Študijný odbor

Cudzie jazyky a kultúry

Uvedeným študijným odborom skončila platnosť 31.08.2019. Nová sústava študijných odborov je na stránke ministerstva školstva. Momentálne pracujeme na jej aktualizácii.

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

humanitné vedy

Anglický názov študijného odboru:

Foreign languages and cultures

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor Cudzie jazyky a kultúry sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 – sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky za predpokladu, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore,
 • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), za predpokladu, že ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Cudzie jazyky a kultúry alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

1. stupeň

-          interkultúrny sprostredkovateľ - bakalár

2. stupeň

-          A) učiteľ cudzích jazykov na ZŠ a SŠ - magister

-          B) inter- (multi-)kultúrny mediátor - magister

3. stupeň

-          philosophiae doctor  (PhD.)

Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti; nadstavbové zručnosti (preklad/tlmočenie) ako samostatný parciálny aspekt výučby; základy medzikultúrnej komunikácie; pojmový aparát a základné teoretické vedomosti z jazykovedy a literárnej vedy.

Absolvent 2. stupňa A) - učiteľský smer si osvojil jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu cieľového jazyka; parciálnu tlmočnícko-prekladateľskú kompetenciu; teoretické i praktické vedomosti z lingvistiky, literárnej vedy a metodiky cudzojazyčnej výučby.

Absolvent 2. stupňa B) - všeobecný smer si osvojil jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu cieľového jazyka; parciálnu tlmočnícko-prekladateľskú kompetenciu; psychologické základy práce s ľuďmi; informačné technológie; základy riadenia a manažmentu.

Absolvent 3. stupňa PhD. ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti lingvistiky, literárnej vedy, metodiky cudzojazyčnej výučby a interkultúrnej komunikácie.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie bikultúrnej, resp. multikultúrnej kompetencie aktivuje európsku dimenziu vzdelávania, ktorá zahŕňa nielen diverzifikovanú cudzojazyčnú výučbu, ale aj výchovu k medzikultúrnej tolerancii a rešpektovaniu všeľudských etických hodnôt. Vzhľadom na integračné úsilia Slovenska študijný odbor Cudzie jazyky a kultúry aktuálne mapuje bezprostredné požiadavky pracovného trhu.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika - PedF UK Praha; PedF MU Brno; PedF TU Liberec, FF Ostravská univerzita Ostrava
 • Francúzsko - Université de F. Rabelais Tours, Francúzsko
 • Poľsko - Unyversytet A. Mickiewicza, Poznaň
 • Nemecko - Institut für Sprach- und Übersetzungswissenschaft Leipzig; Univerzita Kulturwissenschaft Passau

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • učiteľstvo akademických predmetov
 • slovanské jazyky aliteratúra
 • neslovanské jazyky aliteratúra
 • orientálne jazyky a literatúra
 • klasické jazyky
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • kulturológia

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťamio prekladateľských stratégiách a technikách simultálneho a konsekutívneho tlmočenia; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkamiz lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovníkv rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelouv rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry:

-          získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,

-          získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

-          získa  poznatky o cudzojazyčných reáliách  v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

-          dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

-          porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

-          porozumieť čítanému textu strednej obtiažnosti,

-          ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,

-          písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,

-          prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie,

-          tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

-          identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,

-          ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • posluch s porozumením cudzojazyčného textu
 • čítanie s porozumením cudzojazyčného textu
 • ústny prejav
 • písomný prejav
 • úvod do teórie a praxe prekladu a tlmočenia
 • úvod do jazykovedy
 • úvod do literárnej vedy
 • úvod do dejín a kultúry daného etnika
 • krajinoveda a reálie

Záverečná práca - štátna skúška Bc.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. stupňa.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • dejiny literatúry
 • základy hudobnej kultúry a výtvarného umenia
 • legislatívne normy v kultúre
 • medzinárodné európske inštitúcie
 • medzinárodné vzťahy
 • psychologická propedeutika pracovníka v kultúre
 • základy informačných technológií

(c)  Štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce
 • overenie cudzojazyčnej kompetencie
 • kolokviálna skúška zoblasti odboru Cudzie jazyky a kultúry

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent 2. stupňa A (učiteľský smer)  má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a metodiky cudzojazyčnej výučby. Je schopný teoretické poznatky efektívne didaktizovať. Každá lingvistická disciplína má svoje aplikačné vyústenie a nadväznosť na lingvodidaktickú tématiku. Zároveň ovláda základy pragmatiky, sociolingvistiky a analýzy diskurzu nadväzujúce na didaktiku a kulturológiu daného jazyka. Ovláda základy bilingválneho rečového sprostredkovateľstva (preklad/tlmočenie). Absolvent sa uplatní ako učiteľ na ZŠ a SŠ.

Absolvent B (všeobecný smer) má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami.. V praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania; ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov špecializovanej štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry (2. stupeň) dokáže:

-          na základe vedomého kontrastovania jazykových fenoménov na všetkých jazykových rovinách identifikovať diskrepantné lingvistické javy a efektívne ich didaktizovať (absolvent A),

-          využiť pozitíva metodických koncepcií cudzojazyčnej výučby a eklepticky ich aplikovať vo vyučovacej praxi (absolvent A),

-          na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materskej kultúry a usmerniť ich v ich interakcii (absolvent A, B),

-          realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie (absolvent A, B).

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry (2. stupeň) získava:

-          schopnosť kriticky analyzovať metodické koncepcie a učebné materiály (absolvent A),

-          aplikovať rozsiahle lingvistické literárne a kulturologické poznatky v praxi (absolvent A, B),

-          vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru (absolvent A, B),

-          rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii (absolvent A, B).

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry (2. stupeň) si osvojil:

-          základy riadenia a manažmentu (absolvent B),

-          informačné technológie (absolvent A, B),

-          schopnosť identifikovať možnosti vlastného kontinuálneho profesionálneho rastu a učenia sa (absolvent A, B),

-          rozvíjať flexibilitu a rýchlosť vyjadrovania (absolvent A, B),

-          skvalitňovať jazykovú a rečovú kultúru (absolvent A, B).

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • kontrastívna fonetika/fonológia
 • kontrastívna morfológia
 • kontrastívna syntax
 • textová lingvistika
 • praktická štylistika
 • dialektológia
 • sociolingvistika
 • pragmalingvistika
 • onomastika
 • frazeológia
 • krajinoveda a reálie
 • dejiny literatúry
 • úvod do teórie a praxeológie prekladu a tlmočenia

Záverečná práca - štátna skúška Mgr.

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 2. stupňa.

Znalosti uvedené v jadre znalostí musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu v tomto študijnom odbore. Študijný program teda musí pokrývať celý obsah študijného odboru. Aspoň 1/2 obsahu študijného programu (v 100 % vyjadrení ECTS kreditov odboru) musí obsahovať témy (nosné a ďalšie) študijného odboru.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • semiotika kultúry
 • systematická kulturológia
 • vzdelávacie koncepcie Európy
 • dejiny kulturologických koncepcií
 • medzinárodné kultúrne vzťahy
 • psychologická propedeutika kultúrneho pracovníka

(c)  Štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce
 • overenie cudzojazyčnej kompetencie
 • kolokviálna skúška zoblasti poznania vrámci obsahu študovaného programu vštudijnom odbore Cudzie jazyky akultúry

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a moderné technológie spracovania získaných výsledkovv odbore Cudziejazykya kultúry.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent ovláda schopnosť identifikovať problém, formulovať výskumnú hypotézu, verifikovať ju         a zovšeobecniť získané výsledky. Zároveň je schopný prinášať vlastné invenčné riešenia problémov. Je schopný vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj s ohľadom na prax.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa, t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na odbor Cudzie jazyky a kultúry.

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state).

(b)  Študijná časť

Kontrastívna lingvistika, prototypová sémantika, hypersyntax, lingvodidaktika, interkultúrna komunikácia, para-, dia- a idiokultúrna oblasť, sociolingvistika, pragmalingvistika, literárna komparatistika, dialektológia.

(c)  Vedecká časť

 • výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému zodboru.
 • zásady vedeckej práce, väzba na prax, vedecké formulovanie problému, etické aspoločenské stránky vedeckej práce, prezentácia výsledkov, rozvoj študijného odboru aprínos pre prax.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce musia spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

História opisov

Späť