Študijný odbor

Finančný manažment

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Financial Management

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor FINANČNÝ MANAŽMENT sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16.decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky,
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky, v externej forme 5 rokov.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi šudijného odboru  FINANČNÝ MANAŽMENT  sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

- Podnikový finančník    -  1. stupeň,

- Finančný manažér       -  2. stupeň,

- Finančný manažér Philosophiae doctor - PhD   -  3. stupeň.

Podnikový finančník – komplexne ovláda základnú problematiku podnikových financií /finančné plánovanie a rozpočtovanie, riešenie zdrojov financovania podniku, kredit manažment, manažment pohotových prostriedkov, účtovníctvo, dane a pod./ a dokáže organizovať a riadiť finančné procesy na úrovni operačno-výrobného manažmentu vo všetkých typoch podnikov.

Finančný manažér – je schopný vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu vo všetkých typoch podnikov. Ovláda základné disciplíny finančného manažmentu zodpovedajúce jadru znalostí 2. stupňa štúdia a disciplíny – znalosť ktorých umožňuje plniť funkciu sprostredkovateľa medzi  podnikom a finančným trhom.

Finančný manažér Philosophiae doctor - PhD. – ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou napr.: na metódy a modely strategického finančného riadenia podniku, metódy hodnotenia rozpočtovo-kapitálových rozhodnutí, metódy a modely hodnotenia finančného zdravia a výkonnosti podniku, medzinárodných spoločností, finančných inovácií na finančných trhoch a pod.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Najdôležitejšie teoretické a praktické poznatky moderného finančného manažmentu a ich aplikácia v podmienkach podniku sú základným predpokladom dosahovania zásadných zmien vo výkonnosti podniku. Potreba kvalifikovaných podnikových finančníkov a finančných manažérov  v rýchle sa meniacom trhovom prostredí a v podmienkach dynamického vývoja globalizácie ekonomiky bude nesporne rásť.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Amsterdam Institute of  Finance, University of Birmingham, London Business School, University Nyenrode Netherlands, Rotterdam School of Management, Templeton College Oxford University, Universiteit van Amsterdam, Warwick School of Management, Singapore Management University, Universiteit Gent, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Waikato Management School, Universität Sankt Gallen, University of Essex Colchester, VŠE Praha, Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckego v Katowicach, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezska univerzita Opava, Ekokomicko spravní fakulta, MU Brno.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Finance, Finance Engineering, Corporate Finance, Accounting and Finance, Financial Economics, Financie, bankovníctvo a investovanie, Finanční podnikání, Management/Accounting.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru FINANČNÝ  MANAŽMENT (1. stupeň) získajú základné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu a primerané poznatky z matematiky, štatistiky, účtovníctva, informatiky a psychológie. Profilujúce znalosti získavajú zo základných oblastí podnikových financií a ich aplikácií vo finančnom rozhodovaní a organizácii a riadení finančných procesov v podniku.

Absolventi odboru nájdu uplatnenie vo finančných útvaroch vo všetkých typoch podnikov, osobitne v malých a stredných podnikoch, neziskových organizáciách, bankách a v ďalších inštitúciách finančného trhu.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent odboru (1. stupeň)

-         získa teoretický základ z vybraných národohospodárskych a podnikovohospodárskych disciplín, práva a medzinárodného obchodu,

-         získa teoretické poznatky z matematiky, štatistiky, účtovníctva, informatiky a psychológie,

-         získa teoretické poznatky zo základných oblastí podnikových financií,

-         a vie ich využiť pre výkon podnikového finančníka a manažéra na úrovni operačno-výrobného manažmentu.

Praktické zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru (1. stupeň) získa schopnosť

-         vykonávať finančno-ekonomické analýzy, hodnotiť výkonnosť v podniku,

-         pripravovať podklady pre rozpočtovo kapitálové rozhodnutia, rozhodnutia o zdrojoch financovania,

-         viesť finančné a manažérske účtovníctvo,

-         vypracovávať krátkodobé finančné plány a rozpočty, sledovať a kontrolovať ich plnenie, analyzovať odchýlky, navrhovať žadúce operatívne opatrenia,

-         aplikovať ďalšie nástroje a metódy finančného riadenia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent odboru (1. stupeň) dokáže

-         efektívne komunikovať s finančnými manažérmi a manažérmi ostatných funkčných oblastí podniku,

-         prichádzať s novými návrhmi, racionalizačnými opatreniami najmä v oblasti zvýšenia efektívnosti finančných procesov v podniku,

-         udržiavať kontakt s vývojom a novými poznatkami v oblasti teórie a praxe       podnikových financií.

Vymedzenie jadra znalostí  (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň) tvoria v 1. roku štúdia nasledovné tématické oblasti (3/5 ECTS kreditov):

-         Všeobecná ekonomická teória,

-         Matematika,

-         Štatistika,

-         Podnikové hospodárstvo,

-         Financie a mena,

-         Marketing.

V 2. roku štúdia nosné témy jadra znalostí tvoria (3/5 ECTS kreditov):

-         Medzinárodný obchod,

-         Podnikové financie,

-         Mikroekonómia,

-         Účtovníctvo,

-         Manažment,

-         Informatika.

V 3. roku štúdia nosné témy jadra znalostí tvoria (3/5 ECTS kreditov):

-         Dlhové financovanie,

-         Analýza finančných trhov,

-         Daňové systémy,

-         Finančno-ekonomická analýza,

-         Kalkulácie a rozpočty,

-         Záverečná práca – štátna skúška Bc.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň):

-         Národohospodárska politika,

-         Základy práva,

-         Finančná matematika,

-         Manažment výroby

-         Riadenie ľudských zdrojov,

-         Manažérska informatika,

-         Podnikanie v malých a stredných podnikoch,

-         Automatizácia kancelárie,

-         Psychológia.

Štátna skúška (1. stupeň)

-         Obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom), rozsah práce 30-40 strán.

-         Skúška z profilovaných tém jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň), ťahanie 2 otázok.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia FINANČNÝ  MANAŽMENT sú komplexne odborne pripravení z oblasti teórie a praxe finančného riadenia podniku, medzinárodných spoločností, vzťahu podniku k finančným trhom a k zahraničiu. Jadro vedomostí vytvárajú nasledovné tématické oblasti: finančné investície, finančné inžinierstvo, medzinárodný finančný manažment, dane podnikateľských subjektov a medzinárodné zdanenie, controlling, medzinárodné účtovníctvo, konsolidácia účtovnej zavierky a ďalšie. Absolventi odboru sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu vo všetkých typoch podnikov. Môžu sa tiež uplatniť vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkciii finančného manažéra neziskových organizácií, v auditorských, poradenských a maklérskych firmách. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odboree FINANČNÝ MANAŽMENT alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program s dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru FINANČNÝ  MANAŽMENT  (2. stupeň)

-         získa teoretické poznatky z ťažiskových oblastí moderného finančného manažmentu, medinárodného finančného manažmentu, strategického manažmentu a teoretické poznatky o inováciách na finančných trhoch,

-         získa teoretické poznatky zo všetkých oblastí účtovníctva, daní a ďalších finančno-ekonomických disciplín,

-         a  vie ich tvorivo aplikovať vo finančnom riadení podnikov a ďalších finančných a nefinančných organizáciách.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru (2. stupeň) získa schopnosť

-         analyzovať finančné zdravie podniku, precizovať faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k pozitívnemu vývoju,

-         tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, optimalizácie kapitálovej štruktúry, dividendovej politiky, finančného inžinierstva, analýzy rizika, analýzy cenných papierov, tvorby strategických finančných plánov a daňového systému,

-         viesť finančné a manažérske účtovníctvo, účtovné výkazníctvo a vnútorný audit,

-         tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných problémov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru (2. stupeň) dokáže

-         efektívne presadzovať aktívnu funkciu finančného manažmentu v rámci komplexného systému – firemného manažmentu,

-         prichádzať s novými návrhmi a projektami rozvoja finančného manažmentu podniku,

-         udržiavať kontakt a osvojovať si nové poznatky z teórie a praxe finančného riadenia.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru v 1.ročníku štúdia tvoria nasledovné oblasti (1/2 ECTS kreditov):

-         Finančný manažment,

-         Finančné investície,

-         Dane podnikateľských subjektov,

-         Finančné účtovníctvo,

-         Strategický manažment.

V 2. ročníku nosné témy jadra znalostí tvoria nasledovné oblasti (1/2 ECTS kreditov):

-         Finančné inžinierstvo,

-         Medzinárodné zdanenie,

-         Finančná analýza a finančné plánovanie,

-         Medzinárodný finančný manažment,

-         Controlling,

-         Diplomová práca – konkrétne riešenie zadania.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň):

-         Medzinárodný manažment a podnikanie,

-         Financovanie malých a stredných podnikov,

-         Účtovníctvo bánk,

-         Účtovníctvo spoločností a družstiev,

-         Konsolidácia účtovnej závierky,

-         Medzinárodné účtovníctvo,

-         Analýza cenných papierov,

-         Platobný styk a platobná schopnosť podniku,

-         Finančné riadenie holdingu,

-         Podnikateľská etika,

-         Finančné právo.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         Obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom).

-         Skúška z profilových tém jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň), ťahanie 2 otázok.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent študijného odboru ovláda vedecké metódy skúmania nosných oblastí teórie a praxe finančného riadenia podnikov a je schopný prinášať nové, originálne poznatky pre ďalší rozvoj finančnej teórie a praxe a podieľať sa na rozvoji študijného odboru.Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru FINANČNÝ  MANAŽMENT má poznatky z nosných tém jadra znalostí zodpovedajúcich súčasnému stavu poznania.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru si osvojí metódy a zásady vedeckej práce, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a schopnosť prezentácie výsledkov tvorivého bádania.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Študijná časť:

Pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru sú zamerané na: Metódy a modely hodnotenia finančného zdravia podniku, metódy a modely hodnotenia efektívnosti investičných projektov, metódy a modely riadenia pracovného kapitálu, metódy a modely optimalizácie kapitálovej štruktúry, dividendové teórie, optimalizácia zdanenia, teórie portfólií a modely oceňovania kapitálových aktív, metódy kvantifikácie menového rizika a menovej expozície, medzinárodné účtovné štandardy, metódy a modely tvorby strategického finančného plánu.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru: teoretické otázky ekonomického rastu /spotreba, úspory, investície/, úloha štátu pri regulácii ekonomiky, medzinárodná ekonomická integrácia, vývojové tendencie manažmentu vo svete, vývojové trendy informačných a komunikačných technológií, teória strategického riadenia podniku, metódy strategickej analýzy, teória organizovania a organizačných štruktúr.

Vedecká časť:

-         vedecké formulovanie aktuálneho problému rozvoja teórie finančného riadenia a praxe

študentov doktorandského štúdia,

-         vedecké bádanie a výskum konkrétnej témy, vypracovanie dizertačnej práce a preukázanie schopností na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti rozvoja finančnej teórie a praxe finančného riadenia.

Ukončenie doktorandského štúdia:

-         dizertačná skúška,

-         obhajoba dizertačnej práce.

História opisov

Späť