Študijný odbor

Právo

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Zobrazuje sa opis platný do 26.04.2017.

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

právo

Oblasť výskumu:

právo a medzinárodné vzťahy

Anglický názov študijného odboru:

law

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Cieľové uplatnenie absolventa:Absolventi študijného odboru PRÁVO sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa tieto profesie:

1. stupeň:- súdny tajomník- vyšší súdny úradník- odborný referent - špecialista v štátnej správe- odborný referent - špecialista v územnej samospráve a vyššom územnom samosprávnom celku

2. stupeň:- advokátsky koncipient- súdny čakateľ- čakateľ prokuratúry- exekútor- notársky koncipient- odborný pracovník pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy- a pod.

3. stupeň:- vedecký pracovník- vysokoškolský učiteľ

Súdny tajomník - ovláda základné poznatky teórie práva a problematiku verejného práva a dokáže riešiť otázky súvisiace s administratívnym a materiálnym chodom súdov.Vyšší súdny úradník - ovláda problematiku verejného práva a má čiastkové poznatky zo súkromného práva, najmä obchodného a dokáže riešiť registračné úkony v rámci obchodných registrov

Odborný referent - špecialista v štátnej správe má základné poznatky z teórie práva, hĺbkovo ovláda materiu správneho práva, čo využíva pri agende vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a obrany štátu.Odborný referent - špecialista v samospráve a vo vyššom územnom samosprávnom celku má znalosti a spôsobilosť z rozhodovacích procesov vo verejnej správe, najmä v rámci individuálno-rozhodovacej činnosti, t.j. pri príprave a vyhotovovaní rozhodnutí v rôznych odvetviach verejnej správy (územné, stavebné rozhodnutia a pod.).Advokátsky koncipient - ovláda pozitívno-právne disciplíny právneho poriadku a vie aplikovať právne normy.Súdny čakateľ - má poznatky z jednotlivých právnych disciplín právneho poriadku, má schopnosť a predpoklady tvorivého a logického myslenia.Čakateľ prokuratúry - má okrem znalostí z jednotlivých právnych disciplín hĺbkové poznatky najmä z trestného a občianskeho práva.Exekútor - ovláda právny poriadok s osobitným akcentom na exekučný poriadok, okrem znalostí správneho práva má vedomosti z trestného a občianskeho práva.Notársky koncipient - ovláda problematiku najmä občianskeho práva hmotného a občianskeho práva procesného a v neposlednom rade má znalosti aj z iných právnych odborov právneho poriadku.Odborný pracovník - pôsobiaci vo všetkých zložkách verejnej správy má najmä poznatky zo správneho práva, finančného práva, pracovného a obchodného práva. Musí, ale taktiež ovládať aj iné právne odvetvia, vzhľadom na prierezové zamestnanie.Vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ práva - ovláda metodológiu vedeckej práce z oblasti vied o štáte a práve, je schopný samostatne analyzovať problémy empirického výskumu, navrhovať riešenia a má zmysel pre rétorickú spôsobilosť.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

ČR: Karlova Univerzita v Prahe, Masarykova Univerzita v Brne, Univerzita E.P. v Olomouci, Západočeská Univerzita v Plzni,

Rakúsko: Univerzita Viedeň

Francúzsko: Univerzita Sorbona

Veľká Británia: London Univerzity

Poľsko: Krakovská Univerzita, Varšavská Univerzita, Univerzita v Lodzi.

Na týchto univerzitách sa PRÁVO študuje ako študijný odbor rovnocenný s ostatnými odbormi.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-          verejná správa

-          bezpečnostné služby

Príbuzný odbor Verejná správa pripravuje absolventov na výkon práce vo sfére verejnej a štátnej služby.

Príbuzný odbor Bezpečnostné služby na Akadémii Policajného zboru SR pripravuje absolventov najmä na výkon služby v Policajnom zbore.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3 alebo 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4 alebo 5

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru PRÁVO (1.stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku.Teoretické vedomosti absolventov (1.stupeň)

-          získajú poznatky zo základov teórie práva, koncepciu právneho štátu a princípy organizácie a činnosti štátu,

-          osvoja si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu,

-          nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvoja si základné inštitúty správneho poriadku.

Praktické schopnosti absolventa (1.stupeň)

-          dokážu aplikovať právne normy vo verejnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií,

-          vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a to tak v rámci normotvornej ako aj individuálno-rozhodovacej činnosti,

-          sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.)

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa (1.stupeň)

-          sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-          majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Vymedzenie jadra znalostí (1.stupeň)

Nosné témy sú viazané predovšetkým na disciplíny:

-          Úvod do štúdia práva a teórie práva

-          Právne dejiny Slovenska

-          Rímske právo

-          Ústavné právo

-          Správne právo hmotné

-          Správne právo procesné

Ďalšie témy jadra:

-          Základy sociológie práva

-          Filozofické a právne teórie

-          Ústavné garancie ľudských práv

-          Právna informatika

Štátna skúška (1.stupeň)

-          obhajoba záverečnej práce

-          komisionálna ústna štátna skúška z oblasti poznania študijného odboru Správne právo (tento študijný odbor pozostáva z dvoch predmetov a to zo správneho  práva hmotného a správneho práva procesného)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 1 alebo 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 2 alebo 3

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi odboru PRÁVO (2.stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.). Absolventi odboru majú dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva.Teoretické vedomosti absolventa (2.stupeň)

-          majú poznatky z oblasti teórie práva

-          rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte,

-          poznajú súvislosti právnych odvetví právneho poriadku,

-          majú poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie.

Praktické schopnosti absolventa (2.stupeň)

-          samostatne a kvalifikovane riešia právne problémy

-          reflektuje svoju prácu a posudzujú jej kvalitu a efektívnosť

-          vlastným poznaním tvorivo uplatňujú základné princípy a postuláty právneho poriadku,

-          vedia spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.)

-          vedia skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa (2.stupeň)

-          sú spôsobilí spolupracovať a kooperovať ako členovia pracovného tímu,

-          dokážu spolupracovať aj s inými pracovníkmi, ktorí získali 2.stupeň vysokoškolského štúdia v inom študijnom odbore

-          majú predpoklady pre vykonávanie riadiacej práce

-          preukazujú schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia.

Vymedzenie jadra vedomostí (2.stupeň)

Nosné témy sú viazané na disciplíny:

-          Občianske právo

-          Trestné právo

-          Medzinárodné právo

-          Obchodné právo

-          Pracovné právo

-          Finančné právo

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

-          Právo sociálneho zabezpečenia

-          Hospodárske právo

-          Právo životného prostredia

-          Kriminalistika

Štátna skúška (2.stupeň)

-          obhajoba diplomovej práce

-          komisionálna ústna štátna skúška z oblasti poznania študijného odboru Občianske a Trestné právo, ako aj jedna štátna skúška z voliteľných disciplín a to: Obchodné právo, Pracovné právo, Finančné právo alebo Medzinárodné právo.

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť