Študijný odbor

Archeológia

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

historické vedy a etnológia

Anglický názov študijného odboru:

Archaeology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor ARCHEOLÓGIA sa môže podľa Sústavy študijných odborov  vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom odbore Archeológia alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore (klasická archeológia, história, etnológia, dejiny umenia, religionistika).

Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové vzdelanie v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore (história, etnológia, dejiny umenia, religionistika), možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia až 3 roky.

 • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru ARCHEOLÓGIA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu:

1. stupeň

-          archeológ Bc.

2. stupeň

-          archeológ Mgr.

3. stupeň

-          archeológ PhD.

Archeológ Bc. - ovláda prácu s trojrozmerným materiálom, jeho základné chronologické a kultúrne určenie, prácu v teréne a má základný prehľad v odbornej literatúre, so zameraním predovšetkým na územie Slovenska a stredodunajský priestor.

Archeológ Mgr. - je pripravený publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov v odborných periodikách, prípadne monograficky a je schopný prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, prípadne budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov.

Archeológ PhD. - ovláda vedecké metódy výskumu, s patričnou dávkou exaktnej analýzy a syntézy. Je spôsobilý koordinovať domáce a zahraničné grantové úlohy a riadiť výskumné tímy. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti je schopný prezentovať, ako na národnej tak aj na medzinárodnej úrovni.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Archeológia je neodmysliteľnou vednou disciplínou poznania vývoja človeka a ľudskej civilizácie od najstarších čias po novovek. Predmet jej výskumu a ochrany tvoria zbierky múzeí a depozitárov vedeckých pracovísk, stavebnou činnosťou ohrozených lokalít a kultúrna krajina vôbec. Zároveň je jednou z vedných disciplín, ktoré aktívnym spôsobom ochraňujú naše kultúrne dedičstvo. Archeológia, ako jeden z tzv. malých odborov humanitných vied, je etablovaná na všetkých renomovaných, ale aj novovznikajúcich univerzitách Európy a sveta.

Obsahom odboru archeológia je štúdium pravekého osídlenia Slovenska a Európy so zdôraznením praveku oblastí južnej Európy (Etruskovia, minojská a mykénska kultúra). V chronologickej následnosti je to ďalej štúdium materiálnej kultúry z doby rímskeho cisárstva, najmä provincií nad Dunajom a v priľahlom barbariku. Štúdium počiatkov a vývoja slovanského osídlenia, etnogenéza Slovanov a ich rozšírenie po území Európy až po vznik prvých slovanských štátov.

Stredoveká archeológia sa zameriava na štúdium trojrozmerného materiálu a architektúry od 11. po 16. storočie na území Slovenska a Európy. Postmedieválna archeológia je orientovaná na poznanie archeologických pamiatok v období novoveku.

Absolventi tohto štúdia majú možnosť uplatnenia na poste:

 • odborného pracovníka v múzeách,
 • metodicko -riadiaceho alebo odborného pracovníka pamiatkových úradov v štátnej alebo verejnej službe,
 • vedeckovýskumného pracovníka na pracoviskách SAV,
 • učiteľa alebo vedeckého pracovníka na vysokých školách,
 • odborného pracovníka v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou,
 • s pracovným zameraním na ochranu kultúrneho dedičstva v štátnej a miestnej správe,
 • v kultúrnych ustanovizniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva,
 • v iných organizáciách propagujúcich, príp. sprostredkujúcich kultúrne dedičstvo.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika - Útav archeologie amuzeologie, FF Masarykova Univerzita, Brno, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF Univerzita Karlova v Prahe
 • Rakúsko - Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, Institut für klassische Archäologie, Universität Wien
 • Polská republika - Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Nemecko - Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Humboldt-Guttenberg-Universität - Mainz, Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Jena, Institut für Klassische Archäologie Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Klassische Archäologie Freie Universität Berlin, Archäologisches Institut Ruprecht-Karls Universität
 • Franúzsko - Institute des Antiquités Nationales Palais de l´Université, Strasbourg
 • Anglicko - Department of Archaeology, University of Cambridge
 • USA - Department of Classics University of Cincinnati, Department of Classical and Near Eastern Archaeology Bryn Mawr College

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • klasická archeológia - je zameraná na detailný prehľad antického umenia a materiálnej kultúry, počnúc egejskou dobou bronzovou pod obdobie rímskej republiky acisárstva

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi študijného odboru archeológia 1. stupeň nadobudnú teoretické a praktické znalosti základného terénneho výskumu prostredníctvom výučby v základných kurzoch a účasťou na povinnej odbornej praxi. Oboznámia sa s platnými právnymi normami, ktoré určujú legislatívne prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Zvládnu základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Nadobudnú profesionálne vedomie pre zachovávanie právnych noriem a etického "kódexu".

Sú zorientovaní v nadväzovaní spolupráce s pracoviskami oprávnenými vykonávať základný terénny výskum a inštitúciami spravujúcimi nálezové fondy. Získajú vedomosti o aplikácii interdisciplinárnej spolupráce (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika, klasická archeológia atď.) a zvládnu základy aplikácie moderných počítačových metód. Pri práci s materiálom sú zorientovaní v jeho základnej chronologickej  a kultúrnej identifikácii a majú potrebný prehľad v základnej literatúre. Výsledky základného výskumu    a nálezový fond sú spôsobilí publikovať analytickou formou.

Absolventi  študijného odboru Archeológia 1. stupeň majú uplatnenie v múzeách, ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum s pracovným tímom vedeným Mgr., v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru archeológie:

-          ovláda základnú interpretáciu trojrozmerného materiálu a nálezovej situácie s náležitým chronologickým a kultúrnym zaradením,

-          má prehľad v základnej literatúre a ovláda základy a etiku citácie prameňov,

-          má prehľad o interdisciplinárnom prepojení archeológie,

-          vie publikovať prehľad výsledkov základného výskumu formou publikovania v odborných    periodikách,

-          pozná základné legislatívne normy ochrany pamiatkového fondu.

(b)  Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru archeológie  dokáže:

-          organizovať muzeálne spracovanie archeologických nálezov a viesť evidenciu deponovaného archeologického nálezového fondu,

-          vykonávať dokumentáciu nálezovej situácie formou základného geodetického zamerania, kreslenia, fotografie a popisu,

-          vykonávať prvostupňovú dokumentáciu a vyhodnotenie nálezového fondu

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru  archeológia dokáže:

-          v pracovnom tíme organizovať práce základného terénneho výskumu,

-          uzatvárať pracovné zmluvy a dodržiavať predpisy bezpečnosti práce,

-          prezentovať výsledky základného výskumu formou prednášok a príležitostných výstav,

-          aplikovať moderné počítačové metódy.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odbor

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na slovenský a stredodunajský región v období od najstaršieho výskytu dokladov ľudskej civilizácie po začiatok novoveku a na zvládnutie pracovných zručností základného výskumu. Jadro obsahuje:

 • úvod do archeológie praveku a stredoveku
 • Slovensko v dobe kamennej
 • Slovensko v dobe bronzovej
 • metódy terénneho výskumu
 • geomorfológia kvartéru
 • odborná prax
 • odborná exkurzia

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roka štúdia.

 • Slovensko v dobe železnej
 • Slovensko v dobe rímskej a v dobe sťahovania národov
 • prví Slovania na území Slovenska a Avari
 • metódy spracovania trojrozmerného materiálu
 • geofyzika
 • odborná prax
 • odborná exkurzia

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roka štúdia.

 • Veľká Morava
 • stredoveká a postmedieválna archeológia - Slovensko
 • dejiny stredoveku - Slovensko
 • numizmatika
 • antropológia
 • príprava záverečnej práce

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roka štúdia.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • dejiny staroveku
 • muzeológia a heritológia
 • úvod do dejín umenia
 • nemecký jazyk ako jazyk prameňov
 • informačné technológie - internet

(c)  Štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce, rozsah práce študenta v kreditovom vyjadrení musí byť úmerný
 • významu z hľadiska príspevku k profilu absolventa
 • overenie spôsobilosti riešiť problémy základného výskumu
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru Archeológia.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Zvládnutie schopnosti orientovať sa v práci s odbornou literatúrou a to ako so základnými monografickými prácami (syntézami, analytickými aj materiálovými), tak aj s periodikami venovanými jednotlivým okruhom problémov, periodickým úsekom a regiónom. Jednou z hlavných požiadaviek je tiež osvojenie si etickej kultúry práce s prameňmi a "remeselnej" práce pri citovaní použitých prameňov.

Pre potrebu práce s odbornou literatúrou prehĺbenie jazykovej prípravy, predovšetkým v jazyku nemeckom a anglickom a pre potrebu štúdia včasnostredovekého a stredovekého obdobia aj latinčiny.

So znalosťou základov metodiky archeologického výskumu odborná spôsobilosť zasadzovania jednotlivých artefaktov, zvyškov stavieb a architektúry do súvislosti historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy.

Pripravenosť publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov v odborných periodikách, prípadne monograficky a schopnosť prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných podujatiach.Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Archeológia:

-          nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri základnom terénnom výskume a práci   s publikovaným materiálom - prameňmi,

-          tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi (na úrovni odborného pracovníka v múzeách, vedeckých ústavov SAV, pamiatkových úradov, štátnej a verejnej správy),

-          tvorivo spolupracuje na úrovni interdisciplinárnej spolupráce (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika atď.) a s modernou počítačovou podporou,

-          metodicky usmerňuje a riadi tím pracovníkov základného terénneho výskumu a pri spravovaní nálezového fondu,

-          samostatne sa orientuje a vzdeláva vo vyštudovanom odbore.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru archeológia je schopný:

-          zorganizovať a organizačne usmerňovať tím základného terénneho výskumu, v koordinácii    s inými organizáciami a firmami,

-          usmerňovať tím odborných pracovníkov pri laboratórnom a dokumentačnom spracovaní nálezového fondu,

-          byť zodpovedným riešiteľom a vedúcim grantovej úlohy,

-          vypracovať libreto stálej expozície a viesť tím odborných pracovníkov pri budovaní stálych expozícií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru archeológia je pripravený:

-          pre prácu v tíme ako člen - jednotlivec aj ako vedúci tímu,

-          v základnom výskume tvorivo aplikovať interdisciplinárnu spoluprácu,

-          dodržiavať a  aplikovať platnú legislatívu a etiku na ochranu kultúrneho dedičstva,

-          mať prehľad o poslednom vývoji vo svojej vednej disciplíne.

Vymedzenie jadra znalostí

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • Európa v dobe kamennej
 • Európa v dobe bronzovej
 • Európa v staršej dobe železnej a dobe laténskej
 • doba rímska a stredoeurópske barbarikum
 • etnogenéza Slovanov
 • odborná prax
 • odborná exkurzia

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECT kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • Slovania v Európe - prvé štátne útvary
 • kristianizácia Slovanov
 • stredoveká Európa a Slovensko
 • diplomová práca - konkrétne riešenie zadania

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECT kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • monastická kultúra
 • kultúrna antropológia pre neetnológov
 • metodológia archeológie
 • voliteľná téma zo starších európskych dejín

Štátna skúška

 • obhajoba diplomovej práce
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda na vysokej úrovni vedecké metódy základného výskumu a teoretickej práce. Vie sa na profesionálnej úrovni orientovať v celej šírke archeologickej problematiky, od najstarších prejavov ľudskej civilizácie po začiatok novoveku, a je špičkovým odborníkom v spracovávanej oblasti.(a)  Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Archeológia vedecky báda a prináša vlastné závery a pohľady na jednotlivé oblasti - okruhy problémov archeológie.

(b)  Doplňujúce vedomosti a zručnosti

Absolvent  študijného odboru Archeológia  si osvojí:

-          zásady vedeckej práce s väzbami na prax ochrany kultúrneho dedičstva

-          vedecké formulovanie problémov

-          právne a etické aspekty interpretácie vývoja ľudskej civilizácie a dejín

-          najnovšie formy využitia vedy pre prax a jej prezentáciu

Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa (PhD.) stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na vedecké spracovanie archeologickej témy, na báze nepublikovaného alebo už publikovaného materiálu s dôrazom a požiadavkou na nový a tvorivý pohľad a prínos k zvolenej téme.

(b)  Študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:

 • prehľad o aktuálnych témach vývoja ľudskej civilizácie v praveku, doby rímskej a sťahovania národov, etnogenézy Slovanov, vzniku ich prvých štátnych útvarov, Slovenska ako súčasti stredovekej Európy, kristianizácie Európy a postmedieválnej archeológie,
 • osvojenie si najnovších metodologických postupov v archeológii a ich kritické zhodnotenie,
 • hlboká a všeobecná znalosť problémov zvolenej špecializácie periodicky, geograficky, problémovo alebo inak vymedzenej témy.

(c)  Vedecká časť

 • výskum aktuálneho alebo otvoreného vedeckého problému zodboru,
 • zásady a metodika vedeckej práce s archeologickým materiálom, v prípade možnosti s aplikovaním základného terénneho výskumu alebo nepublikovaného materiálu,
 • etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
 • prezentácia výsledkov,
 • rozvoj a prínos študijného odboru pre prax, resp. vedecký výskum.

História opisov

Späť