Študijný odbor

Geológia

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

vedy o neživej prírode

Oblasť výskumu:

vedy o Zemi a vesmíre

Anglický názov študijného odboru:

Geology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor GEOLÓGIA  sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 2 roky; predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore geológia alebo niektorom príbuznom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

V prípade externej formy možno zvýšiť štandardnú dĺžku štúdia v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia o jeden rok.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

V skupine vied o Zemi a Vesmíre poskytuje geológia základné vzdelanie s dôrazom na poznanie zákonitosti existencie a fungovania neživej prírody. Geológia ťažiskovo zahŕňa štúdium vrchných častí litosféry, od ktorej bezprostredne závisí rozvoj biotopov, surovinový a hospodársky potenciál krajiny. Súčasne má veľký význam pre chápanie procesov celého abiotického environmentálneho  systému. Objasňuje zákonitosti stavby Zeme a Vesmíru prostredníctvom štúdia endogénnych a exogénnych procesov. Využíva k tomu poznatky základných geologických vied (paleontológia, mineralógia, petrológia, stratigrafia, sedimentológia), aplikovaných geologických vied (inžinierska geológia, ložisková geológia, hydrogeológia), ale aj interdisciplinárnych geologických vied (geochémia, geofyzika) či ostatných prírodných vied (matematika, fyzika, chémia a biológia). 

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

ŠO geológia patrí medzi klasické študijné odbory, ktoré sa študujú na všetkých prírodovedne orientovaných univerzitách vo svete, napr.: Imperial College of Science and Technology, University of London, Department of Geology, UK; Departamento de Geología, Universidad Complutense Madrid Španielsko; Bremen University, Department of Geology, Nemecko,  Institut de Géologie, Université  Sorbonne Paris, Francúzsko; Geologische Institut Universität Bern, Švajčiarsko; Dipartamento di Scienze Geologiche e Paleontologiche Universitá di Ferrara, Taliansko; Institute of Geology and Paleontology Babeş-Bolyai University Cluj, Rumunsko; Fakultät für Geowissenschaften, Institut   für Geologie, Mineralogie und Geophysik, Ruhr Universität Bochum, Nemecko; Faculty of Geology and Geophysics University of Bucharest, Rumunsko; Faculté de Geologie, Univesité de Pierre et Marie  Curie, Paris, Francúzsko a mnohé ďalšie.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

V prvom a druhom stupni – environmentálne inžinierstvo (určitú časť obsahu majú spoločnú, oba ŠO majú však inú špecializáciu), geotechnika, banská geológia a geologický prieskum, získavanie a spracovanie zemských zdrojov – technicky orientované ŠO, ktoré majú teoretický základ blízky ŠO geológia, ale sú profilované do technického využitia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru GEOLÓGIA  sú spôsobilí vykonávať profesiu

-       geológ  - bakalár,

Geológ – bakalár -  absolvent bakalárskeho stupňa môže pracovať v rámci riešiteľských kolektívov. Vykonáva terénne a laboratórne práce podľa pokynov vedúceho riešiteľského kolektívu. Absolvent bakalárskeho stupňa  môže pracovať pri počítačovom spracovaní geologických údajov do databáz (Geofond), pri grafickom spracovaní  geologických mapových podkladov, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v environmentálno zameraných spoločnostiach a v múzeách s prírodovedným zameraním; uplatnenie nájde aj v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť ako aj v orgánoch samosprávy.

Absolventi odboru geológia (1. stupeň) získajú základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických a sedimentárnych hornín, sedimentológie, z aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie, geochémie a ložísk nerastných surovín,  hydrogeológie a environmentálnej geológie. Praktické overenie teoretických vedomosti získajú študenti na kurze geologického mapovania a v rámci  terénnych cvičení, diferencovaných podľa odborného zamerania na jednotlivé ročníky.  V študijnom programe sú zahrnuté základné kurzy súboru analytických metód  používaných pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy počítačového spracovania geologických údajov na PC.

Absolventi odboru geológia (1. stupeň) nachádzajú uplatnenie v  štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť environmentálno-ekologickú, územno – projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru geológia (1. stupeň)

-           ovláda  základné geologické pojmy, princípy, fakty a teórie,

-           vie ich používať pri   terénnom mapovaní  a pri laboratórnom spracovaní a vyhodnocovaní dát, pri dokumentácii rôznych geologických prác

-           vie pracovať na  grafickom spracovaní  geologických mapových podkladov,  ovláda  počítačové spracovanie geologických údajov, pracuje s geologickými  databázami.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru geológia (1. stupeň) získa schopnosť

-           hodnotiť základné geologické fenomény,

-           vykonávať geologické mapovanie  a  pracovať s geologickými databázami,

-           viesť dokumentáciu a vypracovávať  rešeršné podklady pre syntetizujúce odborné posúdenia a štúdie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru geológia (1. stupeň) dokáže

-           pracovať efektívne ako člen vývojového tímu,

-           porozumieť a vysvetliť šírku skúmaného problému,

-           organizovať si vlastný profesijný i osobný rast

-           udržiavať kontakt s aktuálnym geologickým vývojom

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na základné problémy geológie.  Jadro obsahuje predmety, ktoré predstavujú 2/3 počtu kreditov v každom ročníku:

1. ročník

-       všeobecný teoretický základ (fyzika, matematika, všeobecná, anorganická a fyzikálna chémia, výpočtová technika)

-       profilové predmety (všeobecná  geológia, paleontológia, mineralógia, štruktúrna geológia)

-       ďalšie predmety (základy aplikovanej geofyziky, kurz geodézie)

2. ročník.

-       základy špecializovaných vied (základy geochémie, základy inžinierskej geológie, základy hydrogeológie, základy environmentálnej geológie)

-       prehĺbenie profilu (historická a stratigrafická geológia, petrografia rôznych hornín, nerastné suroviny)

-       praktické predmety (metódy geologického terénneho výskumu, kurz geologického mapovania)

3. ročník

-       profilujúce predmety podľa zamerania študijného programu (systematická geochémia, ložiská rudných  a nerudných surovín, geológia Západných Karpát)

-       manažérske a legislatívne aspekty (organizácia geologickej služby a legislatíva a pod.)

-       metódy laboratórneho výskumu

-       geoinformatika

-       záverečná práca - štátna skúška Bc.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-         najmenej jeden cudzí jazyk

-         predmety ekonomického a manažérskeho základu

-         vybrané predmety na doplnenie profilu (dynamická geológia, sekvenčná stratigrafia, sedimentológia, technické vlastnosti hornín, prúdenie a vlastnosti podzemnej vody, anatómia a morfológia  živočíchov, anatómia a morfológia rastlín a pod.)

Štátna skúška (Bc.)

-         obhajoba záverečnej práce

-         rozprava k problematike záverečnej práce v širších súvislostiach

-         kolokviálna skúška z všeobecného prehľadu geológie

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore geológia po ukončení magisterského štúdia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať, pripravovať projekty a zabezpečovať realizáciu  terénnych i mapovacích prác, koordinovať a realizovať práce   v geologickom laboratóriu pri vyhodnocovaní geologického materiálu, počítačovo vyhodnocovať analytické a štatistické údaje. Dôraz je potrebné klásť na to, aby absolventi získali ucelené geologické znalosti k čomu napomáha aj interdisciplinárne postavený  študijný program. Pre budovanie solídneho vedeckého prístupu je potrebné u absolventov prebudiť záujem o formulovanie geologických hypotéz a následného hľadania možnosti i zdrojov pre ich riešenie.  Absolventi môžu budovať vedeckú perspektívu v celej škále geologických aplikácií (sedimentologický, paleoceánografický, paleoklimatický, paleogeografický,  bio-, lito-, i sekvenčno -stratigrafický,  regionálny  výskum vybraných území a pod.), môžu sa uchádzať o interné doktorandské štúdium na domácich aj zahraničných univerzitách. Uplatnenie nájdu aj v geologicky zameraných vedecko-výskumných inštitúciách, v štátnej správe, stavebných a ťažobných organizáciách a súkromných geo-environmentálnych firmách a tiež ako  pedagógovia na stredných a vysokých školách.Teoretické vedomosti

Absolvent odboru geológia (2. stupeň)

-         nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri geologickom  výskume,

-         aplikuje získané poznatky v terénnom geologickom výskume a prieskume,

-         kriticky analyzuje a aplikuje celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných regionálno-geologických problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,

-         zavádza nové riešenia, používa moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru geológia (2. stupeň) získa schopnosť

-         analyzovať a porozumieť geologickým  procesom v kontexte ich historického  vývoja,

-         preukazovať teoretické znalosti  z odboru geológia a využívať ich pri nastoľovaní problémov, riešenie ktorých prispeje k progresívnemu  posunu geologických poznatkov,

-         špecifikovať a  navrhovať komplexné riešenia geologických problémov,

-         pracovať, príp. koordinovať práce na  projektoch geologického výskumu a prieskumu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru geológia (2. stupeň) dokáže

-         samostatne pracovať, prípadne viesť pracovný kolektív,

-         hľadať možnosti a zdroje pre  kontinuálny vlastný profesionálny vývoj  a zdokonaľovanie  sa v odbore,

-         udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom poznatkov v odbore geológia,

-         riadiť sa praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na základné problémy geológie.  Jadro obsahuje predmety, ktoré predstavujú 1/2 počtu kreditov v každom ročníku:

1. ročník

-       profilové predmety (surovinový potenciál Slovenska, geológia Západných Karpát, výpočet zásob nerastných surovín)

-       praktické predmety (podzemné diela - metódy geologického mapovania, terénne cvičenia z regionálnej, ložiskovej a environmentálnej geológie)

-       diplomová prax

2. ročník

-       prehĺbenie profilu (Geodynamický vývoj  Západných Karpát počas fanerozoika, geológia sveta, paleogeografia a sedimentológia depozičných systémov, faktory a  indikátory geologických procesov, geologická interpretácia geofyzikálnych a geochemických údajov, organická hmota v zemskej kôre)

-       doplňujúce predmety (aplikácia nerastných surovín v priemysle a poľnohospodárstve, ekonomika nerastných surovín)

-       manažérske predmety (organizácia geologickej služby a legislatíva)

-       Diplomová práca ( DP ) - konkrétne riešenie zadania

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-         najmenej jeden cudzí jazyk

-         predmety ekonomického a manažérskeho základu

Štátna skúška (Mgr.)

-       obhajoba diplomovej práce ( abstrakt v jazyku anglickom)

-       overenie spôsobilosti riešiť geologické úlohy

-       kolokviálna skúška z všeobecného prehľadu geológie

 

INDIKÁTORY ŠTUDIJNÉHO ODBORU

  • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
  • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.
  • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
  • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
  • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia ako výnimočnú reláciu s Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť