Študijný odbor

Evanjelická teológia

Skupina:

humanitné vedy a umenie

Podskupina:

humanitné vedy

Oblasť výskumu:

humanitné vedy

Anglický názov študijného odboru:

Evangelical Theology

PDF opisu


Obsah študijného odboru - všeobecná časť

Absolventi magisterského štúdia (Mgr.) študijného odboru Evanjelická teológia sú spôsobilí vykonávať duchovnú službu na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie (kaplán, farár, senior, biskup).

Absolventi doktorandského štúdia (PhD.) študijného odboru EVANJELICKÁ TEOLÓGIA sú spôsobilí tvorivo rozvíjať bádanie vo všetkých oblastiach evanjelickej teológie a aplikovať najnovšie poznatky teologickej vedy v edukačnom procese i v ekleziálnej praxi.

Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

Evanjelická teológia je študijným odborom na mnohých zahraničných univerzitách a samostatných teologických vysokých školách.

Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

  • religionistika - pri štúdiu teológie sa predpokladá aj osobné pozitívne stanovisko viery; religionistika sa zaoberá skúmaním fenoménu náboženstva zodstupu, resp. porovnáva náboženstvá ako paralelné javy,
  • pedagogika - študijná disciplína, ktorá svojimi teoretickými zásadami pomáha teológom pri podávaní náboženských obsahov vrámci vyučovacieho procesu.

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis prvého stupňa

Štandardná dĺžka denného štúdia: 2

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolventi odboru Evanjelická teológia (magisterské štúdium):

-          dokážu samostatne pracovať s hebrejským textom Starej zmluvy a gréckym textom Novej zmluvy, analyzovať jednotlivé slovné tvary a presne ich prekladať,

-          majú potrebné hermeneutické znalosti na pochopenie biblického textu v jeho pôvodnom historickom kontexte (Sitz im Leben),

-          okrem slovenčiny a češtiny dokážu študovať komentáre k biblickým knihám ako aj ostatnú teologickú literatúru aspoň v jednej ďalšej svetovej reči (najmä v nemčina a/alebo angličtine),

-          sú schopní abstrahovať z biblických textov všeobecne platné myšlienky a aplikovať ich na aktuálnu individuálnu aj spoločenskú situáciu a problémy,

-          poznajú cirkevné dejiny vlastnej cirkvi aj všeobecné cirkevné dejiny, a tí, ktorí sa tejto disciplíne venovali osobitným spôsobom, sú schopní samostatného výskumu historických prameňov -  za tým účelom sa na fakulte prednáša a cvičí latinčina,

-          poznajú veľké svetové teologické školy a systémy (systematická teológia) a vedia cirkevné učenie tvorivo aplikovať v súčasnej modernej duchovnej situácii,

-          poznajú všeobecné etické a teologicko-etické smery, ich problematiku, ako aj súčasné naliehavé etické problémy (lekárska etika a pod.),

-          poznajú klasické i súčasné filozofické systémy a problémy a sú schopní aktívne sa zaradiť do diskusie o nich,

-          majú poznatky a rozhľad v oblasti religionistiky - čo je pri dnešnej synkretistickej ponuke zvlášť dôležité, a vedia, ako získať ďalšie potrebné informácie,

-          v rámci praktických schopností vedia viesť bohoslužbu (liturgický spev), pripraviť a predniesť kázeň (homiletika), vykonať kazuálne obrady, vyučovať náboženstvo na školách (katechetika), viesť pastorálne rozhovory a poskytovať pastorálne poradenstvo (pastorálna starostlivosť), poznajú a vedia aplikovať cirkevné zákonné predpisy (cirkevné právo).Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia:

 

Obsah študijného odboru - opis tretieho stupňa

Absolvent ovláda metódy vedeckého výskumu v jednotlivých oblastiach evanjelickej teológie (biblické vedy, cirkevné dejiny, systematická teológia, religionistika a filozofia, praktická teológia).Vymedzenie jadra znalostí

(a)  Nosné témy jadra znalostí  študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí tretieho stupňa t.j. ThD. vysokoškolského štúdia sú viazané na vedný odbor Evanjelická teológia.

(b)  Študijná časť

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia: Biblická hebrejčina, dejiny Izraela, Literárno-kritický úvod do kníh kánona Starého Zákona, metódy vedeckej exegézy hebrejských starozákonných textov, systematická prezentácia náboženstva Izraela; biblická gréčtina (koiné), dejiny novozákonnej doby, literárno-kritický úvod do kníh Nového zákona, metódy vedeckej exegézy gréckych novozákonných textov, systematická prezentácia novozákonného myslenia; podrobná orientácia vo všeobecných dejinách cirkvi od staroveku po dnešok,  domáce cirkevné dejiny (cirkevné dejiny na  území terajšieho Slovenska), znalosť jazykov, v ktorých sú napísané historické pramene (latinčina, nemčina, maďarčina), metodika historického výskumu; systematická teológia: vieroučný a mravoučný systém kresťanstva so zvláštnym zreteľom na učenie evanjelickej a.v. cirkvi; religionistika: prehľad o mimokresťanských náboženstvách a náboženských hnutiach v minulosti a prítomnosti, psychológia náboženstva, filozofia náboženstva, dejiny filozofie; praktická teológia: homiletika, katechetika, liturgika, pastorálna starostlivosť, cirkevné právo.

(c)  Vedecká časť

Výskum aktuálnych otvorených problémov v oblasti evanjelickej teológie.

Zvládnutie zásad vedeckej práce a písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov výskumu.

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. Dizertačná skúška        a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky.

(d)  Indikátory študijného odboru

Študijný program magisterského štúdia má 300 kreditov, z čoho je 240 spoločných pre všetkých študentov a 60 ďalších kreditov možno získať z povinne voliteľných a voliteľných predmetov (prípadne získať ich na inej fakulte - čo podrobne upravuje študijný a skúškový poriadok).

Späť