Študijný odbor

Teória a dejiny štátu a práva

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

právo

Oblasť výskumu:

právo a medzinárodné vzťahy

PDF opisu


Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent

-          úspešne zvládol 1. a 2. stupeň štúdia (bakalárske a magisterské štúdium)

-          ovláda vedecké metódy právnohistorického výskumu so špecializáciou na staroveké, stredoveké alebo novoveké právne systémy a štátne zriadenie

-          má evidentne predpoklady absolvovať špecializovaný 3. stupeň a získať titul PhD.Teoretické vedomosti

Absolvent

-          je schopný samostatne vedecky pracovať a riešiť odborné právnohistorické problémy

-          kvalifikovane používať pramene domácej i zahraničnej provenience

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

-          osvojenie si zásad vedeckej práce na úrovni samostatnej aplikácie

-          vedecké formulovanie problému v spoločensko-historických, politických a ekonomických súvislostiach

-          prínos pre rozvoj odboru

-          schopnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov

-          schopnosť aktualizovať výsledky výskumnej práce

Vymedzenie jadra znalostí

a) Nosné témy znalostí študijného odboru (1/3 obsahu)

-          prehĺbenie právnohistorických znalostí zo zvoleného obdobia historického vývoja vo svete i na území Slovenska (starovek, stredovek, novovek)

-          prehĺbenie právnohistorických znalostí v zvolenej disciplíne (svetové, príp. slovenské právne dejiny)

-          schopnosť spracovania  regionálnych dejín na základe samostatného archívneho výskumu

b) Vedecká časť (2/3 obsahu)

-          zásady vedeckej práce v oboru

-          základy pomocných vied historických

-          zvládnutie komparatívnych metód výskumu

-          výskum zvoleného vedeckého problému

-          prognostika využitia výsledkov výskumu v právnej teórii a praxi

Späť