Študijný odbor

Odvetvové ekonomiky a manažment

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Sub – sector economics and management

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ODVETVOVÉ EKONOMIKY A NAMAŽMENT sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v :

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky
 • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore ODVETVOVÉ EKONOMIKY A MANAŽMENT, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

 • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ODVETVOVÉ EKONOMIKY A MANAŽMENT sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

 • Manažér pre nižšie stupne riadenia - prevádzkový manažér (Operating manager) - 1. stupeň
 • Manažér pre stredný avrcholový stupeň riadenia - systémový inžinier (Systemic engineer) - 2. stupeň
 • Doktor filozofických vied (Philosofiae Doctor) - PhD - 3. stupeň

Manažér pre nižšie suipne riadenia- prevádzkový manažér - ovláda základ problematiky charakterizujúcej technologickú a ekonomickú podstatu odvetvia, ich vzájomnú súvislosť, metódy a nástroje ich organizovania a riadenia. Je schopný v tomto kontexte využívať výpočtovú techniku, informačné súbory a technológie spracovania informácií, komunikovať s ľuďmi a relevantnými inštitúciami, ako i riešiť logistické a marketingové požiadavky riešení.

Manažér pre stredný a vrcholový stupeň riadenia - systémový inžinier- ovláda metódy a nástroje poznávania, hodnotenia, modelovania a optimalizácie ekonomiky odvetvia, vzťahu medzi ňou a typológiou a technologickou, logistickou a marketingovou stránkou odvetvia. Je schopný identifikovať, hodnotiť, modelovať a prognózovať význam a vplyv väzieb medzi odvetvím a relevantnými zložkami prostredia ovplyvňujúcimi ekonomickú účinnosť plnenia jeho spoločenských funkcií. Pozná a využíva moderné prostriedky, metódy a nástroje projektovania, organizovania a riadenia ekonomiky odvetvia.

Doktor filozofických vied - ovláda vedecké metódy a inštrumentárium výskumu a modelovania a predikcie vývoja ekonomiky odvetvia, jeho organizovania a riadenia ako i faktorov určujúcich ciele a rozvoj odvetvia v interakciách s faktormi bližšieho i vzdialenejšieho spoločenského prostredia.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Odvetvové ekonomiky a manažment je študijný odbor poskytujúci znalosti, schopnosti a zručnosti z oblasti odvetvových ekonomík a manžmentu založených a prehĺbených o poznatky ich typológie, technologického základu, metód a nástrojov analýzy a syntézy, informačných technológií, jazykových a komunikačných zručností tvoriacich predpoklady pre uplatnenie sa v manažérskych a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch riadenia. Pre súčasnosť a najmä obdobie najbližších desaťročí sa predpokladá rast jeho významu založený na nutnosti zvyšovať ekonomickú i spoločenskú účinnosť využívania všetkých kategórii spoločenských zdrojov vo všetkých stupňoch ich spracovania a tým i rast potreby odborníkov pre túto oblasť.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Česká republika - Vysoké učení technické v Brne, Masarykova Univerzita v Brne, TU - VŠB Ostrava, EU v Prahe, Fínsko - Univerzita Vaasa, Chorvátsko - Univerzita Zagreb, Maďarsko - BME,GTK Budapešť, Nemecko - Schiller International University Heidelberg, UH Hannover, Poľsko - UW Varšava, Portugalsko - Univerzsidad Nueva Lisabon, Rakúsko - Univerzita  Graz, Univerzita of Insbruck, Ruská federácia - MGGU Moskva, PGGU St. Peterburg, Španielsko - Escuela Superior de las Minas Madrid, Ukrajina - Univerzita Tarasa Ševčenku, Kyjev, USA - Cornell University, Veľká Británia - Univerzita Londýn.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Ekonomika amanažment podniku (3.3.16)
 • Finančný manažment (3.3.13)
 • Manažment (3.3.15)
 • Poľnohospodárstvo (6.1)
 • Lesníctvo (6.2)
 • Drevárstvo (5.2.42)
 • Baníctvo (5.2.32)
 • Získavanie aspracovanie zemských zdrojov (5.2.38)

Študijný odbor v porovnaní s inými študijnými odbormi užšej skupiny odborov odlišuje sa disciplínami technologického základu a typológiou odvetvia. Popri korpuse vedomostí, schopností a zručností sa navrhovaný odbor bude líšiť komplexom poznatkov vyjadrujúcich špecifikum postavenia odvetvia v národnom hospodárstve, technologickom reťazci výroby a vzťahom k jednotlivým zložkám životného a prírodného prostredia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (1. stupeň) dokážu analyzovať problémy a možnosti určujúce rozvoj ekonomiky a riadenia subjektov v jednotlivých odvetviach s cieľom modelovať ich vývoj na základe znalostí evidovania, rozpočtovania, a účtovania. Absolventi musia byť schopní spolupracovať so všetkými odborníkmi tvoriacimi sociálnu substanciu odvetvia. To vyžaduje disponibilitu základných znalosti o technologickej, právnej, logistickej, marketingovej charakteristike odvetvia a jeho subjektov.

Absolventi odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (1. stupeň) budú hľadať uplatnenie v príslušných odvetviach národného hospodárstva ich štátom riadených i podnikateľských subjektoch, najmä na operatívnej a taktickej úrovni ich organizovania a riadenia.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (1. stupeň)

-           získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie riadenia, ekonómie a ekonomiky odvetvia

-           vie ich použiť pre docielenie požadovanej úrovne procesov riadenia a dosahovania ekonomickej účinnosti práce všetkých subsystémov odvetvia spôsobom, ktorý preukazuje znalosť dôsledkov jeho rozhodnutí

-           vie uplatniť tomu primeranú znalosť ekonomickej teórie a teórie riadenia prakticky použiteľných metód, postupov a nástrojov vedúcich k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (1. stupeň) získa schopnosť

-           vykonávať jednoduché analýzy, účtovať a rozpočtovať, v danom stupni riadenia,

-           organizovať a riadiť prácu v pracovných kolektívoch, podnikateľských subjektoch v príslušných odvetviach národného hospodárstva,

-            hodnotiť ich činnosť podľa kritérií určujúcich ich ekonomickú účinnosť,

-           uplatňovať metódy a najmä inštrumentárium s cieľom zabezpečiť úspešný rozvoj podnikateľských subjektov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (1. stupeň) dokáže

-           prezentovať pracovnému kolektívu úlohy a ciele, ale i pracovníkom tých inštitúcii s ktorými vstupuje do vzťahov a určujúcich kvalitu jeho práce (finančný trh, štátna správa, samospráva, atď.) vysvetľovať funkcie a význam odvetvia pre rozvoj regiónu, štátu, atď.

-           pracovať efektívne ako člen kolektívu orientovaného na riešenie problematiky produktivity práce,

-           organizovať vlastný profesionálny a spoločenský rast,

-           mať znalosti o vývoji poznatkovej základne určujúcej rozvoj organizácie

-           navrhovať riešenia základných problémov organizácie pre manažérov vyšších stupňov ich riadenia.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na poznatky typológie, technologického základu, ekonomiky a manažmentu odvetvia.

Jadro obsahuje:

 • Matematika
 • Štatistika
 • Typológia odvetvia
 • Odvetvové technológie
 • Základy ekonómie
 • Ekonomika odvetvia apodniku
 • Organizácia a riadenie výroby vodvetví

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia

 • Rozpočtovníctvo a účtovníctvo
 • Manažment podniku a odvetvia
 • Personálny manažment
 • Financie afinančné riadenie
 • Semestrálny projekt

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia

 • Prieskum trhu amarketing
 • Informatika
 • Právo
 • Podnikanie a investície
 • Záverečná práca - štátna skúška Bc

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Fyzika, chémia, biológia, geológia
 • Programovanie avýpočtová technika
 • Etika, fyziológia, psychológia
 • Svetový jazyk

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru!!! Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul „bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, zodpovedajúcich 100% ECTS kreditov študijného odboru.

štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt vjazyku anglickom), rozsah práce študenta vkreditovom vyjadrení musí byť úmerný významu zhľadiska príspevku kprofilu absolventa,
 • overenie spôsobilosti riešiť problematiku vymedzenú typológiou odvetvia
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijného odboru ODVETVOVÉ EKONOMIKY A MANAŽMENT

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Odvetvové ekonomiky a manažment dokážu analyzovať, navrhovať, organizovať a riadiť ekonomické subjekty tvoriace štruktúru daného odvetvia. Vykonávať výskum, prieskum a hodnotenie ekonomickej účinnosti a riadenia odvetvia s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Dôraz je pritom kladený na to, aby absolvent získal hlboké znalosti všetkých skutočností, ktoré determinujú spoločenskú účinnosť práce daného odvetvia v konkrétnom národohospodárskom prostredí a v prostredí EU. Získavané jazykové a odborné znalosti musia absolventovi umožniť riadiť pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie daného odvetvia, brať zodpovednosť za plnenie podnikateľských i spoločenských cieľov v rámci i mimo daného odvetvia. Znalosti z oblasti Odvetvových ekonomík a manažmentu prehĺbené o poznatky a znalosti využívania analytických nástrojov a informačných technológii podložené dobrými jazykovými a komunikačnými zručnosťami vytvárajú pre absolventov široké možnosti uplatnenia v riadiacich a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch odvetvového riadenia.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (2. stupeň)

-           nachádza a aplikuje riešenia všetkých problémov spojených s dosahovaním požadovanej úrovne ekonomickej účinnosti práce a radenia subjektov daného odvetvia,

-           tvorivo aplikuje všetky poznatky získané štúdiom teoretického základu, tvorí koncepcie a modely budúceho vývoja odvetvia a jeho subjektov, využíva poznatky o charaktere riešenia ekonomických a manažérskych problémov odvetvia komparatívnym spôsobom, t.j. ich porovnávaním s riešeniami v bližšom i vzdialenejšom spoločenskom prostredí,

-           rieši zložité problémy sociálneho charakteru, uplatňuje moderné metódy komunikácie v odvetvovom i mimoodvetvovom prostredí minimálne v jednom zo svetových jazykov.

Predpokladá sa pri tom, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v danom odbore, alebo v niektorom príbuznom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium vo vzdialenejšom študijnom odbore možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia tri roky.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (2. stupeň) získa schopnosť

-           samostatne a tvorivo využívať moderné technické prostriedky komunikácie, analyzovať a hodnotiť účinnosť využívania produkčných faktorov odvetvia,

-           riadiť veľké kolektívy a udržiavať ich vysokú pracovnú motiváciu,

-           tvoriť koncepcie a projekty garantujúce dosahovanie dlhodobej konkurenčnej schopnosti  jednotlivých subjektoch tvoriacich štruktúru odvetvia i odvetvia samotného,

-           samostatne a tvorivo využívať moderné technické prostriedky komunikácie, riadenia všetkých aktivít subjektov tvoriacich štruktúru odvetvia i odvetvia ako celku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (2. stupeň) dokáže

-           pracovať účinne ako jednotlivec, ako člen a vedúci pracovného kolektívu,

-           zostavovať programy pre vlastný profesionálny vývoj a učenie sa,

-           samostatne riešiť problematiku analýz, hodnotenia a projektovania podnikateľských zámerov a plánov v subjektoch i odvetviach,

-            riadiť sa pravidlami, ktoré sú v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Logistika
 • Riadenie kvality
 • Projektový manažment amanažment inovácií
 • Strategický manažment
 • Mikroekonómia
 • Semestrálny projekt.

Odporúča sa, aby tieto  znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Obchodno-finančné vzťahy
 • Audit azdaňovanie
 • Podnikanie apodnikateľská etika
 • Hospodárska politika štátu
 • Technicko-ekonomické amanažérske aspekty diplomovej práce
 • Diplomová práca - komplexné riešenie problému

Odporúča sa, aby tieto  znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Znalosti uvedené v jadre musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah Študijného odboru. Aspoň 1/2  obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100% vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt vo svetovom jazyku),
 • overenie spôsobilosti riešiť manažérske, alebo ekonomické zadania,
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania študijného odboru: Odvetvové ekonomiky amanažment.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu, hodnotenia, prognózovania a plánovania vývoja odvetvia, tvorivého riešenia, problematiky jeho riadenia, ekonomiky, vrátane analýz interakcií so všetkými zložkami spoločenského prostredia, v rámci ktorého odvetvie plní svoje funkcie.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia v oblasti:

-           procesov riadenia a tvorenia organizácie a ekonomických koncepcií cieľovo orientujúcich prácu subjektov v konkrétnych odvetviach,

-           vplyvu environmentálnych faktorov na organizáciu, riadenie a ekonomiku odvetvia vrátane etických, spoločenských, ekonomických, právnych a technologických faktorov a efektov ich zapájania do medzinárodnej deľby práce,

-           aplikácii manažérskych informácii v odvetví a jeho subjektoch,

-           koncepcii a problémov podnikateľskej ekonomiky v odvetví a jeho subjektoch.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti, zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (3. stupeň) si osvojí: zásady vedeckej práce a princípy hodnotenia všetkých stránok a činností odvetvia a jeho subjektov. Vedecké formulovanie problémov vo väzbách výskum - formulácia návrhu - implementácia - kontrola. Právne a etické aspekty riešení ekonomických a manažérskych problémov odvetvia a jeho subjektov. Schopnosť analyzovať, hodnotiť a predikovať vývoj odvetvia, jeho ekonomiky a manažmentu v širších spoločenských súvislostiach s efektívnym využívaním vedeckých informácii, informácii získavaným vlastným výskumom. Prezentácia výsledkov vlastného bádania, jeho teoretických prínosov, i prínosov pre prax.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Odvetvové ekonomiky a manažment (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa sú viazané na tieto vedné disciplíny:

 • mikroekonómiu,
 • makroekonómiu,
 • ekonomika odvetvia a podniku,
 • manažment.

Jadro je tvorené rámcovými témami (vybranými staťami) orientovanými na problematiku odvetvia.

Študijná časť:

Teoretický základ, metodológia a nástroje, špecializácia:

1.)    Makroekonómia: úloha štátu v trhovej ekonomike, komplexné modely agregátneho dopytu a agregátnej ponuky, peniaze a ich úloha v ekonomike, makroekonómia otvoreného hospodárstva.

2.)    Mikroekonómia: analýza činiteľov ovplyvňujúcich dopyt, správania firmy v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie, trhy výrobných faktorov.

3.)    Odvetvové ekonomiky: analýza hodnotenia podnikateľskej štruktúra odvetví, zabezpečovanie základných a doplnkových funkcií podnikov, ekonomicko-finančné analýzy, tvorba optimálnych odvetvových politík, pôsobenie subjektov na domácom a zahraničných trhoch.

4.)    Manažment odvetvia a podniku: princípy riadenia odvetvia a podniku, metódy a nástroje techniky, štýly, prostriedky a zásady riadenia odvetvia podniku.

Vedecká časť:

-           Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru,

-           Zásady vedeckej práce, výskum, analýza, hypotézy, syntéza a aplikácia. Vedecké formulovanie problému, právne, enviromentálne, sociologické väzby a dôsledky riešeného problému. Prezentácia výsledkov, prínosy pre rozvoj študijného odboru a pre prax,

-           Prezentácia výsledkov výskumnej práce v publikačných výstupoch a na vedeckých zasadnutiach (semináre, konferencie),

-           Obhajoba dizertačnej práce (riešenie nového problému, resp. rozpracovanie nových prístupoch k riešeniu už existujúceho problému).

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť