Študijný odbor

Psychológia

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

spoločenské a behaviorálne vedy

Oblasť výskumu:

spoločenské a behaviorálne vedy

PDF opisu


Stupne - popis

Študijné programy v študijnom odbore psychológia je možné uskutočňovať v týchto stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

 • v prvom stupni (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme 3 akademické roky a v externej forme 4  akademické roky,
 • v druhom stupni (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia v dennej forme 2 akademické roky a v externej forme 3 akademické roky.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi štúdia v študijnom odbore psychológia majú možnosť uplatniť sa (v niektorých prípadoch až po získaní potrebného osvedčenia, ktoré súvisí so špecializačným štúdiom alebo certifikovanou činnosťou) na rôznych pozíciách, ako napr. asistent, pracovník pod odborným dohľadom/supervíziou, samostatný pracovník, a to najmä v oblasti:

 • zdravotnej a sociálnej starostlivosti – poradenský psychológ, klinický psychológ, psychoterapeut, forenzný psychológ, psychológ v oblasti sociálneho poradenstva;
 • výchovy a vzdelávania – pedagogický psychológ, školský psychológ, kariérový poradca;
 • organizácie a práce – pracovný psychológ, špecialista v oblasti ľudských zdrojov;
 • iných oblastí ako napr. policajné zložky, armáda, doprava, šport, komunikácia, marketing, veda a výskum.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Štúdium psychológie je v čase schvaľovania tohto opisu koncipované v súlade so: 

(1) zákonom NR SR č. 199/1994 o psychologickej činnosti;

(2) zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (definuje pôsobenie psychológov v rámci špecializácie poradenská a školská psychológia);

(3) nariadením vlády SR z 9. júna 2010 č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (definuje pôsobenie psychológov v rámci špecializácie klinická, poradenská psychológia a pracovná);

(4) koncepciou Európskeho certifikátu zo psychológie, pre ktorú existujú vypracované štandardy (aktuálny dokument EFPA z roku 2011 (European Certificate in Psychology EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices, July 2011).  

Koncepcia študijného programu nadväzuje na potrebu skúmania, výkladu, ovplyvňovania a prognostického hodnotenia správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej praxe v prevažne v oblastiach:

 • organizačnej a pracovnej psychológie,
 • klinickej a poradenskej psychológie,
 • pedagogickej a školskej psychológie.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Ako príklady možno uviesť:

 • USA: Harvard University, Stanford University, University of California, Los Angeles (UCLA), Yale University, Princeton University; 
 • Veľká Británia: University of Oxford, University of Cambridge, UCL (University College London), King's College London (KCL), The University of Manchester;
 • Holandsko: University of Amsterdam, Maastricht University, Utrecht University;
 • Belgicko: University of Ghent, KU Leuven;
 • Nemecko: Ludwig-Maximilians-Universität München;
 • Česká republika: Masarykova Univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova v Prahe.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Študijný odbor psychológia umožňuje širokospektrálne uplatnenie absolventa v praxi definované v bode (c) tohto opisu. Uvedené príbuzné študijné odbory sú zamerané na prípravu študenta pre vedeckú a výskumnú činnosť v špecializovaných psychologických odboroch. Sú to:

 • všeobecná a experimentálna psychológia
 • pedagogická, poradenská a školská psychológia
 • klinická psychológia
 • sociálna psychológia a psychológia práce.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia sú zorientovaní v rôznych psychologických oblastiach, ale aj v základoch ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia (vybrané oblasti ďalších sociálnych, humanitných a behaviorálnych vied).

Štúdium ponúka prípravu v základných špecializáciách, v hlavných teóriách a technikách používaných v psychológii. Zahŕňa propedeutiku základných psychologických zručností a prípravu pre psychologický výskum. 

 

Teoretické vedomosti  

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia získal poznatky z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca, prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín. Ďalej získal poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume).

 

Praktické zručnosti

Absolvent nadobudol zručnosti v oblasti používania psychologických metód, osvojil si základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy.

 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia disponuje:

 • základnými poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied,
 • poznatkami z oblasti etických princípov pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti,
 • schopnosťou orientovať sa v aktuálnych zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore,
 • schopnosťou na primeranej úrovni interpretovať výsledky štúdií,
 • schopnosťou písať odborné texty,
 • schopnosťou prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.

 

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra vedomostí prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na základné poznatky z oblasti všeobecnej orientácie v odbore a z oblasti teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere orientované na jednotlivca, prípadne psychologické aspekty jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín. Uvedené sa týka najmä poznatkov z týchto oblastí:

 • Dejiny psychológie
 • Všeobecná psychológia
 • Kognitívna psychológia
 • Vývinová psychológia
 • Psychológia osobnosti
 • Psychopatológia
 • Sociálna psychológia
 • Psychobiológia
 • Neuropsychológia
 • Psychológia práce a organizácie
 • Pedagogická psychológia
 • Školská psychológia
 • Klinická psychológia
 • Poradenská psychológia

 

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

Jadro vedomostí prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa ďalej viaže na základné poznatky z oblasti diagnostiky a metodológie:  

 • Teória a základy psychodiagnostiky
 • Teória a základy psychometrie

Metodológia:

 • Základy metodológie (kvantitatívny a kvalitatívny výskum)
 • Experimentálne metódy
 • Základy štatistiky

 

Nosné témy jadra zručností študijného odboru

Nosné témy jadra zručností prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na uplatňovanie základných poznatkov z oblasti teoretických a aplikovaných disciplín, psychologickej diagnostiky (vrátane psychometrie) a metodológie:

 • Základy diagnostiky
 • Vedenie rozhovorov
 • Skupinové intervenčné techniky
 • Konštruovanie meracích nástrojov
 • Dizajn a realizácia experimentu a výskumu
 • Zber dát
 • Štatistická analýza dát
 • Kvalitatívna analýza dát

 

Ďalšie témy jadra zručností študijného odboru

Jadro prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa ďalej viaže na nadobúdanie všeobecných akademických zručností v oblastiach:

 • Vyhľadávanie informácií a orientácia v informáciách
 • Knižné a bibliografické zručnosti
 • Čítanie a interpretácia článkov
 • Písanie odborných textov
 • Etika

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia bakalárskeho študijného programu, je najmenej 180 ECTS kreditov. Uvedené vedomosti a zručnosti tvoria minimálne 3/5 ECTS kreditov bakalárskeho študijného programu.

 

Štátna skúška

 • obhajoba bakalárskej práce

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupeň)

 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia sú pripravení pracovať v oblastiach psychologickej špecializácie (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a/alebo v oblasti výskumu. Absolventi počas štúdia nadobudli špecializované vedomostí a zručností z oblastí všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín ako aj vedomosti a zručnosti z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Sú schopní kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum vo všetkých fázach. 

 

 Teoretické vedomosti

Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia sa orientujú v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Nadobudli špecifické teoretické poznatky z oblastí základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie, ako aj a oblastí aplikovaných psychologických disciplín zodpovedajúcich príprave na prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä pedagogická a školská psychológia, poradenská a klinická psychológia, psychológia práce a organizácie), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov/spoločnosti. Poznajú princípy projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane možností analýzy dát.

 

Praktické zručnosti

Absolventi štúdia v študijnom odbore psychológia nadobudli zručnosti relevantné pre prax v oblastiach psychologickej špecializácie (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a zručnosti potrebné pre psychologickú diagnostiku a psychologický výskum. Absolventi sú schopní integrovať teoretické a praktické poznatky a ovládajú postupy vyplývajúce z psychologických poznatkov.

 

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia disponujú:

 • poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied ,
 • zručnosťami relevantnými pre písanie správ a článkov.

 

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na poznatky z oblasti orientácie v odbore (aktuálne možnosti špecializácie a praktického uplatnenia v odbore/na trhu práce), na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov zo základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky, psychometrie a metodológie, ako aj aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere orientované na správanie a prežívanie jednotlivca v rámci skupín alebo väčších systémov/spoločností. Uvedené sa týka najmä poznatkov z týchto oblastí:

 • kognitívna psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia (napr. teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, zložitejšie teórie osobnosti),
 • metodológia (napr. princípy projektovania náročnejšieho výskumu, základná a pokročilá viacrozmerná štatistika, vrátane viacvchodovej ANOVY, mnohonásobná regresná analýza, faktorová analýza, kvalitatívny výskum, kvalitatívna analýza dát,
 • teória psychodiagnostiky a psychometrie,
 • klinická a poradenská psychológia (napr. teórie porúch osobnosti, poruchy psychického vývinu, poradenské/psychoterapeutické teórie, prístupy a modely),
 • psychológia práce a organizácie (napr. teórie analýzy práce, teórie vedenia ľudí),
 • pedagogická a školská psychológia (napr. intervenčné programy na školách).

 

Nosné témy jadra zručností študijného odboru

Nosné témy jadra zručností druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore psychológia sú viazané na osvojovanie si zručností relevantných pre prax v oblastiach psychologickej špecializácie, a to formou seminárov, cvičení, úloh, projektov, výcvikov a praxe v rámci disciplín (príp. ich oblastí) uvedených v časti „Nosné témy jadra znalostí študijného odboru“, ako aj v rámci výcvikov a odbornej praxe. Uvedené sa týka najmä zručností z oblastí:

 • psychodiagnostika a psychometria (napr. postupy, metódy a techniky zberu dát o testovanej osobe, diagnostika porúch učenia, správania, osobnosti; psychologický nález),
 • klinická a poradenská psychológia (napr. metódy hlavných poradenských/psychoterapeutických prístupov a modelov, vedenie psychoterapeutického rozhovoru),
 • psychológia práce a organizácie (napr. metódy hodnotenia výkonu, techniky tréningu v podmienkach organizácie, intervenčné programy v podmienkach organizácie, meranie pracovnej spokojnosti, metódy koučingu),
 • pedagogická a školská psychológia (napr. intervenčné programy na školách),
 • základné výskumné zručnosti (napr. projektovanie a realizácia náročnejšieho neexperimentálneho a experimentálneho výskumu, základná a pokročilá viacrozmerná štatistika, vrátane viacvchodovej analýzy rozptylu (ANOVA); mnohonásobná regresná analýza, faktorová analýza; kvalitatívny výskum),
 • výcvik sociálno-psychologických zručností,
 • odborná prax.

 

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia magisterského študijného programu v predmetnom študijnom odbore, je najmenej 120 ECTS kreditov. Uvedené vedomosti a zručnosti tvoria minimálne 3/5 ECTS kreditov magisterského študijného programu. 

 

Štátna skúška

- obhajoba diplomovej práce

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť