Študijný odbor

Ochrana a využívanie krajiny

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

ekologické a environmentálne vedy

Oblasť výskumu:

environmentalistika a ekológia

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Ochrana a využívanie krajiny sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16.12.2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej a externej forme štúdia 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. alebo Ing.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej aj externej forme 2 roky

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ochrana a využívanie krajiny, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore zo skupiny ŠO 4.3. Ekologické a environmentálne vedy. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou až 3 roky.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej forme a 5 rokov v externej forme.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Ochrana a využívanie krajiny sú schopní vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu (Bc., Mgr., Ing., PhD.)

-        Bakalár – 1. stupeň (Bc.,)

-        Magister (Mgr.), inžinier (Ing.) – 2. stupeň

-        Philosophiae doctor – 3. stupeň (PhD.)

ŠO je značne široký, prierezový a zameriava sa na štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a krajiny ako aj ekologickej únosnosti, využívania foriem zeme, krajinného plánovania a tvorby krajiny. Absolvent (krajinný ekológ) bude pripravený tak, aby bol schopný na základe integrácie poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia všeobecnej ekológie a poznatkov zo spoločenských vied pri rešpektovaní  holistického prístupu uplatňovať základné ekologické princípy v oblastiach:

- ekológie jedinca, spoločenstiev a populácií,

- ekológie krajiny,

- ekológie poľnohospodárskych, lesných a urbánnych ekosystémov,

- ochrany a využívania obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov,

- biodiverzity a ochrany prírody,

- racionálneho obhospodarovania, využívania a tvorby krajiny.

Vzdelanie je prierezové vo všetkých oblastiach ekológie, štúdium je vyvážené s podielom prírodovedných, technických a socio-ekonomických disciplín. Flexibilita nadväzujúcich študijných programov umožní pripraviť odborníkov (v závislosti od dosiahnutého stupňa VŠ štúdia) pre konkrétne riešenia v závislosti od potrieb praxe a v súlade s koncepciou trvalo udržateľného života a rozvoja.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Ochrana a využívanie krajiny je súčasťou ekologických a environmentálnych vied, so zreteľom na priestorové plánovanie krajiny. Ekosozológia sa realizuje v krajine, podobne ako územné plánovanie, urbanizácia a rozhodovanie o využívaní územia. Pre poznanie problematiky monitorovania a hodnotenia kvality životného prostredia na regionálnej a globálnej úrovni je potrebné vychovávať kvalifikovaných špecialistov, environmentálne a ekologicky vzdelaných. Komplexný prístup pri starostlivosti o krajinu sa musí zaoberať aj  problematikou ochrany biologickej a krajinnoekologickej diverzity, revitalizáciou a manažmentom ekosystémov a trvalo udržateľným využívaním obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Department of Environmental Sciences, Wageningen University, Holandsko
 • Department of Biological Sciences – Wildlife and Conservation Biology, Murray State University, Kentucky, USA
 • Department of Vegetation Ecology and Conservation Biology, University of Viena, Rakúsko
 • Department of Environmental Sciences, University of Hertfordshire, Anglicko
 • Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR
 • Tajtérvezési es Területfejlesztesi Tanszék, Szent István Egyetem, Budapest, Maďarsko

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

4.3.2. Environmentálny manažment – zameraný na priestorové plánovanie, územný rozvoj a riadenie regiónov a znalosť environmentálnych manažérskych systémov.

4.3.4. Všeobecná a ekológia jedinca v populácii – zameraná na všeobecné ekologické zákonitosti a procesy v prírode, na ekológiu jedincov a ich populácií

4.3.5. Synekológia – veda o biocenózach, ekosystémoch a krajinnej ekológii

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi prvého stupňa VŠ štúdia odboru Ochrana a využívanie krajiny získajú poznatky, informácie a zručnosti o problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov v krajine. Sú schopní analyzovať, posúdiť a riešiť konkrétne požiadavky z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, ako aj hodnotiť kvalitu životného prostredia. Absolventi vedia pracovať v teréne a aj v laboratórnych podmienkach, vedia správne určovať a odoberať vzorky z hodnotených lokalít, uchovávať a spracovávať ich. Majú znalosti z ekológie, botaniky, zoológie, geografie, ochrany prírodných zdrojov a environmentalistiky. Môžu sa uplatniť v rôznych oblastiach súvisiacich s problematikou ochrany životného prostredia, najmä na rôznych stupňoch špecializovanej štátnej správy (úrady životného prostredia, ochrany prírody, stavebné úrady).Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (1. stupeň)

 • získa a pochopí základné teoretické a praktické poznatky, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ochrane a využívaniu krajiny, ktoré sa dajú zhrnúť do oblastí: - racionálne využívanie krajiny a jej zdrojov, ochrana prírody a krajiny, ekológia, biológia, chémia, geografia a geológia,
 • dokáže teoreticky analyzovať problémy, súvisiace s využitím a ochranou krajiny, resp. s jednotlivými zložkami životného prostredia v nej, ako aj s prírodnými zdrojmi v krajine vo vzťahu k aktivitám človeka.

Praktické schopnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (1. stupeň) získa schopnosť

 • špecifikovať a identifikovať stav krajinných zložiek a  prvkov sledovaného územia, navrhovať základné princípy riešenia daného stavu,
 • trvalo monitorovať stav a zmeny zložiek prostredia a na základe získaných údajov kvalitatívne aj kvantitatívne hodnotiť dané územie a pomocou príslušnej legislatívy navrhovať odstránenie prípadných škôd a ich následkov,
 • vie uplatniť vhodnú teóriu, praktické postupy a formy špecifikácie stavu na topickej aj chorickej úrovni, vypracovať základný návrh  pre zlepšenie zisteného stavu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (1. stupeň) dokáže

-        pripravovať podklady a predkladať projekty zamerané na ochranu, revitalizáciu určitých lokalít,

-        pracovať ako člen väčšieho tímu,

-        formulovať základné problémy svojho vedného odboru,

-        využívať základnú legislatívu,

-        oboznamovať sa s novými trendmi vo svojom odbore a má schopnosť samostatného profesionálneho rastu,

-        propagovať zámery ochrany prírody a krajiny.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí (1. stupeň) vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na Ochranu a využívanie krajiny (Landscape Protection and Landuse).

Jadro znalostí obsahuje:

-        Základy environmentalistiky

-        Všeobecná ekológia

-        Globálna a krajinná ekológia

-        Ekológia ekosystémov

-        Náuka o krajine (fyzická a socio-ekonomická)

-        Prírodné zdroje obnoviteľné a neobnoviteľné (horniny, pôda, voda, ovzdušie, žiarenie, biota)

-        Informačné systémy

-        Environmentálne právo

-        Životné prostredie SR

-        Ochrana prírody a krajiny

-        Environmentálny manažment

-        Environmentálny monitoring

-        Posudzovanie vplyvov človeka na prostredie

Tieto znalosti tvoria aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. stupňa.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-        Systémová ekológia

-        Biocenológia a biogeografia

-        Ochranárske praktikum

-        Cudzí jazyk

Štátna skúška (1. stupeň)

-        záverečná práca a jej obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

-     bakalárska záverečná skúška (overenie spôsobilosti analyzovať problémy z oblasti poznania ochrany a tvorby krajiny a jej racionálneho využívania)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 2

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent 2. stupňa VŠ štúdia odboru Ochrana a využívanie krajiny je schopný riešiť problémy týkajúce sa ohrozenia kvality jednotlivých zložiek životného prostredia na lokálnej a regionálnej úrovni. Dokáže syntetizovať získané poznatky, vyhodnocovať ich a navrhovať konkrétne opatrenia na riešenie problémov ochrany prírody a krajiny na rôznych úrovniach. Absolvent je schopný vypracovať náplň a postupy manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy. Má prehľad a základné vedomosti o environmentálnej problematike starostlivosti o krajinu a hlboký základ o základných zložkách a prvkoch krajiny, o jej krajinnej štruktúre a environmentálnych systémoch.

Predpokladom je ukončenie prvostupňového štúdia v tomto alebo príbuznom odbore podskupiny Ekologické a environmentálne vedy. Absolventi prvostupňového štúdia v niektorom inom odbore by museli absolvovať osobitný študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (2. stupeň)

 • rozvíja a rozširuje svoje vedomosti v oblasti ochrany a využívanie prírody a jej zdrojov,
 • študuje súvislosti a väzby medzi človekom a krajinou z hľadiska zabezpečenia ochrany prírody, ekologickej únosnosti a hodnotenia biodiverzity,
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, analýze a návrhoch riešení zaoberajúcich sa tvorbou a ochranou životného prostredia ako celku,
 • tvorivo aplikuje získané poznatky do praxe.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (2. stupeň) získa schopnosť

-        hodnotiť štruktúru ekologickej stability krajiny,

-        pripravovať  a riadiť projekty revitalizácie poškodených území,

-        definovať náplň a postupy manažmentu chránených území,

-        vyhodnocovať výsledky monitorovania jednotlivých zložiek životného prostredia,

-        kvantifikovať zmeny a procesy v krajine,

-       preukazovať znalosti o problémových oblastiach, vrátane ich legislatívneho a praktického riešenia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (2. stupeň) dokáže

-        pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci pracovného kolektívu,

-        vytvárať databázy údajov, využívať ich, interpretovať a zovšeobecňovať,

-        vytvárať prognózy z hľadiska lokálneho, regionálneho aj celoštátneho,

-        udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne,

-        využívať výpočtovú techniku a informačné systémy (GIS) pri riešení úloh.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Organizácia starostlivosti  o životné prostredie
 • Environmentálna politika a ekonomika
 • Ochrana biodiverzity krajiny
 • Ekológia ekosystémov
 • Environmentálna ekológia človeka
 • Environmentálne systémy poloprírodné (poľnohospodárske, lesné)
 • Environmentálne systémy urbanizované a rekreačné
 • Meliorácie a rekultivácie krajiny
 • Ekológia energetických zdrojov
 • Ekologické hľadiská trvalo udržateľného rozvoja Zeme

Tieto znalosti tvoria aspoň ½ ECTS kreditov študijného programu 2. stupňa.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Environmentálna etika a filozofia
 • Environmentálna výchova
 • Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie
 • Bioindikácia a biomonitoring
 • Cudzí jazyk

Štátna skúška (2. stupeň)

 • vypracovanie diplomovej práce a jej obhajoba (abstrakt v anglickom jazyku)
 • štátna skúška (overenie spôsobilosti riešiť väzby medzi človekom a krajinou z oblasti poznania ekológie a environmentalistiky)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu zameraného na analýzu ekologickej a environmentálnej kvality krajinných zložiek, metódy ekologickej syntézy, ktoré vedú k návrhom opatrení na ochranu a zachovanie biodiverzity a celkového charakteru krajiny. Získa spôsobilosť samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problematiku, súvisiacu s teoretickými otázkami ekológie krajiny, biodiverzity a ochrany prírody, s racionálnym využívaním prírodných zdrojov ako aj ekologizáciou vybraných odvetví. V závislosti od témy svojej práce je povinný oboznámiť sa s príslušnými vedeckými metódami a postupmi a aj s potrebnou legislatívou environmentalistiky.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie krajiny (3. stupeň)

-        vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti ochrany a využívania prírody a krajiny,

-        tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Ochrana a využívanie  krajiny (3. stupeň) dokáže

-        riešiť teoretické a praktické problémy environmentálneho charakteru, zamerané na otázky ochrany prírody a krajiny,

-        vedeckými metódami získať, spracovávať a interpretovať údaje, získané z monitorovania zložiek životného prostredia a formou vlastných riešení ich prakticky aplikovať v oblasti tvorby a ochrany prírody a krajiny,

-        vyvíjať a uplatňovať nové vedecké metódy  výskumu,

-      pracovať v oblasti monitoringu životného prostredia, ochrany prírody a hodnotení antropogénnych vplyvov na biocenózy a abiotické zložky životného prostredia.

Vymedzenie jadra znalosti (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na Environmentalistiku, ako interdisciplinárny vedný odbor.

Jadro nadväzujúce na poznatky 1. a 2. stupňa  obsahuje len rámcové témy:

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

-        Environmentalistika v rámci všeobecných, špeciálnych a aplikačných disciplín

-        Ochrana a využívanie krajiny v rámci biotických a abiotických disciplín a informatiky

-        Environmentálne disciplíny o človeku, spoločnosti a prostredí

-        Environmentálne systémy krajiny a pôsobenie človeka v krajine

-        Prírodné zložky ako prírodné zdroje (horniny, pôda, voda, vzduch, klíma, biota)

-        Energetické zdroje

-        Environmentálny monitoring

Vedecká časť:

-        výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru a prezentácia výsledkov a ich zverejňovanie,

-        zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty riešeného problému, etická a spoločenská stránka vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

-        dokáže samostatne komunikovať v cudzom jazyku

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná práca a obhajoba práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium preukázania schopností študenta samostatne získavať teoretické poznatky a vedieť ich prakticky využiť.

 

Indikátory študijného odboru

(1)        Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.

(2)        Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre  akceptáciu študijného programu v študijnom odbore študijný program musí obsahovať najmenej 60 kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.

(3)        Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2. O akceptácii študijného programu rozhoduje Ministerstvo školstva SR (priznaním práva konať dizertačnú skúšku, záverečnú skúšku, vo forme obhajoby dizertácie a priznaním Vedeckej rade fakulty udeľovať vedecko – akademický titul „philosophiae doctor“ – PhD.

(4)        Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov  (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.

(5)        Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej  časti vzdelania v tomto odbore.

(6)        Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia vlády SR, ako výnimočnú reláciu k Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standarts of Classification of Education Documents).

História opisov

Späť