Študijný odbor

Obchod a marketing

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

ekonómia a manažment

Oblasť výskumu:

ekonómia a manažment

Anglický názov študijného odboru:

Sales and Marketing

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor OBCHOD A  MARKETING sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v:

  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Ing.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium odboru Obchod a marketing ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Obchodné podnikanie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3., v študijnom odbore 3.1.5 a 8.1.1

  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD).

Predpokladá sa, že uchádzač o 3. stupeň štúdia ukončil druhostupňové štúdium v  študijnom odbore Obchod a marketing, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3., v študijnom odbore 3.1.5 a 8.1.1.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru OBCHOD A MARKETING sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

-          marketingový manažér - 2. stupeň

-          Philosophiae Doctor - PhD - v oblasti marketingových a obchodných analýz, koncepcií a riadiacich procesov (Marketing and Sales Scientist) - 3. stupeň.

Marketingový manažér dokáže riešiť komplexné marketingové problémy vyžadujúce stredno- a dlhodobé rozhodnutia, má znalosti o elementoch / nástrojoch marketingového mixu a postupoch ich efektívnej syntézy, dokáže modelovať virtuálne správanie spotrebiteľských subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, pozná metódy riadenia obchodných systémov.

Philosophie Doctor v odbore Obchod a marketing ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov; ovláda metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení; dokáže aplikovať vedecké postupy v procesoch optimálneho formovania marketingových funkcií, marketingových procesov a marketingových nástrojov podnikateľských subjektov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Marketing ako podnikateľská koncepcia (s orientáciou na aktivity na trhu) a nová filozofia riadenia podniku významným spôsobom ovplyvňuje celý hodnotový reťazec podniku a determinuje jeho trhové aktivity. Obchod a marketing sú podnikateľskými subjektami identifikované ako rozhodujúci faktor úspešnosti a konkurencieschopnosti  podnikov v najbližšej dekáde. Táto skutočnosť generuje potrebu analyticky, tvorivo a výskumne orientovaných marketingových a obchodných špecialistov, schopných navrhovať nové riešenia a postupy.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

UK - Sales and Marketing: Heriot-Watt University, University of Stirling, Business School Cranfield, University of Bath, Manchaster Business School, Nemecko - Marketing und Handel: Universität Münster, Universität Köln, Rakúsko - Marketing und Handel: Wirtschaftsuniversität Wien, Johannes Kepler Universität Linz.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

-      Odvetvové ekonomiky a manažment  (3.3.20)

-      Odvetvové a prierezové ekonomiky (3.3.11).

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Obchod a marketing dokáže analyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia a obchodných systémov, navrhovať a implementovať formy elementov marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. Dôraz je kladený na to, aby absolvent získal hlboké poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty  a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Na získanie úplného odborného profilu musia študenti získať skúsenosti z aplikácie súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz  z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolvent študijného odboru Obchod a marketing nachádza uplatnenie na pozíciach marketingového manažéra, marketingového analytika, manažéra nákupu, manažéra predaja, produktového manažéra, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, distribúciu, marketingovú komunikáciu.

Predpokladá sa, že uchádzač o štúdium odboru Obchod a marketing ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Obchodné podnikanie, alebo v niektorom príbuznom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3., resp. v študijnom odbore 8.1.1 a 3.1.5.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Obchod a marketing (2. stupeň):

-          vypracúva vlastné návrhy riešenia problémov pri analýzach a hodnotení zložitých úloh  marketingu a obchodu

-          tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi

-          disponuje schopnosťou rýchlej a účinnej analýzy

-          kriticky analyzuje a aplikuje metódy, princípy a techniky odboru v kontexte prakticky definovaných problémov

-          rozvíja prístupy založené na orientácii na zákazníka a komunikatívne schopnosti

-          dokáže používať moderné metódy, technológie a prostriedky pri riešení aktuálnych problémov marketingu a obchodu.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Obchod a marketing (2. stupeň)  získa schopnosť:

-          identifikovať, analyzovať a porozumieť problémom a javom na trhu, tj. získa diagnostické schopnosti a zručnosti

-          špecifikovať, navrhovať, implementovať komplexné riešenia v oblasti distribúcie, marketingovej komunikácie a ďalších zložiek marketingového mixu

-          riadiť širokú sieť externých zdrojov: dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb a podobne

-          riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu

-          riadiť procesy zmien, týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu

-          preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie marketingu a obchodu spoločne so schopnosťou kritického úsudku v širokom spektre podnikových funkcií a marketingovej koncepcie riadenia

-          pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh riešenia a jeho implementáciu v obchodných a marketingových aktivitách podniku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent odboru Obchod a marketing (2. stupeň) dokáže:

-          pracovať efektívne ako jednotlivec, ako tvorivý člen a ako vedúci tímu, tj. dokáže usmerňovať pracovníkov, manažovať marketingový rozpočet, optimalizovať vzťahy v rámci podniku a navonok pri súčasne vysokej kompetentnosti v analytických a kontrolných procesoch

-          udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne

-          riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom obchodno-vedných disciplín.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-          Nákup a Predaj (princípy riadenia nákupu a predaja, formy a techniky predaja, práca nákupcov a predajcov, analýzy a stratégie nákupu a predaja)

-          Distribučný manažment ( parametre, kritéria a metódy tvorby distribučného dizajnu, manažment distribučných kanálov, nástroje ovplyvňovania distribučných kanálov)

-          Spotrebiteľské správanie (faktory a motívy nákupného správania spotrebiteľov a organizácií, výskum kritérií a pravidiel rozhodovania spotrebiteľov, rozhodovacie modely spotrebiteľa)

-          Informačné systémy v marketingu (tvorba, analýza a používanie informačných systémov pre riadenie marketingových a obchodných aktivít podniku, základné informačné systémy a software používaný v podsystéme obchod a marketing)

-          Spotrebiteľské a občianske právo (typy a náležitosti zmlúv, právne normy ochrany spotrebiteľa, zodpovednosť za škodu, záväzkové právo, občiansko-súdne a správne konanie, občiansko-právne vzťahy)

-          Obchodné operácie (pracovný postup zabezpečovania obchodných operácií, voľba platobných, dodacích a iných podmienok pri dodávke tovaru, podmienky dovozu a vývozu tovarov)

Uvedené znalosti tvoria jadro kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

-          Marketingová komunikácia (nástroje marketingovej komunikácie, faktory tvorby komunikačného mixu, podstata promotion, podpory predaja, osobného predaja a PR, tvorba komunikačnej a reklamnej kampane, hodnotenie úspešnosti komunikácie)

-          Manažment obchodnej firmy (manažérske funkcie obchodnej firmy, plánovanie a tvorba cieľov obchodnej firmy, tvorba organizačnej štruktúry, personálny manažment, základné rozhodovacie procesy a informačné systémy v obchodnej firme)

-          Cenové rozhodovanie v marketingu (analýza ceny v produktovej, distribučnej, komunikačnej politike podniky, vzťah ceny a dopytu na trhu, základné prístupy k tvorbe cien, cenové rozhodovanie)

-          Marketingové analýzy a prognózy (základné hodnotiace techniky v marketingových analýzach, prognózy predaja, trhu a vývoja marketingových premenných, modely trhu, práca so vzorkami respondentov v marketingových analýzach, testovanie hypotéz v marketingových analýzach )

-          Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (princípy, nástroje a modely spotrebiteľských teórií a reálií, spotrebiteľská politika SR a EÚ, špecifiká obchodu ako odvetvia národného hospodárstva, tvorba obchodnej politiky a jej realizácia z makro- a mikropohľadu)

-          Diplomová práca (DP) - konkrétne riešenie zadania

Uvedené znalosti tvoria jadro kreditov študijného programu  v 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-          obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-          ústna forma štátnej záverečnej skúšky na báze ťahania troch otázok z oblastí poznania študijného odboru Obchod a marketing (Sales and Marketing)

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát,  metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy / interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov.

Absolvent ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovanie a testovanie vedeckých hypotéz, prácu s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi, s cieľom ďalej rozvíjať a posúvať vedecké poznanie v disciplíne.Teoretické vedomosti (3.stupeň)

Absolvent vedného odboru Obchod a marketing  (3.stupeň):

-          má hlboké poznatky v komplexnej a špecializovanej oblasti Obchod a marketing, ktoré sú mu bázou pre posun limitov teoretického a výskumného chápania disciplíny

-          dokáže autonómne syntetizovať informácie / názory marketingových prieskumov a navrhovať riešenia problémov, ktoré rozširujú alebo redefinujú existujúce poznanie a predstavujú nové prístupy ku riešeniu novej situácie v obchodných systémoch

-          dokáže úspešne, presne a efektívne aplikovať metódy vedeckého bádania a prezentovať vlastné riešenia / kritické hodnotiace stanoviská v oblasti obchodných a marketingových procesov

-          dokáže syntetizovať poznatky rôznych vedných disciplín a použiť ich pre rozvoj a obohatenie vlastného vedného odboru.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Obchod a marketing (3. stupeň) si osvojí:

-          Zásady vedeckej práce; princípy hodnotenia / argumentácie alternatívnych prístupov k riešeniu marketingových problémov; schopnosť vedeckého formulovania problémov; väzby výskum - formulácia návrhu - implementácia; právne a etické aspekty marketingu; schopnosť izolovať, hodnotiť a novým spôsobom riešiť problémy rôznych stupňov predikovateľnosti v obchode; autonómnosť v štúdiu / využití vedeckých zdrojov ako formy podpory vlastného výskumu; prezentácia výsledkov vlastného bádania; rozvoj vedného odboru.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa tj. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na  Vedu o marketingu (Marketing Science) a Teóriu výmenných procesov (Theory of Exchange Processes).

Študijná časť:

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

Marketingový manažment: marketingové a obchodné koncepcie a analýzy, výskum trendov / techník a organizačných foriem obchodu, výskum nástrojov / metód a techník analýzy trhu, výskum nákupného správania individuálnych a inštitucionálnych zákazníkov, výskum organizačných foriem a efektívnosti fungovania subjektov na domácom a zahraničných trhoch, spotrebiteľské experimenty, motivačno-rozhodovací výskum, distribučné algoritmy, výskum marketingových komunikačných systémov.

Mikroekonómia: analýzy činiteľov ovplyvňujúcich dopyt, správanie firmy v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie, trhy výrobných faktorov, teória rozdeľovania a ekonomická stratifikácia spoločnosti.

Makroekonómia: úloha štátu v trhovej ekonomike, komplexné modely agregátneho dopytu a agregátnej ponuky, peniaze a ich úloha v ekonomike, makroekonómia otvoreného hospodárstva, teoretické východiská menovej únie.

Povinne voliteľné moduly: Medzinárodný marketing, Podnikovo-hospodárska náuka obchodu, Obchodné operácie, Manažment obchodných procesov, Obchodné služby, Cudzí jazyk.

Rozsah študijnej časti: 60 kreditov

Vedecká časť:

-          Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

-          Zásady vedeckej práce: vedecké formulovanie problému, metódy vedeckej práce, metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, primárny a sekundárny výskum, design výskumného projektu, zhromažďovanie / triedenie / spracovanie informácií, postupy kritického hodnotenia existujúcich informácií v odbore, prezentácia výsledkov výskumnej práce v publikačných výstupoch a na vedeckých zasadnutiach / seminároch / konferenciách

-          Obhajoba dizertačnej práce (riešenie nového problému, resp. rozpracovanie nových prístupov ku riešeniu už existujúceho problému).

Rozsah vedeckej časti: 120 kreditov

História opisov

Späť