Študijný odbor

Kvantitatívne metódy v ekonómii

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Quantitative Methods in Economics

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii (ďalej KME) sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky. 

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) - vyplýva:
    • z nadväznosti na študijný odbor 3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii na 1. a 2. stupni,
    • z historickej kontinuity s existujúcimi akreditovanými vednými odbormi 62-11-9 Štatistika (právo priznané MŠ SR 10. 11. 1997, listom č. 5430/1997-163-ÚP) a 62-49-9 Ekonometria a operačný výskum (právo priznané MŠ SR 10. 11. 1997, listom č. 5430/1997-163-ÚP), na ktoré boli prijímaní doktorandi do akademického roku 2004/2005. 

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru KME sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa štúdia profesiu:

-            analytik ekonomických a sociálnych procesov – 1. stupeň

-            analytik – manažér – 2. stupeň

Analytik ekonomických a sociálnych procesov – ovláda riešenie základných ekonomických problémov vznikajúcich v oblasti malého a stredného podnikania a v rámci orgánov miestnej správy a samosprávy; je schopný pomocou základných vedomostí z ekonomickej a podnikovohospodárskej teórie, účtovníctva, marketingu a manažmentu prakticky uplatniť aj základné metódy operačného výskumu, ekonometrie a štatistiky pri kvalifikovanom modelovaní a riešení úloh ekonomického rozhodovania.

Analytik manažér – ovláda široké spektrum kvantitatívnych prístupov založených na informačnej a vedeckej analýze pre riešenie zložitých rozhodovacích problémov v aktuálnom ekonomickom a sociálnom prostredí. Je schopný predikovať a simulovať vývoj ekonomických a sociálnych javov a na základe získaných vedomostí riadiť ekonomicko-sociálny objekt.

Analytik a tvorca sociálnej a ekonomickej politiky – ovláda vedecké metódy diagnostikovania, simuláciu a prognózovanie hospodárskych a spoločenských procesov, tvorbu hospodárskej politiky vrátane procesov transformácie.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Študijný odbor KME predstavuje organickú súčasť ekonomického vzdelávania. Je súčasťou inteligentných systémov riadenia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Profesionalizácia riadenia a informatizácia riadiacich systémov spoločnosti ako súčasť megatrendu tretieho tisícročia predpokladá aspoň takú potrebu profesionálov vzdelaných v tejto oblasti aká sa realizovala doteraz.

Kvantitatívne metódy v ekonómii majú nezastupiteľné miesto v systéme sociálno-ekonomických informácií, ktoré sú základom pre rozhodovanie vo všetkých oblastiach sociálno-ekonomickej praxe a budovania informačných systémov v národnom hospodárstve.  Aj keď v súčasnosti neklesá dopyt po prvotných údajoch, prudko rastie význam výsledkov kvalitných štatistických analýz a modelových prístupov. Masové rozšírenie personálnych počítačov a dostupnosť kvalitných programových balíkov (obsahujúcich moduly podporujúce štatistické analýzy a rôzne modelové prístupy) umožňujú v praxi aplikáciu aj pokročilých formalizovaných metód, ktorých využívanie bolo v minulosti nemysliteľné pre ich mimoriadnu výpočtovú náročnosť. Zjednocovanie Európy umocňuje význam medzinárodne porovnateľných štatistických údajov a harmonizáciu metodických postupov na ich systematickú analýzu. Z uvedených dôvodov majú štatistické disciplíny silné zastúpenie v študijných programoch graduálnych a postgraduálnych stupňov vzdelávania na všetkých ekonomických univerzitách na svete. Potreba kvalitného prognózovania vyžaduje po spracovaní štatistických údajov ich využitie modernými metódami predpovedania budúceho vývoja. V súčasnosti rastie aj význam spracovania informácií a modelového prístupu pre poistné ústavy a rozvoj špecializovaných aktuárskych metód.

Zaradenie 3. stupňa študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii do existujúcej sústavy študijných odborov vyplní jeho súčasnú absenciu (popri existujúcom prvom a druhom stupni študijného odboru 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii, bez pokračovania v treťom stupni) a umožní zachovať bezprostrednú nadväznosť na končiace akreditované vedné odbory z oblasti kvantitatívnych metód, štatistiky a aktuárstva.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii patrí medzi študijné odbory na väčšine renomovaných svetových univerzitách v rámci „graduate study“, MBA resp. doktorandského štúdia (PhD.) Študijné programy ako matematická ekonómia, štatistika, ekonometria, operačný výskum, poistná matematika, kvantitatívny manažment sú akreditované napríklad na nasledujúcich univerzitách; UK - London School of Economics, City University-Business School London, University of Brighton, University of Manchester, Nemecko – Humbolt University Berlin, Martin Luther University Halle, Rakúsko – Wirtschaftsuniversität Wien, Universität Wien, Johanes Keppler Universität Linz,  Beneleux – University of Antwerpen RUCA, Katholieke Universiteit Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Taliansko - Universitá Degli Studi di Napoli, Firenze, Portugalsko – ISCTE Lisboa,   Česká republika – Vysoká škola ekonomická Praha, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Poľsko – Akademia Ekonomiczna Krakov, Akademia Ekonomiczna Katowice, atď.

Študijné odbory z oblasti využitia kvantitatívnych metód – Ekonometria, Operačný výskum, Štatistika, Aktuárstvo sú trvalou súčasťou študijných odborov graduálneho a postgraduálneho vzdelávania na mnohých svetových ekonomických univerzitách.

Na základe dlhoročných skúseností Katedry operačného výskumu a ekonometrie, Katedry štatistiky a Katedry matematiky FHI EU v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce možno konštatovať existenciu doktorandského štúdia so zameraním na kvantitatívne metódy v ekonómii na týchto univerzitách, resp. fakultách:

- Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta informatiky a štatistiky,

- University of Economics, Krakow, Faculty of Management,

- University of Economics of O. Lange, Wroclaw,

- Kyiv National Economic University,

- ISCTE Lisabon,

- University of Neapol, Faculty of Economics,

- University of Florence, Faculty of Economics,

- University of Pittsburgh, USA.

 

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-            Aplikovaná matematika

Študijné odbory sú rozdielne v hĺbke znalostí a aplikácií z oblasti ekonomických procesov ako aj v šírke znalostí metodologicko-aplikačných  matematických modelov a metód doplnených znalosťami softvéru z danej oblasti

-            Štatistika

Študijné odbory sú rozdielne v hĺbke znalostí a aplikácií z oblasti ekonomických procesov ako aj v šírke znalostí metodologicko-aplikačných štatistických modelov a metód doplnených znalosťami softvéru z danej oblasti

-            Aplikovaná informatika

Študijné odbory sú rozdielne v hĺbke znalostí ekonomických procesov a z oblasti tvorby softvéru a jeho aplikácií na riešenie ekonomických problémov

-            Hospodárska informatika

Študijné odbory sú rozdielne v oblasti tvorby softvéru (programovanie), štúdia operačných systémov a počítačových sietí a v hĺbke znalostí metodologického aparátu matematicko-štatistických modelov a metód

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru KME (1. stupeň) dokážu  riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Vedia pracovať v kolektíve, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry.

Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití IT.

Absolventi odboru KME  ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky formulovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru KME (1. stupeň)

-         získa vedomosti z makroekonomických a mikroekonomických procesov v rámci všeobecnej ekonomickej teórie, kvantitatívnej makroekonómie a kvantitatívnej mikroekonómie, národohospodárskej politiky, finančníctva,

-         dokáže sa zorientovať v oblasti riadenia podnikov, v účtovníctve, podnikových financiách, marketingu ako aj  základných pracovno-právnych vzťahoch,

-         vie použiť primeranú informačnú bázu, IT, teóriu a praktické analytické nástroje (kvantitatívne metódy) pre spracovanie informácií a prípravu  štúdií ako podporného materiálu pre rozhodovacie procesy  riadiacich pracovníkov podniku

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru KME (1. stupeň) získa schopnosť

-         špecifikovať dané ekonomické problémy,

-         vybrať vhodné analytické nástroje riešenia sociálno-ekonomického problému,

-         vytvoriť resp. získať databázu a využiť dostupný software a pracovať s IT,

-         spracovať dosiahnuté výsledky, ekonomicky ich zdôvodniť a účinne využiť,

-         byť nápomocný pri manažmente rozhodovacích procesov na úrovni rôzneho druhu organizačných štruktúr (výrobné podniky, ekonomické a sociálne inštitúcie, ziskové a neziskové organizácie).

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru KME (1. stupeň) dokáže

-         pracovať ako člen kolektívu,

-         prezentovať a zdokumentovať dosiahnuté výsledky svojej individuálnej alebo kolektívnej práce,

-         zaučiť svojich kolegov do svojej práce a vysvetliť im princípy realizovaných analýz,

-         rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti vo vlastnom profesionálnom odbore,

-         komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku

Vymedzenie jadra znalosti (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na

Analyzovanie ekonomických a sociálnych procesov. Jadro obsahuje

*           Národohospodárske náuky

-         Všeobecná ekonomická teória a hospodárska politika

-         Kvantitatívna makroekonómia

-         Medzinárodný obchod

-         Financie a mena

*            Podnikovohospodárske náuky – základy podnikania a manažmentu

-     Kvantitatívna mikroekonómia

-         Podnikové hospodárstvo (manažment, podnikové financie)

-         Marketing

-         Právo

*            Kvantitatívne metódy

-    Účtovníctvo

-         Matematika  a štatistika

-         Operačný výskumu a  ekonometria

-         Informatika

*            Záverečná práca – štátna skúška Bc.

Vzhľadom na profesné zameranie študijných odborov na Ekonomickej univerzite sa odporúča, aby znalosti z uvedených študijných blokov tvorili 3/5 kreditov študijného programu ktoré môžu študenti získať počas trojročného štúdia

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-     Účtovníctvo

-            Matematika a teória pravdepodobnosti

-            Štatistika, hospodárska štatistika  a analýza časových radov

-            Kvantitatívny manažment a logistika

-            Informačné technológie

Odporúča sa, aby znalosti z uvedených  študijných blokov tvorili minimálne 1/5 kreditov študijného programu ktoré môžu študenti získať počas trojročného štúdia.

-            Voliteľné predmety

Študent má možnosť  voľby predmetov podľa katalógu ponuky predmetov jednotlivých pracovísk univerzity.

štátna skúška (1. stupeň)

-            obhajoba záverečnej práce (abstrakt v svetovom jazyku), rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa

-            štátna bakalárska skúška

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Študijný odbor pripravuje ekonómov ovládajúcich široké  spektrum kvantitatívnych prístupov založených na informačnej a vedeckej analýze pre riešenie zložitých rozhodovacích problémov v aktuálnom ekonomickom a sociálnom prostredí. Štúdium organicky implementuje kvantitatívne prístupy do základných manažérskych disciplín od úrovne podnikovej až po úroveň národohospodársku. Absolvent študijného odboru je pripravený s dostatočnou úrovňou všeobecnosti a hĺbky poznatkov a schopnosťou prakticky uplatniť systémový prístup k skúmaniu hospodárskych procesov. Získané vedomosti absolventa študijného odboru a jeho študijných programov tvoria proporcionálne vyvážený systém teoreticko-metodologicky a aplikačne orientovaných disciplín.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru KME (2. stupeň)

-            získa systematické poznatky pre zvládnutie jednotlivých etáp využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie,

-            dokáže identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomický problém, zostaviť ekonomicko-matematický model, nájsť vhodnú metódu pre riešenie problému,

-            vie využiť adekvátny softvér, verifikovať výrokovú schopnosť použitého modelu v procese ekonomického rozhodovania

-            získa metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických metód, poznatky o možnostiach, podmienkach a vhodnosti ich uplatnenia,

-            dokáže kvalifikovane využívať dostupný štatistický softvér,

-            vie použiť štatistické metódy analýzy dát, má schopnosť porozumieť štatistickým údajom a metódam ich vyhodnocovania

-            získa systematické poznatky z poisťovníctva a poistnej matematiky,

-            dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v investičnom rozhodovaní, v životnom a všeobecnom poistení,

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru KME (2. stupeň) získa schopnosť

-         analyticky zhodnotiť problémy vznikajúce v modernom informačnom prostredí, v manažmente výrobných a nevýrobných podnikoch, v bankách, v poisťovníctve, na burzách, atď.

-         pripraviť podklady pre rozhodovacie procesy na úrovni vrcholového manažmentu, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov,

-         simulovať, predikovať a navrhnúť riešenie ekonomických problémov,

-         implementovať výsledky kvantitatívnych analytických metód do riadenia výrobných a nevýrobných podnikov, ziskových a neziskových organizácií, miestnej samosprávy, pracovať v riadiacej funkcii v ústredných riadiacich orgánoch

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru KME (2. stupeň) dokáže

-         pracovať efektívne ako jednotlivec alebo člen kolektívu,

-         identifikovať a riešiť  sociálno-ekonomické problémy,

-         predikovať vývoj, byť riadiacim pracovníkom a podieľať sa na práci vrcholového manažmentu,

-         udržiavať kontakt s  vývojom vo vednom odbore,

-         komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku

Vymedzenie jadra znalosti (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia odboru KME

-            Operačný výskum,

-            Optimalizácia

-            Ekonometria

-            Modelovanie sociálno-ekonomických procesov

-            Poistná matematika

-            Štatistika

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň ½ obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru.

-            Semestrálne projekty

-            Voliteľné predmety

-            Diplomový seminár

štátna skúška (2. stupeň)

-            obhajoba diplomovej  práce (abstrakt v svetovom jazyku),

-            štátna záverečná skúška

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent je ekonóm, ktorý ovláda tak ekonomické vedné disciplíny ako aj kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä širokú škálu kvantitatívnych, predovšetkým matematických a štatistických metód so zameraním na ich aplikáciu v ekonomickej a sociálnej oblasti. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní analytických, pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi. Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických a štatistických systémov (GAMS, MATLAB, SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých kvantitatívnych metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Nájde tak uplatnenie v domácich aj medzinárodných inštitúciách, v centrálnych úradoch štátnej správy, finančnom sektore, podnikovej sfére, manažmente, poisťovniach ako aktuár, marketingových agentúrach, alebo ako vyučujúci ekonomicko-štatistických a aktuárskych disciplín na vysokých školách ekonomického zamerania. 

Teoretické vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa 3. stupňa

Absolvent študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia v oblasti sociálno-ekonomických systémov. Absolvent si osvojí zásady a etiku vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, jeho analýzu a transformáciu do ekonomicko-matematického modelu, invenčné riešenie s podporou softvéru z oblasti kvantitatívnych metód.

Je schopný správne interpretovať výsledky a adekvátne ich využiť v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach sociálno-ekonomického systému a v rámci regionálnych štruktúr.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň))

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

-          makroekonomická analýza,

-          mikroekonomická analýza,

-          štatistický systém ekonomických indikátorov,

-          sociálno-hospodárska štatistika,

-          induktívne metódy v ekonómii,

-          viacrozmerné štatistické metódy v ekonómii,

-          štatistické prognostické metódy v ekonómii,

-          aktuárstvo.

Jadro obsahuje tieto rámcové témy:

Študijná časť:

Metodika zostavovania systému integrovaných, štvrťročných a regionálnych účtov (ESA 95), meranie a analýza makroekonomických agregátov, pyramidálne modely makroekonomických indikátorov, budovanie informačných systémov v národnom hospodárstve, metódy regionálnych analýz a regionálneho porovnávania, demografická analýza populačného a sociálneho vývoja, aktuárska demografia, finančná analýza na mikroekonomickej úrovni, štatistické riadenie kvality, hĺbková analýza údajov, metódy výberového skúmania, aplikovaná poistná štatistika, korelačná analýza a regresné modely, viacrozmerné metódy analýzy skrytých vzťahov, modelovanie lineárnych a nelineárnych časových radov, štatistické aspekty teórie rizika, analýza rozhodovania v riadení ekonomických procesov, metódy viackriteriálneho vyhodnocovania variantov, simulácie ekonomických procesov, aktuárske metódy a pod..

Vedecká časť:

Identifikovať, sformulovať a vhodnými formalizovanými metódami riešiť aktuálne ekonomické problémy tak, aby výsledky riešenia boli výrazným teoretickým, metodickým alebo aplikačným prínosom. Prezentovať výsledky riešenia na vedeckých domácich a zahraničných podujatiach a vo vedeckých publikáciách.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent tretieho stupňa preukázal schopnosť samostatnej vedeckej a tvorivej práce.

História opisov

Späť