Študijný odbor

Ekonomika a manažment podniku

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Ekonomika a manažment podniku sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr., zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky,
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

Bc. (podnikový ekonóm)- je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku .

Ing. resp. Mgr. (podnikový manažér) - je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové manažérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista i špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu.

PhD. (Manager Philosophie doctor)  - ovláda vedecké metódy skúmania a riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu podniku v prospech ekonomiky podniku. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní podniku. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, ktoré hľadajú nové teoretické poznatky ako základ riešenia problémov hospodárskej praxe.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Podnik je základná ekonomická jednotka trhovej ekonomiky. Ekonomika podniku je základňou ekonomiky spoločnosti. Spoločenský prínos podnikovej ekonomiky môže zabezpečiť len jej kvalitný manažment. Pre rozvoj trhovej ekonomiky a tým aj celej spoločnosti sú nielen dnes ale aj v budúcnosti potrební profesionálni odborníci na podnikovú ekonomiku a manažment.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Anglicko -London Bisiness School, Austrália - University of Melbourne, Česká republika - Vysoká škola ekonomická  Praha (Fakulta podnikohospodářská, Fakulta managementu), Vysoké učení technické v Brne (Fakulta podnikatelská v Brne, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíne), Masarykova Univerzita v Brne (Ekonomickko-správní fakulta), Technická univerzita Ostrava (Fakulta ekonomická), Chorvátsko - Univerzita Zagreb (Ekonomická fakulta), Univerzita Split, Južná Afrika - University of the Orange Free State, Maďarsko - Ekonomická univerzita v Budapešti, Budapest University of Technology and Economics, Nemecko - Ekonomická univerzita v Berlíne, Wirtschaftswissenschaftliche Universität v Saarbruckene,  University of  Hannover, Poľsko - Warsaw university, Rakúsko - Wirtschaftsuniversität Wien, Slovinsko - University of Maribor, Turecko - Sakarya University, Ukrajina - Taras Shevchenko University of Kyiv, USA - University of Maastricht, City University Bellevue,  a mnohé ďalšie

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Pre všetky stupne štúdia:

-          Manažment (3.3.15)

-          Odvetvové ekonomiky a manažment (3.3.20)

Pre tretí stupeň štúdia:

-          Odvetvové a prierezové ekonomiky (3.3.11)

-          Ekonomika a riadenie podnikov (3.3.21)

-          Podnikový manažment (3.3.22)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získa vedomosti z:

-          národohospodárskej politiky, makroekonómie a mikroekonómie,

-          podnikového hospodárstva, financií a manažmentu,

-          účtovníctva, štatistiky a matematiky,

-          marketingu, obchodu a práva,

-          kalkulácií, rozpočtov a finančno-ekonomickej analýzy,

-          manažmentu výroby, firemného plánovania a riadenia ľudských zdrojov,

-          manažérskej informatiky,

-          osobitostí jednotlivých typov podnikov, s dôrazom na malé a stredné podnikanie.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň)  získa schopnosť:

-          analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,

-          prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia,

-          vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie,

-          podnikať v medzinárodnom obchode.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokáže:

-          pracovať v tíme,

-          organizovať prácu v riadenom kolektíve,

-          ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore v súlade s požiadavkami praxe,

-          pracovať s modernou výpočtovou a komunikačnou technikou,

-          zvládnuť odbornú  komunikáciu v dvoch cudzích jazykoch.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku sú:

-    Makroekonómia

-    Podnikové hospodárstvo

-    Marketing

-    Právo

-    Matematika

-    Informatika

Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-          Národohospodárska politika

-          Manažment

-          Podnikové financie

-          Účtovníctvo

-          Mikroekonómia

-          Medzinárodný obchod

Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 BCTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

-          Kalkulácie a rozpočty

-          Manažment výroby

-          Finančno-ekonomická analýza

-          Firemné plánovanie

-          Riadenie ľudských zdrojov

-          Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Odporúča sa, aby vyššie uvedené znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS  kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

-          Štatistika

-          Manažérska informatika

-          Cudzí jazyk

-          Financie a mena

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (1. stupeň)

a)      obhajoba záverečnej práce (abstrakt minimálne v anglickom jazyku, môže byť aj v ďalšom),

b)      komisionálna skúška absolventa z oblasti poznania (otázky sa ťahajú):

-          vybraných tém z jadra znalostí,

-          ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku dokážu analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívneho riadenia podnikov ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky.  Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, preukazujú vysoký stupeň zvládnutia organizácie manažérskej práce a manažérskej komunikácie. Môžu vykonávať rôzne manažérske funkcie vrcholového stupňa riadenia podniku ako manažér univerzalista i špecialista.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) získa vedomosti z:

-          strategického manažmentu a marketingu,

-          medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania,

-          finančného manažmentu, finančnej analýzy a finančného plánovania,

-          informačných systémov podniku a komunikačných techník v manažmente,

-          organizácie manažérskej práce a stimulačných systémov zamestnancov podnikov,

-          metód riadenia ľudských zdrojov a podnikovej kultúry,

-          pracovného práva,

-          podnikovej logistiky a manažmentu výroby,

-          manažmentu kvality, inovácií a životného prostredia,

-          riadenia hodnoty podniku, cenového rozhodovania a podnikateľského rizika,

-          vnútropodnikového controllingu,

-          daní podnikateľských subjektov.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) získa schopnosť:

-          analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností v podniku,

-          prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich realizáciu,

-          vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (2. stupeň) dokáže:

-          organizovať prácu v tíme,

-          realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania,

-          ďalej sa vzdelávať a zovšeobecňovaním praktických  poznatkov prispievať k rozvoju ekonomickej teórie,

-          rozvíjať aplikácie využívania modernej výpočtovej a komunikačnej techniky,

-          zvládnuť manažérsku komunikáciu v cudzom jazyku.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

-          Strategický manažment

-          Finančný manažment

-          Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie

-          Odbytová (marketingová) stratégia

-          Logistika

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

-          Finančná analýza a finančné plánovanie

-          Manažment kvality

-          Organizácia manažérskej práce

-          Podnikateľské riziko

-          Dane podnikateľských subjektov

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

-          Controlling

-          Investičný manažment

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

a)      obhajoba diplomovej práce (abstrakt minimálne v anglickom jazyku, môže byť i  v ďalšom)

b)      komisionálna skúška absolventa z oblasti poznania (otázky sa ťahajú):

-          vybraných tém z jadra znalostí,

-          ďalších tém podľa odbornej profilácie absolventa.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej  praxe.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil druhostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň) získa hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu, s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (3. stupeň) si osvojí:

-          zásady a metódy vedeckej práce,

-          schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi,

-          schopnosť prezentovať výsledky svojej práce aj v cudzom jazyku.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň):

Študijná časť:

a)      Povinné témy študijného odboru:

-          Mikroekonómia

-          Manažment

-          Podnikovohospodárska náuka

b)      Povinne voliteľné témy študijného odboru:

-          minimálne dve témy podľa oblasti zamerania dizertačnej práce

Vedecká časť:

-          výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru (spracovanie doktorandskej dizertačnej práce)

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spľňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť