Študijný odbor

Etnológia

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

spoločenské a behaviorálne vedy

Oblasť výskumu:

historické vedy a etnológia

Anglický názov študijného odboru:

Ethnology

PDF opisu


Stupne - popis

  • V prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou v dennej forme štúdia 3 roky, v externej forme štúdia 4 roky.
  • V druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou v dennej forme štúdia 2 roky a v externej forme štúdia 3 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil štúdium prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore etnológia. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore, možno navrhnúť konverzný študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky v dennej forme štúdia.

  • V treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), so štandardnou dĺžkou v dennej forme štúdia 4 roky a v externej forme štúdia 5 rokov.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi štúdia študijného odboru Etnológia sú spôsobilí vykonávať prácu v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume; v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry; v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít; v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie; v masmédiách; v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov; v záujmovej umeleckej oblasti; v múzejníctve a ochrane kultúrneho dedičstva; vo výchove a vzdelávaní; ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické vedomosti.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Etnológia je jednou z kľúčových spoločenskovedných disciplín. Patrí tak medzi historické vedy objasňujúce vývin tradičnej kultúry a spôsobu života v historických a kultúrnych súvislostiach, ako aj do okruhu sociálnych a antropologických vied. Skúma vývin kultúry jednotlivých etnických a sociálnych jednotiek prostredníctvom analýzy lokálnych, regionálnych, etnických a iných typov sociálnych skupín. Vo vzťahu k súčasnosti skúma kontinuitu a diskontinuitu, spoločné a diferenciačné znaky každodennej kultúry. Od príbuzných študijných odborov sa líši predmetom ako aj metódami výskumu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

- Institut f. Europäische Ethnologie Humboldt Universität, Berlin,
- Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ., Kraków
- Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
- Institute d´Ethnologie Facultes des Sciences Sociales, Université des Sciences Humaines, Strasbourg,
- Institut f. Ethnologie, Kultur und Sozialanthropologie, Universität Wien,
- Etnologija in kulturna atropologija, Univerzita Ljubljana
- Department of Ethnology, Faculty of History, Moscow State University, Moskva
Etnológia sa študuje samostatne na väčšine významnejších univerzít v Európe a ako podstatná súčasť širšie orientovaného antropologického štúdia na väčšine univerzít vo Veľkej Británii a v USA.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

- história
- sociológia
- sociálna antropológia
- religionistika
- kulturológia
- dejiny a teória umenia
- cudzie jazyky a kultúry

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Absolventi prvého stupňa štúdia študijného odboru etnológia dokážu na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej a umeleckej kultúre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu hĺbkovými analýzami prispievajú ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére.Teoretické vedomosti
Absolvent bakalárskeho štúdia študijného odboru etnológia:
- počas svojho štúdia získal základné faktografické údaje o vývine tradičnej (ľudovej) kultúry Slovenska a iných kultúr,
- ovláda pojmy a kategórie súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie a ďalších príbuzných disciplín,
- ovláda metódy a techniky terénneho výskumu,
- získané vedomosti vie uplatňovať v praxi.


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného odboru etnológia počas štúdia získal schopnosti a zručnosti:
- na primeranej odbornej úrovni prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti,
- prakticky riešiť rôzne kultúrne a sociálne problémy v lokálnych spoločenstvách alebo na regionálnej úrovni,
- vybrať a realizovať rôzne metódy a techniky terénneho výskumu,
- využívať primerané technické pomôcky a metodiku pri zhromažďovaní potrebných údajov a ich prezentáciu.


Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného odboru etnológia dokáže:
- prezentovať rôznym druhom poslucháčstva sociálne a kultúrne javy, ich determinanty, problémy a ich riešenia,
- pracovať efektívne ako člen tímu,
- udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vzdelávaní.


Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
Základy etnológie a folkloristiky
- Metódy a techniky etnologického a folkloristického výskumu
- Materiálna kultúra a tradičné technológie
- Sociálna organizácia a socionormatívna kultúra
- Folkloristika
- Etnologické a antropologické teórie
- Aplikovaná etnológia a folkloristika.


Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

- vybrané témy z príbuzných vedných disciplín.


štátna skúška

- obhajoba záverečnej práce,
- overenie praktických znalostí a teoretických vedomostí z konkrétnej oblasti štúdia ľudovej kultúry,
- kolokviálna skúška z oblasti poznania v rámci obsahu študovaného programu v študijnom odbore etnológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 3

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia etnológie dokážu pripravovať a riešiť náročné výskumné projekty, dokážu navrhovať riešenia pre súčasné spoločenské a kultúrne problémy. Absolventi získavajú hlboké vedomosti v špeciálnych oblastiach etnológie a folkloristiky umožňujúce im riadiť alebo zúčastňovať sa na riešení komplexných projektov.Teoretické vedomosti
Absolvent magisterského štúdia študijného odboru etnológia
- ovláda najnovšie teoretické a metodologické trendy vo vlastnej disciplíne ako aj v príbuzných vedných disciplínach ( podľa špecializácie),
- nachádza a prezentuje vlastné riešenia výskumného problému,
- tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,
- vie kriticky analyzovať etnologické poznatky a údaje pri riešení praktických problémov.
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent magisterského štúdia študijného odboru etnológia počas svojho štúdia získal schopnosť:
- vytvárať výskumné projekty,
- realizovať terénny výskum s uplatnením najnovších metód a techník,
- prezentovať na vysokej úrovni získané vedomosti,
- samostatne vedecky pracovať v rôznych pracovných tímoch,
- vykonávať riadiace funkcie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent magisterského štúdia študijného odboru etnológia dokáže:
- udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo vlastnej disciplíne,
- komunikovať s príslušníkmi rôznych sociálnych skupín,
- komunikovať s riadiacimi orgánmi verejnej správy, štátnej správy a tretím sektorom,
- uplatňovať v praxi etické princípy antropologickej a etnologickej vedy.

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
- Projekt a realizácia terénneho výskumu
- Symbolická kultúra
- Aktuálne problémy etnológie a folkloristiky
- Kultúra európskych a mimoeurópskych etník
- Aplikovaná etnológia/ antropológia
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru
- vybrané témy z príbuzných vedných disciplín
štátna skúška
- obhajoba diplomovej práce
- overenie praktických znalostí a teoretických vedomostí z európskej/mimoeurópskej etnológie a folkloristiky,
- skúška/kolokvium z oblasti poznania v rámci obsahu študovaného programu v študijnom odbore etnológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 4

Štandardná dĺžka externého štúdia: 5

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa
Absolvent ovláda vedecké metódy etnologického výskumu s orientáciou na súčasné trendy v etnológii a socio-kultúrnej antropológii. Špecializuje sa na vybranú oblasť etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie.Teoretické vedomosti
Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru etnológia vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru etnológia si počas svojho štúdia osvojil zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, právne a etické stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)
Nosné témy jadra znalostí študijného odboru
Nosné témy jadra znalostí doktorandského štúdia sú viazané na etnologickú a antropologickú vedu.
Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state).

Študijná časť

Teoretický základ, metodologický aparát, špecializácia.
Študijná časť sa modifikuje podľa tematického zamerania doktorandskej práce.
Vedecká časť
- Výskum vedeckého problému z odboru etnológia a socio-kultúrna antropológia.
- Zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, prínos k rozvoju vednej disciplíny a prínos pre prax.
Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne formulovať a riešiť teoretické otázky a zvládnuť ich aplikáciu v praxi.

História opisov

Späť