmental, Cambridge, Veľká Británia – Environmental Change Institute, University of Oxford  – na týchto pracoviskách je študijný odbor Environmentálny manažment  prezentovaný holisticky (ako kombinácia získavania profesionálnych kompetencií nutných pre environmentálny,  prírodovedný a sociálny výskum). ČR – Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach, Přírodovědecká fakulta Ostravské iniverzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

V prvom stupni vysokoškolského štúdia má študijný odbor environmentálny manažér (Bc.)  príbuzný študijný odbor 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment, ktorý je orientovaný na riadenie ľudských zdrojov a  vzťahov, 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, zameraná na štúdium vzťahov medzi organizmami a prostredím.

V druhom stupni vysokoškolského štúdia environmentálny manažér  sú príbuzné odbory  4.3.2 Environmentálne inžinierstvo zamerané na environmentálne technológie a výrobné procesy, 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, zameraný na ochranu biologickej a krajinnej diverzity a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov krajiny,  1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov vied o živej a neživej prírode.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru environmentálny manažment (1. stupeň) majú znalosti o multikauzalite a variabilite fungovania systému človek – prostredie a dopad dešifrovania a definovania subsystémov na osobnostné, sociálne, hospodárske (technologické) problémy. Dokážu definovať základné problémy životného prostredia, určovať priority ich riešenia a možnosti efektívneho a šetriaceho pôsobenia človeka v životnom prostredí. Sú kompetentní pracovať so všetkými vekovými skupinami obyvateľstva s cieľom formovať ich environmentálne uvedomenie. Absolventi sa uplatnia ako environmentálni inštruktori, koordinátori, poradcovia pre prácu s verejnosťou v chránených územiach, na úrovni štátnej správy, miestnych samospráv, v treťom sektore a ekocentrách.Teoretické vedomosti

-         štruktúra základných zložiek ŽP a environmentálne súvislosti

-         princípy racionálneho využívanie prírodných zdrojov

-         legislatívne limity a normy v oblasti ŽP

-         riadenie environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií

-         programové prostriedky pri spracovávaní environmentálnych projektov

-         psychosociálne a pedagogické determinanty  vývinu  človeka a spoločnosti

Praktické schopnosti a zručnosti

-         dokáže analyzovať  zložky environmentálnych procesov (biologické, ekologické, ekonomické, sociálne) a navrhovať ich implementáciu na rôznych úrovniach

-         je schopný prijímať efektívne  manažérske  rozhodnutia vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj

-         ovláda a aplikuje  nástroje efektívneho pôsobenia  na uvedomovacie procesy obyvateľstva

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

-         ovláda základy výpočtovej techniky

-         dokáže pracovať s informačnými zdrojmi, efektívne ich vyhodnocovať a využívať

-         ovláda rôzne nástroje komunikácie a vie ich primerane využívaťNosné témy jadra znalostí (1.stupeň)- v rozsahu 60  kreditov v každom ročníku

1. predmety všeobecného základu študijného odboru   90 kreditov

-         prírodovedný základ odboru

-         ekologický a environmentálny základ odboru

-         legislatíva a právo v ŽP

2. predmety manažérskeho základu 50 kreditov

-         sociálno – psychologický základ

-         pedagogický a didaktický základ

-         ekofilozofický kontext

-         environmentálna výchova a manažment

3. doplňujúce predmety 30 kreditov

-         základy informatiky a tvorby databáz

-         anglický jazyk

záverečná bakalárska práca 10 kreditov

štátna skúška (1. stupeň)

-         obhajoba záverečnej práce (abstrakt v cudzom jazyku)

-         komisionálna skúška z oblasti poznania:

-         základných tém z jadra znalostí

-         vybraných tém podľa odbornej profilácie absolventa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru environmentálny manažér (2.stupeň) – ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva  systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu,  vyplývajúce  z celosvetovo uznávaných  dokumentov. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad  harmonického alebo disharmonického (patologického)  pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a  riadenia jednotlivcov a cieľových skupín. Koordinuje činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni.Teoretické vedomosti

-         analyzuje, hodnotí a posudzuje aplikované systémy pre tvorbu a ochranu ŽP

-         definuje  problémy a navrhuje riešenia pre prax environmentálneho manažérstva

-         aplikuje výsledky environmentálneho auditu na konkrétne podmienky praxe

-         efektívne pôsobí ako koordinátor a manažér ochrany ŽP a zdravia obyvateľov

Praktické schopnosti a zručnosti

-         analyzuje a modeluje procesy environmentálnych vplyvov na rôznych úrovniach

-         špecifikuje a navrhuje integrované riešenia pre elimináciu negatívnych environmentálnych vplyvov

-         tvorivo aplikuje sofistikované programové nástroje

-         používa simulačné modely pre analýzu trendov a rizík

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

-         pracuje ako manažér tímu

-         udržiava  kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne

-         riadi sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny

Nosné témy jadra znalostí (2.stupeň)- v rozsahu 60  kreditov v každom ročníku

A./ Základné predmety odboru 80 kreditov

predmety environmentálneho manažovania 40 kreditov

-         posudzovanie vplyvov na životné prostredie

-         posudzovanie vplyvov na zdravie obyvateľstva

-         inteligentné výrobné systémy a trvalo udržateľný rozvoj

predmety   tvorby projektov 40  kreditov

-         integrované manažovanie   životného prostredia

-         počítačové siete a databázové systémy v environmentalistike

-         sofistické spracovanie environmentálnych informácií

B/ Rozširujúce predmety 30 kreditov

-         environmentálna legislatíva a auditorstvo

-         akreditácia  a certifikácia v environmentalistike

diplomová práca 10 kreditov

štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v cudzom jazyku)

-         komisionálna skúška z oblasti poznania:

-         základných tém z jadra znalostí

-         vybraných tém podľa odbornej profilácie absolventa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja environmentálneho manažmentu s orientáciou na nové metodiky projektovania a  implementovania  environmentálneho manažérstva v životnom prostredí.Teoretické vedomosti

-         vedecky báda a tvorí vlastné  riešenia v oblasti riadenia environmentálnych aspektov a vplyvov

-         ovláda metodológiu tvorby informačných systémov

-         vytvára integrované modely pre environmentálne systémy

Doplňujúce vedomosti,  schopnosti a zručnosti

-         zásady vedeckej práce

-         vedecké formulovanie problému

-         právne a environmentálne aspekty nových javov

-         etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov

-         rozvoj študijného odboru a prínos pre prax

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy jadra znalostí 3. stupeň  (PhD.) vysokoškolského štúdia sú viazané na vedný odbor Environmentálny manažment.

Jadro obsahuje rámcové témy, ktoré po schválení vo vedeckej rade vysokej školy v zmysle platnej legislatívy budú zverejňované a konkurzne obsadzované pre príslušný školský rok.

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

-         vedecký experiment,

-          teoretický rozbor problematiky,

-          exaktné metódy hodnotenia,

-          adaptívne riadenie environmentálnych systémov

-         integrované manažovanie environmentu – kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia

-         certifikácia systémov environmentálneho riadenia a auditu.

História opisov

Späť