Študijný odbor

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

International Economic Relations

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY  sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16.12.2002 študovať v:

 • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • druhom stupni - inžinierskom, resp. magisterskom stupni vysokoškolského štúdia (Ing., resp. Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky.

Podmienkou nástupu do 2. stupňa (inžinierskeho, resp. magisterského) je absolvovanie 1. stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. bakalárskeho stupňa v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. v príbuznom  študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium vo vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť druhostupňové štúdium so štandardnou dĺžkou 3 roky,

 • treťom stupni - doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia (PhD).

Podmienkou prijatia do tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je absolvovanie identického alebo príbuzného študijného odboru.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY  sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa kvalifikácie  funkcie odborných pracovníkov, ekonómovšpecialistov a vedúcich odborných útvarov v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

V období globalizácie hospodárstva  a integrácie  Slovenskej republiky  do medzinárodných  politických a ekonomických  štruktúr  sa potreba výchovy odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov so zameraním na medzinárodné ekonomické vzťahy  zvyšuje. Účasť Slovenska  v uvedených štruktúrach  si vyžaduje nasadenie vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí   sú primerane vybavení odbornými a jazykovými znalosťami.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika : Vysoká škola ekonomická, Praha
 • USA: University of Hartford - International Trade: Theory and Policy
 • USA: New Hampshire College - International Economics
 • UK: University of Cambridge - International Business and Management
 • Švajčiarsko l´Université de Geneve, Ženeva Švajčiarsko

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • Medzinárodné podnikanie - Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Študijný odbor je orientovaný  na mikrosféru, t. j. na problematiku riešenia zapojenia SR do medzinárodnej deľby práce v rámci spolupráce jednotlivých podnikov.

 • Medzinárodné vzťahy - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. Študijný odbor je zameraný na prípravu odborníkov voblasti medzinárodných politických vzťahov, pre potrebu politických zastúpení Slovenskej republiky vmedzinárodných štruktúrach.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy majú poznatky z  mikroekonómie a makroekonómie, hospodárskej politiky, práva, financií účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, marketingu, základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne jeden z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky a španielsky. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z vyššie uvedených disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva. Sú to súčasne potenciálni manažéri pôsobiaci v uvedených spoločnostiach.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru v prvom stupni štúdia získa všeobecné teoretické poznatky z vyššie uvedených disciplín, na základe ktorých je spôsobilý vykonávať funkciu odborného pracovníka v organizáciách špecifikovaných v predchádzajúcej časti - vymedzenie odborného profilu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent počas štúdia nadobúda predovšetkým teoretické vedomosti z daného študijného odboru, ktoré je spôsobilý uplatňovať v praxi. Z praktických zručností získa spôsobilosť pracovať s výpočtovou technikou a využívať špeciálny software tak v oblasti účtovníctva ako aj ďalších disciplín tvoriacich súčasť študijného odboru. Jazykové znalosti získané počas štúdia mu umožňujú    používať  minimálne cudzí jazyk  v jeho pracovnom zaradení.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý

 • efektívne komunikovať so zahraničnými partnermi spoločnosti, resp. inštitúcie,
 • pripravovať podklady pre rozhodovanie,
 • rozširovať aobohacovať svoje vedomosti azručnosti o najnovšie poznatky voblasti medzinárodnej spolupráce.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na tieto oblasti:

 • Všeobecná ekonomická teória
 • Informatika
 • Právo
 • Matematika
 • Hospodárska politika
 • Financie
 • Základy manažmentu
 • Medzinárodný obchod
 • Svetová ekonomika
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Účtovníctvo
 • Cudzie jazyky

Štátna skúška (1. stupeň)

 • Obhajoba záverečnej práce (abstrakt vanglickom jazyku). Práca môže mať teoretický charakter ajej rozsah by mal byť 30 - 40 strán.
 • Ústna, prípadne kombinovaná ústna apísomná skúška (ide oklasickú ústnu skúšku sťahaním otázok)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spôsobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolventi druhého stupňa štúdia sú súčasne potenciálnymi manažérmi - špecialistami.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent 2. stupňa štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať netradičné prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Praktické zručnosti a schopnosti absolventa druhého stupňa štúdia sa v porovnaní s prvým stupňom rozširujú o praktické skúsenosti z pôsobenia v konkrétnej organizácii, ktorá sa považuje za preddiplomovú prax, hlavným poslaním ktorej je vytvoriť podmienky na spracovanie aplikačnej časti diplomovej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

 • Schopnosť sledovať vývoj vodbore
 • Samostatne pracovať sodbornou literatúrou anadobudnuté poznatky realizovať vpraxi
 • Schopnosť vystupovať pred verejnosťou (komunikačné schopnosti)

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Medzinárodné financie
 • Medzinárodné organizácie aich orgány
 • Medzinárodné hospodárske vzťahy II
 • Komparácia ekonomických systémov vo svetovej ekonomike
 • Zahraničný obchod (Operácie vzahraničnom obchode, Medzinárodná preprava tovaru)
 • Medzinárodné právo verejné
 • Medzinárodný platobný styk
 • Európska únia
 • Právo EU

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň ½ ECT kreditov študijného programu v  2. stupni  štúdia

 • Diplomová práca

Štátna skúška (2. stupeň)

 • Obhajoba diplomovej práce (abstrakt vanglickom jazyku, respektíve diplomová práca môže byť napísaná vanglickom jazyku)
 • Ústna skúška zpredmetov odboru (klasická ústna skúška sťahaním otázok)

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Profil absolventa študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy je v treťom stupni determinovaný súborom odborných   poznatkov  z danej oblasti.  Profil  absolventa je sústredený na   schopnosť analýzy stavu a vývojových tendencií zložitých súvzťažností    medzi   ekonomikami jednotlivých štátov, resp. medzinárodných ekonomických   zoskupení.  Predmetom vedeckého bádania  je interdisciplinárna oblasť  nielen ekonomiky, ale i spoločenských   a politických súvislostí  vývoja  subjektov vo svetovom hospodárskom prostredí a vzájomných vzťahov medzi nimi.

Doktorandské štúdium sa orientuje  na nasledovné okruhy   poznatkov:

 • Makroekonómia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Svetová ekonomika
 • Medzinárodné  politické vzťahy.

Absolvent tretieho stupňa štúdia  študijného odboru  Medzinárodné ekonomické vzťahy je všestranne pripravený  vysokokvalifikovaný odborník, ktorý  je schopný riešiť  zložité  praktické i teoretické problémy   z danej  oblasti.  Absolventi nachádzajú uplatnenie  ako vedecko-výskumní pracovníci  v teoretických inštitúciách,  ako pedagogickí  pracovníci na univerzitách,  ako    riadiaci  pracovníci v národných  a medzinárodných  inštitúciách zameraných  na rozvoj medzinárodnej spolupráce a   medzinárodnej ekonomickej a politickej integrácie.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy (3. stupeň)

 • získa  štúdiom  vedecké poznatky v predmetnej oblasti, je schopný   jednotlivé javy z danej oblasti analyzovať  v makroekonomických a spoločnesko - politických súvislostiach,
 • je schopný  formulovať vedecky zdôvodnené závery k jednotlivým  problémov  v danej oblasti.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent 3. stupňa  štúdia Medzinárodné ekonomické vzťahy je schopný:

 • rozvíjať študijný odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy a jednotlivé jeho súčasti vteoretickej i praktickej rovine,
 • definovať originálne závery, navrhovať argumenty a námety pri riešení konkrétnych úloh spoločenskej praxe   a vedeckovýskumnej  oblasti.

Vymedzenie jadra  znalostí (3. stupeń)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Jadro znalostí v rámci tretieho stupňa  štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy vychádza z predchádzajúcich dvoch   stupňov   daného študijného odboru. Jadro znalostí   obsahuje   vedecké poznatky najmä z nasledovných  okruhov tém:

 • Makroekonomická teória, najmä jej súčasť medzinárodné ekonomické vzťahy,
 • Teória medzinárodných ekonomických vzťahov,
 • Medzinárodný obchod,
 • Medzinárodný pohyb výrobných faktorov,
 • Medzinárodné menové vzťahy,
 • Komparácia ekonomických systémov vo svetovom hospodárstve,
 • Svetová ekonomika,
 • Dejiny svetového hospodárstva,
 • Medzinárodné organizácie - najmä WTO, OECD, FAO, apod.
 • Medzinárodné politické vzťahy.

Študijná oblasť:

Študijná oblasť  je zameraná na získanie     schopností a zručností v oblasti skúmania  a analyzovania   medzinárodných ekonomických a  spoločenských  súvislostí vývoja jednotlivých národných ekonomík v ich medzinárodnej  interdependencii a  ekonomických zoskupení vo svetovej ekonomike.

Vedecká časť:

 • Analýza teoretických a vedeckých problémov voblasti medzinárodných ekonomických vzťahov,
 • príprava doktorandskej dizertačnej práce, ktorá odráža osobný vedecký profil absolventa 3. stupňa štúdia a vedeckovýskumný profil školiaceho pracoviska.

Štruktúra znalostí uvedená v jadre je  fomulovaná tak, že   asi tretina   štúdia  je zameraná na  štúdium  rozšírených znalostí zo základných ekonomických predmetov a  dve tretiny štúdia sú zamerané   na konkrétnu vedeckú prácu  spojenú s vypracovaním doktorandskej dizertačnej práce.  Vypracovaním  a obhajobou doktorandskej dizertačnej práce  absolvent tretieho stupňa štúdia  preukáže  schopnosť samostatne vedecky  pracovať,   formulovať originálne závery k danej problematike   a formulovať námety pre  oblasť teórie, resp. praxe.

História opisov

Späť