Študijný odbor

Obchodné a finančné právo

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

právo

Oblasť výskumu:

právo a medzinárodné vzťahy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty obchodného práva, ale uvažovať aj interdisciplinárne a chápať tak z pohľadu základného i aplikovaného výskumu interdisciplinaritu a subsidiaritu vzťahu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ako nosných súkromnoprávnych kódexov. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov EÚ.Teoretické vedomosti absolventa (3.stupeň)

- Nadväzujú na všeobecnú charakteristiku odborného profilu a musia determinovať a napĺňať  schopnosť absolventa v štýle de lege ferenda , analyzovať a syntetizovať pozitívne právne inštitúty a možnosť ich zefektívňovania vo väzbe na funkčnosť podnikateľského prostredia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa (3.stupeň)

- Ich súčasťou musia byť znalosti ďalších právnych predpisov obchodnoprávnej povahy a finančnoprávnej povahy, ktoré síce čiastočne spadajú  do verejnoprávnej sféry, ale zásadným spôsobom ovplyvňujú existenciu podnikateľského subjektu. Jedná sa najmä o problematiku upravenú živnostenským zákonom, zákonom o cenných papieroch, zákonom o konkurze a vyrovnaní a niektoré ďalšie.

Vymedzenie jadra vedomostí (3.stupeň)

Nosná tématická orientácia sa musí viazať na základné systémové otázky obchodného práva a finančného práva s akcentom na predmet a systém, princípy obchodného a finančného práva, vzťah k iným právnym odvetviam, právo obchodných spoločností a zásadám záväzkových vzťahov.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

Zameraná na absorbovanie a vedecké pochopenie základných výstavbových pilierov obchodného práva a kvantitatívne ale i kvalitatívne nazhromaždenie a usystemizovanie takých poznatkov, ktoré vytvoria bázu pre vedecký pohľad na ne v súvislosti s ich využitím, tak v oblasti základného ako i aplikovaného výskumu.

Vedecká časť:

Cez využitie základných vedeckých metód dokázať nie samoúčelne, ale najmä v oblasti aplikovaného výskumu pragmaticky analyzovať a syntetizovať mnohé, a to aj netradičné právne inštitúty vo vzájomnej previazanosti súkromného práva ako celku, a to aj v symbióze s kreujúcim sa európskym právom.

Späť