Študijný odbor

Geoinformatika

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

vedy o neživej prírode

Oblasť výskumu:

vedy o Zemi a vesmíre

Anglický názov študijného odboru:

Geographic Information Science, Geoinformatics

PDF opisu


Stupne - popis

  • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme štúdia 4 roky a v externej forme štúdia 5 rokov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Geoinformatika je interdisciplinárne orientovaný geografický odbor zameraný na štúdium spracovania geografických informácií pomocou geografického informačného systému (GIS). Zameriava sa na tvorbu metód a nástrojov spracovania geografických informácií s využitím informačných technológií od fázy ich zberu a uchovávania, cez priestorové analýzy, hodnotenie a modelovanie, až po kartografickú prezentáciu a vizualizáciu výsledkov. Výstupy geoinformatiky nachádzajú široké uplatnenie v mnohých iných vedných odboroch a aj v praxi. V praktickom uplatnení sa zvyšuje význam digitálneho spracovania a komunikácie geografickej informácie na internete, lokalizačných služieb na báze mobilných technológií, monitoringu životného prostredia a modelovania procesov prebiehajúcich v krajine. Uplatnenie absolventov je široké od verejného až po súkromný sektor. Neustále sa zvyšujúci záujem o výstupy geoinformatiky vytvára veľmi dobré podmienky pre rozvoj študijného odboru aj do budúcnosti, nakoľko môže výrazne prispievať k informatizácii rôznych spoločenských aktivít.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

- Česká republika - Přírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy v Prahe,
- Česká republika - Univerzita Palackého v Olomouci,
- Česká republika - Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
- Rakúsko - Universität Salzburg,
- Nemecko - Universität Bonn,
- Nemecko - Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
- Veľká Británia - University College London,
- Veľká Británia - University of Leeds,
- Veľká Británia - The University of Edinburgh,
- Veľká Británia - University of Leicester,
- USA - University of Southern California,
- USA - The University of Arizona

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

- geografia - reprezentuje širšie orientované štúdium s vyváženým zastúpením poznatkov o socioekonomickej a fyzickogeografickej sfére krajiny
- fyzická geografia a geoekológia - orientuje sa na fyzickogeografickú zložku krajiny
- humánna geografia - orientuje sa na poznávanie sociálnoekonomické javy v krajine
- regionálna geografia - je priestorovou syntézou fyzickej a humánnej geografie so zameraním na výskum regiónov
- geodézia a kartografia - zaberá sa meraním a zberom údajov o zemskom povrchu a jeho kartografickým vyjadrením
- aplikovaná informatika - zaoberá sa metódami a prostriedkami informatiky použiteľnými na riešenie praktických úloh, pričom sa zameriava najmä na matematické princípy a softvérovú zložku riešenia

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Absolventi študijného odboru geoinformatika sú spôsobilí vykonávať profesiu geoinformatik - vedecký pracovník.
Geoinformatik - vedecký pracovník po osvojení si najnovších poznatkov teórie a metodológie z oblasti geoinformatiky ovláda metódy výskumu a vývoja geografických informačných systémov
so zameraním na komplexné spracovanie geografických informácií pomocou GIS-u. Široká báza geografických poznatkov z oblasti fungovania krajinnej sféry mu umožňuje vytvárať nové geoinformatické metódy a nástroje GIS-u a vhodne ich aplikovať na riešenie priestorových problémov v krajine. Výsledky priestorových analýz a modelovania je schopný efektívne poskytovať cez najmodernejšie spôsoby vedeckej vizualizácie a kartografickej prezentácie.
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja geografických informačných systémov so zameraním na komplexné spracovanie geografických informácií. Je schopný samostatne a tvorivo pracovať a rozvíjať teóriu a metodológiu geoinformatiky.Teoretické vedomosti
Absolvent:
- ovláda najnovšie teoretické, metodologické a technologické poznatky z geoinformatiky,
- vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti geoinformatického výskumu.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent štúdia v študijnom odbore geoinformatika si počas štúdia osvojil:
- zvládnutie širokého spektra geopriestorových technológií,
- schopnosť vytvárať nové softvérové nástroje pre GIS,
- prezentáciu výsledkov vedeckej činnosti na konferenciách,
- publikovanie výsledkov vedeckej práce vo vedeckých štúdiách a monografiách,
- vedenie študentov nižších stupňov v rámci cvičení,
- aktívnu vedeckú komunikáciu v anglickom jazyku,
- schopnosť riešiť projekty pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí
Nosné témy jadra - študijná časť:
Teoretické základy a metodologický aparát zameraný najmä na špecializáciu študenta: Teória a metodológia geoinformatiky, Diaľkový prieskum Zeme, Metódy geografického výskumu, Priestorové analýzy a modelovanie, Súradnicové systémy, Priestorové databázy, Digitálne modely reliéfu, Kartografická prezentácia a vedecká vizualizácia, Programovanie pre GIS, Interoperabilita a infraštruktúra pre geografické informácie, Kartografia, Komplexné informačné systémy v oblasti životného prostredia, a pod.
Nosné témy jadra - vedecká časť:
- zvládnutie zásad vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
- výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru,
- zapojenie sa do riešenia vedeckých projektov na pracovisku,
- publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a recenzovaných zborníkoch, aktívna účasť na konferenciách.
Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať, analyzovať a hodnotiť teoretické a praktické poznatky.
Dizertačná skúška:
- Povinný predmet - obhajoba dizertačnej práce
- Povinne voliteľné predmety - Geografická kartografia
- Geografické informačné systémy
- Diaľkový prieskum Zeme

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU:

  1. Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.
  2. Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
  3. Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
  4. Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia ako výnimočnú reláciu v Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

História opisov

Späť