Študijný odbor

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

humanitné vedy

Anglický názov študijného odboru:

Translation Studies and Interpretation

PDF opisu


Stupne - popis

Podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 sa môže študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo  študovať

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky, za predpokladu, že uchádzač ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore,
 • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.) za predpokladu, že uchádzač o štúdium absolvoval druhý stupeň vysokoškolského štúdia odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo alebo niektorého príbuzného študijného odboru.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo sú spôsobilí vykonávať v závislosti od dosiahnutého stupňa profesie:

 • prekladateľ a tlmočník
 • prekladateľ odborných textov
 • prekladateľ umeleckých textov
 • vydavateľský redaktor
 • konferenčný (kabínový) tlmočník
 • tlmočník-sprievodca
 • translatológ

Absolvent 1. stupňa ovláda pracovné jazyky pri sprostredkovaní bežnej komunikácie tak  v písomnej ako i hovorenej forme.

Absolvent 2. stupňa ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských  systémov. Dokáže   adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov tak v písomnej ako i hovorenej forme.

Absolvent 3. stupňa (PhD.) ovláda vedecké metódy výskumu prekladateľstva a tlmočníctva na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností alebo na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Pred vstupom Slovenska do Európskej únie je vzdelávanie kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov pre domácu ako aj zahraničnú prax nevyhnutné v širokom spektre jazykov, pre výmenu kultúrnych hodnôt, vedeckých poznatkov, na skvalitnenie interkultúrnej komunikácie a transfér mediálnych správ.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika - Ústav translatologie, Filosofická fakulta University Karlovy, Praha
 • Veľká Británia - The British Centre for Literary Translation, School of Modern Languages and European Studies, University of East Anglia, Norwich, Warwick University, Reading University, Berkshire,Herriot-Watt University, Edinburgh
 • Rakúsko - Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Universität Wien, Universität Graz
 • Nemecko - Institut für Übersetzen und Dolmetschen, Universität Heidelberg, Institut für Sprach- und Übersetzungswissenschaft, Universität Leipzig
 • Holandsko - Amsterdamská univerzita
 • Belgicko - Leuwenská univerzita
 • Švajčiarsko - L'École des Interprètes, Université de Genève
 • Francúzsko - L'École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs, Université de la Sorbonne Nouvelle
 • Izrael - Univerzita Tel Aviv
 • Poľsko - Uniwersytet Jagiełłoński, Krakov, Uniwersystet Waszawski, Varšava
 • Bulharsko - Univerzita Klimenta Ochridského, Sofia
 • Španielsko - Universidad Europea de Madrid, Escuela de Traductores de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • učiteľstvo akademických predmetov
 • slovenské jazyky a literatúra
 • neslovanské jazyky a literatúra
 • cudzie jazyky a kultúry

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo disponuje širokými teoretickýmia metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Ovláda študované jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky, ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v ich jazykoch. Perfektne ovláda všetky postupy,zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Ovláda základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery, aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo:

-          získa pojmový aparát a základné poznatky z oblasti translatológie (ako vedy o preklade a tlmočení), kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky, literárnej vedy,

-          tvorivo ich aplikuje pri realizácii konkrétneho prekladateľského a tlmočníckeho procesu,

-          dokáže zhodnocovať rôzne možnosti a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie.

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo získava:

-          schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni pri sprostredkovaní bežnej komunikácie,

-          efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa-tlmočníka - slovníky, výkladové slovníky, odborné príručky a časopisy, počítač (internet),

-          pracovať na glosároch.

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo dokáže:

-          organizovať si vlastné učenie,

-          udržiavať kontakt s najnovšími teoretickými poznatkami vo svojej vednej disciplíne,

-          chápať a vysvetľovať problémy, ktoré vznikajú v sprostredkovateľskej komunikácii.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • úvod do translatológie
 • translatológia - teória odborného prekladu
 • translatológia - teória tlmočenia
 • úvod do jazykovedy aliterárnej vedy
 • porovnávacia fonetika
 • porovnávacia morfológia
 • porovnávacia syntax
 • porovnávacia štylistika
 • porovnávacia lexikológia
 • krajinoveda
 • dejiny, literatúra akultúra daného etnika
 • preklad odborných textov
 • konzekutívne tlmočenie
 • záverečná práca - štátna skúška

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. stupňa.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • spoločenské, etické aprávne aspekty profesie Prekladateľ- tlmočník
 • základy jazyka práva
 • základy jazyka hospodárstva
 • základy jazyka techniky
 • medzinárodné aeurópske inštitúcie
 • inštitucionálny systém EU

(c)  Štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce
 • overenie tlmočníckej a prekladateľskej kompetencie
 • kolokviálna skúška zoblasti odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent 2. stupňa má široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných či už v písomnej alebo ústnej forme. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosiahol vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom ako aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo:

-          v oblasti umeleckého prekladu využíva vedomosti získané z dejín, kultúry, literatúry na interpretáciu a analýzu literárnych diel s cieľom ich lepšieho pochopenia v prekladateľskej práci,

-          na základe vedomostí komparatívnych lingvistických disciplín ako aj všeobecnej jazykovedy analyzuje rozdiely medzi materinským a cudzím jazykom, ktoré chápe ako diskrepantné systémy,

-          v konkrétnych prekladateľských a tlmočníckych postupoch a stratégiách rieši zistené diskrepancie v intenciách, ktoré diktuje norma cieľového jazyka,

-          ovláda a používa tak deskriptívne ako aj preskriptívne metódy,

-          v oblasti tlmočenia využíva psycholingvistické poznatky z najnovšieho výskumu (retrospektívne a prospektívne metódy, najnovšie teórie o fungovaní typov pamäti pri tlmočení, o zvládnutí súčasného hovorenia a počúvania).

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo získava:

-          schopnosť texty produkovať účelovo a podľa typu adresáta,

-          pohotovo a cielene využívať notačnú techniku pri konzekutívnom tlmočení,

-          efektívne rozvinutý pamäťový potenciál umožňujúci kvalitné tlmočenie dlhých pasáží náročných textov,

-          schopnosť súčasne počúvať a hovoriť, anticipovať text pri simultánnom tlmočení,

-          lexikografické zručnosti,

-          orientáciu v počítačovej podpore prekladu.

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo dokáže:

-          rozširovať svoje znalosti z najaktuálnejších vedných odborov,

-          pracovať na kvalitných glosároch a terminologických databázach,

-          sústavne rozvíjať pamäťový potenciál,

-          skvalitňovať jazykovú kultúru,

-          rozvíjať flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí

 • dejiny literatúry
 • translatológia - terória umeleckého prekladu
 • odborný preklad
 • konzekutívne tlmočenie
 • simultánne tlmočenie
 • diplomová práca (riešenie konkrétneho zadania)

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2  ECTS kreditov študijného programu 2. stupňa.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2  obsahu študijného programu (v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru) musí obsahovať témy (nosné  a ďalšie) študijného odboru.

(b)  Štátna skúška

 • obhajoba diplomovej práce,
 • overenie tlmočníckej aprekladateľskej kompetencie,
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania vrámci obsahu študovaného programu vštudijnom odbore Prekladateľstvo atlmočníctvo.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti translatológie na úrovni interpretácie a kritiky prekladu.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti translatológie, špecializovanej lexikografie, dejín literatúry a literárnej komparatistiky.

(b)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, schopnosť vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj so zreteľom na prax.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na teoretickú a aplikovanú translatológiu.

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state).

(b)  Študijná časť

Teoretický základ, metodologický aparát, špecializácia:

Interpretácia a preklad; prekladateľské a tlmočnícke školy; koncepcie prekladu a tlmočenia; metodologické a komparatistické otázky teórie prekladu; preklad ako komunikačný proces; odborný preklad, jeho žánre, metodika výskumu v interdisciplinárnej perspektíve; umelecký preklad, jeho dejiny na Slovensku v kontexte dejín národnej literatúry; typy umeleckého prekladu a jeho špecifiká; praktické otázky prekladu a tlmočenia; špecifiká jednotlivých druhov a žánrov tlmočenia; didaktika prekladu a tlmočenia; teoretické otázky automatického prekladu.

(c)  Vedecká časť

Výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému z odboru.

Zásady vedeckej práce, väzba na prax, vedecké formulovanie problému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru a prínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musia spĺňať kritérium preukázania schopnosti samostatne získavať a formulovať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť