Študijný odbor

Politológia

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

spoločenské a behaviorálne vedy

Oblasť výskumu:

spoločenské a behaviorálne vedy

Anglický názov študijného odboru:

Political Sciences

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor politológia je možné študovať v týchto stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

 • v prvom stupni (Bc.) so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia.
 • v druhom stupni (Mgr.) so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme štúdia.
 • v treťom stupni (PhD.) so štandardnou dĺžkou štúdia najmenej 3 roky a najviac 4 roky v dennej forme a najviac 5 rokov v externej forme štúdia.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi štúdia študijného odboru politológia sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania zodpovedné činnosti tímového, resp. samostatného tvorivého pracovníka v nasledujúcich inštitúciách a zariadeniach:

 • po ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania - vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napríklad výskum verejnej mienky), kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, štátna a verejná správa a samospráva (oblasť ľudských zdrojov), masmédiá;
 • po ukončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania -odborníci v politických stranách a v organizáciách tretieho sektora, redaktori v periodickej tlači, rozhlase a televízii, Vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napríklad výskum verejnej mienky), kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu (lektor, asistent), štátna a verejná správa a samospráva (oblasť ľudských zdrojov), masmédiá;
 • po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania - ako vedecko-pedagogickí pracovníci hlavne v spoločenskovedných ústavoch, na katedrách politológie vysokých škôl, na pracoviskách Slovenskej akadémie vied, v riadiacej sfére štátnej a verejnej správy a všade tam, kde sa skúma a rieši zložitá problematika verejnej politiky. Ako odborníci v politických stranách, v organizáciách a inštitúciách tretieho sektora, v inštitúciách zaoberajúcich sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napríklad výskum verejnej mienky), v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v nadáciách, v občianskych združeniach, v inštitúciách mediálneho charakteru.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Politológia je rozšíreným štandardným odborom univerzít v demokratických štátoch. Tento študijný odbor vzdeláva vysokokvalifikovanú skupinu profesionálov, ktorí budú schopní vykonávať vedeckú prácu v odbore ako aj v požadovaných aplikáciách v iných oblastiach vedy a spoločenskej praxe. Absolventi tohto odboru môžu významným spôsobom pomôcť k efektívnejšej sebareflexie politického systému ako celku ako aj jednotlivých jeho prvkov, a kultivovať, profesionalizovať, humanizovať politiku a kreovať demokraciu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Študijný odbor politológia je veľmi frekventovaný na zahraničných univerzitách. Študuje sa na všetkých významnejších univerzitách na celom svete. Výberovo uvedieme iba niektoré univerzitné pracoviská:

 • Česká republika - Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Prahe; Katedrapolitologie,Fakulty mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Prahe, Katedra politologie, Fakulta sociálnych štúdií, Masarykova univerzita, Brno
 • Poľsko - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, Krakov
 • Rusko - Fakulta politológie, Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova
 • Rakúsko - Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität Wien
 • Nemecko - Das Department für Politikwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München, Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin
 • Anglicko - Department of Politics and International Relations, University of Oxford
 • Francúzsko - Faculté de droit et de science politique, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • USA - Department of Political Science Columbia University, Department of Political Science at the University of Chicago, Political Science, University of Michigan, Department of Political Science Harvard University, Department of Political Science at Miami University
 • Kanada - Department of Political Science University of Toronto
 • Austrália - School of Social and Political Sciences University of Sydney

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • medzinárodné vzťahy
 • sociológia
 • verejná politika a verejná správa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent bakalárskeho stupňa Politológie vie rozlíšiť štyri stupne politického vedomia

 • prvý „prirodzený" (naivný, sentimentálny), spätý semotívnym apasívnym vnímaním spoločenskej reality, ktorý je najvďačnejším objektom manipulácie,
 • druhý „poučený", vytvorený stretmi vobčana v politike, striedaním nádejí, pozitívne vnímaných dejov asklamaní, opretý otzv. zdravý rozum,
 • tretí, profesionálny, spätý súčasťou občana vprofesionálnej politike, obohatený sumou informácií, skúseností a zručností, limitovaný tlakmi spoločenských, skupinových a individuálnych záujmov, vrátene jeho samotného a
 • štvrtý, teoretický.

Absolvent vie vymedziť predmet, základné metódy politológie, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied. Je zorientovaný medzi politologickými disciplínami. Osvojil si základný kategoriálny aparát. Orientuje sa najmä v tematických oblastiach: dejiny politického myslenia, politický systém, moc, demokracia, teória politických strán, politických hnutí a občianskych združení, politický proces, volebné systémy, integračné procesy a zoskupenia, ľudské práva, menšiny v politike, verejná správa, politická geografia. Získa tiež základné znalosti zo sociológie, filozofie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho stupňa Politológie získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie.

Vie formulovať k spoločensko-politickým problémom vlastný postoj, opretý o politologické kategórie a zákonitosti.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent bakalárskeho stupňa Politológie začína rozlišovať medzi podobou faktov a hodnotení, šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, skreslenými nižším stupňom poznania a záujmami, od objektívneho nadstraníckeho poznania.

Získal prehľad v odbornej knižnej literatúre a vie sledovať štúdie v odborných a vo vedeckých časopisoch.

Vie písať seminárne práce, ktoré sa neredukujú iba na zhrnutie naštudovaného odborného textu, ale obsahujú vlastné stanoviská k naštudovanému materiálu.

V skupine "nepolitológov" sa odlišuje od väčšiny ostatných tým, že vie formulovať názor nie iba ako odraz bežného poznania a skúseností.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na predmety ako:

 • Úvod (Základy) do politológie (politickej teórie)
 • Dejiny politického myslenia (troj až štvorsemestrový kurz)
 • Ľudské aobčianske práva
 • Teórie politických systémov
 • Teórie politických strán
 • Komparatívna politológia
 • Medzinárodné vzťahy
 • Politická geografia (makroregiónov sveta)
 • Teórie demokracie
 • Politická sociológia
 • Verejná správa

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň dve pätiny ECTS kreditov študijného programu.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

 • Menšiny v politike
 • Základy sociológie
 • Metodika sociologické výskumu
 • Integračné procesy vEurópe avo svete
 • Dejiny slovenského politického myslenia
 • Dejiny filozofie
 • Dejiny diplomacie
 • Regionálna geografia

Znalosti uvedené v korpuse majú byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný by mal pokrývať celý obsah študijného programu!!! Hĺbka rozpracovania môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené tímy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu z nich alebo umožňovať voľbu jednu z nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul „bakalár" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu z na úrovni dvoch pätín celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška (2. stupeň)

Po splnení určeného množstva kreditov a ďalších určených povinností nasleduje kolokviálna skúška hore uvedených nosných tém.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent odboru Politológia (2. stupeň) sa dobre orientuje v politologickej literatúre. Vie sledovať trendy vývoja politickej vedy. Dokáže aplikovať poznatky príbuzných odborov vo svojom odbore. Postupne si formuje teoretické stupeň politického vedomia. Vie analyzovať politické javy neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom.Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore politológia vie analyzovať teoretické a prakticko-politické súvislosti. Rozširuje svoje vedomosti a analytické schopnosti študovaním ďalšej odbornej literatúry. Samostatne pracuje s pramenným študijným materiálom a interpretuje texty z politologickej oblasti. Identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne spoločensko-politické problémy a formuluje možnosti ich riešenia.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom odbore politológia:

• samostatne formuluje problém a hľadá jeho komplexné riešenie. Je pripravený na tvorbu, analýzu a posudzovanie projektov z politologickej oblasti, ale aj na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení odborných problémov odboru,

• má prehľad v odbornej knižnej literatúre, ale súčasne vie kriticky hodnotiť knižnú a časopiseckú produkciu odboru,

• vie formulovať vlastný názor na rozličné problémy straníckej a verejnej politiky,

• má základy tvorby odborných textov, ktoré sa neredukujú iba na zhrnutie naštudovaného odborného textu, ale obsahujú vlastné stanoviská a hodnotiace súdy k naštudovanému materiálu.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí druhého stupňa štúdia sú viazané predovšetkým na tieto predmety:

• Diplomový seminár

• Sociálna a politická filozofia

• Politologická analýza

• Sociálna politika

• Masmediálna politika

• Bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy

• Teória sociálnych konfliktov

• Teórie demokracie

• Politická kultúra

• Transformačné procesy vo východnej Európe

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

• Dejiny diplomacie

• Politická sociológia

• Politikum vybraných štátov a regiónov

• Globalistika

• Aktuálne otázky politiky Slovenskej republiky

• Politická etika

• Spotrebiteľská politika

• Regionalistika

• Geopolitika

• Aktuálne otázky integračných procesov

Štátna skúška

· obhajoba diplomovej práce

· ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru politológia (študijný program pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia).

Obsah študijného programu v študijnom odbore politológia musí v postačujúcej miere zodpovedať obsahu študijného odboru, pričom miera sa pokladá za postačujúcu, ak aspoň 3/5 obsahu študijného programu je venovaných danému študijnému odboru.

Štandardná dĺžka denného štúdia: najmenej 3 roky a najviac 4 roky

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore politológia predstavuje systematické štúdium politických procesov prostredníctvom politických teórií, koncepcií, modelov a paradigiem kombinovaných s vedeckými analytickými metódami. Absolventi tretieho stupňa štúdia politológie sú špičkoví špecialisti pre výskum politiky s dôrazom na rozvoj politológie ako vednej disciplíny. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. Sú schopní pôsobiť ako vedecko-pedagogickí pracovníci hlavne v spoločenskovedných ústavoch, na katedrách politológie vysokých škôl, na pracoviskách Slovenskej akadémie vied, v riadiacej sfére štátnej a verejnej správy a samosprávy a všade tam, kde sa skúma a rieši zložitá problematika verejnej politiky. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk, tvorivé definovanie problémov a návrhy ich riešení.Teoretické vedomosti
Absolventi tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore politológia:

 • nadobudli a zvládli všetky základné princípy a metódy vedeckej práce v oblasti teórie politiky ako aj väzby projektovania: výskum-legislatíva-metodika-aplikácia v politickej praxi,
 • dôkladne sa orientujú v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách akademickej reflexie politiky spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu,
 • samostatne formulujú vedecký problém, ktorý dokážu na základe výskumu objektívne, logicky a zreteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy (vedecká monografia, štúdia, projekt a pod.),
 • sú schopní zúčastňovať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolventi tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore politológia:

 • majú osvojené najnovšie poznatky z oblasti teórie a praxe politiky, osobitne z obsahových okruhov svojich dizertačných prác,
 • majú kvalitnú jazykovú vybavenosť,
 • majú vytvorené návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo svojej oblasti, a to aj v cudzom jazyku prostredníctvom rozličných zdrojov,
 • sú schopní pracovať samostatne alebo ako členovia tvorivých vedeckých tímov,
 • majú predpoklady pre interdisciplinárnu, medziodborovú i multiodborovú spoluprácu v oblasti politológie a príbuzných vedných odborov,
 • majú potrebné schopnosti prezentovať výsledky svojho výskumu v domácich a zahraničných periodikách, šíriť politologické poznatky popularizačnou formou,
 • sú schopní vypracúvať expertízy a hodnotenia v oblasti domácej a zahraničnej politiky a aktívne využívať príslušné moderné informačné technológie vo svojom bádaní, ako aj poznatky z príbuzných vedných disciplín, ktoré sú relevantné pre riešený problém,
 • sú pripravení na vysokoškolskú pedagogickú činnosť.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
Študované témy majú charakter predmetov s možnosťou výberu i povinnej účasti podľa rozhodnutia školiteľa
Øštudijná časť:

 • Metodológia vedy
 • Teoreticko-metodologické otázky politológie
 • Teoreticko-metodologické otázky medzinárodnej politiky
 • Sociálne a politologické analýzy
 • Aktuálne problémy politickej vedy
 • Cudzí jazyk

Øvedecká časť:

 • Formulovanie cieľovej štruktúry vlastného výskumu, ktorý je predmetom dizertačnej práce
 • Orientácia na samostatné riešenie zvoleného výskumného problému, na zvládnutie teoretických a metodologických otázok vo všetkých fázach vedeckého výskumu
 • Prezentácia výsledkov vedeckej práce (vedecké konferencie, odborné periodiká, účasť na vedeckých projektoch)

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí preukázať, že študent má schopnosť samostatne získavať a aplikovať teoretické poznatky.

História opisov

Späť