Študijný odbor

Biológia

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

vedy o živej prírode

Oblasť výskumu:

vedy o živej prírode

Anglický názov študijného odboru:

Biology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor BIOLÓGIA sa môže podľa Sústavy štúdijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. Zo dňa 16. decembra študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.
  • V prípade externej formy možno zvýšiť štandardnú dĺžku štúdia v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia o jeden rok.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru BIOLÓGIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

-       Biológ (Biologist) – 1. stupeň

-       Biológ špecialista – 2. stupeň

Biológ - má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí biologických vedných disciplín, z chemických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z matematiky, fyziky a  hraničných vedných disciplín. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh.

Biológ špecialista – ovláda špeciálne metódy rôznych biologických vedných odborov a ich aplikáciu do rôznych oblastí biologického výskumu, má dôkladné znalosti o štruktúre a vlastnostiach živých systémov, dokáže modelovať biologické procesy a poznatky prakticky využívať v rôznych oblastiach spoločenskej praxe.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Požiadavka na riešenie biologických problémov má v súčasnosti, s prihliadnutím na populačné, environmentálne - ekologické, zdravotnícke a iné, kľúčový a  strategický význam pre  človeka. Viaceré biologické vedné disciplíny prispievajú k riešeniu kardinálnych, globálnych problémov dôležitých pre prežitie človeka na tejto planéte a  patria k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim vedným disciplínám. Pre súčasné a budúce obdobie vývoja spoločnosti sa predpokladá podstatne vyššia potreba odborníkov v rôznych odboroch biológie v porovnaní s poslednými desiatimi rokmi.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Karlova Univerzita, Masarykova Univerzita v Českej republike a  väčšina univerzít  v ďalších krajinách v Európe, v USA  atď.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

1.1.1. Učiteľstvo akademických vedných odborov o živej a neživej prírode.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu i  praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém).

Absolventi odboru Biológia (1. stupeň) majú znalosti z biologických vedných odborov (genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a  živočíchov, cytológia, imunológia, mikrobiológia, biotechnológie, botanika, zoológia, biológia človeka, ekológia a pod.), majú poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.

Absolventi odboru Biológia (1. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v  teréne, predovšetkým v environmentálne - ekologicky orientovaných pracoviskách, a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent biológie (1. stupeň)

- získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie v biológii,

- vie ich používať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu,

- je schopný pochopiť súvislosti medzi biológiou a ďalšími prírodovednými odbormi.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent biológie (1. stupeň) získa schopnosť

-         používať metódy biologických a niektorých chemických vedných disciplín,

-         pracovať s prístrojmi a materiálom používanom v základnom a aplikovanom biologickom  výskume,

-         analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v teréne (pri  environmentálne - ekologickom zameraní),

-         na základe získaných údajov navrhnúť možné riešenie problému.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent biológie (1. stupeň) dokáže

-         pracovať efektívne ako člen výskumného týmu

-         organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast

-         udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom

-         vývoji.

-         komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalosti študijného odboru v rozsahu 60 % kreditov v každom ročníku

1. ročník

-       teoretický základ (všeobecná a anorganická chémia, organická chémia)

-       odborná časť (biológia človeka, mikrobiológia, systematika nižších a vyšších rastlín, cytológia, morfológia živočíchov, anatómia a morfológia rastlín)

2. ročník

-       teoretický základ (biochémia, molekulárna biológia, genetika)

-       odborná časť (virológia, fyziológia živočíchov a človeka, zoológia bezchordátov a chordátov, fyziológia rastlín)

3. ročník

-       vývinová biológia, evolučná biológia, etológia, imunológia

-       biotechnológie, ekológia

-       záverečná práca

Ďalšie témy jadra znalosti štúdijného odboru  (1. stupeň)

-       matematika,   bioštatistika

-       fyzika, fyzikálna chémia

-       antropológia, ekosystémy Zeme

Štátna skúška (1. stupeň)

-       obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska prínosu k profilu absolventa.

-        kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru biológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru biológia dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu i  praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi sú schopní asistovať pri vyučovaní biologických predmetov na vysokých školách.

Absolventi odboru biológia (2. stupeň) majú znalosti z  biologických vedných odborov (genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a  živočíchov, cytológia, imunológia, mikrobiológia, biotechnológie, botanika, zoológia, biológia človeka, ekológia a pod.), majú poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.

Absolventi odboru biológia (2. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v  teréne, predovšetkým v environmentálno-ekologicky orientovaných pracoviskách, a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.

Predpokladá sa, že časť absolventov bude pokračovať na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium pre získanie hodnosti PhD.) v niektorom z biologických študijných odborov na domácich a zahraničných pracoviskách.Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru biológia

-         získa hlboké vedomosti a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie v biológii;

-         má základné znalosti z príbuzných a hraničných prírodovedných odborov;

-         dokáže ich cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu a reagovať tým na aktuálne potreby spoločnosti.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent biológie (2. stupeň) získa schopnosť

-         používať a rozvíjať metódy biologických a niektorých chemických vedných disciplín;

-         pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom biologickom výskume;

-         analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v teréne (pri environmentálne - ekologickom zameraní);

-         na základe získaných údajov a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry navrhnúť možné riešenie problému.

Nosné témy znalostí študijného odboru v rozsahu 50 % kreditov v každom ročníku

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa, t.j. Mgr. stupňa vysokoškolského štúdia, sú viazané na vybrané témy biologických vedných odborov. Vybrané témy súvisiace so zvoleným Mgr. študijným programom v rámci odboru biológia:

1. ročník

-           predmety odborného zamerania (mikrobiológia, molekulárna biológia, cytológia, virológia, imunológia, genetika, fyziológia živočíchov, fyziológia rastlín, biotechnológie)

2. ročník

-           botanika, zoológia, antropológia, etológia, parazitológia, ekológia

-           diplomová práca

Každý študijný program odboru Biológia (2. stupeň) hlbšie rozvíja aspoň jednu z nosných tém.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného študijných programov

-         overenie spôsobilosti syntézy získaných poznatkov

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.
  • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
  • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
  • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia ako výnimočnú reláciu s Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť