Študijný odbor

Účtovníctvo

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Accounting

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ÚČTOVNÍCTVO sa môže podľa sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky,

Predpokladá sa, že uchádzač ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Účtovníctvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej forme a 5 rokov v externej forme štúdia.

V treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Účtovníctvo môže študovať len absolvent druhého stupňa inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Účtovníctvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ÚČTOVNÍCTVO sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu

1.    stupeň - samostatný účtovný pracovník (anglicky professional accountant),

2.    stupeň - inžinier ekonóm so zameraním na účtovníctvo, audítorstvo a finančné riadenie (anglicky Master of Science (Economics) specialized in accounting, auditing and financial management),

3.    stupeň - samostatný vedecký pracovník v oblasti účtovníctva a audítorstva (anglicky researcher in the area of accounting and auditing).

Samostatný účtovný pracovník - ovláda problematiku účtovníctva a je schopný uplatniť sa v hospodárskej praxi v účtovných a finančných útvaroch obchodných spoločností, družstiev, neziskových organizácií, organizácií štátnej sféry a byť fyzickou osobou - podnikateľom v oblasti poskytovania účtovníckych služieb.

Inžinier ekonóm so zameraním na účtovníctvo, audítorstvo a finančné riadenie - má všetky predpoklady pracovať ako účtovný manažér a finančný manažér vo všetkých typoch organizácií, asistent audítora u audítora alebo v audítorskej spoločnosti a ako riadiaci pracovník s rozhodovacou právomocou a s právom vykonávať kontrolu.

Samostatný vedecký pracovník v oblasti účtovníctva a audítorstva - ovláda vedecké metódy výskumu, je schopný samostatne vedecky pracovať a tvoriť metodiku v oblasti účtovníctva a audítorstva na mikroúrovni aj makroúrovni. Má predpoklady pre pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, je schopný pracovať v zahraničných organizáciách a komunikovať v odbornej terminológii vo svetovom jazyku.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Nevyhnutnosť existencie študijného odboru Účtovníctvo vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia vyplýva z postavenia a významu účtovníctva v trhovej ekonomike, kde plní funkciu zdroja informácií o ekonomickej stránke všetkých existujúcich typov subjektov pre rôznych používateľov. Odborníci z oblasti účtovníctva, audítorstva a finančného riadenia sú v praxi nezastupiteľní a preto neustále žiadaní.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

ČR - ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU, FFÚ VŠE PRAHA

Rakúsko - Betriebswirtschaft: Financial and Industrial Management (Accounting, Finance and Production ), Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität, Graz

Rakúsko – Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsuniversität Wien

UK - Accounting and Finance, London School of Economics

Nemecko – Betriebswirtschaftslehre, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Nemecko – Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin

Nemecko – Rechnungswesen und Kontrolle, Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-      Finančný manažment

-      Manažment

-      Ekonomika a manažment podniku

-      Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú poznatky z národohospodárskych náuk a podnikovohospodárskych náuk, ktoré tvoria základ teórie ekonomických disciplín a v ktorých si osvojili základné ekonomické pojmy a vzťahy. Majú tiež znalosti z práva, manažmentu, marketingu, daňovníctva, ovládajú matematiku a štatistiku v rozsahu, ktorý využívajú v práci samostatného účtovného pracovníka.

Odborný profil absolventa formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva.

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo majú tendenciu hľadať uplatnenie v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva.Teoretické vedomosti  (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v prvom stupni

- získa a pochopí podstatné súvislosti teoretických poznatkov z oblasti účtovníctva a príbuzných ekonomických vied,

- získané poznatky vie použiť v hospodárskej praxi takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov rozhodovania v oblasti účtovania a zostavovania účtovnej závierky,

- využíva teoretické poznatky, praktické postupy a metodiku na riešenie problematiky v účtovníckej praxi.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v prvom stupni získa schopnosť

- tvorivo aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi,

- pracovať s účtovnými informáciami a analyzovať ich,

- pracovať na počítači a využívať softvérové spracovanie účtovníctva,

- preukázať predpoklady pre ďalší odborný rast.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo dokáže

- riešiť otázky z oblasti daňovníctva, podnikových financií, bankových operácií a poistenia,

- pracovať efektívne ako člen manažérskeho tímu,

- organizovať si vlastné štúdium a sledovať vývoj v oblasti účtovníctva,

- porozumieť a riešiť problémy účtovníctva v praxi a pracovať samostatne tvorivo v oblasti získaných poznatkov.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na všeobecné ekonomické predmety a na predmety účtovníctva (anglicky general economics and accounting). Jadro obsahuje:

-        Všeobecná ekonomická teória

-        Podnikové hospodárstvo

-        Matematika A

-        Matematika B

-        Manažment výroby

-        Informatika A

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

-        Účtovníctvo A

-        Účtovníctvo B

-        Podnikové financie

-        Manažment

-        Štatistika A

-        Štatistika B

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

-        Marketing

-        Automatizácia účtovníctva

-        Nákladové účtovníctvo

-        Analýza účtovnej závierky

-        Podnikovohospodárska štatistika

-        Operačný výskum

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu v 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Národohospodárska politika, Financie a mena, Právo

Medzinárodný obchod, Daňovníctvo, Obchodné právo

Bankové operácie, Poistenie

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej, ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu alebo umožňovať voľbu jednej spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul „bakalár“ je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 3/5 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

štátna skúška (1. stupeň)

-      obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku),

-      overenie vedomostí z problematiky účtovníctva ústnou formou z oblastí finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva a analýzy účtovnej závierky.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi druhého stupňa študijného odboru Účtovníctvo ovládajú teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín. Sú schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky.

Absolventi druhého stupňa študijného odboru Účtovníctvo v špecializáciách Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenia majú okrem poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného účtovníctva. Získavajú tiež poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej závierky,  medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu.

Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní zákonom stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť,  daňové poradenstvo a funkcie v inštitúciách finančného trhu.Teoretické vedomosti  (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v druhom stupni

- pripravuje a využíva účtovné informácie (predovšetkým účtovnú závierku) z hľadiska ochrany záujmov investorov a obchodných partnerov, z hľadiska daňových inštitúcií, aplikácie medzinárodných účtovných zásad a postupov harmonizácie účtovníctva v rámci krajín Európskej únie a medzinárodných účtovných, finančných a audítorských štandardov.

- využíva teoretické poznatky z audítorstva pri príprave podkladov pre externý audit,

- využíva účtovníctvo ako nástroj manažmentu vo vnútornom riadení organizácií.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v druhom stupni získa schopnosť

- tvorivo využívať získané poznatky v riadiacej činnosti,

- tvoriť metodické usmernenia a predpisy v oblasti účtovníctva a audítorstva,

- pracovať v tímoch domácich a zahraničných odborníkov s cieľom presadiť sa ako vedúci tímu,

- špecifikovať, navrhovať a implementovať teoretické riešenia problémov účtovníctva, audítorostva a finančného manažmentu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent druhého stupňa študijného odboru Účtovníctvo dokáže

- udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v oblasti účtovníctva, audítorstva a finančného riadenia,

- prezentovať rôznym skupinám poslucháčov naštudovanú problematiku z oblasti účtovníctva, audítorstva a finančného riadenia,

- riešiť otázky z oblasti medzinárodnej úpravy účtovníctva a audítorstva,

- riadiť sa a dodržiavať príslušné právne normy aktuálne platné v praxi.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-        Daňové účtovníctvo

-        Finančné účtovníctvo

-        Manažérske účtovníctvo

-        Účtovníctvo bánk

-        Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

-        Konsolidovaná účtovná závierka

-        Účtovníctvo poisťovní

-        Medzinárodné účtovníctvo

-        Účtovníctvo vlastníckych transakcií

-        Interný audit

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru, v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru.

štátna skúška (2. stupeň)

-      obhajoba diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku),

-      overenie vedomostí z problematiky účtovníctva ústnou formou z oblastí:

  • v špecializácii Účtovníctvo a audítorstvo - účtovníctvo a audítorstvo,
  • v špecializácii Účtovníctvo a finančné riadenie - účtovníctvo a finančné riadenie.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolventi tretieho stupňa študijného odboru Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu z oblasti finančného účtovníctva, manažérskeho účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na rôznych stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky v pedagogickej i širšej hospodárskej a spoločenskej praxi. Vedia sa podieľať na tvorbe ucelených koncepcií ekonomického rozvoja v oblasti účtovníctva a audítorstva, riešiť náročné výskumné úlohy a publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných časopisoch a vo vysokoškolských učebných textoch.

Absolventi tretieho stupňa študijného odboru Účtovníctvo sa uplatnia vo funkciách, ktoré si vyžadujú hlbokú teoretickú orientáciu so schopnosťou praktickej aplikácie poznatkov získaných analýzou a syntézou riešenej problematiky, a to v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných a zahraničných organizáciách, na vysokých školách a vo vedeckom výskume.Teoretické vedomosti  (3. stupeň)

Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v treťom stupni

- vedecky báda a prináša vlastné teoretické a praktické riešenia problémov z rôznych oblastí účtovníctva a audítorstva,

- je publikačne činný, čo preukazuje priebežne výstupmi zo skúmanej problematiky vedeckého bádania.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent tretieho stupňa študijného odboru Účtovníctvo si osvojí

- zásady a metódy vedeckej práce a schopnosť vedeckej formulácie problému,

- schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky,

- návyky na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú činnosť,

- etické a spoločenské aspekty vedeckej práce,

- schopnosť vytvorenia kritického postoja k analyzovaným problémom a formulovania vlastného názoru,

- zásady správnej prezentácie výsledkov výskumu v písomnej forme (v súlade s požiadavkami na bibliografickú citáciu) a vo forme verejného vystúpenia,

- schopnosť uplatniť získané vedomosti v rozvoji študijného odboru a preniesť poznatky do praxe.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na účtovníctvo ako vedu a praktickú disciplínu (anglicky accounting as science and practical discipline).

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state):

Študijná časť:

Účtovníctvo ako ekonomická veda. Vývojové etapy teórie účtovníctva (teória účtov, bilančné teórie, oceňovacie teórie), vývoj všeobecne uznávaných zásad a princípov účtovníctva. Vývojové etapy účtovníctva ako praktickej činnosti, charakteristika základných etáp vývoja metodológie účtovníctva. Súčasný stav teórie účtovníctva a jej rozvoj v súvislosti s rozšírením predmetu účtovníctva v podmienkach existencie finančného trhu a jeho nástrojov a globalizáciou svetovej ekonomiky. Odraz nadnárodnej harmonizácie účtovníctva v rozvoji teórie a metodológie účtovníctva.

Ciele a charakteristiky účtovných výkazov ako súčasti účtovných závierok (individuálnych, konsolidovaných). Systémy účtovníctva založené na alternatívnych spôsoboch oceňovania, súvislosť oceňovania s požiadavkami na určenie zisku podniku pri zachovaní vlastného kapitálu. Teoretické a metodologické problémy účtovníctva pri vlastníckych transakciách (akvizície, fúzie, podnikové kombinácie). Väzby účtovného informačného systému na daňovú sústavu, teoretické a praktické problémy riešenia tohoto vzťahu.

Manažérske účtovníctvo ako interný účtovný systém, jeho teoretické problémy a možnosti projektovania tohoto systému (náklady, výnosy, kalkulácie, rozpočty, riadenie hospodárnosti a riadenie vnútropodnikových útvarov).

Audit a jeho vzťah k účtovníctvu, teoretické, metodické a obsahové problémy auditu účtovnej závierky (audítorské metódy a postupy, výstupy z audítoroskej činnosti).

Vedecká časť:

-      podieľať sa na riešení vedeckovýskumného projektu z odboru Účtovníctva (so zameraním na finančné účtovníctvo, audítorstvo, manažérske účtovníctvo),

-      príprava na dizertačnú skúšku,

-      prezentácia výsledkov vedeckého výskumu (v písomnej forme, resp. vo forme verejného vystúpenia),

-      rozvoj študijného odboru a prínos pre teóriu a prax,

-      vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne formulovať a riešiť teoretické problémy a navrhovať projekty aplikácie v podmienkach hospodárskej praxe.

História opisov

Späť