Študijný odbor

Muzeológia

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

historické vedy a etnológia

Anglický názov študijného odboru:

Museology

PDF opisu


Stupne - popis

Študijný odbor muzeológia sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16.12.2002 študovať

 • v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 • v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky,
 • v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.).

Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi študijného odboru Muzeológia sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

1. stupeň

-          muzeológ 1, odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

2. stupeň

-          muzeológ 2, vedúci odborný pracovník v oblasti kultúrneho dedičstva

Muzeológ 1 - ovláda problematiku ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť, t.j. rovinu „muzeografickú" (dokumentácia, prezentácia a ochrana fondov); získava základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie.

Muzeológ 2 - ovláda problematiku múzejníctva a ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej aj špecializovanej muzeológie, etnológie a sociálnej histórie.

Zdôvodnenie potreby vzniku študijného odboru

Muzeologické vzdelanie vytvára predpoklady na skvalitnenie ochrany kultúrneho dedičstva v múzeách    a galériách, ako aj v rámci pamiatkového fondu, v štátnej správe, samospráve, v kultúrnych inštitúciách   a v masmédiách. Ako prierezová vedná disciplína, zaoberajúca sa vzťahom človeka k svetu, má významné miesto pri riešení problémov súčasného ľudstva.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Česká republika - Masarykova univerzita Brno, Slezská univerzita Opava, Karlova univerzita Praha
 • Rakúsko - Univerzita Graz
 • Chorvátsko - Ústav pre muzeológiu Univerzity vZáhrebe
 • USA - University of Idaho
 • Kanada - Quebeck
 • Japonsko - Hoseiova univerzita Tokyo
 • univerzity vBerlíne, Paríži, Leidene, vo Varšave

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

 • kulturológia (3.1.2)
 • etnológia (3.1.3)
 • dejiny ateória umenia (2.1.18)
 • história (2.1.7)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Absolventi odboru Muzeológia si osvoja základné princípy teoretických a metodologických prístupov k hmotným dokladom minulosti, genézou uchovávacieho vzťahu človeka ku skutočnosti a jeho formami, resp. súčasnými trendmi. Absolventi musia poznať metódy práce príbuzných, podporných odborov (archívnictvo, knižničná a informačná veda, história, kulturológia, etnológia a pod.), legislatívne normya medzinárodné dokumenty o ochrane kultúrneho dedičstva.

Súčasťou poznatkovej bázy absolventa je osvojeniemetód práce aplikovaných disciplín, zameraných na všetky formy odborných činností pri ochrane kultúrneho dedičstva: tvorba a odborná ochrana zbieroka fondov pamiatok, ich vedecké spracovanie, konzervácia, reštaurovanie a metódy obnovy, prezentáciea sprístupnenia pamiatok, tvorba výstav, práca s verejnosťou, informačné systémy.

Absolventi odboru Muzeológia sa svojimi teoretickými, metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatnia predovšetkým v kultúrnych inštitúciách, zameraných na ochranu pamiatok, v múzeách a galériách, najmä v oblasti aplikovaných disciplín (odborná ochrana a správa, prezentácia, propagácia, manažment), v štátnej správe a samospráve, v masmédiách a v občianskych združeniach.(a) Teoretické vedomosti

Absolvent odboru muzeológia:

-          zvládne teoretické a metodologické problémy ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na ochranu hnuteľného kultúrneho dedičstva v múzeách a galériách (teoretická muzeológia), ako aj nehnuteľného kultúrneho dedičstva chráneného v rámci pamiatkovej starostlivosti (monumentika, resp. monumentológia),

-          získa poznatky o historickom vývoji disciplíny, osvojí si pojmový a terminologický aparát, právne normy,

-          osvojí si teoretické základy participujúcich príbuzných vedných odborov tak, aby ich mohol využiť pri svojej práci.

(b)   Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru muzeológia získa schopnosť:

-          realizovať evidenčný výskum, zhromažďovať a uchovávať zbierkové predmety,

-          zabezpečovať dokumentáciu zbierok, resp. pamiatok, ich odbornú ochranu,

-          podieľať sa na odbornom spracovaní, konzervácii, reštaurovaní zbierok,

-          uplatňovať metódy obnovy, prezentácie a sprístupnenia pamiatok, participovať na tvorbe výstav,

-          pracovať s verejnosťou (kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť, výskum návštevnosti).

(c)  Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru muzeológia získa schopnosť:

-          obsluhovať a spravovať informačné systémy (spracovanie dát),

-          pracovať efektívne ako člen výskumného kolektívu,

-          prezentovať výsledky vedeckej práce expozičných a edičných projektov,

-          pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Vymedzenie jadra znalostí

(a)   Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia muzeológie sú viazané na študijný odbor muzeológia ako bakalárskeho štúdia. Jadro študijného odboru obsahuje:

 • dejiny múzejníctva a pamiatkovej starostlivosti
 • teória ochrany kultúrneho dedičstva
 • základy teoretickej muzeológie a monumentológie
 • základy príbuzných vedných disciplín (archívnictvo, knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história, regionalistika, ekológia)
 • medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva

Odporúča sa, aby tieto vedomosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu  v 1. roku štúdia.

 • múzeum, inštitucionalizácia múzejného javu
 • muzeografia - aplikovaná muzeológia
 • materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene
 • zbierkotvorná a vedecko-výskumná činnosť
 • evidencia, dokumentácia, informačné systémy
 • ochrana, správa a bezpečnosť zbierok a pamiatok

Odporúča sa, aby tieto vedomosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu  v 2. roku štúdia.

 • manažment v kultúre
 • múzejná a pamiatková prezentácia fondov
 • práca sverejnosťou - kultúrno-výchovná činnosť

Odporúča sa, aby tieto vedomosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu  v 3. roku štúdia.

(b)  Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru

 • teória kultúry
 • legislatívne normy
 • konzervovanie
 • výstavné prostriedky

(c)  štátna skúška

 • obhajoba záverečnej práce - špecializácia muzeológia, resp. monumentológia
 • absolvovanie praxe vodbore
 • záverečná skúška

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

(a)   Teoretické vedomosti

Absolvent odboru Muzeológia:

-          disponuje komplexnými vedomosťami z oblasti teórie, metodológie a metodiky prístupu k hmotným dokladom minulosti ako i celého kultúrneho dedičstva,

-          solídne vedomosti, ktoré získava i v príbuzných odboroch (archívnictve, sociálnej histórii, etnológii, archeológii, architektúre), spolu so znalosťou legislatívy a organizácie, riadenia múzeí a kultúrnych zariadení ich predurčuje pre kvalitné vykonávanie odbornej, vedeckej          i riadiacej práce v múzeách, kultúrnych zariadeniach a v štátnej správe.

(b)   Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru muzeológia získa schopnosť:

-          aplikovať získané  teoretické a metodologické znalosti pri riešení odborných,  ako i vedecko-výskumných úloh v oblasti muzeológie a ochrany kultúrnych pamiatok.,

-          znalosť legislatívy, manažérskej práce ale i solídne znalosti historických súvislostí ich určuje k organizačnej a riadiacej práci.

Vymedzenie jadra znalostí

(c)  Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

 • dejiny muzejníctva
 • teoretická muzeológia
 • urbánna etnológia, etnografia
 • sociálna a kultúrna antropológia
 • organizácia a manažment múzeí (marketing)
 • základy príbuzných odborov (sociálna história, archeológia, architektúra - architektonické pamiatky)
 • pamiatková starostlivosť a ochrana prírody.

(d)  Uplatnenie v praxi

Absolventi 2. stupňa odboru Muzeológia vzhľadom na svoje vedomosti z oblasti teórie múzejníctva, ale i organizácie a riadenia múzeí, sú využíteľní ako odborní ale i riadiaci pracovníci v kultúrno-historických a muzeologických zariadeniach, ako i v riadiacich inštitúciách štátnej správy.

Štandardná dĺžka denného štúdia:

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

História opisov

Späť