Študijný odbor

Kulturológia

Skupina:

sociálne, ekonomické a právne vedy

Podskupina:

spoločenské a behaviorálne vedy

Oblasť výskumu:

spoločenské a behaviorálne vedy

Anglický názov študijného odboru:

Cultural studies, Culturology

PDF opisu


Stupne - popis

  • 1. stupeň Bc., bakalárske, 3-ročné štúdium;
  • 2. stupeň Mgr., magisterské dvojročné štúdium (predpokladom je ukončenie prvostupňového štúdia v odbore kulturológia);
  • 3. stupeň PhD., (predpokladom je ukončenie Mgr. stupňa štúdia Kulturológie alebo iného odboru humanitného zamerania).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru KULTUROLÓGIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania  profesiu:

●  Kulturológ - bakalár, Bc. (Bc.   Bachellor of Culturology) - 1. stupeň

●  Kulturológ - magister, Mgr.  (M.A.   Master of Culturology) - 2. stupeň

●  Kulturológ - Philosophie doctor, PhD. ( PhD.   Philosophy Doctor) - 3. stupeň

1. stupeň, Kulturológ, Bc.

má základné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti potrebné k vykonávaniu profesií v rôznych typoch kultúrnych inštitúcií. V kultúrnych zariadeniach a organizáciách pôsobí na strednom a nižšom stupni riadenia.

2. stupeň, Kulturológ, Mgr.

● má rozšírené teoretické vedomosti z odboru Kulturológia:

-         ovláda dejiny, systém a súčasné kulturologické koncepcie,

-         má solídne poznatky z teórie kultúry, filozofie kultúry, sociológie kultúry, sociálnej a kultúrnej antropológie, dejín kultúry a zvlášť dejín národnej kultúry a umeleckej kultúry;

● má prehĺbené praktické schopnosti a zručnosti vo svojom odbore:

-         má solídne poznatky z teórie manažmentu a marketingu kultúry, z kultúrnej politiky a práva a legislatívy v kultúre,

-         ovláda všetky nástroje manažmentu a marketingu kultúry a kultúrnej politiky a zásady manažérskej etiky.

V multidimenzionálnej oblasti kultúry dokáže kvalifikovane pôsobiť vo sfére teórie i  v praktickej činnosti.

Možnosti  uplatnenia  absolventov Kulturológie,  špecifikovaný zvlášť pre bakalársky stupeň (stredná a nižšia úroveň riadenia) a magisterský stupeň (vyššia úroveň riadenia), uvádza "Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe," uverejnený v Zbierke zákonov z 12. 3. 2002 ako Príloha k nariadeniu vlády č. 111/2002 Z.z..

3. Magister Kulturológie, PhD.

- ovláda vedecké metódy výskumu, využíva interdisciplinárny prístup k riešeniu problémov, je odborníkom na špeciálne problémy z dejín kultúry i aktuálnych procesov prebiehajúcich vo sfére kultúry,

- slovenskú  kultúru ako systém a jej subsystémy, resp. ich užšie vymedzenú problematiku v ich rámci, reflektuje v kontexte najnovších poznatkov relevantnej európskej a svetovej odbornej literatúry.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Kulturológia je moderný odbor syntetizujúci a integrujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti. Systémový prístup pri štúdiu kultúry umožňuje syntetickú interpretáciu kultúrnych javov a procesov na všetkých úrovniach a prináša odpovede na základné otázky o fungovaní mechanizmov vývoja človeka a spoločnosti.

Kulturológia ako študijný odbor reaguje na  spoločenskú nevyhnutnosť pripraviť pre prax absolventov, ktorí dokážu  vnímať  potreby národnej kultúry v kontexte kultúry európskej a svetovej, sú schopní reflektovať otázky rozvíjania a ochrany kultúrnej identity v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi multikultúrneho vývoja a uvedomujú si dôležitosť interkultúrnej a intrakultúrnej komunikácie, ako aj potrebu využívať získané poznatky o kultúre v oblasti modelovania sociokultúrnych procesov.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Najvýznamnejšie zahraničné vysoké školy, na ktorých sa rozvíja študijný odbor KULTUROLÓGIA (Culture Studies,  Culturology, Kulturwissenschaft, Kulturoznawstvo...)

1. Institut fűr Kulturwissenschaften; Universität Leipzig, Nemecko

2. The Graduate Program for Cultural Studies; University of Pittsburgh, USA

3. Department of Cultural Studies and Sociology; University of Birmingham, Veľká Británia

4. Institut fűr Kulturwissenschaften; Universität Bremen, Nemecko

5. Division of Studies of Culture; Universidad de Guadalajara, Mexico

6. The Department of Modern Culture and Media; Brown University, Providence, USA

7. Katedra kulturologie; Univerzita Karlova, Praha, ČR

8. Institut fűr Kulturelles Management; Hochschule fűr Musik und darstellende Kunst, Viedeň. Rakúsko

9. Katedra semiotiky a kulturológie, Univerzita Tartu, Estónsko

10. Katedra filozofie kultúry a kulturológie, Štátna univerzita St. Peterburg, Rusko

11. Katedra kulturológie, Ruská štátna univerzita pre humanitné vedy, Moskva, Rusko

12. Katedra kulturologických štúdií Univerzita Sofia, Sofia, Bulharsko.

Ďalšie univerzitné pracoviská:  Mníchov, Bielefeld, Krems, Varšava, Vroclav, Lublin, Londýn, Glasgow, Hamburg,

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Za príbuzné študijné odbory považujeme najmä Sociálnu antropológiu, Kultúrnu  antropológiu a Etnológiu, ktoré sa venujú kultúre v intenciách vlastných disciplín (napr. etnická príslušnosť ako základná optika hodnotenia kultúrnych javov a procesov a posudzovania kultúrnych rozdielov v etnológii) ako aj časti disciplín Filozofia, Sociológia, Religionistika, Všeobecné dejiny a zvlášť Dejiny Slovenska, Dejiny jednotlivých druhov umení, Sociálna psychológia a pod.. V uvedených disciplínach sa problematike kultúry venuje ohraničená časť (napr. Filozofia kultúry, Sociológia kultúry, Dejiny kultúry) s parciálnymi výsledkami, resp. opačne - ich obsahová náplň je len časťou toho, čo skúma Kulturológia (napr. Dejiny jednotlivých druhov umení).

Hlavné, čím sa kulturológia od príbuzných disciplín líši, je rešpektovanie mnohodimenzionálnosti kultúry, komplexný a systémový prístup ku kultúre, vo výskume i  v pedagogickej činnosti. Multidisciplinárny aspekt, ktorý je v tomto odbore imanentne obsiahnutý, umožňuje posudzovať procesy a javy v kultúre a kultúru ako celok z pohľadu filozofického, sociologického, kultúrno-historického, ale aj kultúrno-politického a praktického.  Rovnako v aplikovanej kulturológii sa zo všeobecných poznatkov ekonomiky, marketingu, manažmentu, práva a legislatívy využívajú tie, ktoré sa zaoberajú riešením špecifických problémov v oblasti kultúry.

Uplatnenie prístupu, ktorý vychádza z definovania Kulturológie ako strešnej disciplíny syntetizujúcej poznatky o kultúre je hlavným princípom koncipovania študijného odboru KULTUROLÓGIA.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Kulturológia na 1. stupni

-     dokážu analyzovať problémy v rôznych druhoch kultúrnych inštitúcií, a spolupracovať pri ich riešení,

-     sú spôsobilí pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni,

-   sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, v cestovnom ruchu a vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry,

-   sú zorientovaní v problematike tretieho sektora a dokážu kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách,

-      uplatnia sa ako organizátori a realizátori  kultúrneho života vo sfére miestnej kultúry,

-      pôsobia  na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry,

-      sú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať v 2. stupni štúdia.Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolventi kulturológie na 1. stupni štúdia

-         ovládajú teóriu kultúry a dejiny vlastného odboru,

-         ovládajú základy dejín umeleckej kultúry,

-         ovládajú dejiny národnej kultúry a základy svetovej kultúry,

-         sú zorientovaní v širšom spoločensko-vednom základe (sociológia, religionistika, logika, filozofia),

-         ovládajú základy etiky a mravnej kultúry,

-         poznajú základné procesy v manažmente a marketingu kultúry v rôznych typoch kultúrnych  organizácií.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolventi kulturológie na 1. stupni štúdia

-         majú schopnosť efektívne fungovať na pôde rôznych typov kultúrnych zariadení,

-    majú základné manažérske zručnosti (komunikačné schopnosti, časový manažment, tímová  práca, vyjednávanie, participácia na realizácii projektov),

-         ovládajú metódy a techniky výskumu,

-         poznajú základné právne normy platné v oblasti kultúry,

-         sú schopní prakticky riešiť rôzne problémy v oblasti kultúry na lokálnej a regionálnej úrovni,

-         majú schopnosť pracovať na nižšej a strednej úrovni riadenia kultúrnych procesov,

-         majú schopnosť reflektovať študovanú problematiku v cudzích jazykoch.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolventi kulturológie na 1. stupni štúdia

-         sú schopní pracovať efektívne ako členovia tímu,

-         sú schopní permanentne si dopĺňať vedomosti v oblasti pracovného zaradenia,

-         sú schopní využívať poznatky spoločensko-vedných výskumov a realizovať vlastný prieskum,

-         používajú vo svojom odbore cudzí jazyk a pracujú s PC,

-     sú schopní udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo  vlastnom profesionálnom vývoji,

-         dokážu sprostredkovať kultúrne hodnoty diferencovaným skupinám populácie.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-         Kulturologická propedeutika,

-         Prehľad  kulturologických koncepcií,.

-         Dejiny kultúry,

-         Dejiny národnej kultúry.

-         Systematická kulturológia,

-       Prehľad dejín umeleckej kultúry (dejiny dramatického umenia, výtvarného umenia,   hudobného umenia, filmového umenia),

-         Sociológia kultúry,  Sociológia umenia,

-         Etika a mravná kultúra,

-         Základy komunikácie,

-         Manažment kultúry,

-         Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

-       Základy sociológie, metódy a techniky sociologického výskumu,

-         Vybrané kapitoly z dejín filozofie, logika,

-         Religionistika,

-         Základy estetiky,

-         Ekonomika kultúry,

-         Základy projektového manažmentu,

-         Kultúrne zariadenia a ich právne formy,

-         Reklama.

Štátna skúška (1. stupeň)

-         Obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

-         Ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru Kulturológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi štúdia odboru kulturológia na 2. stupni sú pripravení tak, že môžu  kvalifikovane pôsobiť:

-         ako samostatní tvoriví pracovníci vo vedeckom výskume (v základnom i aplikovanom), ako riešitelia domácich a medzinárodných projektov v oblasti kultúry ako celku a jej    podsystémov,

-         v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti kultúry,

-         ako vysokoškolskí  pedagógovia vo vlastnom, resp. v príbuzných odboroch,

-         na vyšších stupňoch riadenia a organizácie kultúrneho života vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno-vzdelávacích, umeleckých organizácií a osvetových zariadení, ako kultúrno-výchovní a osvetoví pracovníci, manažéri, organizátori animátori a  realizátori kultúrnych aktivít v štátnych i neštátnych organizáciách v spolkoch, občianskych  a cirkevných združeniach, v médiách, redakciách a nakladateľstvách,  v cestovnom ruchu, v nadáciách a iných inštitúciách, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote spoločnosti,

-         vo vládnych i mimovládnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí, v medzinárodných najmä európskych inštitúciách.Teoretické vedomosti  (2. stupeň)

Absolventi odboru kulturológia na 2. stupni

-         sú schopní nájsť a prezentovať vlastné koncepčné riešenia problémov vo výskume a jeho projektovaní v oblasti kultúry,

-         dokážu získané poznatky tvorivo aplikovať v praxi,

-         orientujú sa v európskych a svetových trendoch, koncepciách riešiacich aktuálne problémy národnej a kultúrnej identity, globalizácie, europeizácie, multikulturalizmu, masovej kultúry, priemyslu  kultúry, kultúrnej ekológie, kultúrneho turizmu a ďalších,

-         sú schopní reflektovať špecifiká národnej kultúry v súvislosti s procesmi europeizácie a amerikanizácie,

-         sú zorientovaní v problematike kulturológie 20. a 21. storočia, v sociálnej a kultúrnej   antropológii a filozofii kultúry,

-         majú prehĺbené vedomosti z dejín umenia,

-         majú prehĺbené teoretické vedomosti z manažmentu kultúry.

Praktické znalosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolventi odboru kulturológia na 2. stupni

-         majú prehĺbené poznatky o manažmente kultúry, ovládajú manažérsku etiku,

-         disponujú poznatkami o práve a legislatíve v kultúre,

-         sú schopní tvoriť projekty v rôznych oblastiach kultúry,

-         ovládajú spôsoby uchádzania sa o domáce a zahraničné doplnkové zdroje financovania kultúry,

-         orientujú sa v ekonomike kultúry, poznajú mechanizmy viaczdrojového financovania kultúry,

-         sú zorientovaní v problematike medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry,

-         majú znalosti o multilaterálnych vzťahoch a ich právnych dimenziách,

-         sú schopní komunikovať o problematike odboru  v cudzích jazykoch,

-         majú ďalšie špeciálne schopnosti  podľa konkrétneho zamerania štúdia.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolventi kulturológie na druhom stupni

-         udržiavajú kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore,

-         dokážu komunikovať s riadiacimi orgánmi verejnej správy, štátnej správy a 3.sektoru,

-         vedia prakticky riešiť vzniknuté problémy a reprezentovať národnú kultúru v domácich podmienkach i v rámci kontaktov so zahraničnými partnermi,

-         sú schopní rozvíjať a popularizovať vzdelanie a kultúrnosť diferencovaných skupín populácie,

-         sú schopní zastávať vedúcu pozíciu v organizácii, resp. tíme,

-         dokážu formulovať projekt a realizovať vlastný marketingový a empirický sociologický výskum,

-         vedia vytvoriť a realizovať vlastný kariérový plán,

-         riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru,

-         využívajú moderné informačné technológie,

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

-         kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia,

-         kulturologické koncepty na Slovensku v 20. a 21. storočí,

-         aktuálne problémy kultúry na Slovensku,

-         aktuálne trendy umeleckej kultúry,

-         sociológia spôsobu života (Everyday Culture),

-         kultúrna a sociálna antropológia,

-         kultúrna politika,

-         profesijná etika.

Ďalšie témy jadra znalostí pre poslucáčov, zameraných na teoretickú kulturológiu:

-         filozofia kultúry,

-         porovnávacia kulturológia,

-         metódy skúmania v kulturológii,

-         textový a interpretačný seminár.

Ďalšie témy jadra znalostí pre poslucháčov, zameraných na aplikovanú kulturológiu:

-         manažment a marketing kultúry,

-         právo a legislatíva v kultúre,

-         autorské právo,

-         manažérska etika.

Ďalšie témy jadra znalostí pre poslucháčov zameraných na riadenie kultúry a turizmu:

-         kultúra európskych a mimoeurópskych národov,

-         manažment ubytovacích a gastronomických zariadení a inštitúcií v cestovnom ruchu,

-         techniky služieb cestovného ruchu,

-         metodika činnosti sprievodcov cestovného ruchu,

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v anglickom jazyku)

-         ústna skúška z oblasti poznania študijného odboru Kulturológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a má podrobné znalosti o dejinách a aktuálnych teoretických poznatkoch vo vybraných okruhoch z oblasti kultúry:

▪   teória a dejiny kultúry,

▪   teória a dejiny národnej kultúry,

▪   filozofia kultúry,

▪   sociológia kultúry,

▪   umelecká kultúra,

▪   mediálna kultúra,

▪   mravná kultúra,

▪   kultúrna pedagogika,

▪   aplikovaná kulturológia (manažment a marketing kultúry, v tom i manažment a marketing umenia, právo a legislatíva v kultúre, ekonomika kultúry a pod.).Teoretické vedomosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Kulturológia na 3. stupni

-         vedecky skúma a podrobuje kritickej analýze doterajšie poznatky o špecifických problémoch v rôznych oblastiach kultúry,

-         komparuje teoretické prístupy rôznej proveniencie uplatňované pri riešení špecifických problémov kultúry minulej i súčasnej,

-         teoretické a metodologické prístupy riešenia vybraných problémov kultúry na Slovensku posudzuje v kontexte inonárodných teoretických diskurzov,

-         dokáže syntetizovať čiastkové poznatky o kultúre a aplikovať systémový prístup  pri skúmaní a analyzovaní problémov kultúry ako celku a jej jednotlivých subsystémov,

-         prináša vlastné riešenia v oblasti organizácie a riadenia kultúrnych inštitúcií regionálneho, národného a nadnárodného charakteru.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)

Absolvent odboru Kulturológia na 3. stupni

-         ovláda a rešpektuje  zásady vedeckej práce,

-         vie formulovať vedecký problém a navrhnúť spôsob jeho riešenia,

-         využíva výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pri rozvoji kulturológie ako vedného odboru a študijného odboru,

-         rešpektuje nevyhnutnosť aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi,

-         dodržiava právne a etické normy vedeckej práce,

-         dokáže prezentovať výsledky svojho  vedeckého bádania aj v cudzom jazyku,

-         má schopnosť viesť vedecké podujatia v materinskom a cudzom jazyku.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

-         Filozofia kultúry,

-         Kulturológia 20. a 21. storočia,

-         Špecifická  oblasť kulturológie podľa študijnej a výskumnej orientácie doktoranda (teória a  dejiny kultúry, teória a dejiny národnej kultúry, filozofia kultúry, umelecká kultúra,  mediálna kultúra, mravná kultúra, kultúrna pedagogika, aplikovaná kulturológia).

Študijná časť

-         metodológia spoločenských vied,

-         metodológia kulturológie,

-         teoretická a kritická analýza kultúry a jej subsystémov,

-         nové trendy v teoretickej reflexii kultúry,

-         globalizácia kultúry, interkultúrne procesy, transkultúrne procesy, multikulturalizmus, crosscultural studies a pod.,

-         kultúrna identita a kultúrne dedičstvo,

-         kultúrna výchova a kultúrne kompetencie,

-         poznatky z dejín a aktuálnych trendov v  špecifickej časti kulturológie  podľa študijného a výskumného zamerania doktoranda.

Vedecká časť

-         zásady vedeckej práce a vedeckého formulovania problému,

-         metodika vedeckej práce,

-         etika vedeckej práce,

-         interdisciplinárny prístup pri riešení problémov,

-         participácia na vedeckom živote,

-         prezentácia výsledkov štúdia a výskumnej činnosti v záujme rozvoja kulturológie a prínosu  pre prax.

História opisov

Späť