Študijný odbor

Správne právo

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

právo

Oblasť výskumu:

právo a medzinárodné vzťahy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent je vedecky spôsobilý pracovať. Ovláda všetky vedecké metódy výskumu s orientáciou na aktuálne základné i osobitné problémy správneho práva. Je vedecky pripravený riešiť aj vedecké problémy spoločné viacerým právnym odvetviam, najmä verejného práva. Absolvent je spôsobilý svojim osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj správneho práva a hraničné problémy súvisiace s týmto právnym odvetvím. Aplikuje získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Vedecký výskum orientuje na základné témy študijného odboru. Na základe takto získaných vedomostí je spôsobilý vykonávať úlohy súvisiace s postavením vedecko-pedagogického pracovníka.Teoretické vedomosti absolventa ( 3. stupeň )

Je aktuálne zapojený do riešenia výskumných projektov, najmä základného výskumu a publikuje vo vedeckej a odbornej právnej literatúre. Zámery svojej výskumnej práce orientuje aj na aplikačnú a legislatívnu prax. Absolvent tohto študijného odboru vedecky skúma a prináša vlastné riešenia problémov vo verejnej správe, s akcentovaním na efektívne a inštitucionálne fungovanie jednotlivých komponentov tvoriacich verejnú správu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa ( 3. stupeň )

Základná teoretická orientácia príbuzných odborov správneho práva ako aj správnej vedy, ako integrálnej vednej disciplíny, ktorá sa zaoberá skúmaním neprávnych problémov vo verejnej správe, s dôrazom na skúmanie efektívnosti a racionálnosti verejnej správy.

Prezentácia výsledkov výskumu na vedeckých podujatiach celoštátneho a medzinárodného významu.

Vymedzenie jadra vedomostí ( 3. stupeň )

Nosné témy sú zamerané na základné vedecké problémy vedy správneho práva, akým sú napríklad:

-           predmet a systém správneho práva

-           postavenie správneho práva v systéme právneho poriadku

-           administratívno-právna zodpovednosť vo verejnej správe

-           vymedzenie správnej vedy a jej vzťahu k správnemu právu

-           správne súdnictvo

-           postup pri vydávaní, preskúmavaní a výkone rozhodnutí vydaných správnym orgánom

-           vzťah všeobecného procesného právneho predpisu k špeciálnym právnym predpisom

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru :

Komplexný teoretický základ v otázkach :

-           princípy výstavby orgánov verejnej správy

-           sústava orgánov štátnej správy a samosprávy

-           metódy a formy činnosti verejnej správy

-           kontrola vo verejnej správe

-           vybrané odvetvia verejnej správy v krajinách Európskej únie

Vedecká časť :

Výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru správneho práva s osobitným dôrazom na tie okruhy problémov, ktoré sú osobitne spoločensky aktuálne. V súčasnosti by akcent bol kladený na výskum organizačnej výstavby verejnej správy, najmä na rôzne druhy organizačných modelov.

Prezentácia výsledkov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, transformácia zámerov výskumu v legislatívnej praxi, výskum hraničných študijných odborov. Výsledky vedeckej činnosti doktoranda majú byt prínosom pre aplikačnú prax (najmä legislatívnu prax ).

Späť