Študijný odbor

Fyzika

Skupina:

prírodné vedy

Podskupina:

vedy o neživej prírode

Oblasť výskumu:

fyzika

Anglický názov študijného odboru:

Physics

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor FYZIKA sa môže v zmysle Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.02 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnom dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 3 roky,
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou študijných programov v dennej forme štúdia 2 roky.

V prípade externej formy možno zvýšiť štandardnú dĺžku štúdia v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia o jeden rok.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Študijný odbor fyzika sa zameriava na štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecných princípov materiálneho sveta, ich pochopenia, objavovania a praktického aplikovania. Predmetom vzdelávania v danom ŠO je celý Vesmír v jeho celistvosti i štruktúrovanosti v priestore a čase, makro-, mikro- a megasvet v jeho vývoji.

Zvládnutím základných zákonitostí materiálneho sveta sa vytvárajú nutné podmienky pre ďalší rozvoj ľudskej civilizácie a to nielen po stránke materiálnej ale aj po stránke duchovnej. Rozvoj moderných technológií je nemysliteľný bez vysokokvalifikovaného poznania v oblasti fyziky. Fyzika ako zjednocujúca veda, ktorá je založená na pochopení vzájomnej súvislosti rôznorodých javov, je východiskom pre riešenie interdisciplinárnych problémov, ako sú napr. komplexné problémy životného prostredia, fyzikálnej chémie, biofyziky, astrofyziky a pod. Hlboké pochopenie základných princípov prírody, jej jestvovania a vývoja, vedie aj k formovaniu a ovplyvňovaniu filozofického nazerania na svet a tým priamo vplýva na duchovnú sféru človeka. Matematicko-fyzikálne modely poskytujú vhodný rámec i pre riešenie synergetických problémov, ktoré majú priamy dopad v oblasti spoločenských a ekonomických vied.

Rozvoj fyziky a výchova kvalifikovaných odborníkov je, ako ukazuje aj historický vývoj ľudskej civilizácie, základným predpokladom pre harmonický rozvoj spoločnosti.

Veľká rozmanitosť konkrétneho zamerania vzdelávania poskytuje priestor pre širokú škálu študijných programov. ŠO fyzika má úzke väzby najmä na študijné odbory technické, pre ktoré je fyzikálny základ nevyhnutnou súčasťou.

Od absolventa štúdia na úrovni bakalára alebo magistra sa požaduje na zodpovedajúcom stupni zvládnutie teoretického základu potrebného pre komplexné chápanie princípov a súvislostí, pre ich experimentálne vyšetrovanie a aplikovanie, ako aj počítačové modelovanie.

Jadro vedomostí, schopností a zručností vychádza z požiadaviek na schopnosti absolventa:

 • chápať základné fyzikálne princípy a vzájomnú súvislosť javov,
 • riešiť teoretické problémy na báze zodpovedajúcich matematických metód,
 • zostavovať a používať experimentálne zariadenia, realizovať a vyhodnocovať experiment,
 • navrhovať a realizovať počítačové simulácie fyzikálnych javov, ovládať aspoň jeden programovací jazyk,
 • aplikovať fyzikálne poznatky na riešenie problémov spoločenskej praxe a schopnosť komunikovať s odborníkmi z iných oblastí vedy a techniky,
 • šíriť fyzikálne poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi laickou verejnosťou,
 • spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať výsledky odbornej činnosti, ovládať štandardný počítačový kancelársky softvér,
 • komunikovať v cudzom jazyku,
 • chápať základné spoločenské, ekonomické a právne súvislosti,
 • rešpektovať základné princípy humanity, etiky a princípy trvalo udržateľného rozvoja pre všetkých,
 • schopnosť samostatne sa učiť, využívať dostupné informačné zdroje a dbať na permanentné vzdelávanie.

Tieto požiadavky sa kladú na zodpovedajúcej úrovni na absolventov jednotlivých stupňov vzdelávania (Bc., Mgr.).

 

Indikátory študijného odboru

 • Študijné programy 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahujú 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 36 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 2 roky obsahujú 120 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 60 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru. Študijné programy jedného študijného odboru sa musia líšiť najmenej v 1/5 rozsahu študijných programov navzájom, t.j. najmenej v rozsahu 24 ECTS kreditov.
 • Študijné programy 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania obsahujú pomer študijnej a vedeckej časti študijného programu 1:2.
 • Medziodborové štúdiá v kombinácii dvoch študijných odborov (§ 51 ods. 5) musia obsahovať v dostačujúcom rozsahu jadrá oboch študijných odborov a obe musia byť zastúpené približne rovnako. Aby sa toto dosiahlo, môže byť nevyhnutné navrhnúť študijný program s väčšou dĺžkou, než je štandardná dĺžka študijných programov v ľubovoľnom z oboch študijných odborov.
 • Študijné programy v kombinácii hlavného a vedľajšieho študijného odboru (§ 51 ods. 5) musia obsahovať úplné jadro hlavného študijného odboru a v primeranom rozsahu jadro vedľajšieho študijného odboru. Pri posudzovaní primeranosti rozsahu zastúpenia jadra vedľajšieho študijného odboru sa sleduje, či dostačuje na získanie ucelenej časti vzdelania v tomto odbore.
 • Špecifické prípady nastavenia iných indikátorov posudzuje Akreditačná komisia ako výnimočnú reláciu s Štruktúre študijných odborov mimo ISCED (International Standard of Classifícation of Education Documents).

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor fyzika predstavuje odbor vzdelávania v jednej zo základných oblastí prírodovedného poznania a vytvára predpoklady pre poznávanie základných princípov prírodných i technických javov ako aj podstaty ich využívania. Poznanie základných fyzikálnych princípov a súvislostí je nevyhnutnou podmienkou pre nachádzanie odpovedí na otázky ďalšieho technického rozvoja ako aj otázky vplyvu prírody na človeka a človeka na prírodu a životné prostredie. Fyzika stojí na čele hľadania základných princípov vzniku a vývoja Vesmíru.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor fyzika je klasický študijný odbor, ktorý je súčasťou vysokoškolského štúdia prírodovedného charakteru na celom svete.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

V prvom a v druhom stupni vysokoškolského štúdia má študijný odbor fyzika príbuzný študijný odbor 5.2.48 fyzikálne inžinierstvo. Tento odbor je na rozdiel od prírodovedného študijného odboru fyzika technicky zameraný. Príbuzné sú študijné odbory 4.1.2 až 4.1.13 s fyzikálnym zameraním, ktoré vychádzajú zo spoločného základu študijných programov 1. a 2. stupňa študijného odboru 4.1.1  fyzika a rozvíjajú ho v užšie vymedzených oblastiach fyziky, ďalej študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov vied o neživej prírode.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu fyzik (physicist). Absolvent je schopný realizovať v tíme pod vedením skúsených fyzikov rôzne náročné experimenty, samostatne riešiť základné fyzikálne úlohy a aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít, riešiť rôzne matematické úlohy, vytvárať počítačové modely procesov na základe požiadaviek praxe a kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z matematických a informatických vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z chémie, biológie a hraničných disciplín.
Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia.Teoretické vedomosti

 • je oboznámený so základnými zákonmi fyziky a súvislosťami v rámci jednotlivých oblastí,
 • získal komplexného pohľadu na fyzikálne javy a fyzikálnu podstatu javov, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a techniky,
 • používa adekvátne matematické metódy,
 • má schopnosť samostatne riešiť menej náročné fyzikálne problémy,
 • uplatňuje integrálny pohľad na fyzikálnu podstatu javov každodennej praxe.

Praktické schopnosti a zručnosti

 • zvládnutie základných metód merania a jeho vyhodnocovania,
 • zvládnutie základných metodík experimentálnej fyziky a schopnosť používať experimentálne zariadenia,
 • zvládnutie základnej práce na počítači, využívanie komerčného softvéru a základy programovania, ovládať aspoň jeden programovací jazyk.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 • schopnosť komunikovať v cudzom jazyku
 • primerané vedomosti zo spoločenského, ekonomického a právneho základu,
 • schopnosť organizovať si ďalšie vzdelávanie.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí - v rozsahu 60 % kreditov v každom ročníku

Logicky rozložené do troch ročníkov:

 • všeobecná fyzika (mechanika, molekulová fyzika, termodynamika, elektrické a magnetické javy, elektromagnetické pole, vlnenie a optika, atómová fyzika)
 • interdisciplinárne súvislosti (fyzika - chémia, biológia, geológia, technika a pod.)
 • základy teoretickej a kvantovej fyziky (teoretická mechanika, teória elektromagnetického poľa, kvantová mechanika, termodynamika a štatistika)
 • matematika (matematická analýza, algebra a geometria, pravdepodobnosť a štatistika)
 • experimentálna fyzika (teória a metodika merania, základné fyzikálne experimenty), základy elektroniky (elektronické praktikum),
 • výpočtová technika a programovanie, počítačové modelovanie fyzikálnych dejov, metódy spracovanie dát,
 • vypracovanie záverečnej práce

Ďalšie témy jadra znalostí

 • najmenej jeden cudzí jazyk
 • predmety ekonomického a manažérskeho základu

Štátna skúška (Bc.)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v cudzom jazyku)
 • rozprava k problematike záverečnej práce v širších súvislostiach a posúdenie spôsobilosti riešiť konkrétne zadania
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru fyzika

 

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent je schopný vykonávať profesiu fyzik špecialista.

Absolvent je schopný samostatne alebo v tíme riešiť bežné fyzikálne problémy alebo vytvárať fyzikálne modely problémov technickej praxe alebo iných prírodovedných disciplín. Je schopný aplikovať fyzikálne zákony do iných oblastí ľudských aktivít, riešiť rôzne matematické úlohy, vytvárať počítačové modely procesov na základe požiadaviek praxe a kvalifikovane obsluhovať rôzne meracie a technologické zariadenia. Ovláda špeciálne metódy rôznych fyzikálnych vedných odborov a ich aplikáciu do rôznych oblastí fyzikálneho výskumu.
Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v treťom stupni.

Prijatie na štúdium študijných programov druhého stupňa vyžaduje absolvovanie študijného programu 1.stupňa v odbore fyzika bez dodatočných podmienok alebo vybraných študijných programov s prehĺbeným matematicko-fyzikálnym základom (napr. z teoretických technických odborov, aplikovanej matematiky a pod.) s prípadnou požiadavkou na absolvovanie diferenčných skúšok.Teoretické vedomosti

 • získanie vedomostí z jednotlivých častí teoretickej fyziky s dôrazom na časti zodpovedajúce profilácii študijného programu,
 • schopnosť samostatne riešiť náročné fyzikálne problémy,
 • dostatočne široký pohľad na filozofické, spoločenské aspekty fyziky,
 • vnímanie fyzikálnej podstaty procesu trvalo udržateľného rozvoja,
 • schopnosť šíriť fyzikálne poznanie na zrozumiteľnej úrovni medzi odbornou i laickou verejnosťou.

Praktické schopnosti a zručnosti

 • zvládnutie bežných metodík experimentálnej fyziky, schopnosť samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovanie experimentov a experimentálnych zariadení,
 • zvládnutie vyšších programovacích jazykov a schopnosti ich aplikácie na riešenie fyzikálnych problémov,
 • zvládnutie základov informačných a komunikačných technológií s cieľom spracúvať, uchovávať, poskytovať a získavať vedecké informácie,
 • na základe získaných dát a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry navrhnúť možné riešenie problému.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 • predmety spoločenského, ekonomického, právneho a jazykového základu,
 • schopnosť komunikovať na kvalifikovanej úrovni s predstaviteľmi iných odborov a s verejnosťou.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí (2. stupeň) - v rozsahu 50 % kreditov v každom ročníku

 • teoretická fyzika (podľa zamerania študijného programu)
 • experimentálna fyzika, konštruovanie experimentálnych zariadení (podľa zamerania študijného programu)
 • vybrané state z matematiky podľa zamerania študijného programu,
 • vyššie programovacie jazyky, počítačové modelovanie fyzikálnych dejov,
 • história a filozofia fyziky a fyzikálneho poznania,
 • ďalšie vybrané témy podľa profilácie študijného programu z ponuky (astrofyzika, astronómia, biofyzika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, fyzikálne inžinierstvo materiálov, fyzika plazmy, geofyzika, chemická fyzika, jadrová a subjadrová fyzika, meteorológia a klimatológia, matematická fyzika, počítačová fyzika a ekonofyzika, fyzika životného prostredia, biomedicínska fyzika, fyzikálna elektronika)
 • vypracovanie diplomovej práce

Ďalšie témy jadra znalostí

 • najmenej jeden cudzí jazyk
 • predmety ekonomického a manažérskeho základu

Štátna skúška (Mgr.)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v cudzom jazyku),
 • rozprava k problematike diplomovej práce v širších súvislostiach, overenie schopnosti riešiť fyzikálne problémy,
 • kolokviálna skúška z všeobecného prehľadu fyziky.

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť