Študijný odbor

Manažment

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Management

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Manažment č. 3.3.1.5 sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. 12. 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing. alebo Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Manažment alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

- Junior manažér (manažér 1. stupňa, nižší alebo mladší manažér) – bakalár manažmentu, manažér až po strednú úroveň riadenia v organizácii (podniku, inštitúcii) – 1. stupeň vysokoškolského vzdelania

- Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér) – magister alebo inžinier manažmentu, manažér až po vrcholnú úroveň riadenia v organizácii (podniku, inštitúcii) – 2. stupeň vysokoškolského vzdelania

- Vedecký pracovník v manažmente (manažér 3. stupňa, všeobecný, najvyšší alebo hlavný manažér) – doktor manažmentu, vedecko-výskumný pracovník v manažmente alebo manažér s kvalifikáciou až po vrcholnú úroveň riadenia v zoskupeniach organizácií (podnikov, inštitúcií) – 3. stupeň vysokoškolského vzdelania

Junior manažér – bakalár manažmentu – ovláda základné funkcie manažmentu, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni oddelenia a odboru, okrem toho má znalosti z ekonómie, marketingu, účtovníctva, štatistiky a informatiky.

Senior manažér – magister alebo inžinier manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).

Vedecký pracovník v manažmente – doktor manažmentu – ovláda vedecké metódy zdokonaľovania funkcií manažmentu, je schopný samostatnej tvorivej výskumnej práce, má komplexné a hlboké znalosti o organizácii a zoskupeniach organizácií (podnikov, inštitúcií), po primeranej praxi je špičkovým odborníkom na riadenie skupín organizácií (podnikov, inštitúcií),.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Profesionálny výkon riadiacej práce na základnej, strednej, vrcholnej a nadpodnikovej úrovni riadenia v náročnom konkurenčnom prostredí vyžaduje výchovu originálnych a autentických odborníkov v profesii manažér, ktorí disponujú znalosťami a zručnosťami zo všeobecného manažmentu, ktoré sú založené na moderných, vedecky overených poznatkoch a praxi najlepších svetových a domácich podnikov. Všeobecné manažérske vzdelanie ich predurčuje do pozícií a rolí koordinátorov, integrátorov a vodcov ako samostatnej odbornosti v podniku (organizácii, inštitúcii), ktorí dokážu zosúlaďovať, produktívne využívať a zhodnocovať prácu jednotlivcov, skupín pracovníkov a celých organizácii (podnikov, inštitúcii) rôzneho funkčného, odborného, profesného, záujmového a odvetvového zloženia.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

FPH VŠE v Prahe – Ekonomika a management

FM v Jindřichovom Hradci, VŠE v Prahe – Management

OPF Karviná, SU v Opave – Ekonomika a management

ESF MU v Brne – Ekonomika a management

WU Viedeň – BA (bachelor of administration), MBA (master of business administration)

Ekvivalentné študijné odbory BA pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia, MBA pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia a PhD. pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia sú takmer na každej západoeurópskej a severoamerickej univerzite.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

- Ekonomika a manažment podniku (bez odvetvovej špecializácie)

- Ekonomika a riadenie ... (odvetvová špecializácia, napr. strojárstvo, stavebníctvo a pod.)

- Manažment ... (funkčná špecializácia, napr. personalistika, financie, výroba, logistika, informatika alebo objektová špecializácia, napr. strojárske podniky)

Existujúce študijné odbory sa nevenujú výlučne manažmentu s cieľom vychovať všeobecného manažéra prednostne pre líniové riadiace pozície. Kombinujú profesiu manažéra s profesiou podnikového ekonóma. Absolventa orientujú na hodnotovú stránku podnikových procesov a potláčajú súhrnné a integrované vnímanie podniku. Funkčné a odvetvové špecializácie zvýrazňujú funkčné a odvetvové špecifiká na úkor celistvého, komplexného a prierezového poznania a ovládania všetkých funkcií organizácie (podniku, inštitúcie). Všeobecný manažér ako integrátor a koordinátor je samostatnou riadiacou profesiou sui generis.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru Manažment v 1. stupni štúdia nadobudli základné poznatky z manažmentu. Dokážu riadiť skupiny ľudí a vnútroorganizačné útvary, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové  a sektorové zvláštnosti (vstupy, procesy, výstupy), identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Počas štúdia získajú schopnosť pomocou vhodných metód, postupov a nástrojov sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenie organizácie (podniku, inštitúcie) a jej zložiek v podnikateľskom, inštitucionálnom a spoločenskom prostredí. Majú základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokážu aplikovať v podnikateľskej sfére v akomkoľvek odvetví, vo verejných a inštitúciách aj nevládnom sektore. Sú spôsobilí na riešenie čiastkových problémov v systéme riadenia organizácie (podniku, inštitúcie).Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent manažmentu (1. stupeň):

- porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu,

- nadobudne základné poznatky z podnikovej ekonomiky a príbuzných disciplín,

- získa základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín,

- osvojí si nevyhnutné právne minimum.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent manažmentu (1. stupeň) získa schopnosť:

- dokáže riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,

- je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

- súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent manažmentu (1. stupeň) dokáže:

- ovláda prácu s personálnym počítačom a vie používať kancelárske programy,

- vie prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,

- je schopný orientovať sa v širšom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

- Makroekonómia

- Financie a mena

- Podniková ekonomika

- Marketing

- Matematika

- Štatistika

- Právo

- Informatika

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

- Manažment

- Podnikové financie

- Účtovníctvo

- Národohospodárstvo

- Mikroekonómia

- Medzinárodné ekonomické vzťahy

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

- Podnikové plánovanie

- Manažment ľudských zdrojov

- Operačný manažment

- Finančno-ekonomická analýza

- Manažment informačných systémov

- Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

- Kontrola

- Controlling

- Kalkulácie a rozpočty

- Aplikácie informačných technológií

- Psychológia, Sociológia, Politológia

Štátna skúška (1. stupeň)

- obhajoba bakalárskej práce (abstrakt vo svetovom jazyku),

- ústna štátna skúška.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent študijného odboru Manažment v 2. stupni štúdia má hlboké a komplexné poznatky o manažmente. Dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové zvláštnosti (vstupy, procesy, výstupy). Je spôsobilý identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobí. Je schopný zosúlaďovať úsilie pracovných skupín s rôznym odborným a záujmovým zameraním, navrhuje a realizuje praktické riešenia platné pre celú organizáciu (podnik, inštitúciu). Absolvent druhého stupňa je kvalifikovaný na sledovanie, analýzu a hodnotenie pôsobenia organizácie (podniku, inštitúcie) ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej a externej vývojovej dynamike, v zložitom a meniacom sa prostredí, vo vzťahoch k iným subjektom v prostredí a to z viacerých kriteriálnych pohľadov. Rozumie zmenám v  organizácii (podniku, inštitúcii), ktoré sú v súlade so zmenami v externom prostredí a dokáže ich realizovať. Má komplexné a prierezové znalosti o manažmente organizácie (podniku, inštitúcii), vie sa orientovať v medzinárodnom prostredí, ekonomicky myslí, predvída nové javy a tendencie a disponuje predpokladmi na zaujatie vodcovského postavenia v podniku. Uvedomuje si, analyzuje, hodnotí a prijíma opatrenia v  súvislosti s integračnými procesmi a globalizačnými tendenciami.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent manažmentu (2. stupeň):

- nadobudne prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky,

- porozumie a osvojí si nadstavbové a špeciálne disciplíny manažmentu,

- získa poznatky z podporných disciplín manažmentu.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent manažmentu (2. stupeň) získa schopnosť:

- dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu veľkej pracovnej skupiny,

- je schopný zastávať vedúce pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

- je schopný riadiť a koordinovať činnosť niekoľkých veľkých pracovných útvarov alebo aj celej organizácie (podniku, inštitúcie),

- súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj v rozpočtovej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent manažmentu (2. stupeň) dokáže:

- ovláda zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov,

- vie používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí,

- je schopný zvládnuť enormné pracovné zaťaženie a regenerovať sa.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

- Strategický manažment

- Medzinárodný manažment

- Marketingový manažment

- Finančný manažment

- Informačný systém podniku

- Logistika

- Komunikácia v manažmente

- Organizačné správanie

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

- Organizovanie a organizačné štruktúry

- Manažérske rozhodovanie

- Projektový manažment

- Finančná analýza a finančné plánovanie

- Diplomový projekt

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

- e-Technológie

- Interkulturálny manažment

- Stimulácia a tvorba systémov odmeňovania

- Tvorivé metódy v riadení

- Manažment zmien

- Podniková kultúra

- Manažérske hry

Štátna skúška (2. stupeň)

- obhajoba inžinierskej (magisterskej) práce (abstrakt vo svetovom jazyku),

- ústna štátna skúška.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent získa poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi manažmentu, ktoré sú založené na vlastnom vedeckom skúmaní a samostatnej tvorivej činnosti. Je schopný samostatne teoreticky a tvorivo pracovať, identifikovať a riešiť problémy praxe a aplikovať v nej nadobudnuté poznatky. Ovláda vedecké metódy výskumu v manažmente. Má komplexné, hlboké a špeciálne poznatky o manažmente organizácií a vybraných disciplínach manažmentu.Teoretické vedomosti

- ovláda najnovšie poznatky z teórie manažmentu, nadväzuje na ne a samostatnou vedecko-výskumnou prácou posúva vpred súčasnú úroveň poznania v tejto disciplíne.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

- osvojenie princípov a postupov vedecko-výskumnej práce,

- nachádzanie praktickej aplikácie výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej práce,

- poznanie a rešpektovanie etických a spoločenských súvislostí a dôsledkov vedeckej práce,

- orientácia v medzinárodnom prostredí vedecko-výskumných inštitúcií a vedeckých osobností.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň). Jadro obsahuje len rámcové témy a  vybrané state z vedeckých disciplín ekonómia, manažment, podniková ekonomika, financie a štatistika.

Študijná časť:

- vybrané state z Makroekonómie

– vybrané state z Mikroekonómie,

- vybrané state z Manažmentu,

- vybrané state zo Štatistiky.

Vedecká časť:

- zoznámiť sa so všeobecnou metodológiou vedeckého výskumu, naučiť sa konkrétne metódy a techniky výskumu vhodné pre vedný odbor manažment,

- formulovať vedecký cieľ výskumu,

- realizovať výskum aktuálneho a významného vedeckého problému vo vednom odbore,

- oboznámiť sa s metódami spracovania a interpretácie výsledkov vedeckého výskumu.

Skúšky (3. stupeň):

- dizertačná skúška,

- obhajoba doktorskej práce.

História opisov

Späť